Neformalusis švietimas

plataus spektro mokymosi galimybės, grįstos mokslo žiniomis ir skirtos kiekvienam, siekiančiam įgyti naujų žinių ir įgūdžių, gilinti turimas kompetencijas bei ugdyti savo asmenybę

 

Suaugusiųjų neformalusis švietimas

Bendroji informacija

Universitetas kviečia dalyvauti įvairiose neformaliojo švietimo veiklose, kurios suteiks naujų žinių ir įgūdžių, tobulins turimas kompetencijas, suteiks galimybę persikvalifikuoti bei ugdyti savo asmenybę.  Neformaliojo švietimo inovatyvios veiklos sudaro galimybę tapti konkurencingais darbo rinkos dalyviais, turinčiais platų įgūdžių ir žinių spektrą. Suaugusieji, norintys įgyti naujų žinių, įgūdžių ir patirties, gali:

  • dalyvauti neformaliojo švietimo programose;
  • dalyvauti trumpalaikiuose renginiuose;
  • studijuoti pageidaujamus studijų modulius, turint klausytojo statusą.

Įgiję kompetencijų neformaliuoju ar savaiminiu būdu, suaugusieji gali kreiptis į Universitetą dėl kompetencijų pripažinimo ir įvertinimo.

Registracija

Prieš registraciją prašome susisiekti su mokymų organizatoriais, kurie informuos apie tolesnę registracijos eigą. Užsiregistruoti galėsite užpildydami internetinę registracijos formą arba atvykdami į mokymus organizuojantį padalinį.

Programos

Neformaliojo švietimo programos – Universitete numatyta tvarka patvirtintos ir įgyvendinamos programos, skirtos asmens profesinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti ar naujoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų ir kitomis formomis.

Suaugusiems siūlome daugiau nei 100 neformaliojo švietimo programų informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, socialinių, ugdymo, humanitarinių, menų, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupėse.

Programos gali būti sudaromos ar koreguojamos atsižvelgiant į juridinių asmenų pageidavimus. Mokymasis organizuojamas darbo dienos metu, vakarais, atostogų ar kitu klausytojams patogiu metu, išskyrus tuos atvejus, kai programų organizatorius yra iš anksto sudaręs užsiėmimų tvarkaraštį.

Renginiai

Neformaliojo švietimo renginiai – trumpalaikės neformaliojo švietimo veiklos, skirtos asmens saviraiškai, asmenybės tobulinimui ir prasmingo laisvalaikio kūrimui. Renginiai gali būti vykdomi seminarų, paskaitų, konferencijų ir kitomis formomis.

Neformaliojo švietimo renginiai yra puikus būdas susipažinti su naujausiomis rinkos tendencijomis profesinėje srityje ir užmegzti naujus ryšius su savo srities specialistais.

Suaugusiems organizuojamų renginių trukmė labai įvairi: nuo kelių akademinių valandų iki kelių dienų. Renginiuose gali dalyvauti suaugusieji, neturintys atitinkamo išsilavinimo, patirties ar žinių profesinėje srityje, nebent renginio aprašyme nurodyta kitaip.

Studijų moduliai

Nusprendę studijuoti atskirus studijų modulius, galite rinktis iš visų Universiteto vykdomų studijų programų modulių. Pasirinkę sau įdomų studijų modulį, galite įgyti ir ugdyti savo norimas kompetencijas ir įgūdžius bei praplėsti ar gilinti tam tikros studijų krypties žinias paskaitų metu.

Suaugusieji atskirų studijų modulių paskaitas lanko kartu su studentais. Asmenys su Universitetu sudaro klausytojo studijų sutartis, laiko galutinius atsiskaitymus ir gauna akademines pažymas su išklausytų modulių apimtimis kreditais bei įvertinimais. Taip pat, susidarius pakankamam klausytojų skaičiui, suteikiama galimybė sudaryti atskirą klausytojų grupę su jai patogiu mokymosi tvarkaraščiu.

Vykdomų studijų modulių sąrašas pateiktas prie kiekvienos studijų programos (Programa > Studijų programos moduliai pagal semestrus). Universitete siūlomų bakalauro studijų programų sąrašą galite rasti čia. Universitete siūlomų magistrantūros studijų programų sąrašą galite rasti čia. Asmenys, norintys studijuoti studijų modulius, turi kreiptis į atitinkamo fakulteto studijų centrą.

Kvalifikacijos pripažinimas

Jei turite ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą, Jūsų kompetencijos (įgytos darbinėje veikloje, neformaliojo suaugusiųjų ugdymo sistemoje, neapmokamame ar savanoriškame darbe, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai ar laisvalaikio metu) gali būti pripažintos ir įvertintos.

Jums pateikus įrodymus apie turimas žinias, gebėjimus ir įgūdžius, aprašytus studijų modulio rezultatuose, suteiksime atitinkamo studijų modulio kreditus. Studijų kreditų, suteiktų kandidato mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo metu, apimtis negali būti didesnė nei 50 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties.

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procedūrą vykdome ištisus mokslo metus. Procedūros trukmė ir apimtis numatoma prieš pasirašant su kandidatu sutartį ir į ją įtraukiama.

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesas susideda iš šių etapų:

  • informavimo;
  • konsultavimo;
  • vertinimo;
  • kompetencijų įskaitymo.

Informavimo metu pristatome mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo principus, procedūras, finansines sąlygas, padedame atrinkti studijų modulius, kurių studijų rezultatai (kompetencijos) gali būti įskaityti.

Konsultacijų metu konsultantas kandidatui padeda pasirengti vertinimui: kokius studijų modulio rezultatus, atitinkančius mokymosi pasiekimų įrodymus, surinkti bei kaip juos pateikti, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, kaip pasirengti vertinimui pagal atitinkamus vertinimo metodus (testą, pokalbį ir pan.).

Vertintojas nusprendžia, kokiais metodais bus vertinami mokymosi pasiekimai, ir apie tai informuoja kandidatą bei skiria pasiekimų vertinimo datą. Įvertinęs kandidatą, vertintojas pateikia išvadą – pripažinti, nepripažinti ar iš dalies pripažinti kandidato pateiktus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymus.

Kai kandidato pateikti įrodymai tik iš dalies pagrindžia studijų modulio rezultatus (kompetencijas), vertintojas (-a) nusprendžia, kokią dalį studijų modulio galima įskaityti, o kandidatui pageidaujant, gali būti organizuojamos papildomos konsultacijos.

Dėl neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo prašome kreiptis į fakultetų studijų centrus.

Mokėjimo sąlygos

Neformaliojo švietimo programos yra mokamos. Mokestis už programas, renginius ar studijų modulius gali būti sumokėtas fizinio arba juridinio asmens (darbdavio, asociacijos, projekto ir kt.) lėšomis.

Dalis neformaliojo švietimo renginių (seminarų, kursų, paskaitų ir kt.) yra nemokami.

Studijuodamas atskirus studijų modulius klausytojas moka už kreditų skaičių.

Pažymėjimai

Sėkmingai įvykdžius programą / renginį klausytojui/dalyviui išduodamas pažymėjimas, kuris liudija, kad klausytojas baigė programą ir, jei numatyta, įgijo žinias, įgūdžius ir kompetencijas, o dalyvis dalyvavo neformaliojo švietimo renginyje. Klausytojams, studijavusiems pasirinktus studijų modulius, išduodama akademinė pažyma.

 

Vaikų neformalusis švietimas

Bendroji informacija

Universitetas kviečia vaikus dalyvauti įvairiose neformaliojo švietimo veiklose, kurios įtrauks į kūrybinius ir mokslinius užsiėmimus bei padės kryptingai planuoti savo ateitį. Universitete vykdomos neformaliojo švietimo veiklos prisideda prie vaikų užimtumo, ugdo kūrybišką, atsakingą, žingeidžią bei kritiškai mąstančią asmenybę. Vaikų įgytos kompetencijos padeda ne tik geriau išlaikyti valstybinius brandos egzaminus, įstoti į Universitetą, bet ir lengviau prisitaikyti prie kintančios sociokultūrinės aplinkos. Vaikus, norinčius įgyti naujų žinių, įgūdžių ir patirties, kviečiame:

  • dalyvauti neformaliojo švietimo programose;
  • dalyvauti neformaliojo švietimo renginiuose.

Registracija

Prieš registraciją prašome susisiekti su programų organizatoriais, kurie informuos apie tolesnę registracijos eigą. Užsiregistruoti galėsite užpildydami internetinę registracijos formą arba atvykdami į mokymus organizuojantį padalinį.

Programos

Neformaliojo švietimo programos – Universitete numatyta tvarka aprobuotos ir įgyvendinamos programos, skirtos bendrosioms kompetencijoms tobulinti bei naujoms kompetencijoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų, stovyklų ir kitomis formomis.

Įvairaus amžiaus vaikams siūlome daugiau nei 20 neformaliojo švietimo programų, apimančių: informatikos, inžinerijos, menų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupes.

Universiteto padaliniai organizuoja mokymus 3–12 klasių vaikams. Mokymasis gali vykti po pamokų, savaitgaliais ar kitu vaikams tinkamu metu.

Renginiai

Neformaliojo švietimo renginiai – neformaliojo švietimo veiklos, skirtos asmens saviraiškai, prasmingo laisvalaikio kūrimui, pažinimui ir orientavimuisi bei karjeros planavimui. Neformaliojo švietimo renginiai apima: įdomiąsias paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, ekskursijas, konferencijas ir kitus trumpalaikius vaikams skirtus renginius.

Tai veiksmingas ir įdomus būdas įtraukti vaikus į kūrybinę bei mokslinę veiklas. Organizuojami renginiai apima: chemijos, matematikos, fizikos, elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos ir energijos inžinerijos studijų kryptis.

Neformaliojo švietimo renginiai skirti 1–12 klasėse besimokantiems vaikams. 45 minučių – 4 valandų trukmės renginiai gali būti organizuojami grupėms, ne didesnėms kaip 25 vaikai. Susitarus su dėstytojais, renginiai gali būti vykdomi ne tik Universitete, bet ir mokykloje.

Mokėjimo sąlygos

Dauguma mokiniams organizuojamų programų yra nemokamos arba iš dalies finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo lėšomis. Finansuojant šiomis lėšomis vaikas gali lankyti vienus mokymus per metus, už papildomus mokymus reikia mokėti visą kainą. Taip pat dalis organizuojamų programų yra mokamos.

Pažymėjimai

Sėkmingai baigusiems neformaliojo švietimo mokymus išduodame dalyvio pažymėjimą.

 

Kontaktai

Mokymosi visą gyvenimą projektų vadovė
Justina Banionienė

K. Donelaičio g. 73–405
mob. tel. +370 (671) 36 146
e. p. neformalus.svietimas@ktu.lt