Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba

 

Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijos yra pagrįstos daugiadalykiu mokymusi, kuris reikalingas šiuolaikinėje visuomenėje. Studijų programa 2012m. buvo įvertinta tarptautiniu aplinkosauginiu “Energy Globe apdovanojimu” už prevencinės aplinkos vadybos specialistų rengimą pramonės įmonėms bei valstybės įstaigoms, o 2013 m. pripažinta geriausia inžinerine studijų programa Europoje, rengianti darnios pramonės plėtros specialistus. Studijų metu yra atliekamos praktinės užduotys, bendradarbiaujant su pramonės įmonėmis. Studentams suteikiama galimybė spręsti įmonių aplinkos apsaugos problemas bei rengti siūlymus aplinkos apsaugos veiksmingumui gerinti. Privalomų ir papildomų studijų modulių pasiūla ir efektyvus jų derinimas leidžia studijuojantiems susidaryti individualius studijų planus ir įgyti reikiamas kompetencijas ne tik siekiant darnaus pramonės vystymosi, bet ir aplinkos apsaugos politikos ir ekonomikos srityse. Absolventai baigę programą sėkmingai dirba pramonės įmonėse (aplinkos apsaugos specialistai, vadovai), valstybės institucijose (ministerijose, agentūrose ir t.t.) bei konsultacinėse įmonėse.

Ko išmoksiu?

Sėkmingai pabaigęs programą studentas mokės kurti, modeliuoti ir projektuoti aplinkai palankius gaminius, procesus ir sistemas atsižvelgdamas į aplinkybes, individų poreikius bei visuomenės nustatytus ekonominius, socialinius bei aplinkosauginius darnios plėtros tikslus. Jis sugebės nustatyti ir įvertinti technologijų galimybes bei ribotumus, jų vaidmenį visuomenės vystymuisi ir tobulėjimui, skatinti atsakingą vartojimą įvertinant tiek socialinius, tiek ekonominius aspektus, poveikį aplinkai bei žmogaus sveikatai. Studentas išmoks būti moderniu, visapusišku ir toliaregišku lyderiu, turinčiu esminių teorinių bei ekspertinių žinių apie darnumą, pasirengusiu pagrįsti ir įdiegti darnias technologines bei socialines inovacijas, įgis entreprenerystės, atsakingo komunikavimo bei komandinio darbo įgūdžių.

Žiniomis dalinasi

Profesorius Hugi Christoph, Šiaurės Vakarų Šveicarijos taikomųjų mokslų universitetas
Paskaitų tematika: darni pramonės plėtra

Docentras Valdimir Nikiforovi, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas
Paskaitų tematika: aplinkos cheminių medžiagų tyrimai ir jų nustatymo metodai

UAB „Panoden“ generalinis direktorius Aleksas Varna
Paskaitų tematika: darniosios inovacijos pakuočių sektoriuje


Įgyjama kvalifikacija

Aplinkos inžinerijos magistras

Studijų kalba

Lietuvių, Anglų

Studijų trukmė

2 m. - nuolatinės.

Fakultetas

Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas
Nemuno g. 33, 37164, Panevėžys

Cheminės technologijos fakultetas
Radvilėnų pl. 19, 50254, Kaunas

Kontaktai

K. Donelaičio g. 20-310
Tel. (8 37) 30 03 23
E. p. envir.eng@ktu.lt

Žinios ir gebėjimai

A1Sėkmingai baigus kursą studentas gebės vertinti technologijų darnumą, taikant atitinkamus kriterijus, gebės nustatyti darniųjų technologijų įtaką visuomenei ir ekonominei plėtrai. Teikti siūlymus dėl darniųjų technologijų projektavimo ir diegimo skirtingose pramonės šakose ir visoje vertės grandinėje, taikant būvio ciklo požiūrį.
A2Sėkmingai baigus kursą studentas gebės kritiškai vertinti aplinkos problemas ir identifikuoti jų sprendimus paremtus sisteminiu požiūriu įvairiuose lygmenyse (pasauliniu, tarptautiniu, regiono, nacionaliniu, rajono, savivaldybių, įmonių ir organizacijų bei individo/namų ūkio).
A3Sėkmingai baigę kursą studentai žinos svarbiausius aplinkos sistemų analizės įrankių (medžiagų srauto analizę, būvio ciklo vertinimą, būvio ciklo kaštų vertinimą, poveikio aplinkai vertinimą, strateginį aplinkos vertinimą bei kaštų ir naudos analizę) pagrindines charakteristikas bei gebės juos taikyti kompleksinių problemų sprendimui.
A4Baigus kursą studentas gebės nuodugniai apibūdinti ir paaiškinti aktualiausias pasaulines aplinkosaugos problemas (grėsmes) (kaip pvz. klimato kaita, rūgštėjimas, eutrofikacija, ozono sluoksnio irimas, tarša organiniais junginiais, biologinės įvairovės ir miškų nykimas, vandens užterštumas, gėlo vandens trūkumas), jų kilmę bei galimus sprendimo būdus taikant naujausius inžinerijos srities pasiekimus.
A5Sėkmingai pabaigęs kursą studentas gebės apibūdinti ir paaiškinti gyvenimo būdo, susijusio su vartojimu ir kitomis asmeninėmis veiklomis bei gyvenimo poreikių tenkinimu, poveikį aplinkai.
A6Sėkmingai baigęs kursą studentas supras integruotos inžinerijos principus ir gebės atlikti medžiagų ir energijos srautų vertinimą regionui, gamybos procesui, technologijai ar pasirinktam gaminiui paremtą būvio ciklo analize. Naudojantis analizės rezultatais gebės pasiūlyti pagrįstas švaresnės gamybos inovacijas ir vertinti jų diegimo galimybes bei teikiamą naudą pagal techninius / ekonominius, aplinkosaugos ir socialinius kriterijus.
A7Sėkmingai baigęs kursą studentas gebės įvardinti, apibūdinti ir palyginti aplinkos, kokybės, sveikatos ir darbo saugos vadybos sistemas, jų diegimo galimybes ir procedūras.
A8Sėkmingai baigęs kursą studentas gebės įvardinti ir paaiškinti pagrindinius makro ir mikro-ekonomikos principus, susijusius su darniu vystymųsi ir analizuoti šios srities privalumus bei trūkumus.
A9Sėkmingai baigęs kursą studentas gerai supras vertės grandinių darnumo principus, gebės atlikti vertės grandinių darnumo vertinimą, analizuojant atskirus suinteresuotus sistemos dalyvius, procesus bei jų įtaką vertės kūrimui per visą būvio ciklą.
A10Sėkmingai baigęs kursą studentas gebės vertinti urbanizuotų sistemų medžiagų ir energijos srautus, procesus ir su tuo susijusias aplinkos apsaugos problemas.
A11Sėkmingai pabaigę kursą studentai gerai supras energetikos darnaus vystymo principus, žinos ir gebės kritiškai vertinti atsinaujinančius energijos išteklių ir , efektyvaus energijos išteklių naudojimo derinimą siekiant energetinio darnumo.
A12Turės žinių apie ekosistemų struktūrą ir funkcionavimą, gerai supras medžiagų ir energijos srautus bei jų kaitą natūraliose ir antropogeninėse ekosistemose.

Inžinerinė analizė

B1Identifikuoti pagrindines suinteresuotas puses, vertinant konkrečią ar neapibrėžtą problemą, ir analizuoti jų veiklas bei bendradarbiavimo galimybes, ieškant optimalaus sprendimo būdo, paremto modeliavimu ar ekperimentinio tyrimo metodais.
B2Analizuoti bei vertinti aplinkos kokybę, vertinti, interpretuoti ir naudoti duomenis bei informaciją apie taršos nustatymo ir prevencijos metodus bei technologijas įvairiose terpėse;
B3Analizuoti ir modeliuoti ekosistemose, regionuose, įmonėse (organizacijose) vykstančius procesus jų tarpusavio sąveikas, kylančias problemas bei rengti analitines ataskaitas ir argumentuotai perteikti informaciją įvairiai auditorijai.
B4Gebėti analizuoti ir identifikuoti optimalias aplinkosauginio veiksmingumo įvertinimo priemones, leidžiančias įmonėms ar organizacijoms kiekybiškai išreikšti aplinkos apsaugos aspektų valdymo efektyvumą, tarpdisciplininiu požiūriu vertinti kuriamas ir planuojamas diegti inovacijas bei testuoti ir vertinti cheminių medžiagų ir procesų poveikį aplinkai
B5Gebės taikyti būvio ciklo vertinimo, medžiagų srautų analizės , ekologinio projektavimo bei kitas novatoriškas programas įvairių procesų, gaminių poveikių modeliavimui, analizuoti gautus rezultatus bei pateikti sistemiškai įvertintus sprendimus, suderintus su kitais svarbiais aspektais (pvz., sveikatos, kokybės, socialianiais ir komerciniais)
B6Nustatyti ir analizuoti darnumo aspektus bei pasiūlyti rodiklius tikslo ir veiksmų plano formulavimui bei įmonės ar organizacijos darniam vystymuisi.
B7Sėkmingai baigęs kursą studentas gebės vertinti gamtos išteklius: pirminių gamtos išteklių resursus, rezervus ir išgavimo galimybes bei prognozes; gebės taikyti įvairias gamtos išteklių valdymo, efektyvaus naudojimo antrinio naudojimo ir kt. priemones, kurios prisidėtų prie darnaus išteklių naudojimo;

Inžinerinis projektavimas

C1Mokės projektuoti ir optimizuoti daugiafaktorines sistemas, panaudojant įvairių planų metodikas
C2Įgis supratimą apie įmones (organizacijas) ir jų aplinką, gebėjimą nuo pirminės idėjos kurti ir pristatyti produkto (paslaugos) prototipą
C3Žinos intelektinės nuosavybės principus, akademinės etikos ir mokslinių darbų originalumo reikalavimus.

Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai

D1Sėkmingai baigęs kursą studentas gebės planuoti mokslinį tyrimą ir organizuoti jo atlikimą pagal mokslinio darbo reikalavimus, apibendrinti gautus rezultatus ir parengti mokslo publikaciją
D2Žinos ir mokės taikyti pagrindinius su specialybe susijusius mokslinių tyrimų metodus bei priemones, sekti pagrindinių mokslinių idėjų raidą ir sistemiškai parinkti tinkamiausią metodą.
D3Gebės vykdyto mokslinės ir profesinės literatūros paiešką, atlikti jos analizę, taikyti tinkamus citavimo metodus ir priemones formuojant mokslinių tyrimų problemas, tikslus bei uždavinius
D4Žinos ir mokės taikyti "Pažangaus miesto” koncepcijas ir sprendimus, susijusius su klimato kaitos poveikio mažinimo iššūkiais svarbiausiuose miesto plėtros sektoriuose, pvz. transporto, pastatų, vartojimo, gyvenimo būdo, energijos gamybos, atliekų tvarkymo, vandentvarkos, ir pan.

Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai

E1Sėkmingai baigęs programą studentas gebės parengti investicinį darnios inovacijos projektą
E2Gebės įvardinti ir aptarti įvairių su darnia plėtra techninių sprendimų privalumus ir trūkumus; pasiūlyti bei pagrįsti techninius pasiūlymus problemų sprendimui, emisijų, teršalų ir atliekų iš gamybos procesų prevencijai bei mažinimui
E3Žinos pagrindinius inovacijų kūrimo ir inžinerinės veiklos organizavimo principus.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai

F1Sėkmingai baigęs programą studentas gebės efektyviai dirbti individualiai, įvairiose grupėse ar joms vadovauti; dirbti tarptautiniame kontekste tinkamai įvertinant kultūrinius, kalbos, socialinius ir ekonominius aspektus.
F2Supranta įsidarbinimo procesus, turi aplikavimo į darbo vietą, karjeros formavimo įgūdžių bei lyderystės pagrindų;
F3Turi komunikavimo pagrindų ir praktinių įgūdžių (žodinių, raštu bei kūno kalbos), geba argumentuoti savo nuomonę bei adaptuotis naujose situacijose; turi pagilintas anglų kalbos žinias, ypatingą dėmesį skiriant specialybės terminijai.
F4Mokės rengti, pristatyti, valdyti ir vertinti įvairius projektus, aplinkos vadybos, socialinės atsakomybės ir darnios plėtros ataskaitas.
F5Geba kompleksiškai vertinti problemas ir apjungti skirtingų discipli nų metodus, siekiant geriausio sprendimo, pagal darnaus vystymo principus.

„Studijuojant magistrantūroje išmokau taikyti sisteminį požiūrį sprendžiant įvairias aplinkos apsaugos problemas. Teko giliau susipažinti su sistemų teorija, kaip tai galima pritaikyti praktikoje, įmonėje. Įgytas žinias ir patirtį sėkmingai taikau savo kasdienėje veikloje. Ši studijų programa yra vertinga ne tik aplinkos inžinerijos specialistams, bet ir verslininkams, vadybininkams, nes įgyjamos žinios ir praktiniai įgūdžiai orientuoti į verslo konkurencingumo didinimą sprendžiant įvairias verslo problemas aplinkai palankiais metodais (švaresnės gamybos, aplinkos vadybos, būvio ciklo vertinimas ir t.t.). Galiu drąsiai teigti, kad studijų programos dėstytojai yra savo sričių specialistai, mokantys sudominti bei įtraukti tiek į studijų procesus, tiek ieškant praktinio žinių pritaikymo, nuolat keliantys savo kvalifikaciją vykdydami šalies ir tarptautinius projektus, dalyvaudami tarptautinėse konferencijose bei įvairiuose verslo, aplinkos apsaugos renginiuose. Džiugu, kad net ir baigus studijas, nenutrūko ryšys su programos dėstytojais, esame kviečiami dalyvauti rengiamose konferencijose, susitikimuose bei toliau plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą“UAB „Diabaltika LT“ direktorius Ignas Kavaliūnas

„Programos absolventai turi puikiai išlavintą sisteminį – loginį mąstymą, daug praktinių bei naujausių teorinių žinių apie šiuolaikines pramonėje veikiančias technologijas, jų poveikį aplinkai. Žavi ir kelia profesinį pasitikėjimą tokių specialistų gebėjimas matyti situacijas iš įvairių kampų – technologinio, ekonominio, aplinkosauginio bei socialinio. Manau, tai ne tik pramonėje, bet ir verslo bei valdžios institucijose laukiami specialistai“ – AB „Freda“ gamybos ir technikos direktorius Virginijus Brundza.

Karjera

Nuo aplinkos apsaugos specialisto. Aplinkosaugos vadybos ir taršos prevencijos eksperto. Projektų vadovo. Skyriaus vadovo. Departamento direktoriaus. Vadovybės atstovo aplinkosaugai ir kokybei. Iki įmonės vadovo.

Absolventai jau dirba

Europos chemikalų agentūra. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Nacionalinėje mokėjimų agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos. Aplinkos apsaugos agentūra. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas. „Freda“. „Sabelija“. „Ekokonsultacijos“. „Likmerė“. „Inspecta“. „Hidroterra“. Kita.

Praktika

Praktika programos struktūroje nėra numatyta, tačiau studijų metu magistrantai nagrinėja realius Lietuvos pramonės ir verslo įmonių duomenis, lankosi jose ir yra supažindinami gamybos technologijomis, verslo procesais, atlieka įvairių objektų poveikio aplinkai vertinimą bei kuria darnias inovacijas.

Papildomos veiklos ir galimybės

Skatinimas dalyvauti „KTU – Žaliasis universitetas“ veiklose, KTU APINI vykdomuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

1 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Švaresnė gamyba (T270M014)66
2Poveikio aplinkai vertinimas (T270M023)66
3Alternatyvos 166
4Inžinerinių dalykų alternatyvos 166
5Inžinerinių dalykų alternatyvos 266

2 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Aplinkos apsaugos politika, teisė ir ekonomika (T270M016)66
2Aplinkos vadyba (T270M027)66
3Darnių vertės grandinių modeliavimas (T270M129)66
4Alternatyvos 266
5Inžinerinių dalykų alternatyvos 366

3 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Ekologinis projektavimas (T270M018)66
2Darni energetika (T270M124)66
3Alternatyvos 366
4Inžinerinių dalykų alternatyvos 41212

4 semestras

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Magistro baigiamasis projektas (PR00M125)3030

Alternatyvos 1

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Aplinkos apsaugos vadybos kaštų vertinimas (T270M015)66
2Aplinkosaugos projektų kūrimas ir valdymas (T270M128)66

Alternatyvos 2

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Užterštų teritorijų nustatymas ir tvarkymas (T270M108)66
2Verslo socialinė atsakomybė (T270M104)66

Alternatyvos 3

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Išmanūs ir darnūs miestai (T270M131)66
2Regionų darnumo vadyba (T270M114)66

Inžinerinių dalykų alternatyvos 1

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Kūrybinė praktika DEMOLA (PR00M013)66
2Technologinių procesų integravimas ir vertinimas (T270M100)66

Inžinerinių dalykų alternatyvos 2

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Aplinkos apsaugos technologijos (T270M013)66
2Darnus gamtinių išteklių valdymas (T270M006)66

Inžinerinių dalykų alternatyvos 3

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Aplinkos sistemų teorija (T270M102)66
2Ekosistemų inžinerija (T270M120)66

Inžinerinių dalykų alternatyvos 4

Studijų dalykasNacionaliniai kreditaiECTS
1Cheminių medžiagų rizikos valdymas (T270M020)66
2Darnių vertės grandinių modeliavimas (T270M129)66
3Integruota atliekų vadyba (T270M101)66