Konkursas KTU gimnazijos direktoriaus pareigoms

Svarbiausi  |  2020-01-15 ... 2020-06-17

SKELBIAMAS KONKURSAS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kauno technologijos universiteto gimnazija (toliau – Gimnazija) veikia jau 30 metų ir užima lyderiaujančią poziciją tarp Lietuvos gimnazijų. Gimnazija kviečia mokytis geriausius moksleivius, o puikius veiklos rezultatus užtikrina profesionalių mokytojų komanda bei Gimnazijos novatoriškumas ir drąsa.

Pagrindiniai keliami uždaviniai Gimnazijos direktoriui – organizuoti gimnazijos veiklą taip, jog išliktų lyderiaujančia gimnazija Lietuvoje, kurti ir vystyti mokyklą, kurioje auginamos intelektinės, dvasinės ir fizinės asmens savybės, ugdomas aktyvus, kūrybingas, atsakingas pilietis, kuris įgyja bendrųjų ir dalykinių kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Gimnazijos vadovas turi gebėti puoselėti bei vystyti atsakingus talentus ugdančią įkvepiančią kūrybinę aplinką, apjungiančią talentingus pedagogus, inovatyvią infrastruktūrą, susiformavusias tradicijas bei naujas iniciatyvas, leidžiančią skatinti mokymosi motyvaciją, kryptingą ir savarankišką mokymąsi.

Pagrindinės direktoriaus atsakomybės:

 • Gimnazijos teikiamo vidurinio ugdymo kokybės užtikrinimas;
 • edukacinės aplinkos ir kultūros, gerinančios ugdymo kokybę ir didinančios veiklos efektyvumą, kūrimas, siekiant visuomenės vystymo(si);
 • Gimnazijos moksleivių bei absolventų adaptacijos problemų, naujų mokymo ir mokymosi metodų, jų taikymo edukaciniame procese analizė, Gimnazijos bendruomenės telkimas šioms problemoms spręsti;
 • profesionalios komandos formavimas, vertinimas ir vystymas;
 • organizacijos poreikių nustatymas, vertinimas, strategijos vystymas ir įgyvendinimas;
 • efektyvus Gimnazijos biudžeto valdymas, infrastruktūros palaikymas, plėtojimas ir efektyvumo didinimas;
 • Gimnazijos santykių su valstybinėmis institucijomis, partneriais, moksleivių šeimomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis Lietuvoje ir visame pasaulyje kūrimas ir stiprinimas, tarptautiškumo didinimas;
 • kitos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytos švietimo įstaigos vadovo atsakomybės.

Gebėjimai ir kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos reikalinga turėti:

 • aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

– pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

– magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

– ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį,  atitinkančią VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 • Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
 • ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 • vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
 • dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius turite);
 • galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Dokumentus prašome pateikti  – iki  2020 birželio 17 d. 16.00 val. (dėl karantino konkurso data buvo pakoreguota) el. paštu: cv@ktu.lt arba tiesiogiai adresu K. Donelaičio 73, 110-111 kab., 44249 Kaunas.

Pretendentas dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Konkursas skelbiamas 2020 sausio 15 d.

Atrankos posėdis vyks 2020 liepos 2 d. (dėl karantino konkurso data buvo pakoreguota). Pretendentai bus kviečiami į pokalbius, apie kurių tikslų laiką ir vietą bus informuoti pateiktuose dokumentuose nurodytais kontaktais.

 

Kontaktai pasiteirauti: Kristina Juodišiūtė, tel. 8 603 98129, Kauno technologijos universiteto Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius.

 

Kita informacija

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijoms įvertinti turi registruotis per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (pretendentų kompetencijų vertinimas).

Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Free Download WordPress Themes
free download udemy paid course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku