dekoratyvinis paveikslėlis

Darbo taryba

Tai – nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovaujantis visiems darbuotojams darbdavio lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

Darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios, t. y. kai Darbo tarybos nariai susirenka į pirmąjį posėdį, kurį Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip 10 dienų nuo Darbo tarybos rinkimų rezultatų paskelbimo.

 

Darbo tarybos sudėtis

Algimantas Venčkauskas

Profesorius, darbo tarybos pirmininkas

Studentų g. 50-116, Kaunas
el. p. darbo.taryba@ktu.lt

Išrinkti Darbo tarybos nariai iš darbuotojų pasiūlytų kandidatų:

 1. Algimantas Venčkauskas, Profesorius (darbo tarybos pirmininkas);
 2. Daiva Didžgalvienė, Bibliotekos administravimo vadovė, (darbo tarybos pirmininko pavaduotoja);
 3. Dalia Jankauskienė, Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė, (darbo tarybos sekretorė);
 4. Linas Tautvydas Skibiniauskas, Vyriausiasis programuotojas;
 5. Arūnas Lipnickas, Profesorius;
 6. Irena Andrulienė, Administravimo vadovė;
 7. Miglė Gedminienė, Žmogiškųjų išteklių administravimo projektų vadovė;
 8. Joana Solovjova, Mokslo darbuotoja;
 9. Živilė Rutkūnienė, Docentė;
 10. Aušra Šipailienė, Profesorė.

Išrinktas Darbo tarybos narys iš KTU Profesinės sąjungos pasiūlytų kandidatų:

 1. Vytautas Juodagalvis, Laborantas.

Patvirtintas atsarginių Darbo tarybos narių sąrašas:

 1. Lidija Lifanova, Studijų procesų organizavimo vyresnioji koordinatorė;
 2. Rimantė Vinauskienė, Docentė;
 3. Justas Liaugminas, Treneris;
 4. Inga Skiedraitė, Docentė;
 5. Aušra Simanavičienė, Koordinatorė;
 6. Monika Čekavičiūtė, Lektorė.
 

Darbo tarybos teisės ir pareigos

Darbo tarybos teisės ir pareigos vykdomos pagal Darbo kodekso 174 straipsnį:

 1. Darbo taryba turi teisę:
  1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
  2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
  3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
  6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
 2. Darbo taryba privalo:
  1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;
  3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
  4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;
  5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.
 

Darbo tarybos kontaktai

XI rūmai
Studentų g. 50-116, LT-51368 Kaunas
el. p. darbo.taryba@ktu.lt