Informatika

 

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas bei geba profesionaliai savo darbe taikyti įgytas žinias. Studijų metu gilinamasi į programavimo technologijas, informatikos-matematikos modelius bei jų taikymą debesų kompiuterijos servisų infrastruktūrų ir platformų, verslo procesų, fizikinių-inžinerinių sistemų elgsenos imitavimui, studijuojamos dirbtinio intelekto, IT saugos, interneto sričių problemos, mokomasi kurti ir projektuoti tinklines, multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas. Baigę studijas studentai išmano Debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus, turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus bei kompetencijas savarankiškai kurti IT ir multimedijų paslaugas Internete.

Ko išmoksiu?

Baigę studijas studentai išmano programavimo technologijas, debesų kompiuterijos dalykus, šiuolaikinius fiksuotuosius, mobiliuosius ar belaidės prieigos tinklus. Yra susipažinę su dirbtinio intelekto, informacinių technologijų saugumo, skaičiavimų daugialypėse terpėse, interneto sričių aktualiomis problemomis. Turi žinių apie realaus pasaulio informacinius modelius ir kompiuterizuojamų taikymo sričių procesus. Geba savarankiškai kurti tinklines ir multimedijų paslaugas, paskirstytas bei mobilias internetines sistemas, parengti IT infrastruktūrą debesų kompiuterijos paslaugoms teikti.

Žiniomis dalinasi

Miroslav Dulik, dėstytojas, Žilinos universitetas, Slovakija
Paskaitų tematika: developing network applications

„Host1Plus“ technikos direktorius (CTO) Vincentas Grinius
Paskaitų tematika: debesų kompiuterija, virtualizacija, tinklo saugumas virtualioje aplinkoje

Galimybės rinktis

Specializacijos: Interneto informatika, Multimedijų sistemos

Gretutinės studijos: Matematika, Ekonomika, Fizika, Medžiagų technologijos


Įgyjama kvalifikacija

Informatikos bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės.

Fakultetas

Informatikos fakultetas
Studentų g. 50, 51368, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Informatikos konceptualių pagrindų supratimas

A1turės matematikos, fizikos ir kitų fizinių mokslų dalykines žinias.
A2turės ekonomikos, vadybos, filosofijos, psichologijos, dalykinės komunikacijos žinias
A3turės algoritmavimo, programavimo technologijų ir metodų, algoritmų analizės žinias bei suvoks programinės įrangos/programų sistemų kūrimo procesus
A4turės žinias apie esamą kompiuterių techninę ir programinę įrangą, kompiuterių tinklus, debesų kompiuteriją, į paslaugas orientuotos architektūros principus, protokolus, karkasus ir technologijas, suvoks šiose srityse kylančias saugos problemas.
A5turės skaitmeninės informacijos, grafinių vaizdų saugojimo, apdorojimo, atvaizdavimo žinias, taip pat žinias apie informacijos apdorojimo sistemų kūrimo metodus ir technologijas.

Analizės, projektavimo ir įgyvendinimo žinios, gebėjimai ir supratimas

B1gebės dekomponuoti, formalizuoti ir modeliuoti realaus pasaulio problemas, kurių sprendimui reikia pritaikyti informatikos metodus.
B2turės žinias apie lygiagretaus ir paskirstyto informacijos apdorojimo metodus bei gebės juos taikyti.
B3gebės pasirinkti ir naudoti atitinkamas duomenų struktūras, informacijos apdorojimo, analizės, modeliavimo bei verifikavimo metodus ir priemones
B4gebės parinkti ir panaudoti tinkamus procesų modelius ir programavimo aplinkas klasikinių ir naujų informatikos taikymų projektuose.
B5gebės projektuoti ir realizuoti programinę įrangą pagal nurodytus reikalavimus
B6gebės užtikrinti informacijos konfidencialumą, integralumą ir prieinamumą sprendžiamuose informatikos uždaviniuose
B7turės žinias ir gebėjimus įvertinti informatikos problemų kompleksiškumą ir jų sprendimų būdų įgyvendinamumą projektuojant ir realizuojant programinę įrangą pasirinktoms platformoms ( Web, Mobile, Game, Service-oriented Platforms);

Technologinės ir metodologinės žinios, gebėjimai ir supratimas

C1gebės derinti teoriją su praktika, parinkti tinkamus metodus ir priemones informatikos uždavinių sprendimui (esant poreikiui įvertinant ir specifinės platformos, su kuria uždavinys yra susijęs, apribojimus)
C2gebės planuoti ir atlikti praktinius tyrimus, interpretuoti eksperimentinius duomenis, daryti išvadas
C3turės žinias apie naujus ir perspektyvius techninius ir programinius sprendimus, gebės juos eksploatuoti ir naudoti.
C4gebės surasti ir analizuoti informaciją spausdintiniuose šaltiniuose, elektroniniuose ištekliuose, duomenų bazėse ir kituose šaltiniuose, gebės įžvelgti naujas informatikos metodų taikymo galimybes

