Finansavimo galimybės

 

 

Universiteto tyrėjai, siekdami kelti mokslinę kvalifikaciją bei pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus, nuolat dalyvauja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vykstančiose mokslinėse konferencijose.

Institucinės mokslo renginių finansavimo galimybės

KTU Tarptautinių mokslo renginių fondas remia KTU studentų, dėstytojų ir tyrėjų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje bei tarptautinės mokslo bendruomenės kūrimą. Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai. Fondo komisijos pirmininkas –  doc. Leonas Balaševičius.

 

ECIU Mokslo mobilumo fondo tikslai:

 • Suburti ECIU universitetų tyrėjus, keliant tarptautinių mokslinių tyrimų kompetenciją;
 • Palaikyti tyrėjų profesinį ugdymą, suteikiant galimybę gauti specialias technines žinias per patirtį ir gerąsias praktikas užsienyje;
 • Skatinti tolesnę (tarptautinę) kokybišką produkciją ECIU konsorciume, pavyzdžiui, siekiant teikti finansavimą jungtinių tyrimų paraiškoms, publikacijoms ir tyrimų projektams;
 • Suteikti prieigą prie puikios mokslinių tyrimų infrastruktūros ECIU konsorciume;
 • Stiprinti mokslinį bendradarbiavimą ECIU konsorciume ir kurti profesinį kolegų tinklą kituose ECIU universitetuose (internacionalizacija), siekiant naudos tiek kiekvienai įstaigai individualiai, tiek ir pačiam ECIU.

ECIU Mokslo mobilumo fondo nuostatai ir ECIU Mokslo mobilumo fondo paraiška

Paraiškų teikimas

Kvietimas teikti paraiškas ECIU Mokslo mobilumo fondui galioja ištisus metus, terminų paraiškų teikimui nėra.

KTU Doktorantūros fondo tikslas – remti Universiteto doktorantų mokslinę kūrybinę veiklą, disertacijų ir straipsnių rengimą.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai.

 

Išorinio finansavimo mokslo renginiams finansavimo galimybės

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra suteikia galimybę gauti paramą dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidoms padengti (TYKU 2). Kvietimas teikti paraiškas.

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Galimi išvykų tikslai: konsultacijos su tarptautinės MTEPI (mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų) srities iniciatyvų sričių kuratoriais dėl bendradarbiavimo inicijavimo ir (ar) vykdymo, ir (ar) projektų paraiškų rengimo ir pateikimo, ir (ar) konkretaus kvietimo reikalavimų; dalyvavimas informacinėse dienose, skirtose pristatyti svarbiausius tarptautinių MTEPI kvietimų reikalavimus ir (ar) informaciją apie paraiškų parengimą, ir (ar) pateikti gerąją paraiškų rengimo praktiką ir pan.; dalyvavimas projekto partnerių paieškos renginiuose; galimo bendradarbiavimo tarptautinėse MTEPI programose aptarimas su potencialiais užsienio partneriais. Kvietimas teikti paraiškas.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, kurios tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą. Viena iš šios veiklos poveiklių yra galimybė dalyvauti užsienyje vykstančiuose mokslo renginiuose. Kvietimus teikti paraiškas pagal šią priemonę numatyta skelbti kartą per metus 2017-2019 metų laikotarpiu. Informacija apie priemonę bei kvietimų planas.

Universitetas kiekvienais metais organizuoja įvairias temines mokslo krypčių studentų mokslines konferencijas bei kitus mokslo renginius, kuriuose dalyvauja šalies bei užsienio mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovai, Lietuvos bei užsienio mokslininkai ir įvairių sričių specialistai.

Lietuvos mokslo taryba kasmet skelbia kvietimus paramai mokslo renginiams gauti. Parama mokslo renginiams siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius. Daugiau informacijos Tarybos tinklalapyje.

Universiteto tyrėjai, siekdami kelti savo asmeninę mokslinę kompetenciją bei vertindami informacijos mainų naudą, dažnai vyksta stažuotis į užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tarptautinius tyrimų centrus ar institutus.

Finansavimo galimybės mokslinėms stažuotėms

 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas. Daugiau informacijos prieinama čia.
 • Stažuotės Europos kosmoso agentūroje. Stažuočių Europos kosmoso agentūroje schema, įgyvendinama Lietuvos mokslo tarybos, suteikia galimybę gauti finansavimą fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventams vykti stažuotis į Europos kosmoso agentūrą. Daugiau informacijos pateikiama Tarybos tinklalapyje.
 • Baltijos–Amerikos laisvės fondo (angl. Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)) remiamos mokslinės stažuotės JAV. Daugiau informacijos pateikiama BAFF tinklalapyje.
 • Tarptautinio „Matsumae“ fondo mokslinės stažuotės gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse Japonijoje. Daugiau informacijos čia.
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos mokslo taryba įgyvendina 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklą „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“, kurios tikslas – skatinti mokslininkų ir doktorantų tarpinstitucinį, tarptautinį ir tarpsektorinį mobilumą. Kvietimus teikti paraiškas pagal šią priemonę numatyta skelbti kartą per metus 2017-2019 metų laikotarpiu. Informacija apie priemonębei kvietimų planas.

 

*Research Professional finansavimo galimybių paieškos įrankis

Universitetas prenumeruoja duomenų bazę *Research Professional, kuri suteikia galimybę vienoje vietoje atrasti įvairias tarptautinio finansavimo galimybes, tinkančias pagal vykdomų mokslinių tyrimų tematiką. Kviečiame naudotis plečiant savo projektinės veiklos žemėlapį bei atrandant sau tinkančias asmeninės kompetencijos kėlimo galimybes.

KTU podoktorantūros stažuočių projektas

Universitete vykdomų podoktorantūros stažuočių projekto tikslas – įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę Universitete, skatinant tarptautinį ir tarpkryptinį bendradarbiavimą, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus (daktarus) ir sudarant jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai. Daugiau informacijos čia.

Podoktorantūros stažuočių trukmė KTU – iki dvejų metų. Podoktorantūros stažuotei metams iš Universiteto mokslo fondo skiriama 20 tūkst. Eur, iš padalinio vidinių lėšų skiriama ne mažiau kaip 5 tūkst. Eur.

 

Podoktorantūros stažuočių Lietuvoje finansavimo galimybės

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją. Šią priemonę įgyvendina Lietuvos mokslo taryba. Daugiau informacijos Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

 

Podoktorantūros stažuočių užsienyje finansavimo galimybės

 • Japonijos mokslo skatinimo organizacijos (Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)) remiamos trumpalaikės ir ilgalaikės podoktorantūros stažuotės Japonijoje. Daugiau informacijos čia.
 • Latvijos švietimo plėtros agentūra kviečia Latvijos ir kitų valstybių piliečius atlikti po doktorantūros stažuotę Latvijos institucijose, pagal „Post-doctoral Research Aid“ programą. Programos tikslas – ugdyti ir didinti jaunųjų mokslininkų įgūdžius bei gebėjimus, užtikrinti jaunųjų mokslininkų galimybes pradėti karjerą mokslo institucijose ar įmonėse, tobulinti mokslinių tyrimų kompetencijas, atnaujinti žmogiškuosius išteklius ir didinti kvalifikuotų specialistų skaičių. Išsamesnė informacija čia.

 

*Research Professional finansavimo galimybių paieškos įrankis

Universitetas prenumeruoja duomenų bazę *Research Professional, kuri suteikia galimybę vienoje vietoje atrasti įvairias tarptautinio finansavimo galimybes, tinkančias pagal vykdomų mokslinių tyrimų tematiką. Kviečiame naudotis plečiant savo projektinės veiklos žemėlapį bei atrandant sau tinkančias asmeninės kompetencijos kėlimo galimybes.

Universitetas yra sukaupęs ilgametę ir sėkmingą mokslo ir inovacijų projektų įgyvendinimo patirtį, užtikrinančią kokybišką projektų įgyvendinimo, valdymo ir administravimo kompetenciją. KTU mokslinius tyrimus vykdo apie 1000 akademinių darbuotojų, kurių mokslo grupės telkiasi 9 fakultetuose ir 8 mokslo institutuose.

KTU įgyvendinamų projektų sąrašus galite rasti paspaudę ant šios nuorodos: projektų sąrašai.

KTU siekia intensyviai plėtoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektines veiklas bei tarp institucinį bendradarbiavimą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.

Universitete mokslo, inovacijų ir studijų išorinio finansavimo projektinę veiklą koordinuoja KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras.

Mokslo ir inovacijų projektų centro tikslas yra užtikrinti akademinių padalinių MTEPI bei studijų projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo kokybę bei atitinkamos kompetencijos ugdymą, siekiant sėkmingai konkuruoti dėl MTEPI bei studijų veiklos konkursinio finansavimo Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Centro komanda universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams padeda rasti tinkamiausią tarptautinių ar nacionalinių finansavimo priemonių programą MTEPI veikloms vykdyti ir studijų procesui plėtoti projektinėje veikloje, teikia pagalbą rengiant mokslo, inovacijų ir studijų projektų paraiškas, padeda efektyviai administruoti įgyvendinamus projektus, atstovauja universiteto interesus kitose organizacijose, siekiant plėsti galimus tarptautinius ryšius projektinėse veiklose.

Išorinio finansavimo galimybės projektinės veiklos vystymui

Tarptautinių MTEPI projektų veiklos plėtrai:

Horizontas 2020 ­

Horizontas 2020 didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa (nuoroda ir aprašymas kartu su schema, pvz. LMT svetainė). Programos tikslas – kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie „Europos 2020“ (iniciatyva „Inovacijų sąjunga“) įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo. Programa „Horizontas 2020“ apjungia visą mokslinių tyrimų ir inovacijų ciklo finansavimą, įgyvendintą per 7-ąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programą, Konkurencingumo ir inovacijų bendrąją programą bei Europos inovacijų ir technologijų institutą. Ši programa sprendžia visuomenės iššūkius, padėdama įveikti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos, skatindama technologinių sprendimų pritaikymą kuriant perspektyvius produktus, turinčius realų komercinį potencialą inovatyviose įmonėse.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami čia. Daugiau informacijos apie Horizontas 2020 ­ programą galite rasti: LMT svetainėje  MITA H2020 svetainėje  Europos komisijos svetainėje

 

LMT

Lietuvos mokslo tarybos (toliau – LMT) finansuojamos ir inicijuojamos tarpvalstybinės programos (dvišalės, trišalės). Dalyvavimas inicijuojamose tarpvalstybinėse programose (dvišalės, trišalės) suteikia galimybę bendradarbiauti aukšto lygio institucijoms iš skirtingų šalių (Lietuvos – Latvijos; Lietuvos-Lenkijos; Lietuvos-Latvijos-Kinijos), taip pasidalinti sukaupta patirtimi bei kartu įgyvendinti mokslinius tyrimus. Taip pat bendradarbiavimo pagalba sukuriami nauji inovatyvūs tinklai.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami čiaDaugiau informacijos apie tarpvalstybines programas (dvišales, trišales)­ galite rasti: LMT svetainėje

 

COST programa

COST programa – tai Europos šalių bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology). Jos tikslas yra koordinuoti nacionalinėmis lėšomis finansuojamus mokslinius tyrimus – remti Europos tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas visose mokslinių tyrimų srityse, įskaitant socialinius ir humanitarinius mokslus. COST įgyvendinama per aukštos kokybės naujus ypač keletą mokslo sričių apimančius tarptautinius tinklus –  COST veiklas.

Aktualūs programos kvietimai skelbiami LMT svetainėje arba COST svetainėjeDaugiau informacijos apie COST programą galite rasti: LMT svetainėje bei COST svetainėje

 

ERA-NET

ERA-NET ir kitos koordinavimo veiklos tai „Horizontas 2020“ programos ERA-NET COFUND schemos programa, pagal kurią finansuojami informacijos ir komunikacijos mokslinių tyrimų ir technologijų projektai ir ateities ir kuriamos technologijos; moksliniai tyrimai ir inovacijos medžiagotyros srityje; biologinės įvairovės moksliniai tyrimai. Plačiau apie ERA-NET veiklas čia. Daugiau informacijos apie ERA-NET ir kitas koordinavimo veiklas rasite: LMT svetainėje

 

INTERREG V

2014-2020 m. ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg programos padeda šalinti kliūtis bendravimui ir bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, padeda spręsti bendras regiono problemas, dalintis idėjomis ir patirtimi. Visų INTERREG V programų įgyvendinimui Europos Sąjungos valstybėse yra skirta daugiau nei 10 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansavimo intensyvumas – 85 % tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų. Aktualūs programos kvietimai skelbiami čia arba kiekvienos programos internetiniame puslapyje:

Daugiau informacijos apie 2014-2020 m. ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg programas galite rasti: ES bendradarbiavimo svetainėje

 

EUREKA / EUROSTARTS

EUREKA / EUROSTARTS skirta finansuoti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą  pagal tarptautinį „Eureka“ programos valstybių narių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bendradarbiavimo tinklą. EUROSTARS yra tarptautinė Europos inovacijų programa, remianti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovacijas ir naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą.

Daugiau informacijos apie EUREKA/EUROSTARS programas galite rasti: EUREKA/EUROSTARS svetainėjeEUREKA svetainėjeMITA svetainėje

Kitos tarptautinio finansavimo galimybės:

 1. 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa
 2. 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programa
 3. Europos kosmoso agentūros finansavimas
 4. Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarybos finansavimas
 5. Europos komisijos bendrųjų  mokslinių tyrimų centro finansavimas

 

*Research Proffesional finansavimo galimybių paieškos įrankis

Universitetas prenumeruoja duomenų bazę *Research Proffesional, kuri suteikia galimybę vienoje vietoje atrasti įvairias tarptautinio finansavimo galimybes, tinkančias pagal vykdomų mokslinių tyrimų tematiką. Kviečiame naudotis ir plėsti savo projektinės veiklos žemėlapį.

Nacionalinių MTEPI projektų veiklos plėtrai:

 • Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams. Lietuvos  mokslo taryba yra viena pagrindinių institucijų finansuojančių mokslinės veiklos ir projektų įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu. Institucijos administruojamos priemonės suteikia galimybę mokslininkams vykdyti mokslinius tyrimus savo siūlomomis temomis, dalyvauti valstybės vykdomuose užsakomuosiuose tyrimuose įgyvendinant mokslo projektus per nacionalines mokslo programas,  taip pat vykdyti kitas mokslines veiklas, skirtas mokslo renginiams, mokslinėms kelionėms, mokslo ir studijų veiklai skatinti. Daugiau informacijos apie Lietuvos mokslo tarybos finansavimo priemones mokslui galite rasti čia. Galiojančių kvietimų teikti paraiškas sąrašą galite rasti čia.
 • 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų priemonės MTEPI plėtrai. 2014 – 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos finansinės priemonės suteikia galimybę mokslininkams ir tyrėjams ugdyti savo mokslinę kompetenciją bei stiprinti turimus gebėjimus įgyvendinant projektus per praktinę mokslinę veiklą, atliekant mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityse. Finansinės priemonės suteikia galimybę mokslininkams vykdyti mokslinius projektus prisidedančius prie MTEPI plėtros ir integracijos į Europines infrastruktūras, taip pat pasinaudoti parama idėjų komercinimui. Daugiau informacijos apie ES fondų investicijų  veiksmų programos finansines priemones galite rasti čia. Paskelbtų kvietimų teikti paraiškas sąrašą galite rasti čia.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama moksliniams tyrimams. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros administruojamos finansinės priemonės suteikia galimybę mokslininkams, tyrėjams plėtoti inovatyvius produktus, sukurtus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros  rezultatų pagrindu, taip pat patentuoti išradimus ir registruoti dizainą, stiprinant intelektinės nuosavybės teisių apsaugą, vykdyti kitas mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklas. Daugiau informacijos apie Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros vykdomas programas galite rasti čia. Galiojančių kvietimų teikti paraiškas sąrašą MITA svetainėje galite rasti čia.
 • Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parama moksliniams tyrimams. Įgyvendinant Žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2015–2020 metų programą, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija teikia finansinę pagalbą plėtoti kryptingus mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą mokslui galite rasti čia.
 • Lietuvos mokslų akademija organizuoja premijų ir stipendijų skyrimą jauniesiems mokslininkams. Taip pat kiekvienais metais kviečia teikti paraiškas bendradarbiauti su Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacija (CERN). Daugiau informacijos galite rasti čia.
 • Kviečiame naudotis galimybėmis vykdyti projektus, finansuojamus Lietuvos kultūros tarybos. Daugiau informacijos galima rasti čia.

 

Naudinga ir aktuali informacija

Universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams apie MTEPI projektinės veiklos vykdymą, susijusius dokumentus bei aktualius kvietimus, konferencijas ar kitus renginius, susijusius su projektinės veiklos plėtra, skelbiama Universiteto vidiniame intranete:

Skiltyje “Informacija darbuotojams” -> “MOKSLAS”, skiltyje “Mokslo ir inovacijų dokumentai” bei skiltyje “Mokslo ir inovacijų projektinę veiklą reglamentuojantys dokumentai ir informacija”.

Institucinės MTEPI veiklos finansavimo galimybės

Skatinant aktyvesnį KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslininkų bendradarbiavimą, jaunųjų mokslo lyderių Universitete ir doktorantų kompetencijų ugdymą bei tarp sritinių / tarp kryptinių mokslinių tyrimų plėtrą per mokslo projektinę veiklą kasmet skelbiami šie konkursai:

 • KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų konkursas;
 • Mokslo grupių veiklų plėtojimo projektai KTU prioritetinėse mokslo kryptyse

Konkursai skelbiami kasmet sausio–vasario mėn. Projektų pradžia kovo–balandžio mėn.

Projektų pabaiga gruodžio 31 d.

Projektų rezultatai pristatomi projektų vykdytojų metinėse ataskaitinėse konferencijose.

Mokslininkams, parengusiems aukšto lygio publikacijas ir „Horizontas 2020“ paraiškas, yra skiriamas papildomas finansavimas.

 

Institucinės MTEPI skatinimo ir nominavimo galimybės

Skatinimas už užsienio leidyklų tarptautiniuose mokslo žurnaluose publikuotus straipsnius

Nuo 2017 m., siekiant didinti KTU tyrėjų konkurencingumą tarptautinėje mokslo erdvėje, Universiteto darbuotojams skiriami priedai, o studentams – vienkartinės stipendijos už straipsnius užsienio leidyklų tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį „Clarivate Analytics Web of Science“ (CAWoS) arba, jei žurnalas neįtrauktas į CAWoS duomenų bazę, „Scopus“ duomenų bazėse.

Priedai Universiteto darbuotojams ir vienkartinės stipendijos studentams išmokamos kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį. Daugiau informacijos čia.

Aktyviausių jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursai

Nuo 1993 m. Universitetas, siekdamas skatinti mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvumą, rengia aktyviausių jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursus. Konkursų nugalėtojams skiriamos premijos arba vienkartinės stipendijos.

Aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurse gali dalyvauti asmenys iki 35 m. amžiaus, konkursai skelbiami kasmet lapkričio mėn.

Geriausių monografijų konkursas

Skatinant Universiteto tyrėjus rengti ir publikuoti monografijas bei siekiant geros jų parengimo ir išleidimo kokybės, kasmet gruodžio mėnesį organizuojamas geriausių monografijų konkursas.

Konkursui gali būti teikiama bet kurioje šalies ar užsienio leidykloje išleista monografija, kurios prieskyroje nurodytas Kauno technologijos universiteto pavadinimas. Monografija turi būti išleista ne anksčiau kaip prieš du metus. Pagrindiniais monografijos vertės kriterijais laikomi jos mokslinis ir (ar) profesinis naujumas, autorių publikacijų lygis, svarba mokslo krypčiai (šakai), leidinio parengimo kokybė.

Konkurso nugalėtojams skiriamos 3 premijos.

 

Išorinės MTEPI skatinimo ir nominavimo galimybės

Lietuvos mokslo tarybos parama rengusiems programos “Horizontas 2020” paraiškas

Lietuvos mokslo taryba kasmet III–IV metų ketvirtyje skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas. Informacija apie planuojamą skelbti kvietimą skelbiama kalendoriniame kvietimų plane.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama rengusiems “Horizontas 2020” paraiškas su partneriais iš Latvijos ir (arba) Estijos

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kasmet IV metų ketvirtyje skelbia kvietimą teikti prašymus „Horizontas 2020“ paraiškų, kuriose yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms kompensuoti. Papildomą finansavimą, kuris siekia 1000 Eur, skiria Baltijos Ministrų Taryba įgyvendinant priemonę „Baltijos Bonus“. Išsamesnė informacija čia.

Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursai

Siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą LMA kasmet organizuoja jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą. Daugiau informacijos LMA tinklalapyje.

Lietuvos mokslų akademijos vardinių premijų konkursai

Lietuvos mokslų akademija yra įsteigusi 18 vardinių premijų: Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Juozo Matulio (chemija), Povilo Matulionio (miškotyra), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika).

Konkursai skelbiami periodiškai kartą per 4 metus.

Daugiau informacijos čia.

Jaunųjų mokslininkų ekonomistų geriausių mokslinių darbų konkursas K. Meškausko premijai gauti (organizuojamas kasmet)

Išsami informacija apie konkurso sąlygas prieinama čia.

Vienas iš Universiteto strateginių uždavinių yra mokslo kokybės didinimas, todėl KTU itin skatinamas tyrėjų mokslo straipsnių publikavimas tarptautiniuose, taip pat ir užsienio leidyklų leidiniuose. KTU kasmet didėja aukšto tarptautinio lygio publikacijų skaičius.

Lietuvos mokslo taryba yra paskelbusi nuolatinį kvietimą paramai, skirtai Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Skiriant paramą konkurso būdu siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai. Daugiau informacijos Tarybos tinklalapyje.

Kontaktai

Donelaičio g. 73, 418 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Lina Vilčinskaitė
Mokslo ir inovacijų prorektoriaus referentė
Tarptautinių mokslo renginių fondo sekretorė

Donelaičio g. 73, Kaunas
tel. +370 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Simona Devenytė-Janauskienė
Koordinatorė
Tarptautinė doktorantūros mokykla

Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 30 00 49
e. p. simona.devenyte-janauskiene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku