Doktorantūra

Tapk ateities mokslininku, darančiu reikšmingą poveikį mokslui, visuomenei ir verslui, bei gebančiu dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

KTU Doktorantūros mokykla (DM) siekia užtikrinti, kad KTU doktorantų studijos ir moksliniai tyrimai atitiktų tarptautinį lygį. KTU – lyderiaujantis technologinių ir fizinių mokslų universitetas Kaune ir Lietuvoje. Atnaujintos doktorantūros studijų programos, bendrųjų gebėjimų vystymo kursai, papildomos stipendijos geriausiems  doktorantams, stažuočių galimybės ECIU, Baltech, o taip pat dvigubo laipsnio doktorantūros partnerių institucijose leidžia doktorantui pažvelgti už jo tyrimų tematikos ribų.

Rezultatų pristatymas tarptautinėse mokslo konferencijose ir publikavimas aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose yra esminis veiksnys efektyviam žinių perdavimui, tarptautinio tinklo kūrimui, kuris vėliau padės doktoranto karjeros kilimui. Šiuo tikslu DM apjungė finansinius išteklius ir siūlo KTU doktorantūroje studijuojantiems Doktorantūros ir Tarptautinių mokslo renginių fondų paramą. Todėl raginame visus doktorantus įvertinti, kaip galite pasinaudoti šių fondų parama studijoms ir moksliniams tyrimams užsienyje.

Doktorantūros mokyklos vizija – ugdyti ateities mokslininkus, gebančius daryti reikšmingą poveikį mokslui, studijoms, visuomenei ir verslui bei dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje.

Doktorantūros mokyklos strateginiai tikslai:

 1. Doktorantūros tarptautiškumo didinimas;
 2. Doktorantūros studijų ir mokslinių tyrimų kokybės didinimas;
 3. Doktorantų ir vadovų atitinkamų gebėjimų ugdymas;
 4. Talentų pritraukimas ir išlaikymas;
 5. Mokslo-verslo ryšio stiprinimas.

Užtikrindama strateginių uždavinių įgyvendinimą Doktorantūros mokykla:

 • dirba su fakultetais, mokslo institutais ir Mokslo ir inovacijų prorektoriaus biuro padaliniais, kad būtų padidintas išorinių fondų lėšomis finansuojamų doktorantūros vietų skaičius;
 • dirba su mokslininkais ir mokslo grupėmis įtraukiant juos į proaktyvų kandidatų į doktorantūrą pritraukimą; su Rinkodaros departamentu ir Viešosios komunikacijos skyriumi, kad būtų užtikrintos reikiamos rinkodaros ir komunikavimo priemonės; tobulina priėmimo į doktorantūrą procesą;
 • siekia įgyvendinti nuostatą, kad visi naujai priimami doktorantai yra įdarbinami mokslo grupėse bent dalimi etato studijų laikotarpiu;
 • organizuoja mokymus doktorantų vadovams ir vyresniųjų kursų doktorantams;
 • kartu su padaliniais siekia sukurti doktorantų sėkmės metriką, leidžiančią pritraukti doktorantus su didesne tikimybe galinčius apginti disertaciją laiku;
 • plečia partnerinius doktorantūros tinklus su strateginiais Universiteto partneriais ECIU, EUA ir Baltech konsorciumuose ir aukšto lygio užsienio universitetais;
 • didina užsienio partnerių, su kuriais organizuojama doktorantų vasaros mokykla, skaičių;
 • tobulina apklausas pagal mokslo krypties specifiką ir siekia didinti doktorantų dalyvavimą jose.

Parama studijoms

Priimtiems į valstybės finansuojamas doktorantūros vietas studijų laikotarpiu teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio parama.

Doktorantai gali pretenduoti į papildomą fondų paramą:

 • už puikius studijų ir mokslinių tyrimų rezultatus;
 • studijoms, mokslinei kūrybinei veiklai;
 • akademiniam mobilumui.