Profesinis kompetentingumas

D1gebės efektyviai komunikuoti su kolegomis, potencialiais programinės įrangos užsakovais, naudotojais bei plačiąja visuomene įvairiais informatikos klausimais, gebės pristatyti savo idėjas ir sprendimus raštu ir žodžiu lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų.
D2gebės sistemiškai įvertinti įvairias užduotis ir situacijas, nustatyti jų parametrus, skaidyti į smulkesnius išsprendžiamus uždavinius bei rasti sprendimus;
D3gebės formuluoti/identifikuoti problemas ir jų sprendimo variantus abstrakčiame lygmenyje, vertinti informatikos taikomųjų sričių uždavinius technologiniu, ekonominiu, socialiniu, teisiniu ir saugos požiūriu;
D4gebės efektyviai dirbti individualiai ir komandoje grupės nariu arba jos vadovu
D5gebės suprasti asmeninės sveikatos bei asmenybės tobulinimo svarbą, nuolat mokytis, tobulėti, formuluoti ir pasiekti užsibrėžtus tikslus informatikos (bei gretutinėse) srityse;
Karjera

Nuo serverių administratoriaus. IT sistemų administratoriaus. IT infrastruktūros projektuotojo ir vystytojo. Iki IT sistemų tarnybos vadovo.

Nuo IT paslaugų programuotojo. IT paslaugų projektuotojo. IT sistemų analitiko. Iki IT sistemų projektavimo vadovo. Įmonės vadovo.

Nuo žaidimų programuotojo. Žaidimų projektuotojo ir architekto. Multimedijų sistemų padalinio vadovo. Iki įmonės vadovo.

Absolventai jau dirba

„Telesoftas“. „iTo“. „NFQ“. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. „Barclays“, „Swedbank“, „TEO LT“, „Callcredit Information group“. „Senukai“. „ HOST1PLUS“. „Ubiquiti Networks“. Kita.

Praktika

„Barclays“. „Host1Plus“. „Callcredit Information group“. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. „Elsis“. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. Studijos Cisco akademijoje (su galimybe išsilaikyti Cisco Certified Network Associate (CCNA™) sertifikatą)
2. Kursai „Kompiuterinės informacijos ištyrimas AccessData įrankiais AccessData Forensics” (su galimybe išsilaikyti AccessData Certified Examiner (ACE) sertifikatą)
3. Praktiniai-užsakomieji darbai su verslo įmonėmis

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Objektinis programavimas 1 (P175B118)99
2Matematika 1 (P130B001)66
3Informacinės technologijos (P175B119)33
4Kompiuterinė grafika (P175B505)66
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
6SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 201633

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Objektinis programavimas 2 (P175B123)66
2Fizika 1 (P190B101)66
3Matematika 2 (P130B002)66
4Skaitmeninės logikos pradmenys (P175B100)66
5BUS: Filosofijos alternatyvos 201666

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Diskrečiosios struktūros (P170B008)66
2Duomenų struktūros (P175B014)66
3Kompiuterių architektūra (P175B125)66
4BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016 IF66
5Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos66

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Operacinės sistemos (P175B304)66
2Algoritmų sudarymas ir analizė (P170B400)66
3Duomenų bazės (P175B602)66
4Programavimo inžinerija (P175B314)66
5Semestro projektas (PR00B121)66

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Skaitiniai metodai ir algoritmai (P170B115)66
2Informacinių sistemų pagrindai (P170B114)66
3Kompiuterių tinklai ir internetinės technologijos (T120B145)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Alternatyvos66
2SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 201666
3Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1818

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Tinklo paslaugų kūrimas ir diegimas (T120B180)66
2SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 201666
3Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1818

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (P175B139)1212
2Baigiamoji praktika (P175B138)1818

Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
PAGRINDINĖS krypties dalykai
1Imitacinis modeliavimas (P175B146)33
2Tikimybių teorija ir statistika (P160B003)66
3Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)1515
4Specializacijų dalykai3030

Specializacijų dalykai

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
Interneto informatika
1Kompiuterių tinklų ir interneto sauga (T120B181)66
2Lygiagretusis programavimas (P170B328)66
3Mobiliosios internetinės sistemos (T120B192)66
4Paslaugų programavimas debesų kompiuterijoje (P175B120)66
5Scenarijų kalbos (T120B194)66
Multimedijos sistemos
1Dizaino elementai kompiuterinėje grafikoje (T120B001)66
2Fizikine elgsena grįstos animacijos (P170B118)66
3Interaktyvios interneto technologijos (T120B168)66
4Išmaniosios mobiliosios sistemos ir programėlių kūrimas (T120B169)66
5Multimedijos kūrimo elementai (T120B182)66

Alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Intelektikos pagrindai (P176B101)66
2Optimizavimo metodai (P160B116)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016 IF

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66
5Anglų kalba (B1 lygiu) (H570B410)66
6Anglų kalba (B2 lygiu) (H570B510)66

SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Taikomoji psichologija (S264B001)33

SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Inžinerinė ekonomika (S180B103)66
2Darni socialinė raida (S210B003)66

SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66
3Marketingas (S191B017)66
4Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai (S192B114)66