KTU neformalusis švietimas

yra kryptinga veikla, kurią vykdydami įgyjame bendrųjų ir profesinių kompetencijų, ugdome aktyvią, kūrybišką, atsakingą bei kritiškai mąstančią asmenybę.

 

Bendroji informacija

Neformalusis švietimas

KTU teikia galimybes kiekvienam, norinčiam įgyti naujų kompetencijų, tobulinti turimą kvalifikaciją ar persikvalifikuoti į kitą sritį.

Universiteto padaliniai organizuoja ir vykdo suaugusiųjų bei moksleivių neformalųjį švietimą. Neformaliai mokytis Universitete galima dalyvaujant išorės klausytojams skirtuose neformaliojo švietimo programose, renginiuose arba studijuojant studentams skirtus studijų modulius. Įgiję kompetencijų neformaliuoju ar savaiminiu būdu, galite kreiptis į Universitetą dėl kompetencijų pripažinimo ir įvertinimo.

Studijų departamentas
Neformalaus ugdymo koordinatorė

Gerda Adomaitytė
Tel. +370 671 36 146
El. p. gerda.adomaityte@ktu.lt

 

Suaugusiųjų neformalusis švietimas

Bendroji informacija

Suaugusiųjų neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas skirtas visiems, norintiems įgyti ar tobulinti jau turimas kompetencijas. Neformaliojo švietimo veiklos leidžia lengviau integruotis į darbo rinką, tapti konkurencingesniais bei persikvalifikuoti į kitą darbo sritį. Suaugusieji, norintys įgyti naujų įgūdžių, žinių ir patirties, gali:

  • dalyvauti neformaliojo švietimo programose;
  • dalyvauti trumpalaikiuose renginiuose;
  • studijuoti pageidaujamus studijų modulius, įgyjant klausytojo statusą.

Registracija

Prieš registraciją prašome susisiekti su mokymų organizatoriais, kurie informuos apie tolesnę registracijos eigą. Užsiregistruoti galėsite užpildydami internetinę registracijos formą arba atvykdami į mokymus organizuojantį padalinį.

Mokestis už neformaliojo švietimo paslaugas

Mokestis už programas, renginius ar studijų modulius gali būti sumokėtas fizinio arba juridinio asmens (darbdavio) lėšomis.

Pažymėjimai

Sėkmingai baigusiems neformaliojo švietimo programas išduodamas dalyvio pažymėjimas, o klausytojams, studijavusiems pasirinktus studijų modulius, išduodama akademinė pažyma.

Programos

Neformaliojo švietimo programos – tai Universitete numatyta tvarka aprobuotos ir įgyvendinamos programos, skirtos asmens profesinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti ar naujoms kompetencijoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų ir kitomis formomis.

Suaugusiems siūlome daugiau nei 100 neformaliojo švietimo programų, tarp jų: informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, socialinių, ugdymo, humanitarinių, menų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupes.

Programos gali būti sudaromos ar koreguojamos atsižvelgiant į juridinių asmenų pageidavimą. Mokymasis organizuojamas darbo dienos metu, vakarais, atostogų ar kitu klausytojams patogiu metu, išskyrus tuos atvejus, kai programų organizatorius yra iš anksto sudaręs užsiėmimų tvarkaraštį.

Asmenys, norintys dalyvauti programose, turi kreiptis į kontaktinį asmenį, nurodytą prie pageidaujamos programos.

Renginiai

Neformaliojo švietimo renginiai – tai trumpalaikės neformaliojo švietimo veiklos, skirtos asmens saviraiškai, asmenybės tobulinimui ir prasmingo laisvalaikio kūrimui. Renginiai gali būti vykdomi seminarų, paskaitų, konferencijų ir kitomis formomis.

Neformaliojo švietimo renginiai yra puikus būdas susipažinti su naujausiomis rinkos tendencijomis profesinėje srityje ir užmegzti naujus ryšius su savo srities specialistais.

Suaugusiems organizuojamų renginių trukmė labai įvairi: nuo kelių akademinių valandų iki kelių dienų. Renginiuose gali dalyvauti suaugusieji, neturintys atitinkamo išsilavinimo, patirties ar žinių profesinėje srityje, nebent renginio aprašyme nurodyta kitaip.

Studijų moduliai

Nusprendę studijuoti atskirus studijų modulius, galite rinktis iš visų Universiteto vykdomų studijų programų modulių. Net patys išrankiausi gali rasti sau įdomų modulį, kadangi vykdomi moduliai apima beveik visas studijų kryptis.

Suaugusieji atskirų studijų modulių paskaitas lanko kartu su studentais. Asmenys su Universitetu sudaro klausytojo studijų sutartis, laiko galutinius atsiskaitymus ir gauna akademines pažymas su išklausytų modulių apimtimis kreditais bei įvertinimais. Taip pat,  jei susidaro pakankamas klausytojų skaičius, yra galimybė sudaryti atskirą klausytojų grupę su grupei patogiu mokymosi tvarkaraščiu.

Vykdomų studijų modulių sąrašas pateiktas prie kiekvienos studijų programos (Programa > Moduliai).  Asmenys, norintys studijuoti studijų modulius, turi kreiptis į atitinkamo fakulteto studijų centrą.

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas

Jei turite ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą, Jūsų kompetencijos (įgytos darbinėje veikloje, neformaliojo suaugusiųjų ugdymo sistemoje, neapmokamame ar savanoriškame darbe, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai ar laisvalaikio metu) gali būti pripažintos ir įvertintos.

Jums pateikus įrodymus apie turimas žinias, gebėjimus ir įgūdžius, aprašytus studijų modulio rezultatuose, suteiksime atitinkamo studijų modulio kreditus. Studijų kreditų, suteiktų kandidato mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo metu, apimtis negali būti didesnė nei 50 proc. ketinamos studijuoti studijų programos.

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą vykdome ištisus mokslo metus. Procedūros trukmė ir apimtis numatoma prieš pasirašant su kandidatu sutartį ir į ją įtraukiama.

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesas susideda iš šių etapų:

  • informavimo;
  • konsultavimo;
  • vertinimo;
  • kompetencijų įskaitymo.

Informavimo metu pristatome mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo principus, procedūras, finansines sąlygas, padedame atrinkti studijų dalykus, kurių studijų rezultatai (kompetencijos) gali būti įskaityti.

Konsultacijų metu konsultantas kandidatui padeda pasirengti vertinimui: kokius studijų dalyko rezultatus, atitinkančius mokymosi pasiekimų įrodymus, surinkti bei kaip juos pateikti, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, kaip pasirengti vertinimui pagal atitinkamus vertinimo metodus (testą, pokalbį ir pan.).

Vertintojas nusprendžia, kokiais metodais bus vertinami mokymosi pasiekimai ir apie tai informuoja kandidatą bei skiria pasiekimų vertinimo datą. Įvertinęs kandidatą, vertintojas pateikia išvadą – pripažinti, nepripažinti ar iš dalies pripažinti kandidato pateiktus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymus.

Kai kandidato pateikti įrodymai tik iš dalies pagrindžia studijų modulio rezultatus (kompetencijas), vertintojas (-a) nusprendžia, kokią dalį studijų dalyko galima įskaityti, o kandidatui pageidaujant, gali būti organizuojamos papildomos konsultacijos.

Dėl neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo prašome kreiptis į fakultetų studijų centrus.

 

Moksleivių neformalusis švietimas

Bendroji informacija

Moksleivių neformalusis švietimas

Neformalusis švietimas įgalina moksleivius įsitraukti į kūrybinę ar mokslinę veiklą, kryptingai planuoti ateitį. Universitete vykdomos neformaliojo švietimo veiklos prisideda prie vaikų užimtumo, ugdo kūrybiškumą, atsakingumą bei kritinį mąstymą. Nuo mažens įgyjamos kompetencijos padeda ne tik geriau išlaikyti valstybinius brandos egzaminus, įstoti į Universitetą, bet ir lengviau prisitaikyti prie kintančios sociokultūrinės aplinkos. Moksleivius, norinčius įgyti naujų įgūdžių, žinių ir patirties, kviečiame:

  • dalyvauti neformaliojo švietimo programose;
  • dalyvauti neformaliojo švietimo renginiuose;
  • studijuoti pageidaujamus studijų modulius, įgyjant klausytojo statusą (tik nuo 16 metų).

Registracija

Prieš registraciją prašome telefonu susisiekti su programų organizatoriais, kurie informuos apie tolesnę registracijos eigą. Užsiregistruoti galėsite užpildydami internetinę registracijos formą arba atvykdami į mokymus organizuojantį padalinį.

