PERSONALO MOBILUMAS

 

KTU suteikia galimybes universiteto darbuotojams išvykti į trumpalaikius dėstymo arba mokymosi vizitus gaunant Erasmus+ dotaciją į Programoje dalyvaujančias valstybes (ES valstybes nares ir Programos asocijuotąsias trečiąsias valstybes) ir kitas pasaulio valstybes (trečiąsias valstybes, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės).

 

Bendra informacija

„Erasmus+“ programa remia mokslo ir studijų institucijų pedagoginių ir administracinių darbuotojų dalyvavimą profesinio tobulėjimo veikloje užsienyje, taip pat darbo rinkos profesionalų dalyvavimą mokant ir rengiant studentus arba darbuotojus aukštojo mokslo ir studijų institucijose.

Siekiama, kad visi Programos dalyviai galėtų dalintis savo žiniomis, įgyti mokymo naujoje aplinkoje patirties, naujų ir pažangių pedagoginių, didaktinių ir skaitmeninių įgūdžių, užmegzti ryšius su užsienio kolegomis, dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir studijų institucijų.

Darbuotojų mobilumo veikloje gali dalyvauti Universiteto akademiniai ir administracijos darbuotojai, taip pat kviestiniai dėstytojai iš verslo įmonių ir organizacijų. Siekiant užtikrinti kokybišką mobilumo veiklą ir kuo didesnį jos poveikį, mobilumo veikla turi būti susieta su darbuotojų profesiniu tobulėjimu ir atitikti jų mokymosi ir asmeninio tobulėjimo poreikius.

Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veiklos dalis.

Mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę mobilumo dalyviams atlikti numatytas užduotis nuotoliniu būdu, šią veiklą įtraukiant į bendruosius vizito rezultatus. Mišriojo mobilumo atveju abi dėstymo / mokymosi formos yra lygiavertės ir jų metu pasiekti rezultatai pripažįstami vienodai.

Mišriojo mobilumo atveju finansavimas skiriamas tik fiziniam mobilumui, kuriam taikomi tie patys reikalavimai kaip nemišriojo mobilumo atveju.

Daugiau informacijos apie dalyvavimą programoje pateikiama „Erasmus+“ programos vadove.

Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais suteikia galimybę universiteto dėstytojams išvykti dėstymo vizitui į bet kurią užsienio aukštojo mokslo ir studijų instituciją. Mobilumo laikotarpiu užsienyje darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Minimali fizinio mobilumo trukmė dėstymui turėtų būti ne trumpesnė nei 2 d. (Programos šalyse) ir 5 d. (Šalyse partnerėse), maksimali – 2 mėn.

Dėstymo veiklai turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos per savaitę (ar per trumpesnį laikotarpį). Jei mobilumas trunka ilgiau kaip vieną savaitę, mažiausias ne visos savaitės dėstymo valandų skaičius turėtų būti proporcingas tos savaitės trukmei. Taikomos šios išimtys:

  • kviestiniams įmonių darbuotojams mažiausias dėstymo valandų skaičius nenustatomas;
  • jeigu per tą patį buvimo užsienyje laikotarpį derinama dėstymo ir mokymosi veikla, mažiausias dėstymo darbo valandų per savaitę (ar per trumpesnį buvimo laikotarpį) skaičius yra 4 valandos.

Dėstymo vizito atveju (išskyrus įmonių darbuotojų dėstymo vizitus) turi būti pasirašyta “Erasmus+” tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis.

Dėstymo vizitui KTU galima kviesti atvykti įmonių darbuotojus, dirbančius bet kurioje Programos šalyje arba šalyje Partnerėje veikiančioje įmonėje, viešojoje arba privačiojoje organizacijoje, veikiančioje darbo rinkoje arba švietimo, mokymo ir jaunimo srityse. Kviestinių įmonių darbuotojų fizinio mobilumo laikotarpio trukmė – bent 1 diena, dėstymo valandų skaičius nenustatomas, tačiau jis turi būti adekvatus dėstymo laikotarpiui.

Kviestinio dėstytojo vizitui paraišką teikia priimančiojo padalinio atsakingas asmuo.

Darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais suteikia galimybę universiteto akademiniams ir administracijos darbuotojams dalyvauti su atliekamu darbu ir funkcijomis susijusioje mokymo veikloje užsienyje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose (kursuose, seminaruose, mokymuose ir kt.) arba darbo stebėjimas. Minimali fizinio mobilumo trukmė mokymams turėtų būti ne trumpesnė nei 2 d. (Programos šalyse) ir 5 d. (Šalyse partnerėse), maksimali – 2 mėn.

Dalyvavimas konferencijose ir su moksliniais tyrimais susiję vizitai nefinansuojami.

Mokymų vizito atveju “Erasmus+” tarpinstitucinė bendradarbiavimo sutartis nereikalinga.

 

Paraiškų teikimas

Finansavimas personalo vizitams skiriamas konkurso būdu.

Atrankos vykdomos keturis kartus per metus. Paraiškų pateikimo terminai – rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., kovo 1 d. ir birželio 1 d.

Paraiškos konkursui teikiamos Dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (DPVS) – Žmogiškieji ištekliai → Erasmus+ paraiškos. Paraišką taip pat galima užpildyti ir pateikti Mobility-Online platformoje.

Konkurse dalyvauja tik pilnai užpildytos paraiškos su prikabintu priimančiosios institucijos kvietimo laišku.

„Erasmus+“ programos personalo mobilumo organizavimo tvarkos aprašas.

 

Finansinė parama

„Erasmus+“ dotacija skiriama mobilumo dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti. Parama neskiriama dalyvio, mokymų ar kitiems mokesčiams, susijusiems su mobilumo veikla,  apmokėti.

Dotacija skiriama kaip fiksuota suma, kuri nepriklauso nuo realių dalyvio patirtų išlaidų.

 

Kelionės išlaidos

Kelionės atstumas Suma Ekologiškos kelionės –  Suma
Nuo 10 iki 99 km: 23 EUR vienam dalyviui
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui 210 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui 320 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui 410 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui 610 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1500 EUR vienam dalyviui

“Kelionės atstumas” reiškia atstumą nuo siunčiančiosios institucijos vietos iki veiklos vykdymo vietos; “suma” apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos. Ekologiškomis keliavimo priemonėmis yra laikomas keliavimas traukiniu, autobusu bei dalijantis automobiliu (car-pooling). Kelionė laivu nėra laikoma ekologiška keliavimo priemone. Jei keliaujama keliomis priemonėmis, ekologiška kelionė laikoma tuomet, kai pagrindinė kelionės priemonė (t. y. sudaranti didžiąją kelionės dalį) yra ekologiška.

 

Pragyvenimo išlaidos

Priimančioji šalis Suma dienai, EUR
Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 14) – Farerų salos, Šveicarija, Jungtinė Karalystė. 180 EUR
Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija. Šalys partnerės (Regionas Nr. 5) – Andora, Monakas, San Marinas, Vatikanas. 160 EUR
Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija. 140 EUR
Kitos pasaulio šalys 180 EUR

Suma per dieną skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos – suma vienam dalyviui per dieną, kaip nurodyta aukščiau pateiktoje lentelėje; nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos – 70% sumos, skirtos vienam dalyviui per dieną iki 14-os veiklos dienos.

Mobilumo veiklos laikotarpio pradžios data turi būti pirmoji diena, kai dalyvis turi pasirodyti priimančiojoje institucijoje, o pabaigos data turi būti paskutinė diena, kai dalyvis turi būti priimančiojoje institucijoje. Prie mobilumo laikotarpio trukmės pridedama viena diena kelionei prieš mobilumo veiklos laikotarpį ir viena diena po mobilumo laikotarpio, jei kelionės dienos nesutampa su veiklos dienomis.

Papildoma parama specialiųjų poreikių turintiems mobilumo dalyviams skiriama mobilumo dalyviui pateikus paraišką, kurioje nurodoma prašoma suma ir pagrindžiamos reikalingos išlaidos. Parama skiriama remiantis realiai patirtomis išlaidomis.

 

Mobilumo dokumentai

Prie paraiškos pridedami dokumentai:

 

Priimančiosios organizacijos pasirašytas kvietimo laiškas prikabinamas prie paraiškos. Čia pateikti rekomenduojami šablonai, tačiau tinka bet kokios formos patvirtinimas, kuriame nurodyti kviečiamo asmens vardas ir pavardė bei preliminarus vizito laikotarpis.

Prieš vizitą tvarkomi dokumentai:

 

Visi mobilumo dokumentai tvarkomi ir pasirašomi per Mobility-Online platformą. Prisijungimai prie darbuotojo paskyros išsiunčiami pateikus paraišką. Užsiregistravus sistemoje, sukuriama darbuotojo paskyra, kurioje galima matyti visus įvykusius ir būsimus vizitus, įkelti, parsisiųsti bei pasirašyti dokumentus.

Patvirtinus finansavimą, darbuotojas ir siunčiančiosios bei priimančiosios organizacijos atstovai turi pasirašyti mobilumo sutartį, kurioje susitariama dėl vizito laikotarpio ir jo turinio. Pasirašyta sutartis turi būti įkelta į Mobility-Online paskyrą, tik tuomet paruošiama Dotacijos sutartis ir atsiunčiama komandiruotės pildymo DPVS informacija.

Po vizito pateikiami dokumentai:

 

Vizitą patvirtinantys dokumentai (patvirtinimo laiškas, kelionės dokumentai) turi būti įkelti į Mobility-Online paskyrą. Šie dokumentai taip pridedami prie komandiruotės ataskaitos DPVS.

Po vizito darbuotojas turi užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. On-line EU Survey) per kvietime nurodytą laikotarpį.

Dotacijos likutis išmokamas pristačius reikalingus dokumentus, pateikus komandiruotės ataskaitą  bei užpildžius ES internetinę apklausos anketą.

 

D.U.K.

Dėstymo vizitams akademiniai darbuotojai gali vykti tik į tas užsienio mokslo ir studijų institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs „Erasmus+“ programos bendradarbiavimo sutartis. Mokymosi vizitų atveju užtenka turėti oficialų priimančios institucijos pakvietimą, „Erasmus+“ bendradarbiavimo sutarčių pasirašyti nereikia.

Atrankos dalyviai apie atrankos rezultatus informuojami asmeniškai el. paštu ne vėliau nei per 10 d. d. nuo paraiškų pateikimo termino.

Dotacijos sutartis paruošiama ir pasirašoma dalyviui pateikus pasirašytą trišalę mobilumo sutartį (Mobility Agreement for Teaching / Training).

90 proc. dotacijos išmokama darbuotojui užpildžius komandiruotės prašymą DPVS. Likę 10 proc.  –pateikus komandiruotės ataskaitą. „Erasmus+“ komandiruotės atveju pasirenkama komandiruotės rūšis – Komandiruotė užsienyje (fiksuota išmoka).

Programa kompensuoja dalyvio pragyvenimo ir kelionės išlaidas. Kitos vizito metu patirtos ar su jo organizavimu susijusios išlaidos (dalyvavimo mokestis, vidinės kelionės ir kt.) nekompensuojamos ir turi būti dengiamos dalyvio lėšomis. Dotacija yra fiksuoto dydžio ir nepriklauso nuo realiai dalyvio vizito metu patirtų išlaidų.

Dėstymo vizitui KTU galima kviesti atvykti įmonių darbuotojus, dirbančius bet kurioje Programos šalyje arba šalyje Partnerėje veikiančioje įmonėje, viešojoje arba privačiojoje organizacijoje. Praktiko iš įmonės vizitui paraišką teikia priimančiojo padalinio atsakingas asmuo. Vizitui finansuoti taikomos tos pačios sąlygos kaip ir išvykstančio mobilumo atveju, išskyrus minimalius trukmės ir dėstymo valandų skaičiaus reikalavimus (žr. Finansinė parama).

 

Kontaktai

Virginija Savalenkovienė

Tarptautinių akademinių mainų specialistė

Studentų infocentras, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas

erasmus@ktu.lt