Medijų filosofija

 

Norintys studijuoti filosofiją ne tik skaitydami knygas, bet ir naršydami socialiniuose interneto tinkluose, žaisdami kompiuterinius žaidimus ar žiūrėdami kino filmus, turėtų rinktis šias tarpdalykines, praktiškai pritaikomas humanitarines studijas. Studentai sužinos, kaip technologijos keičia žmogų, jo kasdienius įpročius, mąstymo būdą ir net juslinį patyrimą, nulemia komercinę ar politinę sėkmę, o baigę studijas sugebės apjungti įvairias žinias, kurių reikia siekiant tapti medijų ekspertu. Vis labiau intensyvėjant ir įvairėjant technologijų raidai, visuomenėje didėja poreikis specialistų gebančių ne tik analizuoti, bet ir kūrybiškai interpretuoti, prognozuoti ir daryti poveikį medijų sąlygojamiems procesams.

Daugiau apie programą skaitykite čia.

Ko išmoksiu?

Medijų filosofijos bakalauro programos absolventai įgys fundamentalių filosofijos ir medijų teorijos žinių bei pamatinių filosofinės analizės ir interpretavimo įgūdžių. Todėl gebės įžvelgti naujausias medijų raidos tendencijas, nustatyti jas sąlygojančius veiksnius ir teikti siūlymus jų plėtrai. Taip pat galės analizuoti bei spręsti naujausias medijų kultūros ir su komunikacija bei naujausių technologijų taikymu susijusias šiuolaikinės visuomenės problemas. Bus pasirengę projektuoti, organizuoti ir įgyvendinti įvairias su tarpasmenine ir viešąja komunikacija susijusias veiklas, įgytas žinias panaudoti medijų kūryboje.

Žiniomis dalinasi

PsyD, EdD Jon Carlson, ABPP Governors State University, Wellness Clinic in Lake Geneva (Wisconsin) 
Paskaitų tematika: „Kasdienės komunikacijos iššūkiai“

ISM Vadybos ir ekonomikos mokslo prorektorius Leonidas Donskis
Paskaitų tematika: „Technologija, politika ir humanistika: XXI-ojo amžiaus disonansai“

Kevin Holm-Hudson, University of Kentucky (Lexington, KY, USA)
Paskaitų tematika: „Progresyvusis rokas ir jo įtaka XX a. antrosios pusės JAV sociokultūrinei visuomenės raidai“


Įgyjama kvalifikacija

Kultūros filosofijos bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių

Studijų trukmė

3,5 m. - nuolatinės. 5 m. - ištęstinės.

Fakultetas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus g. 37, 44244, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios, jų taikymas

A1Žino ir geba apibūdinti svarbiausias klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos kryptis, jų ištakas, prielaidas, samprotavimo ir argumentavimo ypatumus.
A2Žino ir geba taikyti svarbiausias ir efektyviausias filosofijos tyrimų metodologijas.
A3Supranta tarpdalykinį medijų filosofijos ryšį su kitomis disciplinomis bei geba tai taikyti studijų ar profesinėje veikloje.
A4Turi specializuotų žinių apie įvairių medijų keliamus kultūrinius efektus, supranta jų sąsajas su bendrąja kultūros istorija.
A5Žino svarbiausias medijų tyrimų ar profesinės veiklos sritis, supranta jų ryšį su teoriniu medijų pažinimu.

Gebėjimai atlikti tyrimus

B1Geba savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti filosofijos metodus ir interpretuoti tyrimo rezultatus, remdamasis platesniu humanitarinių ir socialinių disciplinų kontekstu.
B2Geba integruoti įvairių sričių žinias ir formuluoti sprendimus iš turimos nepilnos informacijos bei juos atsakingai taikyti.
B3Geba formuluoti, argumentuoti ir spręsti problemas, susijusias su tiriamąja ir profesine medijų filosofijos veikla.

Specialieji gebėjimai

C1Geba racionaliai rekonstruoti klasikines filosofijos teorijas, nurodyti jų prielaidas ir ribas, suvokti šių teorijų poveikį šiuolaikiniam mąstymui.
C2Geba planuoti ir vertinti praktinius medijų ir filosofijos studijų profesinius ar akademinius rezultatus, sieti juos su tiriamąja veikla.
C3Geba elgtis antrepreneriškai, pasinaudoti įvairiomis organizacinėmis priemonėmis suvokiant medijų filosofijos poreikį akademinėje ar profesinėje rinkoje.
C4Geba metodologiškai pagrįsti įvairių medijų panaudojimą įvairiose profesinėse ar akademinėse situacijose.

Socialiniai gebėjimai

D1Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, įtaigiai ir sklandžiai dėstyti mintis bei argumentuoti sakytiniu ir rašytiniu būdu.
D2Geba planuoti laiką bei materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius incijuojant ar dalyvaujant profesiniuose ar akademiniuose projektuose.
D3Geba kurti naujas idėjas ir taikyti jas spręsdamas aktualias socialines, politines, etines ir kultūrines problemas.
D4Geba profesinėje ar tiriamojoje veikloje remtis kritiniu mąstymu, etinėmis bei pilietiškumo normomis atsižvelgiant į profesinės ar akademinės srities nuostatas.