Kontaktai

Mokslo krypčių doktorantūros komitetai

K. Donelaičio g. 73, kab. 422, 423
44249 Kaunas, Lietuva
Tel. +370 37 300 625
e. p. doktorantura@ktu.lt
Skype: ktu.phd

 

Vadovė
Reda Žilėnaitė

e. p. reda.zilenaite@ktu.lt

KTU Doktorantų draugijos pirmininkė
Jolita Kriščiūnaitė

e. p. jolita.krisciunaite@ktu.edu

Doktorantų dažniausiai užduodami klausimai

Informacija stojantiesiems į doktorantūrą

Intensyvūs moduliai

Doktorantų vasaros mokykla

Disertacijų gynimas eksternu

 

Valdymas

Doktorantūros mokykla

Universiteto Doktorantūros mokykla koordinuoja ir organizuoja doktorantūros studijų procesą vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, mokslo doktorantūros nuostatais bei mokslo doktorantūros reglamentais.

Mokslo krypties doktorantūros komitetas

Doktorantūros studijas ir mokslinius tyrimus koordinuoja mokslo krypties doktorantūros komitetas (toliau –Komitetas). Komitetas vykdo disertacijų tematikų atranką, parenka doktorantų mokslinių vadovų kandidatūras, tarpininkauja paskiriant konsultantus, teikia išvadas dėl doktorantūros procese dalyvaujančių padalinių mokslinių tyrimų lygio ir mokslininkų bei Komiteto narių atitikties nustatytiems reikalavimams, doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo programų bei jų vykdymo, dėl disertacijos rašymo kalbos, atestuoja doktorantus, užtikrina mokslo doktorantūros sėkmę ir rūpinasi jos lygio kėlimu, tarpininkauja dėl doktoranto darbo plano terminų atidėjimo, įvertina parengtas daktaro disertacijas, sudaro gynimo tarybas. Visus savo teikimus, pasiūlymus ir sprendimų protokolus Komitetas pateikia Doktorantūros mokyklai, kuri parengia medžiagą Universiteto rektoriui, mokslo ir inovacijų prorektoriui bei senatui.

Doktoranto mokslinis vadovas

Doktoranto studijoms ir moksliniams tyrimams vadovauja doktoranto mokslinis vadovas, kuris turi būti tos mokslo krypties, į kurią priimtas doktorantas, mokslininkas.

Doktoranto mokslinis vadovas:

 • kartu su doktorantu sudaro doktoranto darbo plano projektą;
 • pasiūlo kandidatus į konsultantus, jeigu jų reikia;
 • teikia doktorantui metodinę pagalbą, vadovauja doktoranto mokslinei veiklai ir nuolat stebi doktoranto doktorantūros proceso eigą;
 • padeda doktorantui spręsti organizacinius studijų, mokslinių tyrimų vykdymo ir disertacijos rengimo klausimus;
 • kiekvienai doktoranto atestacijai teikia savo išvadą apie doktoranto studijas bei mokslinių tyrimų rezultatus ir tikslingumą tęsti doktorantūrą;
 • kartu su doktorantu atsako už kokybišką mokslo daktaro disertacijos parengimą.

Doktoranto konsultantas

Esant poreikiui, paskiriami doktoranto konsultantai (ne daugiau kaip du), kurie gali būti ir kitos mokslo krypties  mokslininkai. Doktoranto konsultantai gali būti paskirti ne anksčiau nei antrais studijų metais.

Doktoranto konsultantas:

 • konsultuoja doktorantą kurios nors mokslinių tyrimų krypties šakos klausimais;
 • organizuoja mokslinių tyrimų ar eksperimentų atlikimą kituose Universiteto padaliniuose ar kitose institucijose.

Akademinis padalinys, kuriam priskirtas doktorantas:

 • sudaro doktorantui sąlygas sėkmingai vykdyti studijų ir mokslinių tyrimų programą (darbo planą);
 • stebi doktoranto doktorantūros proceso eigą;
 • teikią metodinę pagalbą, skatina doktoranto mobilumą;
 • padeda doktorantui, pasirinkusiam akademinės karjeros kelią, įgyti pedagoginės patirties;
 • padeda ugdyti tyrimų meistriškumą per visą doktorantūros laikotarpį;
 • kiekvienai doktoranto atestacijai teikia savo išvadą apie doktoranto studijas bei mokslinių tyrimų rezultatus ir tikslingumą tęsti doktorantūrą;
 • doktorantui parengus disertaciją, organizuoja pirminius mokslo daktaro disertacijos svarstymus, vadovaudamasis Universitete nustatyta mokslo daktaro disertacijų svarstymo padaliniuose tvarka, teikia Komitetui išvadas dėl disertacijos atitikimo mokslo daktaro disertacijai keliamiems reikalavimams.

Doktorantas

doktorantas studijuoja, vykdo mokslinius tyrimus, parengia ir gina daktaro disertaciją, vadovaudamasis patvirtintu individualiu darbo planu.

Mokslininkams

Reikalavimai doktorantūros proceso dalyviams

Plačiau
 

Programos

Gamtos mokslai

N002 Fizika
Jungtinė doktorantūra su Pietų Danijos universitetu

Jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto (Danija) fizikos krypties doktorantūros programa, kurioje įgyjama kompetencijų ir žinių kondensuotų terpių, spinduliuotės sąveikos su medžiagomis, optinės spektroskopijos srityse, siūlo platų tematikų ratą ir bendrus eksperimentinius ir teorinius tyrimus mezo, mikro ir nanostruktūrų, fotoninių struktūrų srityse, apimančiose jų formavimą, analizę ir  taikymus, plazmonikoje, biojutikliuose, alternatyviojoje energetikoje. Tyrimams naudojamos naujos funkcinės medžiagos, šiuolaikinės technologijos (elektroninė litografija, reaktyvusis plazminis ėsdinimas, holografinė litografija) bei progresyvūs tyrimų metodai (spektroskopinė elipsometrija, Ramano sklaida, Furje transformacijų infraraudonųjų spindulių spektroskopija, ultrasparčių procesų spektroskopija ir pan.)Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Shizuoka universitete (Japonija).
Fizikos doktorantūros programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos fizikos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

N003 Chemija
Dvigubo laipsnio programa su Tulūzos nacionaliniu politechnikos institutu, Prancūzija

Chemijos doktorantūros studijų programos tikslas – parengti mokslinei karjerai pasiruošusius absolventus, kurie galėtų dirbti mokslininkais ir pedagogais, plečiant ir gilinant jų žinias chemijos ir susijusiose kryptyse, tuo pat metu ugdant jų kritinio mąstymo gebėjimus, kūrybiškumą, originalumą ir savarankiškumą.

N009 Informatika
Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu

Jungtinės KTU, VDU ir VGTU informatikos doktorantūroje studijuoja doktorantai, tiriantys duomenų analizės, signalų ir vaizdų analizės, imitacinio modeliavimo, kompiuterinės intelektikos, fizikinės elgsenos bei bendrųjų dinaminių modelių kūrimo ir tyrimo, kriptografijos algoritmų, sistemų formalizavimo ir aukšto lygmens specifikacijų transformavimo ir pan. tyrimų laukuose.
Informatikos doktorantūros tikslas yra ugdyti mokslininkus, gebančius vystyti ir kūrybiškai pritaikyti informacinių technologijų metodus realaus pasaulio objektų ir sistemų matematinių modelių sukūrimui ir tyrimui siekiant išspręsti mokslui ir praktikai svarbius uždavinius.

Technologijos mokslai

T001 Elektros ir elektronikos inžinerija
Dvigubo laipsnio programa su Miguel Hernandez de Elche universitetu, Ispanija

Tai viena iš smarkiausiai besivystančių mokslo krypčių, kurioje plėtojami moksliniai tyrimai apimantys diagnostiką aviacijoje, energetikoje ir kitose pramonės šakose, elektronikos taikymą biomedicinoje, stebėsenos ir valdymo sistemas ūkio ir transporto objektuose, signalų ir vaizdų gavimo bei apdorojimo metodus. Tyrimai atliekami naudojant naujausią mokslinę ir technologinę įrangą, sukauptą „Santakos“ mokslo slėnyje. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos ir Ispanijos mokslo institucijose, bei siekti dvigubo laipsnio Miguel Hernandez University of Elche (Ispanija).

T002 Statybos inžinerija

Statybos inžinerijos doktorantūros studijų programa atitinka tokias atliekamų tyrimų sritis: pastatų energinio efektyvumo didinimas, statinių konstrukcijų modeliavimas ir tyrimai, naujų statybinių medžiagų kūrimas ir tyrimai, statybos technologijos ir valdymas. Dauguma doktorantų studijų laikotarpiu priimami daliniam darbui katedrose ar institute. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Statybų inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos statybos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių statybos srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

T003 Transporto inžinerija

Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Klaipėdos universitetu ir Aleksandro Stulginskio universitetu.

Jungtinė KTU, VGTU, ASU ir KU transporto inžinerijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa atitinka pagrindines atliekamų tyrimų sritis:  ginkluotės sistemų dinamikos, transporto priemonių kūrimo, sąstatų dinaminių procesų analizės, transporto sistemų analizės, orlaivių konstrukcijų mechanikoje. Dauguma doktorantų dalį studijų arba tyrimų atlieka užsienio mokslo ir studijų institucijose.
Transporto inžinerijos doktorantūros studijų programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos transporto inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti aktualių transporto srities problemų sprendimui nukreiptus mokslinius tyrimus.

T004 Aplinkos inžinerija
Dvigubo laipsnio programa su Bolonijos universitetu, Italija
Jungtinė doktorantūra su Aleksandro Stulginskio universitetu, Lietuvos energetikos institutu

Jungtinė KTU, ASU ir LEI aplinkos inžinerijos krypties doktorantūros programa, kurioje integruotos pažangios, tarpsritinės studijos užtikrinančios, kad šiuolaikinių darnaus vystymosi metodų taikymas gerintų supančios aplinkos ir žmonių gyvenimo kokybę tuo pačiu atvertų galimybes verslui ir pramonei būti konkurencingiems.

Doktorantams sudarytos puikios sąlygos siekti naujų žinių, daryti mokslinius atradimus bei kurti inovatyvias priemones užtikrinančias darnų verslo ir visuomenės vystymąsi,  dalyvauti moksliniuose seminaruose, konferencijose, politikos formavimo procesuose, viešuose renginiuose ar kuriant startuolius.

T005 Chemijos inžinerija
Dvigubo laipsnio programa su Košice technikos universitetu, Slovakija

Chemijos inžinerijos doktorantūros studijos yra paremtos tradicine daktaro laipsnį suteikiančia 4 metų programa, kurią studijuojant:

 • įgyjamos fundamentalios žinios apie chemijos inžinerijoje taikomus mokslinius principus;
 • suteikiama galimybes dirbti su įžymiais šios mokslų krypties mokslininkais;
 • įgyjama patirtis sprendžiant naujausias mokslines ir praktines užduotis;
 • sudaroma galimybė moksliniuose ir praktiniuose tyrimuose naudoti šiuolaikinius prietaisus, laboratorinę įrangą bei kompiuterines programas, skirtas procesų modeliavimui ir kontrolei.

Programos tikslas – ugdyti aukščiausios kvalifikacijos chemijos inžinerijos krypties mokslininkus, gebančius atlikti mokslinius tyrimus ir spręsti aktualias chemijos inžinerijos problemas

T006 Energetika ir termoinžinerija
Jungtinė doktorantūra su Lietuvos energetikos institutu

Vienintelėje Lietuvoje Energetikos ir termoinžinerijos mokslo kryptyje veikiančioje bendroje KTU ir LEI doktorantūroje rengiami aukštos kvalifikacijos mokslininkai energetikai ir pramonei bei mokslo institucijoms. Studijos šios mokslo krypties doktorantūroje vyksta prioritetinėse mokslinių tyrimų tematikose:

 • Darnioji energetika – iškastinio kuro bei atsinaujinančių pirminių šaltinių efektyvus panaudojimas energijos generavimo technologijose ir sistemose, poveikio aplinkai mažinimas;
 • Pernašos procesų termoinžinerijos technologijose fundamentiniai ir taikomieji tyrimai;
 • Darniųjų elektros energetikos sistemų išmaniųjų technologijų ir režimų modeliavimas ir tyrimai.

Programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos energetikos ir termoinžinerijos mokslininkus pramonei bei mokslo institucijoms.

T007 Informatikos inžinerija
Jungtinė doktorantūra su Vilniaus Gedimino technikos universitetu

Informatikos inžinerija yra kompiuterių mokslo šaka, orientuota į praktinių skaičiavimo ir informacijos apdorojimo problemų efektyvų sprendimą taikant mokslines žinias. Siekdamas daktaro laipsnio, kiekvienas doktorantas turi išklausyti 30 kreditų apimties doktorantūros studijas, vykdyti originalius Informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslinius tyrimus ir plėtoti naujas mokslines žinias, pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir mokslo žurnaluose, parašyti ir žodžiu apginti daktaro disertaciją. Programa suteikia galimybę doktorantams išklausyti vieną studijų modulį užsienio akademinėje institucijoje arba dalyvauti užsienyje organizuojamoje doktorantų vasaros mokykloje ir nuo pat pirmos studijų dienos aktyviai vykdyti pažangiausius mokslinius tyrimus Santakos slėnio integruotame mokslo, verslo ir studijų centre.
Programos tikslas – rengti būsimuosius pasaulinio lygmens informatikos inžinerijos mokslo krypties mokslininkus.

T008 Medžiagų inžinerija
Dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo

Medžiagų inžinerija – tai gana plati mokslinių problemų visuma, apimanti įvairius medžiagų tyrimo klausimus, siekiant pagerinti esamų medžiagų savybes ar sukurti naujas medžiagas bei gauti informacijos apie dar neištirtas medžiagų savybes (medžiagotyros arba medžiagų mokslo klausimai), o taip pat technologinio pobūdžio darbus, siekiant sukurti efektyvesnius nei žinomi medžiagų gamybos būdai (tai – technologijos objektas).Taigi medžiagų inžineriją galima suvokti kaip sritį, kurioje neišvengiamai siejamos dvi komponentės: fundamentalių mokslinių tyrimų ir praktinės inžinerijos.

Medžiagų inžinerijos doktorantūros studijose, aprūpintose šiuolaikine aparatūra, vykdomi pasaulinį lygį atitinkantys tyrimai, nukreipti į žinioms imlių medžiagų gamybos procesų technologijų kūrimą, plėtrą ir taikymus.

Šios programos studentai turi galimybę įgyti dvigubą daktaro laipsnį Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo (PCAM) universitetuose.

T009 Mechanikos inžinerija
Jungtinė doktorantūra su Aleksandro Stulginskio universitetu

Mechanikai inžinieriai kuria fizines sistemas ir įrenginius, kurie charakterizuoja šiuolaikinę bendruomenę. KTU Mechanikos inžinerijos daktaro laipsnis tobulina Jūsų inžinerinius gebėjimus per projektinę veiklą apginkluodamas techniniu sumanumu, kūrybine dvasia ir realaus pasaulio pažinimu leidžiančiu daryti pokyčius labiausiai rūpimose srityse. Programa siūlo subalansuotą studijų planą, o doktorantai ruošiami tapti ateities išradėjais ir novatoriais.

Mechanikos inžinerijos doktorantūros tikslas – ruošti būsimuosius mokslo lyderius mechanikos inžinerijos mokslo kryptyje, gebančius atlikti praktinio projektavimo ir kūrybiškai pritaikyti skaičiavimo metodus realaus pasaulio objektų ir sistemų matematinių modelių sukūrimui ir tyrimui.

T010 Matavimų inžinerija
Galimybė mokslinius tyrimus 3 metus vykdyti Jungtinėje Karalystėje

Matavimų inžinerija – tai pagrindinė doktorantūros studijų programa Lietuvoje, tiesiogiai susijusi su žiniomis apie aukštos pridėtinės vertės sprendimų kūrimą įvairiose pramonės sektoriuose: kosmoso, žemės, vandens ir oro transporto, atsinaujinančių šaltinių ir atominėje energetikoje. Strateginių žmonijos energijos resursų apskaita, tokių kaip naftos, dujų, elektros ir k.t., priklauso nuo matuojamų dydžių. Taip pat gamybos, saugojimo ir palaikymo/aptarnavimo srityse yra poreikis kokybės kontrolei, neardomiesiems bandymams ir žmonių bei aplinkos saugai užtikrinti. Šios krypties doktorantūroje sudaromos sąlygos dalį tyrimų pagal sutartis atlikti Anglijos mokslo institucijose.

Socialiniai mokslai

S002 Politikos mokslai
Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu, Klaipėdos universitetu, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Politikos mokslų doktorantūros programa Kauno technologijos universitete yra vykdoma viešosios politikos ir administravimo kryptyje. Kadangi šios programos įgyvendinime taip pat dalyvauja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Klaipėdos ir Vytauto Didžiojo universitetai, tai disertacijų tematikas galima rinktis iš partnerinių doktorantūros institucijų siūlomų krypčių kaip politikos teorija, politinė komunikacija, lyginamoji politika ir tarptautiniai santykiai.

Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį, sprendžiant pasirinktas tyrimų problemas.

Politikos mokslų doktorantūros studijų programos tikslas – rengti viešosios politikos tyrėjus ir mokslininkus.

S003 Vadyba

KTU Vadybos krypties doktorantūroje nagrinėjamos aktualios ir kompleksinės vadybos problemos, o šios krypties mokslininkai buvo pradininkai Lietuvoje atveriant disertacinius tyrimus tokiose srityse, kaip viešasis administravimas, žinių ir žinojimo valdymas, intelektinio kapitalo valdymas, marketingas ir verslo (industrinės) sistemos. Doktorantūros studijų disertacinių tyrimų tematika glaudžiai siejasi su universiteto mokslininkų vykdomais fundamentiniais ir taikomaisiais tyrimais. Vadybos krypties studijų doktorantai turi galimybę klausyti patyrusių užsienio lektorių paskaitų bei stažuotis užsienio aukščiausio lygio mokslinių tyrimų centruose.

Vadybos programos tikslas – ugdyti kvalifikuotus, atsakingus ir perspektyvius tyrėjus, sugebančius kurti naujas žinias, kurios būtų naudingos vadybos mokslo plėtrai.

S004 Ekonomika
Jungtinė doktorantūra su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu.

Ekonomikos doktorantūros studijų programa yra vykdoma Kauno technologijos universiteto kartu su Klaipėdos universitetu ir Lietuvos energetikos institutu. Studijuojant ekonomikos mokslo krypties doktorantūroje doktorantai vysto mokslinių tyrimų įgūdžius, pasirengia vykdyti ateities mokslinius tyrimus. Koordinuojami patyrusių mokslininkų doktorantai vykdo ir pristato savo pasirinktos srities tyrimus, kurie yra esmine ketverių metų doktorantūros studijų programos dalimi.

Pagrindinis programos tikslas – išugdyti talentingus ekonomistus, gebančius prisidėti prie naujausių ekonomikos mokslinių tyrimų, kurti naujas žinias ir taikyti jas praktikoje, rengti aukščiausios klasės savo srities profesionalus, pasirengusius akademinei ir profesinei karjerai lyderiaujančiose pasaulio mokslo institucijose.

S005 Sociologija
Jungtinė doktorantūra su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialinių tyrimų centru

Sociologijos doktorantūros programa Kauno technologijos universitete yra vykdoma kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos socialinių tyrimų centru.

Studijos doktorantūroje vysto individualius mokslinius gebėjimus, kūrybiškumą, plėtoja teorinį pasirengimą bei praktinę patirtį.

S007 Edukologija
Jungtinė doktorantūra su Lietuvos sporto universitetu, Šiaulių universitetu ir Lietuvos edukologijos universitetu

Edukologijos krypties doktorantūroje tiriami ne tik jaunosios kartos ir suaugusiųjų formalaus, neformalaus ir informalaus ugdymo bei mokymosi, socialinio ugdymo, švietimo vadybos, aukštojo mokslo klausimai, bet ir šiuolaikinių edukacinių technologijų, edukacinių ir mokymosi aplinkų, edukacinių novacijų klausimai. Edukologijos sandūroje su kitais socialiniais mokslais yra atliekami tyrimai, siekiant įsiveikti su darbuotojų organizacinio mokymosi žinių organizacijose, mokymosi partnerystėje tinklų, besimokančių miestų ir regionų vystymo edukaciniais iššūkiais.

Humanitariniai mokslai

H003 Menotyra

Tai tarp dalykinėje mokslinėje erdvėje vykdoma menotyros doktorantūros programa, besikoncentruojanti į tris kryptis – architektūros bei urbanistikos teoriją,  istoriją ir muzikologiją. Į doktorantūrą priimami įvairių sričių universitetinį išsilavinimą turintys absolventai atsižvelgiant į jų mokslinį įdirbį pasirinktoje tematikoje.

Doktorantų darbo tikslas yra kompleksiškai pažvelgti į tiriamą fenomeną ar problemą tarp dalykinėje perspektyvoje bei, pasiūlius tyrimui tinkamą inovatyvią metodiką, atrasti naujus, šių dienų mokslo supratimą apie tiriamą fenomeną papildančius dėsningumas ar žinias.

 

Pasiekimai

KTU mokslo daktarai tapo konkurso „Geriausios disertacijos“, organizuojamo Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS), laureatais: G. Kručaitės daktaro disertacija pateko tarp 10-ies  geriausių 2017 m. apgintų disertacijų (mokslinis vadovas – prof. dr. S. Grigalevičius), o N. Kukhta – tarp 11-os geriausių 2016 m. apgintų disertacijų (mokslinė vadovė – prof. dr. J. Ostrauskaitė).

19-toje tarptautinėje konferencijoje-mokykloje „Advanced Materials and Technologies 2017“ KTU medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktoranto Mindaugo Juodėno darbas „Deposition of Ag Nanocubes into Regular Arrays by Tailored Self-Assembly“ pripažintas vienu geriausių.

2016 m. LMA premija įteikta jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurso nugalėtojams dr. Oksanai Palekienei ir dr. Tadui Prasauskui.

Dr. Živilės Stankevičiūtės disertacija „Tvarumo dimensija organizacijos žmonių išteklių valdyme“ Baltijos universiteto programos buvo pripažinta geriausia 2015 metų disertacija.

Doktorantui Vykintui Samaičiui už mokslinės veiklos rezultatus prestižinę stipendiją paskyrė Amerikos akustikų asociacija (angl. Acoustical Society of America).

Doktorantai Nora Šlekienė, Vytautas Bakanauskas, Shanker Ganesh Krishnamoorthy laimėjo konkursą mokslinei stažuotei Europos kosmoso agentūroje.

KTU Medžiagų mokslo instituto doktorantas Tadas Juknius sukūrė išmanujį pleistrą su sidabro nanodalelėmis ir pH indikatoriumi. 2016 m. KTU vardu pateikta patento paraiška yra sėkmingai komercializuojama pagal 2016 m. rugsėjo 15 d. pasirašytą teisių į išradimą licencijavimo sutartį su UAB „Addere“.

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto doktorantės Aistės Lisauskaitės ir darbo vadovės prof. dr. Virginijos Jankauskaitės išradimas  –  antimikrobiniu efektyvumu pasižymintys kateteriai ir antimikrobinės silikoninės dangos.

Kauno technologijos universitete ginamos daktaro disertacijos

Doktorantų draugija

KTU doktorantų draugijos tikslas – vienyti įvairių sričių doktorantūros studijų studentus į vieningą bendruomenę, turinčią balsą visais svarbiausiais akademiniais klausimais. Draugija taip pat aktyviai dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, kuria mokslo ir visuomenės dialogą bei suteikia progą skirtingų krypčių jauniesiems mokslininkams generuoti tarpdisciplinines idėjas.

Plačiau
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku