Viešoji politika

 

Viešoji politika – perspektyvi ir aktuali programa, integruojanti mokslinių tyrimų rezultatus į studijų procesą. Ji skirta parengti viešosios politikos specialistus, turinčius politinių sprendimų priėmimo, įgyvendinimo ir politikos analizės žinių ir gebėjimų. Studentams suteikiama žinių apie viešosios politikos veikėjus, viešuosius ryšius, tarptautinius santykius, valstybės ekonominę ir sveikatos politiką, strateginį ir piliečių dalyvavimu grįstą valdymą, aktualiausias viešosios politikos problemas ir inovatyvius jų sprendimo būdus. Programa padeda atrasti savyje naujų jėgų ir stiprybės nuolat siekti užsibrėžtų tikslų, susikurti trokštamą aplinką, tobulėti, generuoti politines idėjas, analizuoti viešosios politikos sprendimus, padėti visuomenei spręsti kylančias problemas ir įgyvendinti savo sumanymus.

Ko išmoksiu?

Viešosios politikos programos absolventai išmano viešosios politikos problemų formulavimo, sprendimų priėmimo, įgyvendinimo, vertinimo ypatumus, efektyvios komunikacijos, darnaus vystymosi ir globalizacijos principus, vertybes viešojoje politikoje. Geba generuoti politines idėjas, analizuoti viešosios politikos sprendimus, padėti visuomenei spręsti kylančias problemas ir įgyvendinti savo sumanymus pasiremiant viešosios politikos procesais. Absolventai sėkmingai geba dalyvauti tiek nacionaliniuose, tiek tarptautiniuose viešosios politikos procesuose. Politikos mokslų bakalauras – tai pirmiausia kvalifikuotas specialistas valstybės tarnyboje, bei kitose viešojo sektoriaus organizacijose.

Žiniomis dalinasi

SEB banko vyriausiasis ekonomistas, prezidento patarėjas Gitanas Nausėda
Paskaitų tematika: "Ekonomika: Lietuva, Europa, Pasaulis"

ES ambasadorius, ambasadorius Rusijoje Vygaudas Ušackas
Paskaitų tematika: "ES veiksme: Afganistane ir Rusijoje"

ES parlamentas, parlamentaras Gabrielius Landsbergis
Paskaitų tematika: "Karas Ukrainoje ir infokaras Europoje: trys pamokos Lietuvai"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministras Pirminikas Algirdas Butkevičius
Paskaitų tematika: "Vyriausybės vadovas: savybės, kasdienybė ir iššūkiai"

LR Vyriausybės kanceliarija, Ekonomikos pažangos departamento direktorė Ana Stankaitienė
Paskaitų tematika: "ES struktūrinė parama Lietuvoje"

Galimybės rinktis

Gretutinės studijos: Apskaita, Ekonomika, Europos Sąjungos studijos, Finansai, Kultūros filosofija, Lingvistika, Pedagogika, Psichologija, Rinkodara, Verslas, Vertimas, Viešasis administravimas, Žmonių išteklių vadyba


Įgyjama kvalifikacija

Politikos mokslų bakalauras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

4 m. - nuolatinės.

Fakultetas

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus g. 37, 44244, Kaunas

Kontaktai

Studijų informacijos skyrius
Donelaičio g. 73–114, Kaunas
mob. tel. +370 (687) 53 790
tel. +370 (37) 300 045
tel. +370 (37) 300 054
e. p. studijos@ktu.lt
Skype: studijosKTU

Žinios, jų taikymas

A1Išmano su viešąja politika glaudžiai susijusių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų pagrindus.
A2Išmano viešosios politikos proceso etapus ir teorinius modelius.
A3Gali apibūdinti pagrindines viešosios politikos sritis Lietuvoje ir užsienio šalyse.
A4Geba apibūdinti pagrindines darnaus vystymosi ir globalinės valdysenos tendencijas ir žino svarbiausias viešosios politikos vertybes.

Gebėjimai atlikti tyrimus

B1Žino ir supranta kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus.
B2Geba atlikti empirinius viešosios politikos problemų tyrimus, rinkti ir interpretuoti reikalingus duomenis ir informaciją.
B3Geba atlikti viešosios politikos analizę, rengti ataskaitas bei formuluoti išvadas ir įrodymais pagrįstas rekomendacijas.
B4Geba apibendrinti ir integruoti įvairių disciplinų žinias bei taikyti jas analizuojant viešosios politikos problemas.

Specialieji gebėjimai

C1Geba atlikti elementarias praktines ir analitines veiklas nacionalinio ir tarptautinio lygmens viešajame sektoriuje.
C2Geba savarankiškai identifikuoti ir spręsti praktines viešosios politikos problemas.
C3Supranta viešojo sektoriaus vertybes ir etiką ir geba jas taikyti skirtinguose kultūriniuose kontekstuose.

Socialiniai gebėjimai

D1Geba planuoti užduočių atlikimo laiką, dirbti individualiai bei grupėse.
D2Geba aiškiai ir sklandžiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu.
D3Geba dalykiškai bendrauti, diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę, būti tolerantiškas kitų nuomonei, konstruktyviai kritikuoti ir pozityviai reaguoti į kritiką.

Asmeniniai gebėjimai

E1Geba kritiškai, analitiškai, logiškai ir kūrybingai mąstyti.
E2Geba savarankiškai ir nuolat plėtoti savo dalykines žinias bei kompetenciją, reikalingas nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
E3Geba taikyti praktinių užduočių atlikimui informacines ir ryšių technologijas.
E4Geba įgytas teorines viešosios politikos žinias taikyti praktinėje veikloje.

"Pirmiausia patraukė šios studijų programos aprašas. Suviliojo ir tai, jog šiose studijose mokytis teks įvairesnių dalykų, kurie padės įgyti naudingos patirties. Jau dabar įgytos žinios praverčia tiek kasdieniniame gyvenime, tiek asmeniniame tobulėjime. Studijomis esu labai patenkinta, patirtis ir įgūdžiai - neįkainojami. Be to, visus sunkumus „atperka“ geranoriški dėstytojai, jauki akademinė aplinka, o pasiektus gerus rezultatus – gauta stipendija. Aš esu užtikrinta šios programos sėkme bei mūsų - pirmųjų programos studentų, geromis ateities perspektyvomis"III kurso studentė Julija Stanaitytė 

Karjera

Nuo Savivaldybės tarybos komiteto specialistas, savivaldybės tarybos komiteto vyresnysis specialistas, mero referentas, mero patarėjas, savivaldybės tarybos sekretoriato vedėjo pavaduotojas. Iki savivaldybės tarybos sekretoriato vedėjas.

Praktika

1. Valstybės tarnybos departamentas.
2. Kauno miesto savivaldybė.
3. Kauno rajono savivaldybė.
4. Mariampolės savivaldybė.
5. Tauragės rajono savivaldybė.

Papildomos veiklos ir galimybės

1. Akademinis mokslo pažinimo klubas
2. KTU Studentų mokslinė draugija
3. Debatų klubas

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Ekonomikos pagrindai (S180B120)66
2Valdžia ir politika (S170B117)66
3Teisės įvadas (S110B001)66
4Inovatyvios informacinės technologijos (P170B107)66
5Darni socialinė raida (S210B003)66

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Viešosios politikos pagrindai (S189B107)66
2Politikos teorija (S170B121)66
3Viešosios informacijos valdymas (S189B129)66
4BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 201633
5BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 201666
6SHMMF SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos (tik S srities programoms) 201633

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai (S189B112)66
2Statistika (P160B110)66
3Viešosios politikos analizės įvadas (S170B114)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Vietos savivaldos pagrindai (S189B114)66
2Tarptautiniai santykiai (S170B161)66
3Mokslo ir inovacijų politika (S170B112)66
4BUS: Filosofijos alternatyvos 201666
5Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos66

5 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Pilietinė visuomenė Europos Sąjungoje (S170B123)66
2Viešųjų finansų valdymas (S189B010)66
3Europos Sąjungos valdymo sistema (S189B123)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

6 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Viešosios politikos sprendimų priėmimas (S170B118)66
2Socialinė politika (S215B001)66
3SHMMF SSA: Antrepreneriškumo ir verslumo ugdymo alternatyvos 201666
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

7 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Viešojo administravimo etikos pagrindai (S189B012)66
2Viešosios programos ir projektai (S170B120)66
3Sveikatos politika (S170B115)66
4Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos1212

8 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Bakalauro baigiamasis projektas (S000B196)1515
2Praktika (PR00B209)1515

Pagrindinės arba gretutinės studijų krypčių alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
PAGRINDINĖS krypties dalykai
1Kultūros ir kūrybinių industrijų politika (S170B012)66
2Švietimo politika (S170B111)66
3Viešųjų paslaugų administravimas (S189B130)66
4Alternatyvos 166
5Alternatyvos 266
6Semestro projekto alternatyvos66
7Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos)1818

Alternatyvos 1

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Darbo rinkos ir užimtumo politika (S210B126)66
2Europos Sąjungos darnaus vystymosi politika (S170B130)66

Alternatyvos 2

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Strateginis planavimas viešojo sektoriaus organizacijose (S189B116)66
2Valstybės tarnyba (S189B126)66

Semestro projekto alternatyvos

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Tarpdisciplininis semestro projektas (PR00B124)66

BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Sportuojančių asmenų sveikatos ugdymas (B710B001)33
2Asmens sveikatos ugdymas (B710B195)33

BUS: Filosofijos alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Medijų filosofija (H120B111)66
2Filosofija (H120B031)66

BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Anglų kalba (C1 lygiu) (H570B104)66
2Vokiečių kalba (C1 lygiu) (H530B101)66
3Prancūzų kalba (C1 lygiu) (H460B104)66
4Rusų kalba (C1 lygiu) (H595B103)66

SHMMF SSA: Antrepreneriškumo ir verslumo ugdymo alternatyvos 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Technologijų antreprenerystė (S000B177)66
2Įmonių valdymo pagrindai (S190B377)66

SHMMF SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos (tik S srities programoms) 2016

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Komunikavimo pagrindai (S265B010)33
2Karjeros kūrimas (S280B105)33
3Akademinis rašymas (H360B124)33