DARBO TARYBA

Tai – nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovaujantis visiems darbuotojams darbdavio lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

 

Darbo taryba

Darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios, t. y. kai Darbo tarybos nariai susirenka į pirmąjį posėdį, kurį Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per 5 ir ne vėliau kaip 10 dienų nuo Darbo tarybos rinkimų rezultatų paskelbimo.

Universiteto darbo tarybą sudaro 11 narių. Darbo tarybos pirmininkas – Informatikos fakulteto Kompiuterių katedros profesorius Algimantas Venčkauskas. Pirmininko pavaduotoja – Bibliotekos administravimo vadovė Daiva Didžgalvienė. Sekretorė – Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė Dalia Jankauskienė.

Darbo tarybos būstinė:
Studentų g. 50-116 (Informatikos fakulteto rūmai).
El. paštas: darbo.taryba@ktu.lt

Algimantas Venčkauskas

Profesorius, darbo tarybos pirmininkas

Studentų g. 50-116, Kaunas
e. p. darbo.taryba@ktu.lt

IŠRINKTI DARBO TARYBOS NARIAI IŠ DARBUOTOJŲ PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ:

Mokslo darbuotoja

Administravimo vadovė

Dokumentų valdymo specialistė

Bibliotekos administravimo vadovė

Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė

Profesorius, darbo tarybos pirmininkas

Vyriausiasis programuotojas

IŠRINKTAS DARBO TARYBOS NARYS IŠ KTU PROFESINĖS SĄJUNGOS PASIŪLYTŲ KANDIDATŲ:

Profesinės sąjungos pirmininkas

 

Darbo tarybos teisės ir pareigos

Darbo kodekso 174 straipsnis. Darbo tarybos teisės ir pareigos

 1. Darbo taryba turi teisę:
  1) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
  2) šio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
  3) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
  4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
  6) atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.
 2. Darbo taryba privalo:
  1) atlikti savo funkcijas laikydamasi šio kodekso, kitų įstatymų ir kitų darbo teisės normų reikalavimų bei darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
  2) atlikdama savo funkcijas, atsižvelgti į visų darbdavio darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoti atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų darboviečių darbuotojų;
  3) informuoti darbuotojus apie savo veiklą kiekvienais metais viešai pateikdama įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotojams metinės darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu;
  4) raštu informuoti darbdavį ir profesinę sąjungą, veikiančią darbdavio lygmeniu, apie savo įgaliotus narius;
  5) jeigu darbdavio lygmeniu veikia viena ar kelios profesinės sąjungos, abipusio pasitikėjimo pagrindais bendradarbiauti su visomis profesinėmis sąjungomis.