Studijų organizavimas

 

Studijų organizavimas

Studijų programa

Studijos Universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį suteikiančias studijų programas. Įvykdęs visus studijų programos reikalavimus, studentas gauna atitinkamo kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro ar daktaro) diplomą. Universitete vykdomos pedagogikos krypties profesinės studijos, nesuteikiančios kvalifikacinio laipsnio, bet skirtos kvalifikacijai įgyti ir pasirengti savarankiškai praktinei veiklai.

Studijų programa – tai studijų modulių, privalomų išklausyti ir atsiskaityti studijų metu, visuma.

Studijų formos

Studijų forma pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė.

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant pakopinių ir profesinių studijų programas. Nuolatinės formos studijų vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai.

Ištęstinė studijų forma suteikia galimybę studijuoti lėtesne sparta. Ištęstinės formos studijų vienų metų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai, bet bendra jų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijų trukmė, nuolatinėms studijoms taikant 60 studijų kreditų normą.

Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Studijų modulis

Studijų modulis – tai bazinis studijų planavimo vienetas, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Studijų modulis įvairiais deriniais gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą, projektavimo ir kitus darbus.

Studijų modulis gali būti privalomas, alternatyvinis (pasirenkamas iš sąrašo), bendrasis universitetinis, laisvai pasirenkamas iš visų Universiteto modulių.

Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu.

Studijų kreditas

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų modulio apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Per semestrą egzaminų skaičius pirmoje studijų pakopoje ir studijuojant pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas negali būti didesnis kaip 7, antroje pakopoje – 5, neįskaitant studento kartojamų ar papildomai pasirinktų modulių, pastarųjų negali būti renkamasi daugiau kaip du.

Studijų metodai

Šiandien veikiantys universitetai turi prisiimti visą atsakomybę už absolventų parengimą veiklai, kuri reikalauja daugialypių, nuolat besikeičiančių gebėjimų.

Absolventai turi būti pasiruošę tokiai veiklai, apie kurią dabar net negalvojame ir kurią atlikdami jie naudos tokias technologijas, kurios dar neišrastos.“

R. Bridgstock, G. Hearn (2012)

Darbo rinka reikalauja ne tik puikių profesinių žinių, tačiau ir kitų gebėjimų, kurie yra svarbūs dabartiniame kontekste. Pasaulio banko ataskaitoje „Įgūdžiai, ne tik diplomas“ išryškinami šie svarbiausi absolvento gebėjimai:

 • Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje
 • Gebėjimas spręsti problemas
 • Gebėjimas dirbti komandose

 

ŠIUOLAIKINIAI MOKYMO/SI METODAI

Kauno technologijos universitete taikomi įvairiais šiuolaikiniai mokymo/si metodai, kuriais siekiama į mokymosi procesą įtraukti XXI amžiaus studentus – drąsius, savimi pasitikinčius, itin išprususius technologiškai. Daugelio universiteto dėstytojų paskaitų metu naudojami mokymo/si metodai yra orientuoti į besimokantįjį, grįsti studentų įsitraukimu bei aktyviu dalyvavimu studijų procese. Pavyzdžiui:

Dizainu grįstas mąstymas

Tai mokymosi būdas, padedantis spręsti iššūkius ir kurti inovatyvius sprendimus kasdieninėje veikloje. Šis metodas besimokančiajam yra patogus tuo, kad žinios, įgytos sprendžiant iššūkius, yra lengviau suprantamos, įsimenamos, o vėliau paprasčiau pritaikomos praktinėje veikloje. Mokymasis sprendžiant iššūkius yra tinkamiausia aplinka, kuri įtraukia ir motyvuoja besimokančiuosius. Dizainu grindžiamo mąstymo metodas padeda spręsti sunkiai struktūruojamas, realaus gyvenimo problemas, turinčias daugiau nei vieną sprendimą ar jo būdą.

Dizainu grindžiamo mąstymo metodas – tai:

 • reali, gyva, nuolat kintanti laboratorija;
 • iššūkiais ir jų sprendimų grindžiamas mokymosi metodas;
 • į besimokantį nukreipta mokymosi patirtis;
 • kūrybinis procesas;
 • daugiau nei metodas, tai – mąstymo būdas.

Dizainu grįsto mąstymo metodas aktyviai naudojamas Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete bei Statybos ir architektūros fakultete.

Probleminis mokymasis

Tai mokymosi būdas, pagal kurį besimokantieji, padedant dėstytojui, mokosi analizuodami ir spręsdami kompleksines problemas. Šio mokymosi būdo rezultatas – problemos supratimas ir jos sprendimo būdo pasiūlymas. Daugelis probleminio mokymosi elementų gali turėti savas variacijas, kurios užtikrina, kad probleminis mokymasis realizuojamas ne vien pagal išankstines taisykles, bet dera su realiu kontekstu, kuriame yra taikomas. Probleminio mokymosi metodo taikymo metu ugdomi studentų kritinio mąstymo, komandinio darbo, analitiniai gebėjimai. Šis metodas lavina praktinėje veikloje reikalingus gebėjimus spręsti problemas, susieja teorinius elementus su praktine veikla.

Probleminis mokymasis – tai:

 • į studentą orientuotas mokymasis;
 • mokymosi būdas, paremtas problemų sprendimu naudojant jau turimas žinias;
 • savimokos įgūdžių ugdymas, padedantis sėkmingai mokytis visą gyvenimą;
 • realių problemų sprendimas.

Probleminis mokymo metodas aktyviai naudojamas Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete, Elektros ir elektronikos fakultete, Cheminės technologijos fakultete ir kituose fakultetuose.

Atvejo analizė

Atvejo analize grįstas mokymasis – tai metodas, kuris sukurią patrauklią ir į besimokantįjį orientuotą mokymosi aplinką. Šio metodo esmė –  teorinių ir praktinių žinių susiejimas bei naujų žinių sukūrimas. Atvejo analize grįstas mokymosi metodas pasižymi tuo, kad yra analizuojami realūs, konkrečios tikrovės atvejai, situacijos. Šis mokymosi metodas tai pat naudingas tuo, kad leidžia dirbti su realaus gyvenimo, profesinės veiklos problemomis, analizuoti jas objektyviai, padeda suvokti įvairias jų atsiradimo aplinkybes ir priežastis. Šis metodas yra puiki galimybė pasikeisti idėjomis apie sprendimus, susijusius su darbo atlikimu, nes besimokantieji ne tik diagnozuoja priežastis, dėl kurių atitinkamu atveju kilo problemos ar apibendrina nagrinėjamą situaciją, bet ir dažnai siekia patys ją išspręsti.

Atvejo analizė – tai:

 • mokymosi metodas, paremtas praktinių, realių, aktualių probleminių situacijų analize;
 • metodas orientuotas į besimokantįjį;
 • pozityvi mokymosi aplinka;
 • galimybė žinias, įgyti eksperimentuojant;
 • patirtis dirbant komandose ir priimant vieningą sprendimą;
 • gebėjimų priimti sudėtingus sprendimus ugdymas;
 • gebėjimų konceptualiai spręsti problemas ir taikyti atitinkamas teorijas, modelius ir kitus abstrakčius principus, ugdymas;
 • mokymas planuoti ir įgyvendinti procesus.

Atvejo analizė aktyviai naudojama Ekonomikos ir verslo fakultete, Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete bei kituose fakultetuose.

Studijų įmokos

Universiteto studentams ir klausytojams taikomos tokios studijų įmokos:

 • semestro studijų įmoka;
 • įmoka už studijų modulio kartojimą ir papildomai pasirinktus modulius, viršijančius pagal studijų programą numatytą kreditų skaičių;
 • už antrą pakartotinį modulio tarpinį ar galutinį atsiskaitymą, laikymą eksternu, už baigiamojo darbo gynimą po nustatyto termino, už savaiminio ir neformalaus mokymosi vertinimą ir pripažinimą studijų rezultatais.

Semestro studijų įmokos mokėjimas

Semestro studijų įmoką moka:

 • studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
 • studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau pakopinių studijų programų, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • klausytojai;
 • dalinių studijų studentai, jei dalinių studijų į Universitetą atvyksta ne pagal institucinius ar tarpvalstybinius susitarimus.

Semestro studijų įmoką būtina sumokėti iki studijų sutartyje nurodyto termino.

Sumokėtos studijų įmokos kompensavimas

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris:

 • iki einamųjų metų spalio 1 d. yra baigęs pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – pirmąją studijų programos pusę) arba yra einamųjų metų Universiteto absolventas (taikoma asmenims, į Universitetą priimtiems iki 2016 m. gruodžio 31 d.);
 • iki einamųjų metų spalio 1 d. yra baigęs pirmosios, antrosios pakopos ar vientisųjų studijų vienerius studijų metus arba yra einamųjų metų Universiteto absolventas (taikoma asmenims, į Universitetą priimtiems nuo 2017 m. sausio 1 d.);
 • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – už pirmąją studijų programos pusę) ir (arba) nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją studijų programos pusę) bent vieną semestrą studijavo pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje (taikoma asmenims, į Universitetą priimtiems iki 2016 m. gruodžio 31 d.);
 • vienerius studijų metus bent vieną semestrą studijavo pirmosios, antrosios pakopų ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje (taikoma asmenims, į Universitetą priimtiems nuo 2017 m. sausio 1 d.);
 • neturi akademinių skolų (remiantis Universiteto Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatais);
 • yra pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (remiantis Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašu) (taikoma asmenims, į Universitetą priimtiems nuo 2017 m. sausio 1 d.);
 • jo studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį (remiantis Universiteto Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatais).

Laisvos valstybės finansuojamos vietos

Laisva valstybės finansuojama studijų vieta studijų kryptyje atsiranda:

 • studentui netekus valstybės finansuojamos studijų vietos Universiteto Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatų tvarka, iš Universiteto pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas (išskyrus tuos atvejus, kai studentas pakeičia studijų programą);
 • studentui po vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) neatitikus gero mokymosi kriterijų ir netekus valstybės finansuojamos studijų vietos.

Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų pakopoje ir studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.

Akademinė pagalba

Universitete taikoma kompleksinė akademinė parama studentams: „GUIDed“ mentorystės programa, individualios dėstytojų konsultacijos, išlyginamieji pagrindų dalykų (anglų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų) mokymai pirmosios pakopos I kurso studentams, psichologo konsultacijos, karjeros konsultacijos ir kt.

KTU „GUIDed“ mentorystės programa – tai ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą, ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

KTU „GUIDed“ mentorystės programos tikslai:

 • kurti pozityvią Universiteto studentų palaikymo aplinką;
 • puoselėti akademinę ir mokymosi kultūrą Universitete;
 • atskleisti studentų potencialą, pagerinti akademinius rezultatus ir įgūdžius;
 • skatinti profesinį ir asmeninį studentų tobulėjimą;
 • skatinti glaudesnį verslo ir studentų bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • padėti studentui nusistatyti savo asmeninius ir profesinius tikslus, taip pat padėti susidaryti karjeros veiksmų planą ir strategiją, kaip jis galėtų tai įgyvendinti;
 • suteikti galimybę studentui pagerinti bendravimo, savęs pristatymo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
 • ugdyti studentų lyderystės kompetencijas;
 • pastebėti, paskatinti ir ugdyti jaunuosius talentus Universitete.

Universitete mentorių išsirinks kiekvienas. Yra net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos studentai gali pasirinkti kiekviename savo studijų etape:

 • pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas (I-osios pakopos pirmame kurse);
 • akademinis patarėjas – akademinio personalo narys (visų studijų metu)
 • tyrimų mentorius – akademinio personalo narys – mokslininkas arba tyrėjas (visų bakalauro studijų metu);
 • karjeros mentorius – verslo įmonės atstovas, tam tikros srities specialistas (visų studijų metu);
 • tutorius – akademinio personalo narys ar gerai besimokantis studentas (visų studijų metu, tačiau ypač rekomenduojamas 1–2 kursuose).

Praktika

Praktikų organizavimas

Praktika – Universiteto studijų programos sudedamoji dalis, įrašoma į studijų programą kaip atskiras, studento mokymuisi ir veiklai realioje darbo vietoje skirtas modulis, kuris yra vertinamas pažymiu.

Kiekvienam studentui sudaroma individuali praktikos programa. Praktikas organizuoja Universiteto akademiniai padaliniai, jas organizuoti padeda Karjeros ir ugdymo centras, Tarptautinių ryšių departamentas.

Praktikos koordinatorius – Universiteto akademinio padalinio paskirtas darbuotojas, atsakingas už studentų praktikų organizavimą padalinyje.

Praktikos vadovas Universitete (tutorius) – dėstytojas, akademinio padalinio paskirtas studento praktikos vadovu, metodiškai vadovaujantis studento praktikanto praktikai, kuris kartu su studijų programą vykdančiu Universiteto padaliniu yra atsakingi už studento praktiką kaip studijų proceso dalį, jo praktikos programos parengimą, atsiskaitymo už atliktą praktiką tvarką.

Praktikos vadovas organizacijoje (mentorius) –organizacijos, kurioje organizuojama studento praktika, paskirtas asmuo, konsultuojantis studentą praktikos klausimais, tiesiogiai atsakingas už praktikos programos turinio įgyvendinimą ir sklandų jos organizavimą praktikos vietoje.

Praktikos organizacija (praktikos vieta) – Lietuvos arba užsienio įmonė, įstaiga arba organizacija, kurioje studentas atlieka praktiką pagal pasirašytą trišalę praktikos sutartį. Praktikos organizacijos turi atitikti šiuos kriterijus:

 • veiklos pobūdis atitinka studijų programoje numatytos praktikos programos tikslus ir uždavinius;
 • turi patyrusių ir gebančių praktikai vadovauti asmenų;
 • turi tinkamą materialinę bazę, sudaro praktinio mokymo ir studijų integravimo galimybes;
 • garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas;
 • pasirašo trišalę praktinio mokymo sutartį.

Praktikos vieta yra įrašoma absolvento diplomo priedėlyje.

Praktikanto statusą įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje praktikos metu nustato trišalė praktinio mokymo sutartis tarp studento, aukštosios mokyklos ir praktiką organizuojančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Sutartyje nustatoma praktikos trukmė, atlikimo laikas, šalių teisės, įsipareigojimai, atsakomybė, praktikos vadovų – Universiteto ir įmonės – teisės ir pareigos.

Įmonių pateiktus praktikos ir darbo pasiūlymus studentai gali rasti darbo ir praktikų platformoje „Wanted“:

Praktikos rezultatų ir kokybės vertinimas

Praktikos atlikimo kokybei užtikrinti Universiteto praktikos vadovas (tutorius) ir organizacijos praktikos vadovas (mentorius) vykdo studento praktikanto praktikos stebėseną.

Būtinosios praktikos kaupiamojo vertinimo dalys yra:

 • praktikos veiklos atlikimo įvertinimas,
 • praktikos ataskaitos įvertinimas.

Studentams, neįvykdžiusiems praktikos plano arba gavusiems neigiamą pažymį už praktikos atlikimą, gali būti siūloma kartoti praktikos kursą individualiai, laisvu nuo paskaitų metu. Gavus neigiamą pažymį už praktikos ataskaitą, pakartotinis atsiskaitymas organizuojamas pagal Universitete galiojančią atsiskaitymo už studijų modulius tvarką.

Neatlikęs praktikos studentas netenka teisės rengti ir ginti baigiamąjį projektą.

Praktikų rūšys

 • Privaloma praktika yra būtina visų pirmosios pakopos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Praktika skirta įgyti supratimo apie būsimą profesinę veiklą ir gali būti atliekama ne anksčiau kaip baigus pusę studijų programos. Jos metu studentas praktikantas gilina ir praktiškai taiko jau įgytas žinias, tobulina gebėjimus, atlieka profesinės veiklos tyrimus ir renka duomenis baigiamajam darbui (semestro projektui).
 • Papildoma praktika yra skirta pirmosios ir antrosios pakopų studentams ir gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu (pvz., po paskaitų ar vasaros atostogų metu), kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.
 • Papildoma ERASMUS + praktika yra skirta pirmosios ir antrosios pakopų studentams ir gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Papildoma ERASMUS+ praktika nėra privalomos studijų programos dalis, ji gali būti pasirenkama kaip individualaus modulio rinkinio modulis. Ši praktika reglamentuojama 2014–2020 m. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje.
 • Mokslinė praktika yra skirta žinioms ir tiriamiesiems gebėjimams įgyti ir tobulinti atliekant mokslinius tyrimus, ji vyksta vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą. Mokslinė praktika nėra privaloma, bet ji rekomenduojama asmenims, siekiantiems akademinės karjeros. Šio pobūdžio praktika gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.

Studijų baigimas

Baigiamieji projektai

Studijų programa baigiama studento pasiektų studijų rezultatų įvertinimu – baigiamuoju projektu. Tai savarankiškai parengtas darbas, kuriuo studentas turi atskleisti žinių ir supratimo lygį, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos studijų krypties mokslinius darbus, savarankiškai mokytis ir atlikti tos krypties tyrimus, aprašyti savo atliktą tiriamąjį projektą taisyklinga kalba, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas. Baigiamuoju projektu meno studijų studentas turi atskleisti kūrybiškumo lygį, gebėjimą kūrybiniame darbe savarankiškai vystyti idėjas, taikyti naujausias žinias ir technologijas.

Pirmosios pakopos studijų baigiamajam projektui skiriama ne mažiau kaip 12 arba 15 kreditų:

 • Studentų, įstojusių iki 2016 m. (imtinai), baigiamojo projekto apimtis – ne mažiau kaip 12 kreditų. Pasirinkusiems pagrindinę ir gretutinę kryptis, rengiami du baigiamieji projektai arba vienas integruotas projektas, kurių bendra apimtis – 15 kreditų.
 • Studentų, įstojusių nuo 2017 m., baigiamojo projekto apimtis – ne mažiau kaip 15 kreditų. Studijuojantiems dviejų krypčių arba tarpkryptinėje studijų programoje, rengiamas vienas bendras krypčių studijų rezultatus integruojantis baigiamasis projektas.

Antrosios pakopos ir vientisųjų studijų baigiamajam projektui skiriama 30 kreditų. Studijuojantiems tarpkryptinėje studijų programoje, rengiamas vienas bendras krypčių studijų rezultatus integruojantis baigiamasis projektas.

Studento individualiame studijų plane baigiamasis projektas įtraukiamas kaip atskiras modulis (arba keli moduliai, jei studentas studijuoja ir gretutinėse studijose), už šio modulio savarankiško darbo užduotis atsiskaitoma pagal modulio apraše pateiktą grafiką. Savarankiško darbo užduočių įvertinimai įrašomi Akademinėje informacinėje sistemoje. Šių įvertinimų pagrindu studentui suteikiama įskaita už modulį ir jis įgyja teisę ginti projektą kvalifikacijos komisijos viešajame posėdyje.

Kvalifikaciniai laipsniai

Baigus atitinkamos pakopos studijas, suteikiamas kvalifikacinis bakalauro arba magistro laipsnis:

 • Studentams, įstojusiems iki 2016 m. (imtinai), kvalifikacinių laipsnių pavadinimai nurodyti čia.
 • Studentams, įstojusiems nuo 2017 m., kvalifikacinių laipsnių pavadinimai nurodyti čia.

Diplomų tipai

Kvalifikaciniai laipsniai ir juos liudijantys diplomai suteikiami pagal baigtą studijų programą:

 • Baigusiems vienos krypties pirmosios pakopos studijų programą suteikiamas atitinkamos krypties (įstojusiems iki 2016 m.) arba krypčių grupės (įstojusiems nuo 2017 m.) kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas bakalauro diplomas ir jo priedėlis. Baigusiems BA+ tarpkryptinę kompetenciją (įstojusiems nuo 2019 m.) papildomai išduodamas BA+ pažymėjimas.
 • Baigusiems pagrindinių ir gretutinių pirmosios pakopos studijų programas (įstojusiems iki 2016 m.) suteikiamas pagrindinės ir gretutinės krypčių dvigubas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programą (įstojusiems nuo 2017 m.) suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą suteikiamas atitinkamos krypties (įstojusiems iki 2016 m.) arba krypčių grupės (įstojusiems nuo 2017 m.) kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas magistro diplomas ir jo priedėlis. Baigusiems MA+ tarpkryptinę kompetenciją (įstojusiems nuo 2016 m.) papildomai išduodamas MA+ pažymėjimas.
 • Baigusiems tarpkryptinę studijų programą (įstojusiems nuo 2017 m.) suteikiamas pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems jungtinę studijų programą suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas vienas bendras dviejų universitetų diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems antrosios pakopos studijų programą „Verslo administravimo (MBA) vadovams“ suteikiamas jungtinis kvalifikacinis verslo administravimo magistro (MBA) laipsnis ir išduodamas vienas bendras dviejų universitetų diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems pedagogikos krypties profesines studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas studijų pažymėjimas.

Absolventui, kurio visų studijų modulių įvertinimai yra ne žemesni kaip 8, bendras studijų vidurkis – ne žemesnis kaip 9,5 ir baigiamasis projektas įvertintas 9-10, išduodamas diplomas su pagyrimu.

Diplomų pavyzdžiai:

 • Bakalauro diplomo pavyzdys čia
 • Magistro diplomo pavyzdys čia
 • Jungtinio diplomo pavyzdys čia

Akademinė etika

Universitete pripažįstamos Didžioji Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų ir mokslinių tyrimų erdvės deklaracijos ir nuostatos, ugdoma ir gerbiama kompetencija, profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybė. Universiteto bendruomenės veiklos vertybinius ir moralinius principus, pagrindines etiško elgesio nuostatas įtvirtina ir svarbiausias vengtino elgesio normas reglamentuoja Universiteto akademinės etikos kodeksas.

Universiteto bendruomenės nariai laikosi pagrindinių etikos principų:

 • akademinės laisvės ir atsakomybės,
 • etiškų bendruomenės tarpusavio santykių,
 • akademinio sąžiningumo,
 • lojalumo.

Dėstytojo etikos normos

Universiteto dėstytojo ir studento santykiai grindžiami pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Dėstytojas studento žinias ir įgūdžius vertina teisingai, objektyviai ir sąžiningai, vertinimas yra suderintas su dėstomo dalyko tikslais. Dėstytojas neviešina konfidencialios informacijos apie studentą.

Studento etikos normos

Studentų santykiai tarpusavyje ir su Universiteto darbuotojais grindžiami kolegialumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos ir solidarumo principais, nukreiptais į studijų kokybę ir akademinės atmosferos užtikrinimą. Studentas įsipareigoja:

 • gerbti kitų nuomonę, korektiškai reikšti pastabas, tolerantiškai vertinti kitų asmenines savybes;
 • neaptarinėti ir neviešinti konfidencialios informacijos apie kitus studentus, Universiteto bendruomenės narius;
 • nežeminti studento vardo Universitete ir už jo ribų etiketo nesilaikymu, girtavimu, narkomanija ar kitais visuomenei nepriimtinais žalingais įpročiais, nekultūringu elgesiu;
 • tausoti Universiteto turtą ir laikytis nustatytos tvarkos Universiteto patalpose ir jo teritorijoje;
 • nesiekti ir neužmegzti pripažįstamiems etikos principams prieštaraujančių santykių su dėstytoju.

Akademinis sąžiningumas

Kiekvienas akademinės bendruomenės narys privalo laikytis akademinio sąžiningumo principo.

Pripažindami tiesą, žinojimą ir gebėjimus, suprasdami  studijų vertybes ir tikėdamiesi pasitikėjimo bei teisingo savųjų pasiekimų įvertinimo ir pasirašę studijų sutartį bei akademinio sąžiningumo deklaraciją, Universiteto studentai privalo laikytis akademinio sąžiningumo principo, savarankiškai ir sąžiningai atlikti užduotis.

Šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo principo pažeidimais laikoma:

 • Plagijavimas – svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai, kai a) svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų; b) perpasakojama arba cituojama svetima idėja, iliustracinė medžiaga ar duomenys nenurodant šaltinio.
 • Sukčiavimas atsiskaitant už dalyką ar jo dalį tarpinių ar galutinių atsiskaitymų metu ir pan. Sukčiavimu laikomi atvejai, kai a) nusirašinėjama arba sąmoningai leidžiama kitam nusirašyti, pasakinėjama, naudojami ruošinukai arba kitokios neleistos priemonės; b) svetimas rašto darbas arba svetimo darbo rezultatai pateikiami kaip savo; c) tas pats rašto darbas pateikiamas atsiskaitant už kelis dalykus; d) atsiskaitoma už kitą asmenį; e) neteisėtas užduočių ar testų gavimas ir / ar pasinaudojimas jais; f) naudojimasis bendraautorystės teise, neįnešus realaus indėlio į darbą.
 • Padirbinėjimas / klastojimas. Būdingi atvejai, kai a) dėstytojo jau įvertintas rašto darbas pataisomas siekiant pareikalauti aukštesnio įvertinimo; b) padirbinėjami dėstytojų parašai, pažymos ar kitokie dokumentai; c) padirbinėjami akademinių užduočių (laboratorinių darbų, projektų ir pan.) duomenys ar rezultatai.
 • Kyšininkavimas – atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas (asmeniškai arba kartu su kitais asmenimis), kai toks atlygis nėra nustatyta tvarka įteisintas.
 • Pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojant, sukčiaujant arba padirbinėjant.

Reglamentuojantys dokumentai:

 • Kauno technologijos universiteto akademinės etikos kodeksas (patvirtintas Kauno technologijos universiteto senato 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V3-S-1);
 • Studentų rašto darbų plagiato nustatymo tvarkos aprašas (patvirtintas Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2017 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-288);
 • Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Universiteto vidaus dokumentai.

Jeigu kyla klausimų dėl studentų rašto darbų sutapties patikros ir plagiato nustatymo procedūrų, akademinių pažeidimų svarstymo ir akademinių nuobaudų skyrimo, prašome kreiptis į Studijų organizavimo departamentą el. paštu studiju.organizavimas@ktu.lt.

Apeliacijos ir skundai

Apeliacija teikiama dėl studento atžvilgiu Universitete priimto raštiško sprendimo, kai priimant sprendimą galimai buvo nusižengta akademinei etikai, procedūroms ir / ar padaryta techninių klaidų. Apeliacija negali būti teikiama, siekiant pakartotinio atliktų užduočių vertinimo ar gauti leidimą pakartotinai atsiskaityti, kai studentas mano esantis neteisingai įvertintas, arba siekia pakartotinio priimto sprendimo persvarstymo, bet neargumentuoja apraše nurodytų aplinkybių.

Skundas teikiamas dėl galimo studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, kurį lėmė Universiteto darbuotojo, kito studento, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo veiksmai ar neveikimas šiose srityse: 1) studijų kokybės užtikrinimo; 2) studijų organizavimo procesų, procedūrų laikymosi; 3) mokymosi išteklių ir mokymosi aplinkos kokybės užtikrinimo; 4) Akademinės etikos kodekso nuostatų laikymosi; 5) papildomų paslaugų (pavyzdžiui, finansinės paramos skyrimo, apgyvendinimo, laisvalaikio veiklų ir pan.) kokybės užtikrinimo ir procedūrų laikymosi; 6) kitais atvejais.

Prieš teikdamas apeliaciją arba skundą studentas privalo susipažinti su sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, kita svarbia informacija ir, jei reikia, pasikonsultuoti su fakulteto studijų prodekanu ar Studentų informacijos centro darbuotoju (trečiosios pakopos studentai – su Tarptautinės doktorantūros mokyklos vadovu). Jei yra galimybė, rekomenduojama pirmiausia spręsti kilusią problemą su atsakingo padalinio darbuotoju ar vadovu, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo atstovu.

 

Studentų informacijos ir paslaugų centras
Studentų g. 50–168, Kaunas
tel.: 8 (37) 300 327, 8 (614) 20 055

Lankomumas

Paskaitų laikai

Visų pakopų studijų programų akademiniai užsiėmimai prasideda tokiu laiku:

Eil. Nr.

Užsiėmimas

Užsiėmimo laikas

0

nulinis užsiėmimas1

7.45– 8.45 val.1

I

pirmas užsiėmimas

9.00–10.30 val.

II

antras užsiėmimas

11.00–12.30 val.

III

trečias užsiėmimas

13.30–15.00 val.

IV

ketvirtas užsiėmimas

15.30–17.00 val.

V

penktas užsiėmimas2

17.30–19.00 val.2

VI

šeštas užsiėmimas2

19.15–20.45 val.2

1 – Užsienio kalbų moduliai; 2 – Fakultete gali būti numatytas kitas užsiėmimų laikas.

Lankomumo tvarka

Studentų dalyvavimas modulių užsiėmimuose ir akademinių veiklų atlikimas užsiėmimų metu sudaro prielaidas studentų mokymosi sėkmei ir geriems studijų pasiekimams, o modulio tarpinių atsiskaitymų rezultatų ir dalyvavimo modulyje stebėsena padeda identifikuoti su mokymosi sunkumais susiduriančius studentus bei suteikti jiems savalaikę paramą.

Visi studentai ir klausytojai, išskyrus trečiosios pakopos, privalo dalyvauti studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose, o kituose akademinių užsiėmimų tipuose privalo dalyvauti pagal studijų modulį koordinuojančio dėstytojo nustatytus minimalius dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus.

Modulio dalyvaimo reikalavimai studentams yra prieinami modulio programoje Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje ir Virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Nedalyvavimas užsiėmimuose

Semestro ar egzaminų sesijos metu dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių negalintis dalyvauti modulio užsiėmime ir (arba) atsiskaityme, studentas privalo tą pačią dieną apie nedalyvavimą pranešti fakulteto studijų centrui, o grįžęs į studijas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas studijų centrui pateikti nedalyvavimą pagrindžiančius dokumentus.

Akademinės pažymos

Išsilavinimo dokumentų parengimo kainos (Universitete studijuojantiems studentams ir klausytojams teikiamos nemokamai, o absolventams ir studijas nutraukusiems studentams – už nurodytą mokestį):

Eil. Nr. Išsilavinimo dokumentas Kalba Kaina,EUR Kaina be PVM PVM suma
1. Pažyma apie įgytą išsilavinimą ir / arba studijų laikotarpį (išduodama asmenims, studijavusiems pagal vienpakopę studijų sistemą iki 1993 m.) Lietuvių 10
2. Pažyma apie įgytą išsilavinimą ir / arba studijų laikotarpį (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 7
3. Pažyma apie doktorantūros studijų laikotarpį ir rezultatus (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti iki 2002 m.) Lietuvių / anglų 10
4. Pažyma apie doktorantūros studijų laikotarpį ir rezultatus (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2003 m.) Lietuvių / anglų 7
5. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, studijavusiems pagal vienpakopę studijų sistemą iki 1993 m.) Lietuvių 20
6. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 10
7. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti doktorantūroje nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 7
8. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1995 m.) Lietuvių 12
9. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 2000 m.) Anglų 12
10. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti doktorantūroje nuo 2003 m.) Lietuvių / anglų 12
11. Išsamus studijų modulio aprašas (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2000 m.) Lietuvių 5
12. Išsamus studijų modulio aprašas (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2005 m.) Anglų 5
13. Nestandartinė pažyma, kai pildoma pagal užsakovo parengtą formą arba prašymą Lietuvių / anglų 20
14. Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką Lietuvių / anglų 25
15. Pažyma apie Universiteto vertinimo sistemą Anglų 5
16. Diplomo, studijų pažymėjimo dublikatas 30
17. Diplomo priedo / priedėlio dublikatas 38

Papildomų paslaugų teikimo kainos (kainos taikomos visiems Universitete studijuojantiems studentams, absolventams ir studijas nutraukusiems studentams):

Eil. Nr. Papildomos paslaugos Kalba Kaina, EUR Kaina be PVM PVM suma
1. Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 iki 2005 m.) 15 12,40 2,60
2. Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 2006 m.) 7 5,78 1,22
3. Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodamas asmenims, įgijusiems daktaro laipsnį nuo 2004 m.) 7 5,78 1,22
4. Diplomo kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra 3 2,47 0,53
5. Diplomo priedo kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra (išduodama asmenims, studijas baigusiems iki 2005 m.) 5 4,13 0,87
6. Diplomo priedėlio kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra (išduodama asmenims, studijas baigusiems nuo 2006 m.) 10 8,26 1,74
7. Kito išsilavinimo dokumento kopija ir patvirtinimas 3 2,47 0,53
8. Įgyto išsilavinimo / studijų laikotarpio patvirtinimas, užsakovo (įstaigos / asmens) pateiktos formos užpildymas 20 16,53 3,47
9. Pažymų sudėjimas į voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (kai voką siunčia pats asmuo) 5 4,13 0,87
10. Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui užsienyje 10 8,26 1,74
11. Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui Lietuvoje 5 4,13 0,87
12. Papildomas pažymos vienetas 3 2,47 0,53

Dokumentų parengimo ir išsiuntimo kainos patvirtintos Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-583 „Dėl išsilavinimo dokumentų parengimo ir susijusių paslaugų teikimo kainų“.