Asmeniniai gebėjimai

E1Geba nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, formuluoti ir gvildenti filosofijai rūpimas problemas, ugdyti plačią erudiciją ir kūrybinį mąstymą.
E2Geba savarankiškai studijuoti ir kryptingai planuoti mokymosi procesą.
E3Geba įvertinti su studijuojama medijų filosofijos sritimi susijusių sprendimų mokslines, etines ir socialines pasekmes.
E4Geba reflektuoti įgyjamas žinias ir patirtį, numatyti tolimesnes profesinio tobulėjimo kryptis.

„Pagrindinė priežastis, kodėl pasirinkau medijų filosofijos studijas – man tiesiog buvo įdomu. Labiausiai vertinu tai, jog „teisingų“ atsakymų niekas nedavė – man buvo suteikta galimybė ieškoti savų atsakymų savu būdu. Tokios studijos yra vertingiausios todėl, kad skatina formuotis ne tik tokio savarankiško „ieškojimo“ įgūdį, bet ir požiūrį bei nuostatas, jog tokiu būdu galiu kurti daugiausia vertės sau ir kitiems. Dabar man tai ypač svarbu tiek vystant verslą, tiek mano asmeninėje aplinkoje“ - Mokymų ir konsultavimo įmonės „Startum sprendimai" vadovas Mindaugas Grajauskas

„Šiais, labai spartaus informacinių technologijų vystymosi laikais, kai akivaizdžiai nyksta ribos tarp informacijos perdavimo priemonių, televizija yra priversta keistis ir prisitaikyti. Esant tokiam informacijos srautui ir jos pateikimo greičiui, iškyla tradicinių vertybių, eklektikos bei atsakomybės klausimai. Dabar, kaip niekada anksčiau, televizijoje reikalingi kritiškai mąstantys, turintys universalų humanitarinį išsilavinimą žmonės. Studijos, apimančios šiuolaikinės kultūros, komunikacijos, technologijų, socialinių mokslų sritis, sujungtas visų mokslų „motinos“ – filosofijos, yra tai, ko reikia šių dienų televizijos specialistui. Todėl manau, kad Medijų filosofija yra pasirinkimas tų, kurie nori išbandyti save šioje srityje“- TV3 Pabaltijo anonsų skyriaus vadovas Tomas Didžgalvis 

Karjera

Nuo medijų ir komunikacijos eksperto. Viešųjų ryšių specialisto. Kultūros projektų vadovo. Iki kultūros atašė ir kultūros ministro.

Absolventai jau dirba

„OVC Consulting“. The Jockey Club Design Institute. „INK Agency“. „Žurnalų leidybos grupė“. „Media City“. Kita.

 

Praktika

„15 min“. „Advision“. „Not Perfect Vilnius“. „Adres“. „KaunoŽinios.lt“. Kita.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. „MeDienos“- KTU Medijų filosofijos studentų organizuojama viešų renginių – paskaitų, diskusijų savaitė
2.  Studija „KTU MEDIA“
3.  Dizaino studija „Pixel“
4.  KTU Debatų klubas
5.  KTU Studentų mokslinė draugija

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofijos pagrindai (H120B105)66
2Filosofinė interpretacija (H130B103)66
3Antikos filosofija (H130B107)66
4Viduramžių filosofija (H130B108)66
5BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Kompiuterinių žaidimų laboratorija (H130B106)66
2Teksto laboratorija (H130B105)99
3Naujųjų laikų filosofija (H130B109)66
4Šiuolaikinė filosofija (H130B011)66
5BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijos ir tikrovė (H120B106)66
2Medijų etika (H120B108)66
3Logika (H140B001)66
4Alternatyvos66
5Gretutinės krypties VERTIMO programos moduliai 201666
6Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos00

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Retorikos laboratorija (H130B111)66
2Medijos ir žmogus (H125B010)66
3Medijų pažinimas (H120B107)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos00

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Audiovizualinė laboratorija (H130B110)66
2Medijų estetika (H120B109)66
3Kino filosofija (H150B010)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos00

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikacijos filosofija (H150B102)66
2Kultūros filosofija (H150B100)66
3Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)66

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Žiniasklaidos laboratorija (H130B113)66
2Kultūros industrijos (H125B101)66
3Medijų psichologija (S260B117)66

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (H000B117)1515
2Praktika1515

Alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Darni socialinė raida (S210B003)66
2Ekonomikos pagrindai (S180B120)66
3Informacinės technologijos 1 (P175B301)33
4Karjeros kūrimas (S280B105)33
5Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
6Taikomoji psichologija (S264B001)33

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66

Gretutinės krypties VERTIMO programos moduliai 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Vertimo praktika (gretutinių studijų) (PR00B212)33
2Vokiečių kalba (A1 lygiu) (H530B119)66
3Vokiečių kalba (B2 lygiu) (H530B128)66
4Technikos teksto analizė ir vertimas 1 (anglų kalba) (H570B013)66
5Vertimo technologijos (H365B004)66
6Vertimas žodžiu (anglų - lietuvių) (H570B144)66
7Technikos teksto analizė ir vertimas 2 (anglų kalba) (H570B014)66
8Prancūzų kalba (B2 lygiu) (H460B530)66
9Prancūzų kalba (A1 lygiu) (H460B119)66
10Prancūzų kalba (A2 lygiu) (H460B330)66
11Prancūzų kalba (B1 lygiu) (H460B430)66
12Tarptautinių derybų kalba (H360B118)66
13Bakalauro baigiamasis projektas (gretutinių studijų) (H000B134)33
14Vokiečių kalba (B1 lygiu) (H530B127)66
15Vokiečių kalba (A2 lygiu) (H530B126)66