Garbės vardų suteikimo nuostatai

Patvirtinta Senato 2019 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. V3-S-18

I. Bendrosios nuostatos

  1. Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) garbės vardų suteikimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Universiteto garbės vardų suteikimo sąlygas ir tvarką, Universiteto garbės vardą turinčių asmenų teises bei pareigas.
  2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu ir kitais galiojančiais teisės aktais.
  3. Universitete šių Nuostatų nustatyta tvarka gali būti suteikiami šie garbės vardai: garbės daktaras, garbės profesorius, profesorius emeritas ir mecenatas. Garbės vardas suteikiamas neterminuotai.
  4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos:

4.1. Garbės daktaras – žymus Lietuvos ar užsienio aukštosios mokyklos arba mokslinių tyrimų institucijos mokslininkas, arba visuomenės, mokslo ar kultūros veikėjas, daug nusipelnęs Universitetui, pasaulio ar Lietuvos studijų, mokslo vystymuisi, verslo, viešojo sektoriaus  plėtrai ar kultūrai, atlikęs  plačiai žinomų mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės, socialinės ir (ar) kultūrinės plėtros darbų.

4.2. Garbės profesorius – Universiteto profesorius (einantis profesoriaus pareigas arba turintis profesoriaus pedagoginį vardą) arba vyriausiasis mokslo darbuotojas, itin nusipelnęs Universitetui vienoje ar keliose iš šių sričių: mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros, socialinės ir kultūrinės plėtros,  studijų, meno.

4.3. Profesorius emeritas – buvęs Universiteto profesorius, ėjęs profesoriaus pareigas ar turintis Universiteto profesoriaus pedagoginį vardą, arba Universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas, vyresnis kaip 65 metų ir nebeturintis darbo santykių su Universitetu, itin nusipelnęs Universitetui vienoje ar keliose iš šių sričių: mokslinių tyrimų; eksperimentinės plėtros; socialinės ir kultūrinės plėtros; studijų; meno.

4.4. Mecenatas – fizinis ar juridinis asmuo, suteikęs Universitetui reikšmingą materialinę ar finansinę paramą, įsteigdamas ilgalaikius vardinių stipendijų fondus, paremdamas Universitetą lėšomis, moksline literatūra, technine įranga ar kitomis materialiomis ir intelektinėmis, išliekamąją vertę turinčiomis vertybėmis.

II. Garbės vardų suteikimo sąlygos ir tvarka

5. Garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardų suteikimas:

5.1. Garbės daktaro ir garbės profesoriaus vardų suteikimas pretendentams svarstomas Senate, pasiūlius akademinio padalinio tarybai arba Universiteto rektoriui.

5.2. Siūlantieji suteikti pretendentui garbės daktaro arba garbės profesoriaus vardą Universiteto senatui pateikia:

5.2.1. motyvuotą akademinio padalinio arba rektoriaus teikimą;
5.2.2. pretendento gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);
5.2.3. svarbiausių mokslo darbų sąrašą (taikoma mokslininkams);
5.2.4. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius pretendento nuopelnus.

5.3. Pretendento gauti garbės vardą pateiktiems dokumentams išanalizuoti Senatas sudaro laikinąją komisiją (toliau – komisija) iš penkių Senato narių ir skiria jos pirmininką. Ne mažiau kaip pusė komisijos narių turi būti mokslo (meno) daktarai. Komisija ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos sudarymo dienos raštu pateikia Senatui savo motyvuotas išvadas apie pretendento veiklą ir svarbiausius pasiekimus bei nuopelnus. Komisijos siūlymas svarstomas Senato posėdyje.

5.4. Komisija pretendento į garbės daktaro vardą nuopelnus vertina pagal šiuos kriterijus:

5.4.1. pretendentas turi būti visapusiškai nepriekaištingos reputacijos;
5.4.2. pretendentas turi būti daug nusipelnęs vienos ar kelių išvardintų sričių veiklose: a) išgarsino pasaulyje Universiteto vardą ir išryškino jo nuopelnus; b) daugiau kaip 10 metų prisidedantis prie Universiteto plėtros strategijos įgyvendinimo, mokslo, studijų, meninės veiklos plėtojimo; c) savo veikla daro didelę įtaką pasaulio ir / ar Lietuvos kultūrai, mokslui ir / ar studijoms, technologijų vystymui ir / ar verslui, viešajam sektoriui;
5.4.3. pretendentas aktyviai dalyvauja ir (arba) dalyvavo visuomeninėje, mokslo ar kultūros veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų, ir (arba) įgyvendino svarbius visuomenės vystymąsi ir verslo plėtrą skatinančius darbus.

5.5.    Pretendento į garbės profesoriaus vardą nuopelnai vertinami pagal šiuos kriterijus:

5.5.1. pretendentas turi turėti ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio ar pedagoginio darbo stažą Universitete;
5.5.2.  pretendentas turi būti daug nusipelnęs Universitetui vienoje ar keliose srityse plėtojant: a) mokslą (atvėrė Lietuvai naują mokslo tyrimų kryptį, sukūrė ir išplėtojo mokslinės minties mokyklą, turi kitų mokslui svarių nuopelnų); b) studijas (inicijavo Lietuvoje visiškai naują studijų kryptį, programą (-as); yra parengęs Lietuvoje apdovanojimą pelniusį (-ius) vadovėlį (-ius), kitas mokymo priemones; studentų yra pripažįstamas kaip ypač geras dėstytojas; savo pedagoginę patirtį, kuri pripažįstama kitų dėstytojų, skleidžia Lietuvoje ir Universitete; yra kitaip svariai nusipelnęs studijoms); c) meną (sukūrė ir išplėtojo meninės kūrybos mokyklą; sukūrė meno kūrinių, pripažįstamų Lietuvoje ar pasaulyje, pelnė Lietuvos ar pasaulinio masto apdovanojimų; savo menine veikla garsina Universiteto vardą Lietuvoje ar / ir pasaulyje; yra kitaip nusipelnęs menui);
5.5.3. pretendentas aktyviai dalyvauja ir (arba) dalyvavo visuomeninėje veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų, ir (arba) sukūrė svarbius visuomenės vystymąsi ir verslo plėtrą skatinančius darbus.

5.6. Garbės daktaro ar garbės profesoriaus vardas pretendentui suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

6. Profesoriaus emerito vardo suteikimas:

6.1. Vardo suteikimas pretendentams svarstomas Senate, prieš tai apsvarsčius akademinio padalinio tarybai ir bendru sutarimu su Universiteto rektoriumi siūlant;

6.2.     Siūlantieji suteikti pretendentui profesoriaus emerito vardą Universiteto senatui pateikia:

6.2.1. motyvuotą akademinio padalinio teikimą;
6.2.2. pretendento gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);
6.2.3. svarbiausių mokslo darbų sąrašą (taikoma mokslininkams);
6.2.4. kitus papildomus dokumentus, patvirtinančius duomenis apie pretendento nuopelnus.

6.3. Senatas sudaro laikinąją pretendentų gauti profesoriaus emerito vardą komisiją (toliau – komisija) iš penkių Senato narių ir skiria jos pirmininką. Ne mažiau kaip pusė komisijos narių turi būti profesoriai. Komisija ne vėliau kaip per mėnesį nuo jos sudarymo dienos raštu pateikia Senatui savo motyvuotas išvadas apie pretendento veiklą ir svarbiausius pasiekimus bei nuopelnus. Komisijos siūlymas svarstomas Senato posėdyje.

6.4.   Senato sudaryta komisija pretendento į profesoriaus emerito vardą nuopelnus vertina pagal šiuos kriterijus:

6.4.1. pretendentas turi būti visapusiškai nepriekaištingos reputacijos;
6.4.2. pretendentas turi būti nusipelnęs keliose iš išvardytų sričių ir ypač daug nusipelnęs tam tikrose vienos srities veiklose: a) sukūrė pedagoginę ir (arba) mokslinės minties ir (arba) meninės kūrybos mokyklą; b) vadovavo parengiant ne mažiau kaip 10 mokslo daktarų; c) yra daug nusipelnęs Universitetui plėtodamas Universiteto akademinę veiklą ir jo valdymą, atvėręs naujas strategines veiklos kryptis, svariai prisidėjęs prie Universiteto žinomumo Lietuvoje ir užsienyje; d) yra kitaip žymiai nusipelnęs mokslui, studijoms ar menui;
6.4.3. pretendentas turi ne mažesnį kaip 25 metų mokslinio arba pedagoginio darbo stažą, taip pat ne mažesnį kaip 10 metų nepertraukiamą darbo stažą Universitete;
6.4.4. atstovavo Universitetui studijų ir mokslo politiką kuriančiose ir įgyvendinančiose institucijose ar darbo grupėse, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, siekdamas Universiteto ir aukštojo mokslo tikslų ir (arba) atliko svarbius visuomenės vystymąsi ir verslo plėtrą spartinančius darbus.

6.5.  Universiteto profesoriaus emerito vardas pretendentui suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

7. Universiteto mecenato vardo suteikimas:

7.1. Vardo suteikimo procedūrą inicijuoja paramą gavęs Universiteto padalinys, norintis fiziniam ar juridiniam asmeniui suteikti Universiteto mecenato vardą.
7.2. Senatui pritarus savo posėdyje, sudaroma komisija iš penkių Senato narių ir skiriamas jos pirmininkas. Komisija ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos sudarymo dienos raštu pateikia Senatui savo motyvuotas išvadas. Komisijos siūlymas svarstomas Senato posėdyje.
7.3. Universiteto mecenato vardas suteikiamas, jeigu slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių.

8. Universiteto garbės vardų diplomai ir regalijos įteikiami iškilmingame išplėstiniame Universiteto senato ir rektorato posėdyje.

III. Universiteto garbės vardą turinčių asmenų teisės ir pareigos

9. Garbės daktaro teisės ir pareigos:

9.1. garbės daktaras turi teisę dalyvauti Universiteto senato posėdžiuose ir yra kviečiamas į Universiteto iškilmes;
9.2. turi teisę dalyvauti savanorystės principais grindžiamoje Universiteto mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje;
9.3. savo gyvenimu ir veikla garbės daktaras turi atstovauti Universitetui, visur ir visada ginti jo garbę.

10. Garbės profesoriaus teisės ir pareigos:

10.1. garbės profesorius gali būti kviečiamas skaityti jo paties pasiūlytą studijų kursą (modulį) ir gauti už tai atlyginimą;
10.2. turi teisę dalyvauti savanorystės principais grindžiamoje Universiteto mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, Universiteto senato, fakultetų ir mokslo institutų (centrų) tarybų sudarytose bei kitose laikinosiose komisijose;
10.3. turi teisę dalyvauti Universiteto senato posėdžiuose ir yra kviečiamas į Universiteto iškilmes;
10.4. turi teisę nemokamai naudotis Universiteto informacine sistema (pvz., biblioteka, el. paštu ir pan.);
10.5. Universitetas, kiek leidžia galimybės, sudaro sąlygas garbės profesoriui naudotis darbo vieta ir darbo įranga padalinyje, kuriame jis dirbo prieš išeidamas į pensiją;
10.6.savo gyvenimu ir veikla garbės profesorius turi atstovauti Universitetui, visur ir visada ginti jo garbę.

11. Profesoriaus emerito teisės ir pareigos:

11.1. turi teisę dalyvauti savanorystės principais grindžiamoje mokslinėje, pedagoginėje ir visuomeninėje veikloje, Senato, fakultetų ir mokslo institutų tarybų sudarytose bei kitose laikinosiose komisijose;
11.2. turi teisę nemokamai naudotis Universiteto informacine sistema (pvz., biblioteka, el. paštu ir pan.);
11.3. Universitetas, kiek leidžia galimybės, sudaro sąlygas profesoriui emeritui naudotis darbo vieta ir darbo įranga akademiniame padalinyje, kuriame jis dirbo prieš išeidamas į pensiją;
11.4. Universitetas profesoriui emeritui moka mėnesinę išmoką. Išmokos dydį nustato Taryba, išklausiusi Senato nuomonę. Ši išmoka pradedama mokėti Universiteto senato nutarimu suteikus profesoriaus emerito vardą nuo kito mėnesio. Profesorius emeritas turi teisę raštiškai atsisakyti šios išmokos;
11.5. savo gyvenimu ir veikla profesorius emeritas turi atstovauti Universitetui, garsinti jo vardą ir ginti jo garbę.

12. Mecenato vardą turintis asmuo Universiteto teisės aktų ir sutarčių su trečiaisiais asmenimis nustatyta tvarka gali dalyvauti Universiteto veikloje.

13. Asmenys, kuriems yra suteikti šiuose nuostatuose aptarti garbės vardai, įrašomi į Universiteto garbės knygą, informacija apie juos skelbiama Universiteto interneto svetainėje arba kitais būdais apie juos pranešama visuomenei ir akademinei bendruomenei.

14. Universiteto garbės vardą turinčių asmenų vardais gali būti vadinami Universiteto rūmai, auditorijos ar laboratorijos.

IV. Baigiamosios nuostatos

15. Už elgesį, žeminantį Universiteto vardą, akademinės etikos pažeidimą ir (arba) melagingos informacijos pateikimą Senatas turi teisę priimti sprendimą dėl Universiteto garbės vardo suteikimo konkrečiam asmeniui panaikinimo. Asmuo netenka garbės vardo, jei slaptu balsavimu tam pritaria dauguma visų Senato narių. Garbės vardas gali būti prarandamas ir jį turinčiam asmeniui šio vardo raštu atsisakius.

16. Asmuo, netekęs Universiteto garbės vardo, nuo Senato nutarimo, kuriuo patvirtinamas garbės vardo panaikinimas, įsigaliojimo dienos netenka teisių, numatytų šių Nuostatų III skyriuje.

17. Prieš įsigaliojant šiems Nuostatams suteiktas rektoriaus emerito vardas yra prilyginamas profesoriaus emerito vardui ir jam taikomos visos šių Nuostatų teisės normos, reglamentuojančios profesoriaus emerito vardo suteikimo sąlygas ir tvarką bei profesoriaus emerito teises ir pareigas.

18. Ginčus, kylančius tarp Universiteto garbės vardus turinčių asmenų ir Universiteto nagrinėja Senato sudaryta komisija.

19. Šie Nuostatai galioja tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jie gali būti keičiami arba pripažįstami netekusiais galios Universiteto senato nutarimu.