Finansavimo galimybės

 

 

Universiteto tyrėjai, siekdami kelti mokslinę kvalifikaciją bei pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus, nuolat dalyvauja tiek Lietuvoje, tiek užsienyje vykstančiose mokslinėse konferencijose.

KTU Tarptautinių mokslo renginių fondas remia KTU studentų, dėstytojų ir tyrėjų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje bei tarptautinės mokslo bendruomenės kūrimą. Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai. Fondo komisijos pirmininkė – Mokslo ir inovacijų prorektorė prof. Asta Pundzienė.

Paraiškų teikimas

Trečiasis kvietimas teikti paraiškas  š. m. rugsėjo 26 – spalio 6 d.

Fondo komisijos posėdžiai 2017 m.: kovo 17 d., birželio 14 d., spalio 16–20 d.

Tarptautinių mokslo renginių fondo gavėjų sąrašai skelbiami Mokslo įvykių skiltyje:

KTU Doktorantūros fondo tikslas – remti Universiteto doktorantų mokslinę kūrybinę veiklą, disertacijų ir straipsnių rengimą.

Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja fondo nuostatai.

Lietuvos mokslo taryba periodiškai skelbia kvietimus teikti paraiškas paramai mokslinėms išvykoms į užsienį gauti. Šios paramos tikslas – skatinti tyrėjus kelti mokslinę kvalifikaciją, didinti jų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.
Daugiau informacijos: http://lmt.lt/lt/mkf/parama/kel.html.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros suteikia galimybę gauti paramą dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose ir tarptautinėse mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų veiklose išlaidoms padengti (TYKU 2).
Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/projektai/tyku2/kvietimai/.

Ateityje numatyta paskelbti 2014–2020 m. ES fondų investicijų Lietuvoje priemonę, skatinsiančią tyrėjų kompetencijos kėlimą mokslo renginiuose užsienyje.
Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius.

KTU taip pat kasmet organizuoja įvairias temines mokslo krypčių studentų mokslines konferencijas bei kitus mokslo renginius, kuriuose dalyvauja šalies bei užsienio mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovai, Lietuvos bei užsienio mokslininkai ir įvairių sričių specialistai.

Lietuvos mokslo taryba kasmet skelbia kvietimus paramai mokslo renginiams gauti. Parama mokslo renginiams siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius.
Daugiau informacijos: http://lmt.lt/lt/mkf/parama/mor2.html.

KTU tyrėjai, siekdami kelti savo asmeninę mokslinę kompetenciją bei vertindami informacijos mainų naudą, dažnai vyksta stažuotis į užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tarptautinius tyrimų centrus ar institutus.

Finansavimo galimybės mokslinėms stažuotėms:

  • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MTEPI paslaugų / technologijų identifikavimo ir perdavimo praktinių gebėjimų ugdymo stažuotės užsienio valstybėse. Ši veikla inicijuojama siekiant ugdyti mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijas bei praktinius gebėjimus vykdomuose tyrimuose identifikuoti ir / ar perduoti MTEPI paslaugas bei technologijas. Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/projektai/mitap-ii/kvietimai/.
  • Stažuotės Europos kosmoso agentūroje. Stažuočių Europos kosmoso agentūroje schema, įgyvendinama Lietuvos mokslo tarybos, suteikia galimybę gauti finansavimą fizinių ir technologijos mokslų sričių Lietuvos absolventams vykti stažuotis į Europos kosmoso agentūrą. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mkf/stazuotes_eka.html.
  • Baltijos–Amerikos laisvės fondo (angl. Baltic-American Freedom Foundation (BAFF)) remiamos mokslinės stažuotės JAV. Daugiau informacijos: http://www.balticamericanfreedomfoundation.org/internship/.
  • Tarptautinio „Matsumae“ fondo mokslinės stažuotės gamtos mokslų, inžinerijos ir medicinos srityse Japonijoje. Daugiau informacijos: http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en.
  • Mokslinės stažuotės Lenkijoje pagal POLONEZ programą. Daugiau informacijos: https://www.ncn.gov.pl/polonez/polonez3?language=en.
  • Ateityje numatyta paskelbti 2014–2020 m. ES fondų investicijų Lietuvoje priemonę, skatinsiančią mokslininkų kompetencijos kėlimą mokslinėse stažuotėse. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius.

Kitos mokslinių stažuočių finansavimo galimybės.

Universitete vykdomos podoktorantūros stažuočių projekto tikslas – įgyvendinti podoktorantūros stažuočių sistemos plėtotę Universitete, skatinant tarptautinį ir tarpkryptinį bendradarbiavimą, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus (daktarus) ir sudarant jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai. Daugiau informacijos: http://bit.ly/2vBE56A.

Podoktorantūros stažuočių trukmė KTU – iki dvejų metų. Podoktorantūros stažuotei metams iš Universiteto mokslo fondo skiriama 20 tūkst. Eur, iš padalinio vidinių lėšų skiriama ne mažiau kaip 5 tūkst. Eur.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“ tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją. Šią priemonę įgyvendina Lietuvos mokslo taryba. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mkf/esfi/esf-podoktorantura.html.

Podoktorantūros stažuočių užsienyje finansavimo galimybės:

Universitetas yra sukaupęs ilgametę ir sėkmingą mokslo ir inovacijų projektų įgyvendinimo patirtį, užtikrinančią kokybišką projektų įgyvendinimo, valdymo ir administravimo kompetenciją. KTU mokslinius tyrimus vykdo apie 1000 akademinių darbuotojų, kurių mokslo grupės telkiasi 9 fakultetuose ir 8 mokslo institutuose. KTU šiuo metu įgyvendina apie 150 mokslo projektų pagal įvairias nacionalines ir tarptautines finansavimo programas. KTU įgyvendinamų projektų sąrašai: http://2017.ktu.edu/lt/mokslas#Projektai.

KTU siekia intensyviai plėtoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektines veiklas bei tarpinstitucinį bendradarbiavimą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.

Institucinės MTEPI veiklos finansavimo galimybės:

Skatinant aktyvesnį KTU ir LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) mokslininkų bendradarbiavimą, jaunųjų mokslo lyderių Universitete ir doktorantų kompetencijų ugdymą bei tarpsritinių / tarpkryptinių mokslinių tyrimų plėtrą per mokslo projektinę veiklą kasmet skelbiami šie konkursai:

  • KTU–LSMU mokslo projektų konkursas;
  • tarpsritinių / tarpkryptinių mokslo projektų KTU prioritetinėse mokslo kryptyse

Konkursai skelbiami kasmet sausio–vasario mėn.

Projektų pradžia kovo–balandžio mėn.

Projektų pabaiga gruodžio 31 d.

Projektų rezultatai pristatomi projektų vykdytojų metinėse ataskaitinėse konferencijose.

Daugiau informacijos: http://bit.ly/2viP9pP.

Nacionalinės MTEPI veiklos finansavimo galimybės:

Tarptautinės MTEPI veiklos finansavimo galimybės:

Mokslininkams, parengusiems aukšto lygio publikacijas ir „Horizontas 2020“paraiškas, yra skiriamas papildomas finansavimas.

Skatinimas už užsienio leidyklų tarptautiniuose mokslo žurnaluose publikuotus straipsnius

Nuo 2017 m., siekiant didinti KTU tyrėjų konkurencingumą tarptautinėje mokslo erdvėje, Universiteto darbuotojams skiriami priedai, o studentams – vienkartinės stipendijos už straipsnius užsienio leidyklų tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį „Clarivate Analytics Web of Science“ (CAWoS) arba, jei žurnalas neįtrauktas į CAWoS duomenų bazę, „Scopus“ duomenų bazėse.

Priedai Universiteto darbuotojams ir vienkartinės stipendijos studentams išmokamos kiekvieno ketvirčio paskutinį mėnesį. Daugiau informacijos: http://bit.ly/2teGsLH.

Aktyviausių jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursai

Nuo 1993 m. Universitetas, siekdamas skatinti mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą ir iniciatyvumą, rengia aktyviausių jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursus. Konkursų nugalėtojams skiriamos premijos arba vienkartinės stipendijos.

Aktyviausių jaunųjų mokslininkų konkurse gali dalyvauti asmenys iki 35 m. amžiaus, konkursai skelbiami kasmet lapkričio mėn.

Geriausių monografijų konkursas

Skatinant Universiteto tyrėjus rengti ir publikuoti monografijas bei siekiant geros jų parengimo ir išleidimo kokybės, kasmet gruodžio mėnesį organizuojamas geriausių monografijų konkursas.

Konkursui gali būti teikiama bet kurioje šalies ar užsienio leidykloje išleista monografija, kurios prieskyroje nurodytas Kauno technologijos universiteto pavadinimas. Monografija turi būti išleista ne anksčiau kaip prieš du metus. Pagrindiniais monografijos vertės kriterijais laikomi jos mokslinis ir (ar) profesinis naujumas, autorių publikacijų lygis, svarba mokslo krypčiai (šakai), leidinio parengimo kokybė.

Konkurso nugalėtojams skiriamos 3 premijos.

Lietuvos mokslo tarybos parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas

Lietuvos mokslo taryba kasmet III–IV metų ketvirtyje skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ paraiškas. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/kvietimu-kalendorius bei http://www.lmt.lt/lt/mkf/horizon2020.html.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas su partneriais iš Latvijos ir (arba) Estijos

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kasmet IV metų ketvirtyje skelbia kvietimą teikti prašymus „Horizontas 2020“ paraiškų, kuriose yra partneriai iš Latvijos arba Estijos, parengimo išlaidoms kompensuoti. Papildomą finansavimą, kuris siekia 1000 Eur, skiria Baltijos Ministrų Taryba įgyvendinant priemonę „Baltijos Bonus“. Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/tarptautines-programos/baltijos-bonus/.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros priemonė vykdomų ūkio subjektų MTEP užsakymams skatinti

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra kasmet skelbia 2 kvietimus, skirtus teikti paraiškas ūkio subjektų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros užsakymų vykdymui remti skirtoms lėšoms gauti. Skatinimo lėšos – valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms numatyto valstybės biudžeto bazinio finansavimo, skirto MTEP ir meno veiklai plėtoti, lėšų dalis.

Daugiau informacijos: http://www.mita.lt/lt/nacionalines-programos/ukio-subjektu-uzsakymai.

Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų ir doktorantų konkursai

Siekdama skatinti jaunųjų mokslininkų ir doktorantų kūrybinį aktyvumą LMA kasmet organizuoja jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursą.

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ir-doktorantu-konkurso-nuostatai.

Lietuvos mokslų akademijos vardiniai premijų konkursai

Lietuvos mokslų akademija yra įsteigusi 18 vardinių premijų: Kazimiero Baršausko (elektronika ir elektrotechnika), Povilo Brazdžiūno (eksperimentinė fizika), Kazimiero Būgos (kalbotyra), Juozo Dalinkevičiaus (geomokslai), Simono Daukanto (istorija), Tado Ivanausko (gamtosauga), Adolfo Jucio (teorinė fizika), Vinco Krėvės-Mickevičiaus (literatūra), Jono Kriščiūno (žemės ūkio mokslai), Jono Kubiliaus (matematika), Vlado Lašo (medicina), Justino Marcinkevičiaus (literatūrologija), Juozo Matulio (chemija), Povilo Matulionio (miškotyra), Albino Rimkos (ekonomika), Kazimiero Simonavičiaus (mechanika), Pranciškaus Šivickio (biologija), Algirdo Žukausko (šiluminė fizika ir energetika).

Konkursai skelbiami periodiškai kartą per 4 metus.

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/lma-vardiniu-premiju-konkursu-nuostatai.

Jaunųjų mokslininkų ekonomistų geriausių mokslinių darbų konkursas K. Meškausko premijai gauti (organizuojamas kasmet)

Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/jaunuju-mokslininku-ekonomistu-konkurso-nuostatai.

Vienas iš Universiteto strateginių uždavinių yra mokslo kokybės didinimas, todėl KTU itin skatinamas tyrėjų mokslo straipsnių publikavimas tarptautiniuose, taip pat ir užsienio leidyklų leidiniuose. KTU kasmet didėja aukšto tarptautinio lygio publikacijų skaičius.

Lietuvos mokslo taryba yra paskelbusi nuolatinį kvietimą paramai, skirtai Lietuvos tyrėjams paskelbti mokslinius straipsnius aukšto mokslinio lygio žurnaluose ir išleisti aukšto mokslinio lygio knygas. Skiriant paramą konkurso būdu siekiama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai. Daugiau informacijos: http://www.lmt.lt/lt/mkf/parama/pub.html.

Kontaktai

KTU Mokslo ir inovacijų
kompetencijų centras

Donelaičio g. 73, 417 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mikc@ktu.lt

KTU Mokslo ir inovacijų departamentas

Donelaičio g. 73, 424 kab.
tel. +370 (37) 300 081
e. p. adriana.kvikliene@ktu.lt

Tarptautinių mokslo renginių fondas

Lina Vilčinskaitė
Mokslo ir inovacijų prorektorės referentė, Koordinatorė
Tarptautinių mokslo renginių fondo sekretorė

Donelaičio g. 73, Kaunas
tel. +370 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Doktorantūros fondas

Simona Devenytė-Janauskienė
Koordinatorė
Tarptautinė doktorantūros mokykla

Donelaičio g. 73, 423 kab.
tel. +370 (37) 30 00 49
e. p. simona.devenyte-janauskiene@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku