DARBO TARYBA

Tai – nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovaujantis visiems darbuotojams darbdavio lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

 

Darbo taryba

Darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios, t. y. kai Darbo tarybos nariai susirenka į pirmąjį posėdį, kurį Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip 10 dienų nuo Darbo tarybos rinkimų rezultatų paskelbimo.

Universiteto darbo tarybą sudaro 11 narių. Darbo tarybos pirmininkas – Informatikos fakulteto Kompiuterių katedros profesorius Algimantas Venčkauskas. Pirmininko pavaduotoja – Bibliotekos administravimo vadovė Daiva Didžgalvienė. Sekretorė – Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė Dalia Jankauskienė.

Darbo tarybos būstinė:
Studentų g. 50-116 (Informatikos fakulteto rūmai).
El. paštas: darbo.taryba@ktu.lt

Algimantas Venčkauskas

Profesorius, darbo tarybos pirmininkas

Studentų g. 50-116, Kaunas
e. p. darbo.taryba@ktu.lt

IŠRINKTI DARBO TARYBOS NARIAI IŠ DARBUOTOJŲ PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ:

Administravimo vadovė

Dokumentų valdymo specialistė

Bibliotekos administravimo vadovė

Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė

Profesorius, darbo tarybos pirmininkas

Vyriausiasis programuotojas

IŠRINKTAS DARBO TARYBOS NARYS IŠ KTU PROFESINĖS SĄJUNGOS PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ:

Profesinės sąjungos pirmininkas

 

Darbo tarybos teisės ir pareigos

Darbo kodekso 174 straipsnis. Darbo tarybos teisės ir pareigos

 1. Darbo taryba turi teisę:
  1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
  2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
  3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
  6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
 2. Darbo taryba privalo:
  1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;
  3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
  4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;
  5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku