Mechatronika

 

Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, įvairios mašinos, robotai, matavimo, kontrolės ir valdymo įrenginiai ir net buitiniai prietaisai jau tampa sudėtingomis techninėmis sistemomis, kurios kuria­mos remiantis mechatronikos principais, t. y. panaudojant nau­jausius mechanikos, elektronikos bei informatikos pasiekimus ir galimybes. Šių sistemų kūrėjai kurs ir ateities pasaulį!

Ko išmoksiu?

Absolventas išmoks mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų valdymo sistemų teorinių pagrindų, supras mechatroninių sistemų projektavimo būdus ir metodus, gebės atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, formuluoti ir spręsti mechatronikos praktinius uždavinius, projektuoti ir tirti mechatronines sistemas, kurti mechatroninių gaminių gamybos technologijas.

Žiniomis dalinasi

Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius Dr. Antanas Daugėla
Paskaitų tematika: „Modernioji nanometrologijos instrumentacija: teorija ir pritaikymai nanostruktūrų charakterizacijoje“

Lietuvos energetikos instituto vyr. m. d. / UAB „Pramtech“ konsultantas Liudas Pranevicius
Paskaitų tematika: „Pramoniniai robotai“


Įgyjama kvalifikacija

Mechatronikos bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės. 6 m. - ištęstinės.

Fakultetas

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas
Studentų g. 56, 51424, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios ir gebėjimai

A1Žino ir supranta mechanikos, elektronikos ir informatikos inžinerijų esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas.
A2Žino ir supranta gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, reikalingus mechatronikos fundamentiniams pagrindams suprasti.
A3Žino ir supranta mechatronikos teorinių ir taikomųjų dalykų pagrindus ir sąvokas.
A4Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus, mechatronikos srityje.

Inžinerinė analizė

B1Geba taikyti savo žinias ir supratimą mechatronikos problemoms suformuluoti ir išspręsti.
B2Geba taikyti savo žinias ir supratimą inžinerinių uždavinių analizei, parinkti ir taikyti tinkamus analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius metodus bei parinkti gamybinę įrangą sprendimų įgyvendinimui.
B3Gebėti įvertinti įvairių sričių koncepcijų integracijos poveikį mechatroninių sistemų plėtrai.

Inžinerinis projektavimas

C1Geba taikyti mechatronikos žinias ir supratimą įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
C2Supranta mechatroninių komponentų ir sistemų projektavimo metodikas ir gebėti jas tinkamai taikyti.

Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai

D1Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais.
D2Geba planuoti ir atlikti reikiamus mechanikos ir valdymo technologijų eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
D3Turėti darbo su įranga, naudojama įvairiose mechatroniką sudarančiose srityse, įgūdžių.

Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai

E1Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias, parinkti ir taikyti tinkamus metodus, reikšmes ir įrangą sprendžiant inžinerinius uždavinius.
E2Geba parinkti mechatroninių sistemų elementus, žino jų tipines konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti pradinių jų naudojimo gebėjimų.
E3Supranta mechatroninių sistemų gamybinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
E4Supranta mechatroninių sistemų gamybinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, gamybos grandžių nuoseklumą ir sąveiką.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

F1Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, sudarytoje iš įvairių sričių atstovų.
F2Moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
F3Holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos principų ir švariosios gamybos normų, suvokti atsakomybę už savo veiklą.
F4Išmano mechatronikos srities projektų valdymo ir verslo aspektus, suprasti techninių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
F5Suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir sugeba jam pasirengti.

„Žinios, įgytos studijuojant KTU, padėjo mano sėkmingai profesinei veiklai ir karjerai. Mechatronika – tai ta sritis, kurioje labai plačios galimybės tiek karjerai, tiek ir nuolatiniam tobulėjimui“ - Korporacijos „Seagate Technology LLC“ (Mineapolis, JAV) vyr. tyrimo darbų inžinierius Dr. Antanas Daugėla

„Mechatronikos absolventas į įmonę atsinešė mechanikos, automatikos bei valdymo žinias. Tai yra baziniai dalykai mūsų įmonės veikloje, aptarnaujant ir konsultuojant kitas pramonės įmones“ - UAB "Labas" ir Ko direktorius Rūtavilis Gasiūnas

Karjera

Nuo mechatroninių sistemų specialisto. Projektų vadovo. Gamybos ar technikos vadovo. Padalinio vadovo. Iki įmonės vadovo.

Absolventai jau dirba

„Hi-steel“. „Axis Industries“. „Achemos grupė“. „Elinta“. „Accel Elektronika“. „Snaigė“. „Kitron“. „Sapa“. „Teltonika“. Schmitz Cargobull Baltic“. „Medelkom“. „Limatika“. Kita.

Praktika

„Kitron“. „Pramtech“. „Festo“. „Axis Industries“. „Lietuvos elektrinė“.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. LMT Studentų mokslinės praktikos konkursas
2. LMT Studentų mokslinių tyrimų konkursas
3. LINPRA studentų verslumo ugdymo projektas „ATVERK - ateities verslo komanda“
4. Įvairių organizacijų ir fondų studentų verslumo ugdymo ir mokslinės veiklos skatinimo projektai

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Matematika 1 (P130B001)66
2Informacinės technologijos 1 (P175B301)33
3Inžinerinė grafika (T210B303)66
4Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)66
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
6BUS: Filosofijos alternatyvos 201666

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Mechatronikos pagrindai (T210B001)33
2Medžiagų inžinerija (T450B102)33
3Matematika 2 (P130B002)66
4Fizika 1 (P190B101)66
5Informacinės technologijos 2 (P175B302)33
6Statika ir kinematika (P190B201)66
7Kompiuterinė braižyba (T210B301)33

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medžiagų mechanika (P190B504)66
2Dinamika (P190B202)33
3Žmogaus sauga (T500B002)33
4Fizika 3 (P200B104)33
5Chemija (P401B401)66
6Tikimybių teorija ir statistika (P160B003)66
7Praktika (T000B113)33

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Skaitiniai inžinerijos metodai (T210B171)66
2Taikomoji termodinamika ir hidromechanika (T200B109)66
3Konstrukcinių elementų atsparumas (T210B501)33
4Elektros ir elektronikos grandinės (T190B270)66
5Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)33
6SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 201666

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Taikomoji elektrotechnika (T190B373)33
2Signalų teorija (T120B008)33
3Mašinų elementai 1 (T210B403)66
4Matavimai (T110B405)66
5BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666
6SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 201666

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Mikroprocesorinė technika (T120B007)66
2Automatinio valdymo pagrindai (T125B001)66
3Mašinų gamybos technologija 1 (T130B012)66
4Mechanizmų ir mašinų teorija (T210B446)66
5Semestro projektas (T170B140)66

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Mechatronikos sistemų projektavimas (T210B024)33
2Robotizuotos gamybos sistemos (T130B027)99
3Semestro projektas (T125B112)66
4Intelektualios mechatroninės sistemos (T210B028)33
5Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)66
6SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 201633

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Profesinė praktika (T000B012)1212
2Bakalauro baigiamasis projektas (PR00B120)1818

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66

SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Taikomoji psichologija (S264B001)33

SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Inžinerinė ekonomika (S180B103)66
2Darni socialinė raida (S210B003)66

SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66
3Marketingas (S191B017)66
4Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai (S192B114)66