Finansavimas

Dauguma moksleiviams organizuojamų programų iš dalies finansuojami neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšomis. Tikslinėmis NVŠ lėšomis vaikas gali lankyti vienus mokymus per metus, už papildomus mokymus reikia mokėti pilną kainą.

Studijuojant atskirus studijų modulius, reikia mokėti už kreditų skaičių. Didžioji dalis neformaliojo švietimo renginių (įdomiosios paskaitos, laboratoriniai ir kt.) yra nemokami.

Pažymėjimai

Sėkmingai baigusiems neformaliojo švietimo mokymus išduodame dalyvio pažymėjimą, o klausytojams, studijavusiems pasirinktus studijų modulius, išduodame akademinę pažymą.

Programos

Neformaliojo švietimo programos – tai Universitete numatyta tvarka aprobuotos ir įgyvendinamos programos, skirtos profesinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti ar naujoms kompetencijoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų, stovyklų ir kitomis formomis.

Įvairaus amžiaus moksleiviams siūlome daugiau nei 20 neformaliojo švietimo programų, apimančių: informatikos, inžinerijos, menų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupes.

Universiteto padaliniai organizuoja mokymus 3–12 klasės mokiniams. Mokymasis gali vykti po pamokų, savaitgaliais ar kitu, moksleiviams tinkamu metu.

Renginiai

Neformaliojo švietimo renginiai – tai neformaliojo švietimo veiklos, skirtos asmens saviraiškai, prasmingo laisvalaikio kūrimui, profesiniui pažinimui, orientavimui ir karjeros planavimui. Neformaliojo švietimo renginiai apima: įdomiąsias paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, ekskursijas, konferencijas ir kitus trumpalaikius, moksleiviams skirtus, renginius.

Tai veiksmingas ir įdomus būdas įtraukti vaikus į kūrybinę bei mokslinę veiklą. Organizuojami renginiai apima: chemijos, matematikos, fizikos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos studijų kryptis.

Neformaliojo švietimo renginiai skirti 1–12 klasių moksleiviams. 45 minučių – 4 valandų trukmės renginiai gali būti organizuojami grupėms, ne didesnėms kaip 25 moksleiviai. Susitarus su dėstytojais, renginiai gali būti vykdomi ne tik Universitete, bet ir mokykloje.

Studijų moduliai

Nusprendę studijuoti atskirus studijų modulius, galite rinktis iš visų Universiteto vykdomų studijų programų modulių. Universitete ir pats išrankiausias gali rasti sau įdomų modulį, kadangi vykdomi moduliai apima beveik visas studijų kryptis.

Ne jaunesni nei 16 m. asmenys, norintys studijuoti atskirus studijų modulius, paskaitas lanko kartu su studentais. Su Universitetu sudarysite klausytojo studijų sutartį, atsiskaitysite už modulius, laikysite galutinį atsiskaitymą ir gausite akademinę pažymą su išklausytais moduliais, jų apimtimis kreditais bei įvertinimais. Taip pat,  jei susidaro pakankamas klausytojų skaičius, yra galimybė sudaryti atskirą klausytojų grupę su grupei patogiu mokymosi tvarkaraščiu.

Vykdomų studijų modulių sąrašas pateiktas prie kiekvienos studijų programos (Programa > Moduliai).  Norinčius studijuoti studijų modulius, prašome kreiptis į atitinkamo fakulteto studijų centrą.

 

Įvykiai

Technologijos ir fizinių mokslų mokymai

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

Kontaktinis asmuo: Saulė Kairienė
el. p. saule.kairiene@ktu.lt; tel. +370 616 16 533

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Živilė Rutkūnienė
el. p. zivile.rutkuniene@ktu.lt; tel. +370 693 34 786

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

Kontaktinis asmuo: Saulė Kairienė
el. p. saule.kairiene@ktu.lt; tel. +370 616 16 533

Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų mokymai

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Laura Stasiulienė
el. p. laura.stasiuliene@ktu.lt; tel. +370 37 300 452

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

Kontaktinis asmuo: Doc. dr. Danguolė Rutkauskienė
el. p. danguole.rutkauskiene@ktu.lt; tel. +370 682 39 200

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku