Kauno technologijos universiteto tarptautiniai ryšiai

 

Tarptautiniai ryšiai

Kauno technologijos universitetas – konkurencingas, naujas žinias ir inovacijas kuriantis techniškasis universitetas. Universitete sukurtos žinios ir technologijos pasiekia visas visuomenės grupes ir verslo bei pramonės sritis ne tik Lietuvoje ir Baltijos šalių regione, bet ir visame pasaulyje.

Tarptautiškumas Universitete apima visas veiklos sritis – studijų kokybę, mokslo proveržį ir organizacinę darną – ir yra pagrindinis veiklos prioritetas. Tarptautiškumas atsispindi ir Universiteto strateginiuose dokumentuose, ir visose jo gyvenimo srityse. KTU ne deklaruoja, o gyvena tarptautiškumu, nuolat stengdamasis parodyti ir išplėsti globalaus veikimo galimybes visiems akademinės bendruomenės nariams.

Šiandien pagrindiniai KTU tarptautiškumo plėtros prioritetai yra:

  1. ECIU University – Europos universiteto vystymas;
  2. užsienio akademinių darbuotojų ir studentų pritraukimas;
  3. tarptautinio įvaizdžio kūrimas, matomumo tarptautinėje erdvėje skatinimas;
  4. bendradarbiavimas su tarptautinėmis studijų ir mokslo institucijomis.

Siekiant įgyvendinti tarptautinį požiūrį praktikoje, svarbus vaidmuo Universitete tenka Tarptautinių ryšių departamentui (TRD). Jis koordinuoja ir administruoja studentų bei personalo tarptautinį akademinį mobilumą. TRD rūpinasi ir studentų, atvykusių iš užsienio šalių studijuoti visą studijų programą priėmimu – jų legalaus statuso užtikrinimu, akademiniu užsienio kvalifikacijų pripažinimu.

Betarpišku bendravimu, kultūriniais ir edukaciniais renginiais tarptautiniai studentai skatinami įsitraukti į gyvybingą daugiakultūrę Universiteto bendruomenę, siekti mokymosi tikslų ir kaupti gyvenimo ir mokymosi patirtį. Aktyviai veikdamas užsienio šalių rinkose, KTU Tarptautinių ryšių departamentas prisideda prie Universiteto žinomumo didinimo.

Prie „Erasmus“ programos KTU prisijungė 1999 metais. Iki šiol „Erasmus“ programa išlieka pagrindiniu finansiniu instrumentu, padedančiu Universiteto studentams ir darbuotojams vykti studijuoti ir įgyti darbo patirties užsienio organizacijose.

Akademinės bendruomenės sukaupta tarptautinė patirtis turi didelės įtakos siekiant Universiteto strateginių tarptautiškumo tikslų. Be to, tarptautinė patirtis yra esminė vystant tarptautiškumą namuose, tai yra – tarptautinių lektorių pritraukimą, tarptautinių konferencijų ir dėstymo savaičių organizavimą, vietinės tarptautinės bendruomenės puoselėjimą – ir kitas veiklas. Visos jos leidžia Kauno technologijos universitetui stiprinti savo įvaizdį globalios akademinės bendruomenės akyse bei rodyti tarptautiškumo, kaip horizontalaus visų Universiteto veiklų prioriteto, privalumus visuomenei.