Pažymos užsakymas

Studijuojantiems studentams

Universiteto studentai visas pažymas apie studijas gali užsisakyti elektroniniu būdu Akademinėje informacinėje sistemoje,  skiltyje „Studijos → Pažymų užsakymas“.

Užsakant pažymą, būtina susipažinti su pažymos pavadinimo pabaigoje esančia informacija – pažymos aprašymu, ir įvertinti, kokia tiksliai pažyma reikalinga institucijai, kuriai ji bus teikiama. Jei pažyma reikalinga tik asmeniniam naudojimui ir nebus teikiama jokiai institucijai, ją galima atsisiųsti elektroniniame formate.

Pažymos parengiamos per 15 darbo dienų. Užsakytos pažymos rengimo būseną galima stebėti „Pažymų užsakymo istorijoje“, o apie parengtą pažymą, atsiėmimo adresą ir administratoriaus darbo laiką informuojame universiteto suteiktu elektroniniu paštu. Komunikacija su pažymą rengiančiu administratoriumi vykdoma „Pažymų užsakymo istorijoje“, paspaudus nuorodą „Žinutės“.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į fakulteto studijų centrą.

Nebestudijuojantiems studentams

Universiteto absolventai ir studijas nutraukę studentai pažymas užsako pateikdami pasirašytą prašymą. Prašymą turite pateikti savo fakulteto studijų centrui.

Pažymos ir kiti dokumentai parengiami per 15 darbo dienų.

Jeigu kyla klausimų pildant prašymą, kviečiame kreiptis į fakulteto studijų centrą arba el. p. ruta.valaitiene@ktu.lt.

Apmokėjimas

Kai pažyma būna parengta, apmokėjimo kvitas išsiunčiamas prašyme nurodytu el. pašto adresu. Atsiimant dokumentus, už kurių parengimą reikia mokėti, pažymą išduodančiam darbuotojui turi būti pateiktas banko kvitas arba mokėjimo pavedimo kopija, patvirtinantys, kad įmoka sumokėta.

Pažymos atsiėmimas

Atsiimant pažymą, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei asmuo negali pats atvykti atsiimti pažymos, dokumentas jam gali būti išsiųstas registruotu paštu, jo nurodytu adresu (ši paslauga mokama). Kitas asmuo, nepateikęs notaro patvirtinto įgaliojimo, pažymos atsiimti neturi teisės.

Diplomų, diplomų priedėlių (priedų) dublikatų užsakymas

Asmuo, sugadinęs ar praradęs diplomą, jo priedėlį (priedą) ar studijų pažymėjimą, Studijų departamentui (studijų.organizavimas@ktu.lt arba ruta.valaitiene@ktu.lt) turi pateikti prašymą išduoti dokumento dublikatą bei asmens dokumento kopiją. Už dublikato parengimą asmuo turi sumokėti Universitete nustatytą mokestį.

Išsilavinimo dokumento dublikatas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo ir apmokėjimo už paslaugą. Apmokėjimo kvitas už išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą bus išsiunčiamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Studijų rezultatų vertinimas

Vertinimo sistema

Siekiant užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje bei objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis studijų rezultatų vertinimas.

Studijų modulio galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (kiekvieno atsiskaitymo procentinės dedamosios) ir sandaugas susumuojant. Studentui neatsiskaičius už studijų modulio tarpines užduotis, neleidžiama dalyvauti modulio galutiniame atsiskaityme.

Galimi du pakartotiniai atsiskaitymai: pirmas – nemokamas, antras – mokamas. Pakartotiniai atsiskaitymai galimi tik tenkinant Universitete nustatytas sąlygas.

 

Vertinimo skalė

Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema:

 

Pažymys Pažymio reikšmė Pažymio apibūdinimas
Išlaikyta 10 Puikiai Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 Labai gerai Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
8 Gerai Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 Vidutiniškai Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 Patenkinamai Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 Silpnai Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
Neišlaikyta 4, 3, 2, 1, 0
Nepatenkinamai Netenkinami minimalūs reikalavimai

Pasiekimų lygmenys

Skiriami trys studento studijų pasiekimų lygmenys:

 • puikus – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų modulių įvertinimų yra puikaus lygmens (modulio įvertinimai yra 10 (puikiai) ar 9 (labai gerai)), o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens (modulio įvertinimai yra 8 (gerai), 7 (vidutiniškai) ar 6 (patenkinamai));
 • tipinis – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų modulių įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens (modulio įvertinimai yra 5 (silpnai));
 • slenkstinis – kai studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.

 

Studento vieno semestro studijų plano apimtis negali būti didesnė kaip 45 kreditai klausomų studijų modulių (įskaitant kartojamus ir papildomai pasirinktus modulius). Jei semestro studijų plano apimtis yra didesnė kaip 45 kreditai klausomų studijų modulių, studentui pasiūloma kartoti kursą.

Nepažangus, per visą studijų laikotarpį daugiau kaip 15 kreditų akademinių skolų surinkęs valstybės finansuojamos vietos studentas netenka valstybės finansavimo, o studijas gali tęsti valstybės nefinansuojamoje vietoje

Studijų rezultatų įskaitymas

Formaliuoju būdu įgytų studijų rezultatų įskaitymas

 

Universitete taikomas Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas, pagal kurį asmenims, studijavusiems Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas, gali būti įskaitomi pasiekti studijų rezultatai. Studijų modulis įskaitomas, jeigu jo apimtis sudaro ne mažiau kaip du trečdalius studijuojamoje arba pageidaujamoje studijuoti studijų programoje numatyto studijų modulio apimties, atitinka esminius tikslus bei pagrindines modulio turinio dalis ir studijų programos dalies reikalavimus.

 

Gali būti įskaitoma ne daugiau kaip 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties. Įskaitytoje dalyje gali būti žemesnės studijų pakopos ar studijų rūšies (negalioja trečiosios studijų pakopos atveju), palyginti su ketinama studijuoti studijų programa, modulių, bet jų apimtis negali būti didesnė nei: 50 proc. ketinamos studijuoti pirmosios pakopos studijų programos apimties; 25 proc. ketinamos studijuoti antrosios pakopos ar vientisųjų studijų programos apimties. Studijų programos laisvai pasirenkami moduliai įskaitomi be apribojimų, o baigiamasis projektas neįskaitomas.

 

Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų įskaitymas

 

Universitete taikomas Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas, pagal kurį asmenims, neformaliuoju būdu įgijusiems kompetencijas, jos gali būti įvertintos ir pripažintos studijų rezultatais. Kandidatas gali pretenduoti gauti įvertinimą mokymosi pasiekimų, įgytų darbinėje veikloje, neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje, neapmokamame ar savanoriškame darbe, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai.

 

Gali būti įskaitoma ne daugiau kaip 50 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties. Baigiamasis projektas neįskaitomas.

 

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesas susideda iš šių etapų:

 1. informavimo – kandidatui pristatomi mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo principai, procedūros, finansinės sąlygos, padedama atrinkti studijų modulius, kurių studijų rezultatai (kompetencijos) gali būti įskaityti;
 2. konsultavimo – kandidatui paskiriamas konsultantas – fakulteto dėstytojas, konsultacijų metu padedama pasirengti vertinimui: kokius studijų modulio rezultatus atitinkančius mokymosi pasiekimų įrodymus surinkti bei kaip juos pateikti, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, kaip pasirengti vertinimui pagal atitinkamus vertinimo metodus (testą, pokalbį ir pan.);
 3. vertinimo – vertintojas išanalizuoja kandidato pateiktų dokumentų turinį ir parengia galimų įvertinti ir pripažinti kompetencijų sąrašą, taip pat nusprendžia, kokiais metodais bus vertinami mokymosi pasiekimai, ir skiria pasiekimų vertinimo datą;
 4. kompetencijų įskaitymo – atlikus kandidato mokymosi pasiekimų vertinimą, vertintojas nusprendžia pripažinti, nepripažinti ar iš dalies pripažinti kandidato pateiktus neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų įrodymus; įskaitymas įforminamas pažymiu.

Asmens duomenų tvarkymas

Universitete studijuojančių ir nebestudijuojančių studentų ir klausytojų duomenys tvarkomi pagal Kauno technologijos universiteto studentų studijų proceso vykdyme ir administravime naudojamų asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios nustato studijų proceso vykdymui ir administravimui privalomų naudoti asmens duomenų tvarkymą.

Studentų asmens duomenys tvarkomi laikantis šių pagrindinių principų: tikslo apribojimo, teisėtumo, tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo, duomenų kiekio mažinimo bei saugojimo trukmės apribojimo. Tvarkant asmens duomenis, užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, taikant atitinkamas organizacines ir technines priemones.

Studijų proceso vykdyme ir administravime tvarkomi šie studentų asmens duomenys:

 • identifikaciniai duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • įgyto ankstesnio išsilavinimo duomenys;
 • studijų statuso keitimo duomenys;
 • studijų programos ir plano duomenys;
 • studijų rezultatai;
 • įgytus studijų rezultatus liudijantys duomenys;
 • studijų darbai;
 • mokymosi veiklos žurnalai;
 • studijų tvarkaraščio duomenys;
 • dalyvavimą akademiniuose užsiėmimuose liudijantys duomenys;
 • mobilumo duomenys;
 • studijų mokesčių duomenys;
 • skirtos finansinės paramos duomenys;
 • socialinio remtinumo, studentų su negalia ar specialiaisiais ugdymosi poreikiais asmens duomenys (jei studentas pateikia).

Už asmens duomenų apsaugą Universitete yra atsakingas priskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo susisiekti galima el. pašto adresu privacy@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73-110, Kaunas.

Dokumentai

Studijas reglamentuojantys valstybiniai teisės aktai

Studijų klasifikacija

Studijų programų vykdymas

Studijų rezultatų įskaitymas

Finansinė parama

Studijų kainos kompensavimas

Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimas

Studijas reglamentuojantys Kauno technologijos universiteto dokumentai

Kontaktai

Studijų departamentas
Kristina Ukvalbergienė Direktorė +370 (650) 59 832 kristina.ukvalbergiene@ktu.lt
studiju.organizavimas@ktu.lt
K. Donelaičio g. 73-412, Kaunas
Studijų procesų skyrius
Sandra Kavalevskytė Vadovė +370 (674) 30 672 sandra.kavalevskyte@ktu.lt K. Donelaičio g. 73–406a, Kaunas
Studijų duomenų valdymo skyrius
Jolita Rakickaitė Vadovė +370 (37) 300 047 jolita.rakickaite@ktu.lt K. Donelaičio g. 73–405, Kaunas
Priėmimo grupė
Vaiva Šlėderienė Vyresnioji koordinatorė +370 (665) 17 478 priemimo.sistema@ktu.lt K. Donelaičio g. 73–404, Kaunas
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku