Studijų organizavimas

Studijų pakopos

Universitete vykdomos trijų studijų pakopų studijos – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros, kurias baigus suteikiamas kvalifikacinis laipsnis. Vientisosios studijos apima bakalauro ir magistrantūros studijas. Profesinės studijos suteikia kvalifikaciją.

Bakalauro studijos yra pirmosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 180 arba 240 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 3 arba 4 metai. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros šeštąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų bakalauro studijų programų sąrašas čia.

Magistrantūros studijos yra antrosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) arba vientisąsias (bakalauro ir magistrantūros) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 90 arba 120 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 1,5 arba 2 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų magistrantūros studijų programų sąrašas čia.

Verslo administravimas (MBA) vadovams yra antrosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir turintys ne trumpesnę kaip trejų metų praktinio darbo patirtį, atitinkantys su programos pobūdžiu siejamus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Absolventams suteikiamas verslo administravimo magistro (MBA) laipsnis. Universitete siūlomų magistrantūros studijų programų sąrašas čia.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kolegijose įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba universitetuose įgijusiems bakalauro laipsnį bei siekiantiems studijuoti magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Reikalingų papildomųjų studijų apimtis ir trukmė yra nurodyta prie konkrečios magistrantūros studijų programos. Paprastai jos apima ne mažiau kaip 30 studijų kreditų ir trunka ne mažiau kaip vieną semestrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, įgiję bakalauro laipsnį. Asmuo priimamas klausytojo statusu. Pabaigus papildomąsias studijas yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę stotį į tos studijų krypties magistrantūros studijas. Universitete siūlomų papildomųjų studijų sąrašas čia.

Vientisosios studijos apima pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, išlaikę stojamąjį egzaminą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena vientisųjų studijų programa – Architektūra, kurios apimtis yra 300 studijų kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lyg bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose.

Doktorantūros studijos yra trečiosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Doktorantūros studijų nuolatine forma trukmė – 4 metai. Doktorantūra apima studijas (30 studijų kreditų), mokslinius tyrimus, daktaro disertacijos rengimą ir gynimą. Doktorantūroje rengiami mokslininkai, gebantys savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas bei galintys dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje. Pabaigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas mokslo daktaro laipsnis. Universitete siūlomų doktorantūros studijų krypčių sąrašas čia.

Profesinės studijos yra profesinę kvalifikaciją suteikiančios studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena profesinių studijų programa – Pedagogikos studijos, kurios apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Studijos baigiamos profesinių studijų baigiamuoju projektu, absolventams suteikiama pedagogo kvalifikacija, suteikianti teisę dirbti ugdymo įstaigose.

Studijų organizavimas

Studijų programa

Studijos Universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį suteikiančias studijų programas. Įvykdęs visus studijų programos reikalavimus, studentas gauna atitinkamo kvalifikacinio laipsnio (bakalauro, magistro ar daktaro) diplomą. Universitete vykdomos pedagogikos krypties profesinės studijos, nesuteikiančios kvalifikacinio laipsnio, bet skirtos kvalifikacijai įgyti ir pasirengti savarankiškai praktinei veiklai.

Studijų programa – tai studijų modulių, privalomų išklausyti ir atsiskaityti studijų metu, visuma.

Studijų formos

Studijų forma pagal studijų intensyvumą gali būti nuolatinė ir ištęstinė.

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant pakopinių ir profesinių studijų programas. Nuolatinės formos studijų vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažiau kaip 45 kreditai.

Ištęstinė studijų forma suteikia galimybę studijuoti lėtesne sparta. Ištęstinės formos studijų vienų metų apimtis gali būti mažesnė kaip 45 studijų kreditai, bet bendra jų trukmė neturi būti daugiau kaip pusantro karto ilgesnė negu nuolatinės formos studijų trukmė, nuolatinėms studijoms taikant 60 studijų kreditų normą.

Baigus skirtingų studijų formų studijų programas, įgytas išsilavinimas yra lygiavertis.

Studijų vykdymo būdai

Studijų vykdymo laikas gali būti:

 • dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
 • vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
 • savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., galimai – ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.

Studijų vykdymo būdas gali būti:

 • kontaktinis – visi arba didžioji dalis akademinių užsiėmimų vykdomi fizinėje erdvėje Universitete, dėstytojui ir studentams dalyvaujant kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu; nedidelė dalis studijų programos apimties gali būti vykdoma nuotoliniu būdu skaitmeninėje erdvėje;
 • mišrus – akademiniai užsiėmimai vykdomi derinant fizinę ir skaitmeninę erdves, kontaktiniu būdu Universitete ir nuotoliniu būdu skaitmeninėje erdvėje;
 • nuotolinis – didžioji dalis akademinių užsiėmimų vykdoma skaitmeninėje erdvėje, nedidelė dalis studijų programos apimties vykdoma kontaktiniu būdu Universitete;
 • ciklinis – 1-2 mėn. trunkančio ciklo metu intensyviai studijuojamas vienas studijų modulis, o ciklo pabaigoje vykdomas to modulio galutinis atsiskaitymas.

Studijų modulis

Studijų modulis – tai bazinis studijų planavimo vienetas, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Studijų modulis įvairiais deriniais gali apimti paskaitas, laboratorinius darbus, pratybas, seminarus, studento savarankišką darbą, mokslinį tiriamąjį darbą, projektavimo ir kitus darbus.

Studijų modulis gali būti privalomas, alternatyvinis (pasirenkamas iš sąrašo), bendrasis universitetinis, laisvai pasirenkamas iš visų Universiteto modulių.

Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu.

Studijų kreditas

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų modulio apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų. Vienas studijų kreditas lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui.

Per semestrą egzaminų skaičius pirmoje studijų pakopoje ir studijuojant pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas negali būti didesnis kaip 7, antroje pakopoje – 5, neįskaitant studento kartojamų ar papildomai pasirinktų modulių, pastarųjų negali būti renkamasi daugiau kaip du.

Studijų metodai

Šiandien veikiantys universitetai turi prisiimti visą atsakomybę už absolventų parengimą veiklai, kuri reikalauja daugialypių, nuolat besikeičiančių gebėjimų.

Absolventai turi būti pasiruošę tokiai veiklai, apie kurią dabar net negalvojame ir kurią atlikdami jie naudos tokias technologijas, kurios dar neišrastos.“

R. Bridgstock, G. Hearn (2012)

Darbo rinka reikalauja ne tik puikių profesinių žinių, tačiau ir kitų gebėjimų, kurie yra svarbūs dabartiniame kontekste. Pasaulio banko ataskaitoje „Įgūdžiai, ne tik diplomas“ išryškinami šie svarbiausi absolvento gebėjimai:

 • Gebėjimas žinias pritaikyti praktikoje
 • Gebėjimas spręsti problemas
 • Gebėjimas dirbti komandose

 

Šiuolaikiniai mokymo/si metodai

Kauno technologijos universitete taikomi įvairiais šiuolaikiniai mokymo/si metodai, kuriais siekiama į mokymosi procesą įtraukti XXI amžiaus studentus – drąsius, savimi pasitikinčius, itin išprususius technologiškai. Daugelio universiteto dėstytojų paskaitų metu naudojami mokymo/si metodai yra orientuoti į besimokantįjį, grįsti studentų įsitraukimu bei aktyviu dalyvavimu studijų procese. Pavyzdžiui:

Dizainu grįstas mąstymas

Tai mokymosi būdas, padedantis spręsti iššūkius ir kurti inovatyvius sprendimus kasdieninėje veikloje. Šis metodas besimokančiajam yra patogus tuo, kad žinios, įgytos sprendžiant iššūkius, yra lengviau suprantamos, įsimenamos, o vėliau paprasčiau pritaikomos praktinėje veikloje. Mokymasis sprendžiant iššūkius yra tinkamiausia aplinka, kuri įtraukia ir motyvuoja besimokančiuosius. Dizainu grindžiamo mąstymo metodas padeda spręsti sunkiai struktūruojamas, realaus gyvenimo problemas, turinčias daugiau nei vieną sprendimą ar jo būdą.

Dizainu grindžiamo mąstymo metodas – tai:

 • reali, gyva, nuolat kintanti laboratorija;
 • iššūkiais ir jų sprendimų grindžiamas mokymosi metodas;
 • į besimokantį nukreipta mokymosi patirtis;
 • kūrybinis procesas;
 • daugiau nei metodas, tai – mąstymo būdas.

Dizainu grįsto mąstymo metodas aktyviai naudojamas Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete bei Statybos ir architektūros fakultete.

Probleminis mokymasis

Tai mokymosi būdas, pagal kurį besimokantieji, padedant dėstytojui, mokosi analizuodami ir spręsdami kompleksines problemas. Šio mokymosi būdo rezultatas – problemos supratimas ir jos sprendimo būdo pasiūlymas. Daugelis probleminio mokymosi elementų gali turėti savas variacijas, kurios užtikrina, kad probleminis mokymasis realizuojamas ne vien pagal išankstines taisykles, bet dera su realiu kontekstu, kuriame yra taikomas. Probleminio mokymosi metodo taikymo metu ugdomi studentų kritinio mąstymo, komandinio darbo, analitiniai gebėjimai. Šis metodas lavina praktinėje veikloje reikalingus gebėjimus spręsti problemas, susieja teorinius elementus su praktine veikla.

Probleminis mokymasis – tai:

 • į studentą orientuotas mokymasis;
 • mokymosi būdas, paremtas problemų sprendimu naudojant jau turimas žinias;
 • savimokos įgūdžių ugdymas, padedantis sėkmingai mokytis visą gyvenimą;
 • realių problemų sprendimas.

Probleminis mokymo metodas aktyviai naudojamas Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete, Elektros ir elektronikos fakultete, Cheminės technologijos fakultete ir kituose fakultetuose.

Iššūkiais grįstas mokymasis

Iššūkiais grįstas mokymas (-is) –  tai mokymo(-si) būdas, kai studentai ir dėstytojai dirba kartu spręsdami iššūkius, kylančius iš realios aplinkos (Education, 2011). Šis metodas grindžiamas patirtinio mokymosi pagrindu. Iššūkiais grįstas mokymas (-is) skatina studentų ir įvairių suinteresuotų šalių  (mokslininkų, verslo įmonių, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų) bendradarbiavimą, siekiant apibrėžti svarbias idėjas, užduoti apgalvotus klausimus, nustatyti, ištirti pasiūlyti ir įgyvendinti tvarų sprendimą (Rådberg et al., 2020). Šis mokymosi metodas yra paremtas atvirojo mokymosi metodu, kuris yra grįstas bendradarbiavimu, aiškumu, įtraukimu, skatinimu, efektyvumu bei veiksmingumu ir yra įgyvendinamas naudojant skaitmeninius įrankius, priemones bei terpes. Iššūkiais grįstas mokymas (-is) ugdo  studentų komunikacinius, bendradarbiavimo kritinio mąstymo, kūrybiškumo, sprendimų priėmimo, atsakomybės prisiėmimo gebėjimus.

Iššūkiais grįstas mokymas (-is) – tai:

 • į besimokantįjį orientuotas mokymosi procesas;
 • realių, kompleksinių 21 amžiaus iššūkių sprendimas. Iššūkius siūlo įvairios suinteresuotosios pusės;
 • būdas prisidėti prie sprendimų kūrimo, kurie daro ilgalaikį poveikį šiandieninei visuomenei ir aplinkai;
 • galimybė dirbti tarpdisciplininėse komandose.

Iššūkiais grįstas mokymas (-is) aktyviai naudojamas Informatikos fakultete, Cheminės technologijos fakultete, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete, Ekonomikos ir verslo fakultete, Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete bei kituose fakultetuose.

Atvejo analizė

Atvejo analize grįstas mokymasis – tai metodas, kuris sukurią patrauklią ir į besimokantįjį orientuotą mokymosi aplinką. Šio metodo esmė –  teorinių ir praktinių žinių susiejimas bei naujų žinių sukūrimas. Atvejo analize grįstas mokymosi metodas pasižymi tuo, kad yra analizuojami realūs, konkrečios tikrovės atvejai, situacijos. Šis mokymosi metodas tai pat naudingas tuo, kad leidžia dirbti su realaus gyvenimo, profesinės veiklos problemomis, analizuoti jas objektyviai, padeda suvokti įvairias jų atsiradimo aplinkybes ir priežastis. Šis metodas yra puiki galimybė pasikeisti idėjomis apie sprendimus, susijusius su darbo atlikimu, nes besimokantieji ne tik diagnozuoja priežastis, dėl kurių atitinkamu atveju kilo problemos ar apibendrina nagrinėjamą situaciją, bet ir dažnai siekia patys ją išspręsti.

Atvejo analizė – tai:

 • mokymosi metodas, paremtas praktinių, realių, aktualių probleminių situacijų analize;
 • metodas orientuotas į besimokantįjį;
 • pozityvi mokymosi aplinka;
 • galimybė žinias, įgyti eksperimentuojant;
 • patirtis dirbant komandose ir priimant vieningą sprendimą;
 • gebėjimų priimti sudėtingus sprendimus ugdymas;
 • gebėjimų konceptualiai spręsti problemas ir taikyti atitinkamas teorijas, modelius ir kitus abstrakčius principus, ugdymas;
 • mokymas planuoti ir įgyvendinti procesus.

Atvejo analizė aktyviai naudojama Ekonomikos ir verslo fakultete, Socialinių, humanitarinių ir menų fakultete bei kituose fakultetuose.

Studijų įmokos

Universiteto studentams ir klausytojams taikomos tokios studijų įmokos:

 • semestro studijų įmoka;
 • įmoka už studijų modulio kartojimą ir papildomai pasirinktus modulius, viršijančius pagal studijų programą numatytą kreditų skaičių;
 • už antrą pakartotinį modulio tarpinį ar galutinį atsiskaitymą, laikymą eksternu, už baigiamojo darbo gynimą po nustatyto termino, už savaiminio ir neformalaus mokymosi vertinimą ir pripažinimą studijų rezultatais.

Semestro studijų įmokos mokėjimas

Semestro studijų įmoką moka:

 • studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
 • studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau pakopinių studijų programų, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • klausytojai;
 • dalinių studijų studentai, jei dalinių studijų į Universitetą atvyksta ne pagal institucinius ar tarpvalstybinius susitarimus.

Semestro studijų įmoką būtina sumokėti iki studijų sutartyje nurodyto termino.

Sumokėtos studijų įmokos kompensavimas

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris:

 • iki einamųjų metų spalio 1 d. yra baigęs pirmosios, antrosios pakopos ar vientisųjų studijų vienerius studijų metus arba yra einamųjų metų Universiteto absolventas;
 • pirmuosius dvejus studijų metus (ištęstinių studijų atveju – už pirmąją studijų programos pusę) ir (arba) nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – antrąją studijų programos pusę) bent vieną semestrą studijavo pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje (taikoma asmenims, į Universitetą priimtiems iki 2016 m. gruodžio 31 d.);
 • vienerius studijų metus bent vieną semestrą studijavo pirmosios, antrosios pakopų ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
 • neturi akademinių skolų (remiantis Universiteto Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatais);
 • yra pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį (remiantis Studentų studijų pasiekimų lygmenų nustatymo, lyginamųjų eilių sudarymo ir valstybės finansuojamų studijų vietų perskirstymo tvarkos aprašu);
 • jo studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį (remiantis Universiteto Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatais).

Laisvos valstybės finansuojamos vietos

Laisva valstybės finansuojama studijų vieta studijų kryptyje atsiranda:

 • studentui netekus valstybės finansuojamos studijų vietos Universiteto Atsiskaitymo už studijų modulius nuostatų tvarka, iš Universiteto pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas (išskyrus tuos atvejus, kai studentas pakeičia studijų programą);
 • studentui po vertinamojo laikotarpio (vienerių studijų metų) neatitikus gero mokymosi kriterijų ir netekus valstybės finansuojamos studijų vietos.

Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų pakopoje ir studijų kryptyje, tame pačiame kurse ir pagal tokią pačią studijų formą valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.

Akademinė pagalba

Universitete taikoma kompleksinė akademinė parama studentams: „GUIDed“ mentorystės programa, individualios dėstytojų konsultacijos, išlyginamieji pagrindų dalykų (anglų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų) mokymai pirmosios pakopos I kurso studentams, psichologo konsultacijos, karjeros konsultacijos ir kt.

KTU „GUIDed“ mentorystės programa – tai ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą, ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

KTU „GUIDed“ mentorystės programos tikslai:

 • kurti pozityvią Universiteto studentų palaikymo aplinką;
 • puoselėti akademinę ir mokymosi kultūrą Universitete;
 • atskleisti studentų potencialą, pagerinti akademinius rezultatus ir įgūdžius;
 • skatinti profesinį ir asmeninį studentų tobulėjimą;
 • skatinti glaudesnį verslo ir studentų bendravimą ir bendradarbiavimą;
 • padėti studentui nusistatyti savo asmeninius ir profesinius tikslus, taip pat padėti susidaryti karjeros veiksmų planą ir strategiją, kaip jis galėtų tai įgyvendinti;
 • suteikti galimybę studentui pagerinti bendravimo, savęs pristatymo ir bendradarbiavimo kompetencijas;
 • ugdyti studentų lyderystės kompetencijas;
 • pastebėti, paskatinti ir ugdyti jaunuosius talentus Universitete.

Universitete mentorių išsirinks kiekvienas. Yra net 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos studentai gali pasirinkti kiekviename savo studijų etape:

 • pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas (I-osios pakopos pirmame kurse);
 • akademinis patarėjas – akademinio personalo narys (visų studijų metu)
 • tyrimų mentorius – akademinio personalo narys – mokslininkas arba tyrėjas (visų bakalauro studijų metu);
 • karjeros mentorius – verslo įmonės atstovas, tam tikros srities specialistas (visų studijų metu);
 • tutorius – akademinio personalo narys ar gerai besimokantis studentas (visų studijų metu, tačiau ypač rekomenduojamas 1–2 kursuose).

Praktikos organizavimas

Praktika – Universiteto studijų programos atskiras studijų modulis, sudėtinė studijų modulio dalis arba į studijų programą neįtraukta papildoma praktinė veikla, skirta padėti studentui ar absolventui įgyti praktiniam darbui reikalingos patirties.

Kiekvienam studentui sudaroma individualus praktikos planas. Praktiką organizuoja Universiteto akademiniai padaliniai, padedant Karjeros ir paslaugų centrui bei Tarptautinių ryšių departamentui. Studentų profesinę praktiką organizuoja atsakingas praktikos studijų modulio dėstytojas.

Universiteto praktikos vadovas – dėstytojas / mokslo darbuotojas, paskirtas metodiškai vadovauti studento praktikai. Jis suderina studento praktikos planą, konsultuoja studentą, bendradarbiauja su organizacijos praktikos vadovu, įvertina praktikos atlikimo sąlygų tinkamumą, vykdo praktikos stebėseną bei įvertina praktikos rezultatus.

Organizacijos praktikos vadovas – organizacijos, kurioje studentas atlieka praktiką, darbuotojas, paskirtas vadovauti studento praktikai. Jis suderina studento praktikos planą, suteikia praktikos plano įgyvendinimui reikalingą informaciją, skiria studentui su organizacijos veikla susijusias užduotis, kurios atitinka praktikos tikslus, užtikrina saugų studento darbą, vykdo praktikos priežiūrą, konsultuoja studentą ir teikia pagalbą, vertina studento praktikos rezultatus ir parašo atsiliepimą.

Praktikos vieta gali būti Lietuvos ar užsienio šalies įmonė, įstaiga ar organizacija, su kuria sudaroma trišalė praktinio mokymo sutartis ir kuri įrašoma absolvento diplomo priedėlyje. Praktikos organizacija turi atitikti šiuos kriterijus:

 • siūlo praktikos pobūdį, atitinkantį studijų programoje numatytos praktikos tikslus, uždavinius ir siekiamus rezultatus;
 • turi patyrusių ir gebančių praktikai vadovauti asmenų;
 • turi tinkamą materialinę bazę;
 • garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias praktikos sąlygas.

Įmonių pateiktus praktikos ir darbo pasiūlymus studentai gali rasti platformoje „WANTed“, susirasti asmeniškai arba pasinaudoti studijų programų komiteto, atsakingo praktikos studijų modulio dėstytojo, praktikos vadovų, dėstytojų, alumnų, karjeros mentorių siūlomomis praktikos vietomis.

Universiteto studentai turi galimybę atlikti praktiką ne tik įmonėse Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Daugiau informacijos apie tarptautinę studentų praktiką galite rasti čia.

Praktikų rūšys

 • Mokomoji praktika yra skirta formuoti praktinius įgūdžius ir teorines žinias, reikalingas tolesnėms studijoms. Jos metu yra atliekamos teorinio pobūdžio užduotys. Ši praktika atliekamas akademinių užsiėmimų metu – Universitete (laboratorinių darbų metu) arba kituose organizacijose (išvykstamųjų vizitų metu).
 • Profesinė praktika yra privaloma visų pirmosios pakopos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Praktika skirta įgyti supratimo apie būsimą profesinę veiklą ir gali būti atliekama ne anksčiau kaip baigus pusę studijų programos. Jos metu studentas praktikantas gilina ir praktiškai taiko studijų metu jau įgytas žinias, tobulina gebėjimus, atlieka profesinės veiklos tyrimus ir renka duomenis baigiamajam darbui (semestro projektui).
 • Mokslinė praktika yra skirta žinioms ir tiriamiesiems gebėjimams įgyti ir tobulinti atliekant mokslinius tyrimus, ji vyksta vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą. Mokslinė praktika gali būti sudedamoji studijų programos dalis  arba rekomenduojama pasirinkti papildomai studentams, siekiantiems akademinės karjeros. Šio pobūdžio praktika gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.
 • Papildoma praktika yra skirta pirmosios ir antrosios pakopų studentams ir gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu (pvz., po paskaitų ar vasaros atostogų metu), kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Ši praktika nėra privaloma, bet ji rekomenduojama studentams, siekiantiems profesinės karjeros.
 • Absolvento praktika yra skirta papildomiems įgūdžiams, susijusiems su Universitete baigta (-omis) studijų programa (-omis), įgyti. Ši praktika nėra privaloma, ji gali būti atliekama per 12 mėnesių po kvalifikacinį laipsnį (kvalifikaciją) suteikiančios programos baigimo.

Daugiau informacijos apie praktikos galimybes ir asmeninės karjeros valdymą rasite čia.

Studijų baigimas

Baigiamieji projektai

Baigiamasis projektas – tai studento savarankiškai parengtas rašto darbas, atliekamas baigiant studijų programą, demonstruojantis studento pasiektus studijų programos rezultatus, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties mokslinius ir taikomuosius darbus, taikyti tyrimo metodus, savarankiškai atlikti atitinkamos krypties tyrimus ir spręsti išsikeltus uždavinius, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, pateikti rekomendacijas, aprašyti savo atliktą projektą taisyklinga kalba. Projektu meno studijų krypčių grupės studentas turi atskleisti kūrybiškumo lygį, gebėjimą kūrybiniame darbe savarankiškai vystyti idėjas, taikyti naujausias žinias ir technologijas.

Pirmosios pakopos studijų projektui rengti ir ginti skiriama ne mažiau kaip 15 kreditų. Antrosios pakopos ir vientisųjų studijų projektui – ne mažiau kaip 30 kreditų.

Studento individualiame studijų plane baigiamasis projektas įtraukiamas kaip atskiras modulis (arba keli moduliai, jei studentas studijuoja ir gretutinėse studijose), už šio modulio savarankiško darbo užduotis atsiskaitoma pagal modulio apraše pateiktą grafiką. Savarankiško darbo užduočių įvertinimai įrašomi Akademinėje informacinėje sistemoje. Šių įvertinimų pagrindu studentui suteikiama įskaita už modulį ir jis įgyja teisę ginti projektą kvalifikacijos komisijos viešajame posėdyje.

Baigiamųjų projektų tematikas (temas) gali pateikti Universiteto akademinis darbuotojas, taip pat gali pasiūlyti studentas, Universiteto socialiniai partneriai, pramonės, verslo ir viešojo sektoriaus institucijos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo institutai.

Ginti baigiamąjį projektą leidžiama tik įvykdžius visus kitus studijų programos reikalavimus. Baigiamieji projektai viešai ginami dekano teikimu rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje. Galutinį baigiamojo projekto įvertinimą sudaro trijų dedamųjų – recenzento baigiamojo projekto įvertinimo, kvalifikacijos komisijos baigiamojo projekto įvertinimo ir kvalifikacijos gynimo įvertinimo – įvertinimai.

Kvalifikaciniai laipsniai

Baigus atitinkamos pakopos studijas, suteikiamas kvalifikacinis bakalauro arba magistro laipsnis:

 • Studentams, įstojusiems iki 2016 m. (imtinai), kvalifikacinių laipsnių pavadinimai nurodyti čia.
 • Studentams, įstojusiems nuo 2017 m., kvalifikacinių laipsnių pavadinimai nurodyti čia.

Diplomų tipai

Kvalifikaciniai laipsniai ir juos liudijantys diplomai suteikiami pagal baigtą studijų programą:

 • Baigusiems vienos krypties pirmosios pakopos studijų programą suteikiamas atitinkamos krypties (įstojusiems iki 2016 m.) arba krypčių grupės (įstojusiems nuo 2017 m.) kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas bakalauro diplomas ir jo priedėlis. Baigusiems BA+ tarpkryptinę kompetenciją (įstojusiems nuo 2019 m.) papildomai išduodamas BA+ pažymėjimas.
 • Baigusiems pagrindinių ir gretutinių pirmosios pakopos studijų programas (įstojusiems iki 2016 m.) suteikiamas pagrindinės ir gretutinės krypčių dvigubas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programą (įstojusiems nuo 2017 m.) suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą suteikiamas atitinkamos krypties (įstojusiems iki 2016 m.) arba krypčių grupės (įstojusiems nuo 2017 m.) kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas magistro diplomas ir jo priedėlis. Baigusiems MA+ tarpkryptinę kompetenciją (įstojusiems nuo 2016 m.) papildomai išduodamas MA+ pažymėjimas.
 • Baigusiems tarpkryptinę studijų programą (įstojusiems nuo 2017 m.) suteikiamas pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems jungtinę studijų programą suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas vienas bendras dviejų universitetų diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems antrosios pakopos studijų programą „Verslo administravimo (MBA) vadovams“ suteikiamas jungtinis kvalifikacinis verslo administravimo magistro (MBA) laipsnis ir išduodamas vienas bendras dviejų universitetų diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems pedagogikos krypties profesines studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas studijų pažymėjimas.

Absolventui, kurio visų studijų modulių įvertinimai yra ne žemesni kaip 8, bendras studijų vidurkis – ne žemesnis kaip 9,5 ir baigiamasis projektas įvertintas 9-10, išduodamas diplomas su pagyrimu.

Diplomų pavyzdžiai:

 • Bakalauro diplomo pavyzdys čia
 • Magistro diplomo pavyzdys čia
 • Jungtinio diplomo pavyzdys čia

Akademinė etika

Universitete pripažįstamos Didžioji Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų ir mokslinių tyrimų erdvės deklaracijos ir nuostatos, ugdoma ir gerbiama kompetencija, profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybė. Universiteto bendruomenės veiklos vertybinius ir moralinius principus, pagrindines etiško elgesio nuostatas įtvirtina ir svarbiausias vengtino elgesio normas reglamentuoja Universiteto akademinės etikos kodeksas.

Universiteto bendruomenės nariai laikosi pagrindinių etikos principų:

 • akademinės laisvės ir atsakomybės,
 • etiškų bendruomenės tarpusavio santykių,
 • akademinio sąžiningumo,
 • lojalumo.

Dėstytojo etikos normos

Universiteto dėstytojo ir studento santykiai grindžiami pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Dėstytojas studento žinias ir įgūdžius vertina teisingai, objektyviai ir sąžiningai, vertinimas yra suderintas su dėstomo dalyko tikslais. Dėstytojas neviešina konfidencialios informacijos apie studentą.

Studento etikos normos

Studentų santykiai tarpusavyje ir su Universiteto darbuotojais grindžiami kolegialumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos ir solidarumo principais, nukreiptais į studijų kokybę ir akademinės atmosferos užtikrinimą. Studentas įsipareigoja:

 • gerbti kitų nuomonę, korektiškai reikšti pastabas, tolerantiškai vertinti kitų asmenines savybes;
 • neaptarinėti ir neviešinti konfidencialios informacijos apie kitus studentus, Universiteto bendruomenės narius;
 • nežeminti studento vardo Universitete ir už jo ribų etiketo nesilaikymu, girtavimu, narkomanija ar kitais visuomenei nepriimtinais žalingais įpročiais, nekultūringu elgesiu;
 • tausoti Universiteto turtą ir laikytis nustatytos tvarkos Universiteto patalpose ir jo teritorijoje;
 • nesiekti ir neužmegzti pripažįstamiems etikos principams prieštaraujančių santykių su dėstytoju.

Akademinis sąžiningumas

Kiekvienas akademinės bendruomenės narys privalo laikytis akademinio sąžiningumo principo.

Pripažindami tiesą, žinojimą ir gebėjimus, suprasdami  studijų vertybes ir tikėdamiesi pasitikėjimo bei teisingo savųjų pasiekimų įvertinimo ir pasirašę studijų sutartį bei akademinio sąžiningumo deklaraciją, Universiteto studentai privalo laikytis akademinio sąžiningumo principo, savarankiškai ir sąžiningai atlikti užduotis.

Šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo principo pažeidimais laikoma:

 • Plagijavimas – svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai, kai a) svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų; b) perpasakojama arba cituojama svetima idėja, iliustracinė medžiaga ar duomenys nenurodant šaltinio.
 • Sukčiavimas atsiskaitant už dalyką ar jo dalį tarpinių ar galutinių atsiskaitymų metu ir pan. Sukčiavimu laikomi atvejai, kai a) nusirašinėjama arba sąmoningai leidžiama kitam nusirašyti, pasakinėjama, naudojami ruošinukai arba kitokios neleistos priemonės; b) svetimas rašto darbas arba svetimo darbo rezultatai pateikiami kaip savo; c) tas pats rašto darbas pateikiamas atsiskaitant už kelis dalykus; d) atsiskaitoma už kitą asmenį; e) neteisėtas užduočių ar testų gavimas ir / ar pasinaudojimas jais; f) naudojimasis bendraautorystės teise, neįnešus realaus indėlio į darbą.
 • Padirbinėjimas / klastojimas. Būdingi atvejai, kai a) dėstytojo jau įvertintas rašto darbas pataisomas siekiant pareikalauti aukštesnio įvertinimo; b) padirbinėjami dėstytojų parašai, pažymos ar kitokie dokumentai; c) padirbinėjami akademinių užduočių (laboratorinių darbų, projektų ir pan.) duomenys ar rezultatai.
 • Kyšininkavimas – atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas (asmeniškai arba kartu su kitais asmenimis), kai toks atlygis nėra nustatyta tvarka įteisintas.
 • Pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojant, sukčiaujant arba padirbinėjant.

Reglamentuojantys dokumentai:

 • Kauno technologijos universiteto akademinės etikos kodeksas (patvirtintas Kauno technologijos universiteto senato 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V3-S-1);
 • Studentų rašto darbų plagiato nustatymo tvarkos aprašas (patvirtintas Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2017 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. A-288);
 • Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai ir Universiteto vidaus dokumentai.

Jeigu kyla klausimų dėl studentų rašto darbų sutapties patikros ir plagiato nustatymo procedūrų, akademinių pažeidimų svarstymo ir akademinių nuobaudų skyrimo, prašome kreiptis į Studijų organizavimo departamentą el. paštu studiju.organizavimas@ktu.lt.

Apeliacijos ir skundai

Apeliacija teikiama dėl studento atžvilgiu Universitete priimto raštiško sprendimo, kai priimant sprendimą galimai buvo nusižengta akademinei etikai, procedūroms ir / ar padaryta techninių klaidų. Apeliacija negali būti teikiama, siekiant pakartotinio atliktų užduočių vertinimo ar gauti leidimą pakartotinai atsiskaityti, kai studentas mano esantis neteisingai įvertintas, arba siekia pakartotinio priimto sprendimo persvarstymo, bet neargumentuoja apraše nurodytų aplinkybių.

Skundas teikiamas dėl galimo studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, kurį lėmė Universiteto darbuotojo, kito studento, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo veiksmai ar neveikimas šiose srityse: 1) studijų kokybės užtikrinimo; 2) studijų organizavimo procesų, procedūrų laikymosi; 3) mokymosi išteklių ir mokymosi aplinkos kokybės užtikrinimo; 4) Akademinės etikos kodekso nuostatų laikymosi; 5) papildomų paslaugų (pavyzdžiui, finansinės paramos skyrimo, apgyvendinimo, laisvalaikio veiklų ir pan.) kokybės užtikrinimo ir procedūrų laikymosi; 6) kitais atvejais.

Prieš teikdamas apeliaciją arba skundą studentas privalo susipažinti su sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, kita svarbia informacija ir, jei reikia, pasikonsultuoti su fakulteto studijų prodekanu ar Studentų informacijos centro darbuotoju (trečiosios pakopos studentai – su Tarptautinės doktorantūros mokyklos vadovu). Jei yra galimybė, rekomenduojama pirmiausia spręsti kilusią problemą su atsakingo padalinio darbuotoju ar vadovu, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo atstovu.

 

Karjeros ir paslaugų centras
Studentų g. 50–168, Kaunas
tel.: 8 (37) 300 327, 8 (614) 20 055

Lankomumas

Paskaitų laikai

Visų pakopų studijų programų akademiniai užsiėmimai prasideda tokiu laiku:

Eil. Nr.

Užsiėmimas

Užsiėmimo laikas

0

nulinis užsiėmimas1

7.45– 8.45 val.1

I

pirmas užsiėmimas

9.00–10.30 val.

II

antras užsiėmimas

11.00–12.30 val.

III

trečias užsiėmimas

13.30–15.00 val.

IV

ketvirtas užsiėmimas

15.30–17.00 val.

V

penktas užsiėmimas2

17.30–19.00 val.2

VI

šeštas užsiėmimas2

19.15–20.45 val.2

1 – Užsienio kalbų moduliai; 2 – Fakultete gali būti numatytas kitas užsiėmimų laikas.

Lankomumo tvarka

Studentų dalyvavimas modulių užsiėmimuose ir akademinių veiklų atlikimas užsiėmimų metu sudaro prielaidas studentų mokymosi sėkmei ir geriems studijų pasiekimams, o modulio tarpinių atsiskaitymų rezultatų ir dalyvavimo modulyje stebėsena padeda identifikuoti su mokymosi sunkumais susiduriančius studentus bei suteikti jiems savalaikę paramą.

Visi studentai ir klausytojai, išskyrus trečiosios pakopos, privalo dalyvauti studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose, o kituose akademinių užsiėmimų tipuose privalo dalyvauti pagal studijų modulį koordinuojančio dėstytojo nustatytus minimalius dalyvavimo modulio užsiėmimuose reikalavimus.

Modulio dalyvaimo reikalavimai studentams yra prieinami modulio programoje Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje ir Virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle.

Nedalyvavimas užsiėmimuose

Semestro ar egzaminų sesijos metu dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių negalintis dalyvauti modulio užsiėmime ir (arba) atsiskaityme, studentas privalo tą pačią dieną apie nedalyvavimą pranešti fakulteto studijų centrui, o grįžęs į studijas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas studijų centrui pateikti nedalyvavimą pagrindžiančius dokumentus.

Akademinės pažymos

Išsilavinimo dokumentų parengimo kainos (Universitete studijuojantiems studentams ir klausytojams teikiamos nemokamai, o absolventams ir studijas nutraukusiems studentams – už nurodytą mokestį):

Eil. Nr. Išsilavinimo dokumentas Kalba Kaina,EUR Kaina be PVM PVM suma
1. Pažyma apie įgytą išsilavinimą ir / arba studijų laikotarpį (išduodama asmenims, studijavusiems pagal vienpakopę studijų sistemą iki 1993 m.) Lietuvių 10
2. Pažyma apie įgytą išsilavinimą ir / arba studijų laikotarpį (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 7
3. Pažyma apie doktorantūros studijų laikotarpį ir rezultatus (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti iki 2002 m.) Lietuvių / anglų 10
4. Pažyma apie doktorantūros studijų laikotarpį ir rezultatus (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2003 m.) Lietuvių / anglų 7
5. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, studijavusiems pagal vienpakopę studijų sistemą iki 1993 m.) Lietuvių 20
6. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 10
7. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti doktorantūroje nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 7
8. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1995 m.) Lietuvių 12
9. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 2000 m.) Anglų 12
10. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti doktorantūroje nuo 2003 m.) Lietuvių / anglų 12
11. Išsamus studijų modulio aprašas (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2000 m.) Lietuvių 5
12. Išsamus studijų modulio aprašas (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2005 m.) Anglų 5
13. Nestandartinė pažyma, kai pildoma pagal užsakovo parengtą formą arba prašymą Lietuvių / anglų 20
14. Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką Lietuvių / anglų 25
15. Pažyma apie Universiteto vertinimo sistemą Anglų 5
16. Diplomo, studijų pažymėjimo dublikatas 30
17. Diplomo priedo / priedėlio dublikatas 38

Papildomų paslaugų teikimo kainos (kainos taikomos visiems Universitete studijuojantiems studentams, absolventams ir studijas nutraukusiems studentams):

Eil. Nr. Papildomos paslaugos Kalba Kaina, EUR Kaina be PVM PVM suma
1. Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 iki 2005 m.) 15 12,40 2,60
2. Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 2006 m.) 7 5,78 1,22
3. Diplomo vertimas į anglų kalbą (išduodamas asmenims, įgijusiems daktaro laipsnį nuo 2004 m.) 7 5,78 1,22
4. Diplomo kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra 3 2,47 0,53
5. Diplomo priedo kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra (išduodama asmenims, studijas baigusiems iki 2005 m.) 5 4,13 0,87
6. Diplomo priedėlio kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra (išduodama asmenims, studijas baigusiems nuo 2006 m.) 10 8,26 1,74
7. Kito išsilavinimo dokumento kopija ir patvirtinimas 3 2,47 0,53
8. Įgyto išsilavinimo / studijų laikotarpio patvirtinimas, užsakovo (įstaigos / asmens) pateiktos formos užpildymas 20 16,53 3,47
9. Pažymų sudėjimas į voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (kai voką siunčia pats asmuo) 5 4,13 0,87
10. Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui užsienyje 10 8,26 1,74
11. Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui Lietuvoje 5 4,13 0,87
12. Papildomas pažymos vienetas 3 2,47 0,53

Dokumentų parengimo ir išsiuntimo kainos patvirtintos Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A-583 „Dėl išsilavinimo dokumentų parengimo ir susijusių paslaugų teikimo kainų“.

Pažymos užsakymas

Studijuojantiems studentams

Universiteto studentai visas pažymas apie studijas gali užsisakyti elektroniniu būdu Akademinėje informacinėje sistemoje,  skiltyje „Studijos → Pažymų užsakymas“.

Užsakant pažymą, būtina susipažinti su pažymos pavadinimo pabaigoje esančia informacija – pažymos aprašymu, ir įvertinti, kokia tiksliai pažyma reikalinga institucijai, kuriai ji bus teikiama. Jei pažyma reikalinga tik asmeniniam naudojimui ir nebus teikiama jokiai institucijai, ją galima atsisiųsti elektroniniame formate.

Pažymos parengiamos per 15 darbo dienų. Užsakytos pažymos rengimo būseną galima stebėti „Pažymų užsakymo istorijoje“, o apie parengtą pažymą, atsiėmimo adresą ir administratoriaus darbo laiką informuojame universiteto suteiktu elektroniniu paštu. Komunikacija su pažymą rengiančiu administratoriumi vykdoma „Pažymų užsakymo istorijoje“, paspaudus nuorodą „Žinutės“.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis į fakulteto studijų centrą.

Nebestudijuojantiems studentams

Universiteto absolventai ir studijas nutraukę studentai pažymas užsako pateikdami pasirašytą prašymą. Prašymą turite pateikti savo fakulteto studijų centrui.

Pažymos ir kiti dokumentai parengiami per 15 darbo dienų.

Jeigu kyla klausimų pildant prašymą, kviečiame kreiptis į fakulteto, kuriame studijavote, studijų centrą (kontaktai žemiau) arba el. p. studiju.organizavimas@ktu.lt.

Apmokėjimas

Už pažymų paruošimą mokėtina suma bei mokėjimo rekvizitai bus atsiųsti prašyme nurodytu el. pašto adresu. Užsakymą pradėsime vykdyti tik gavę Jūsų apmokėjimą.

Pažymos atsiėmimas

Atsiimant pažymą, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei asmuo negali pats atvykti atsiimti pažymos, dokumentas jam gali būti išsiųstas registruotu paštu, jo nurodytu adresu (ši paslauga mokama). Kitas asmuo, nepateikęs notaro patvirtinto įgaliojimo, pažymos atsiimti neturi teisės.

Diplomų, diplomų priedėlių (priedų) dublikatų užsakymas

Asmuo, sugadinęs ar praradęs diplomą, jo priedėlį (priedą) ar studijų pažymėjimą, Studijų departamentui (el. p. studiju.organizavimas@ktu.lt) turi pateikti prašymą išduoti dokumento dublikatą bei asmens dokumento kopiją. Už dublikato parengimą asmuo turi sumokėti Universitete nustatytą mokestį.

Išsilavinimo dokumento dublikatas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo gavimo ir apmokėjimo už paslaugą. Apmokėjimo kvitas už išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą bus išsiunčiamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Asmens įgyto išsilavinimo patvirtinimas

Įstaigos ar asmenys, pageidaujantys patvirtinimo apie studento Universitete įgytą išsilavinimą, Studijų departamentui (el. p. studiju.organizavimas@ktu.lt) turi pateikti laisvos formos prašymą arba savo naudojamą formą, asmens sutikimą dėl jo duomenų pateikimo* bei sumokėto paslaugos mokesčio įrodymą**. Įgyto išsilavinimo patvirtinimas atliekamas per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo.

* Remiantis Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Kauno technologijos universitetas neturi teisės suteikti jokių su asmenine informacija susijusių duomenų be to asmens sutikimo. Asmens sutikimas nereikalingas tuomet, kai dėl savo duomenų pateikimo kreipiasi pats asmuo arba kai kreipiasi teisėsaugos institucijos.

** Įgyto išsilavinimo patvirtinimo, užsakovo (įstaigos / asmens) pateiktos formos užpildymo paslaugos kaina yra 20,00 Eur. Šis mokestis netaikomas, jeigu dėl asmens  įgyto išsilavinimo patvirtinimo kreipiasi viešosios valdžios institucijos (viešojo administravimo institucijos, ikiteisminės ir teisminės institucijos) arba išsilavinimo pripažinimą atliekančios akredituotos institucijos.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Kauno technologijos universitetas
Gavėjo kodas: 111950581
Įmokos kodas: 103168
Gavėjo banko sąskaitos (pasirinkite vieną): AB SEB bankas LT75 7044 0600 0310 4494
AB „Swedbank “LT54 7300 0100 0251 0317
Luminor Bank AB LT70 4010 0425 0240 0369
Suma: 20,00 Eur
Įmokos kodas: 103168
Mokėjimo paskirtis: [asmens, kurio išsilavinimą siekiama patvirtinti, vardas ir pavardė]

Studijų rezultatų vertinimas

Vertinimo sistema

Siekiant užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje bei objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis studijų rezultatų vertinimas.

Studijų modulio galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (kiekvieno atsiskaitymo procentinės dedamosios) ir sandaugas susumuojant. Studentui neatsiskaičius už studijų modulio tarpines užduotis, neleidžiama dalyvauti modulio galutiniame atsiskaityme.

Galimi du pakartotiniai atsiskaitymai: pirmas – nemokamas, antras – mokamas. Pakartotiniai atsiskaitymai galimi tik tenkinant Universitete nustatytas sąlygas.

 

Vertinimo skalė

Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema:

 

Pažymys Pažymio reikšmė Pažymio apibūdinimas
Išlaikyta 10 Puikiai Puikios, išskirtinės žinios ir gebėjimai
9 Labai gerai Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai
8 Gerai Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai
7 Vidutiniškai Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 Patenkinamai Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 Silpnai Žinios ir gebėjimai (įgūdžiai) tenkina minimalius reikalavimus
Neišlaikyta 4, 3, 2, 1, 0
Nepatenkinamai Netenkinami minimalūs reikalavimai

Pasiekimų lygmenys

Skiriami trys studento studijų pasiekimų lygmenys:

 • puikus – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų modulių įvertinimų yra puikaus lygmens (modulio įvertinimai yra 10 (puikiai) ar 9 (labai gerai)), o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens (modulio įvertinimai yra 8 (gerai), 7 (vidutiniškai) ar 6 (patenkinamai));
 • tipinis – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų modulių įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens (modulio įvertinimai yra 5 (silpnai));
 • slenkstinis – kai studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.

 

Studento vieno semestro studijų plano apimtis negali būti didesnė kaip 45 kreditai klausomų studijų modulių (įskaitant kartojamus ir papildomai pasirinktus modulius). Jei semestro studijų plano apimtis yra didesnė kaip 45 kreditai klausomų studijų modulių, studentui pasiūloma kartoti kursą.

Nepažangus, per visą studijų laikotarpį daugiau kaip 15 kreditų akademinių skolų surinkęs valstybės finansuojamos vietos studentas netenka valstybės finansavimo, o studijas gali tęsti valstybės nefinansuojamoje vietoje

Studijų rezultatų įskaitymas

Formaliuoju būdu įgytų studijų rezultatų įskaitymas

Universitete taikomas Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas, pagal kurį asmenims, baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas Universitete, gali būti įskaitomi jų anksčiau pasiekti studijų rezultatai. Studijų rezultatai įskaitomi, jeigu jie iš esmės atitinka studijuojamoje arba pageidaujamoje studijuoti studijų programoje, jos dalyje ar studijų modulyje numatytus rezultatus.

Kitoje aukštojoje mokykloje įgyti studijų rezultatai gali būti įskaitomi dviem būdais:

 • jei studijų turinys buvo suderintas su Universitetu, pasiekti studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų. Taikoma tada, kai studentas studijų Universitete metu išvyksta į dalines studijas (sudaręs atitinkamą sutartį ir suderinęs studijų planą) arba vykdant jungtines studijų programas. Studentas, pageidaujantis dalį studijų modulių išklausyti kitoje Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, pateikia prašymą ir dalinių studijų planą fakulteto studijų prodekanui (dalinių studijų Lietuvoje atveju) arba tarptautinių ryšių koordinatoriui (dalinių studijų užsienyje atveju). Grįžęs po dalinių studijų, studentas nedelsiant Universitetui pateikia studijų rezultatų įgijimą patvirtinančius dokumentus;
 • jei studijų turinys nebuvo suderintas su Universitetu, pasiekti studijų rezultatai įskaitomi, įvertinus studijų rezultatų formaliuosius reikalavimus ir atitikimą studijuojamos ar pageidaujamos studijuoti studijų programos dalykiniams reikalavimams. Taikoma tada, kai asmuo pageidauja stoti į Universiteto studijų programos aukštesnį semestrą ir dalį tos programos studijų rezultatų yra įgijęs ankstesnėse studijose, arba kai asmuo jau yra išklausęs atitinkamus aukštosios mokyklos dalykus, todėl pageidauja, kad jo anksčiau įgyti studijų rezultatai būtų įskaityti vietoje Universitete studijuojamos ar ketinamos studijuoti studijų programos dalies (ne daugiau kaip 75 proc.). Šiuos atveju asmuo pateikia prašymą ir ankstesnius studijų rezultatus pagrindžiančius dokumentus fakulteto studijų prodekanui (Lietuvoje įgytų rezultatų atveju) arba tarptautinių ryšių koordinatoriui (užsienyje įgytų rezultatų atveju) ne vėliau kaip dvi savaitės iki studijų semestro pradžios.

Formaliuoju būdu įgytų studijų rezultatų įskaitymas yra nemokamas.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Universitete taikomas Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas, pagal kurį asmenims, neformaliuoju būdu įgijusiems atitinkamas kompetencijas ir siekiantiems jas formaliai pripažinti kaip Universiteto studijų programos ar modulio rezultatus (ne daugiau kaip 50 proc. studijų programos apimties). Pripažinimo procedūroje gali dalyvauti Universiteto studentai, klausytojai ir Universitete nestudijuojantys asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Asmuo turi sudaryti studijų sutartį ir nurodyti, kuriuos Universiteto studijų modulius pageidauja pripažinti.

Kandidatas gali pretenduoti gauti pripažinimą kompetencijų, įgytų darbinėje ar savanoriškoje veikloje, neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai ir pan.

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesas susideda iš šių etapų:

 1. informavimo – kandidatui pristatomi mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo principai, procedūros, finansinės sąlygos, padedama atrinkti studijų modulius, kurių studijų rezultatai (kompetencijos) gali būti įskaityti;
 2. konsultavimo – kandidatui paskiriamas konsultantas (dėstytojas), kuris padedama pasirengti vertinimui: kokius studijų modulio rezultatus atitinkančius mokymosi pasiekimų įrodymus surinkti bei kaip juos pateikti, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, kaip pasirengti vertinimui pagal atitinkamus vertinimo metodus (testą, pokalbį ir pan.);
 3. vertinimo – vertintojas (atsakingas studijų modulio dėstytojas) išanalizuoja kandidato pateiktų dokumentų turinį, parengia galimų įvertinti ir pripažinti kompetencijų sąrašą, nusprendžia, kokiais metodais bus vertinami mokymosi pasiekimai, skiria pasiekimų vertinimo datą;
 4. kompetencijų įskaitymo – atlikus kandidato mokymosi pasiekimų vertinimą, vertintojas nusprendžia pripažinti, nepripažinti ar iš dalies pripažinti kandidato pateiktus neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus; pripažinimas įforminamas studijų modulio pažymiu, kuris įtraukiamas į diplomo priedėlį arba išduodama akademinė pažyma.

Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo asmuo gali kreiptis į fakulteto, kurio studijų modulio rezultatus pageidauja pripažinti, studijų prodekaną.

Neformaliuoju ir (ar) savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas yra mokamas – 30 proc. studijų modulio, kurio rezultatus siekiama pripažinti, kainos dalis. Kaina priklauso nuo siekiamo pripažinti studijų modulio kreditų kainos. Studijų krypčių kredito kainos pateiktos lentelėje.

 

Studijų kryptis  arba studijų krypčių grupė Vieno kredito kaina
Bakalauro lygio studijų modulis Magistrantūros lygio studijų modulis Pedagogikos profesinių studijų modulis
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos, sociologijos, filosofijos, lingvistikos studijų kryptys 45,07€ 68,27€
Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų studijų krypčių grupės, vertimo studijų kryptis 58,73€ 81,93€
Muzikos studijų kryptis 130,32€ 153,52€
Architektūros studijų kryptis 79,92€ 103,12€
Pedagogikos kryptis 58,73€

Asmens duomenų tvarkymas

Universitete studijuojančių ir nebestudijuojančių studentų ir klausytojų duomenys tvarkomi pagal Kauno technologijos universiteto studentų asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios nustato studijų proceso vykdymui ir administravimui privalomų naudoti asmens duomenų tvarkymą.

Studentų asmens duomenys tvarkomi laikantis šių pagrindinių principų: tikslo apribojimo, teisėtumo, tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo, duomenų kiekio mažinimo bei saugojimo trukmės apribojimo. Tvarkant asmens duomenis, užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, taikant atitinkamas organizacines ir technines priemones.

Studijų proceso vykdyme ir administravime tvarkomi šie studentų asmens duomenys:

 • identifikaciniai duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • įgyto ankstesnio išsilavinimo duomenys;
 • studijų statuso keitimo duomenys;
 • studijų programos ir plano duomenys;
 • studijų rezultatai;
 • įgytus studijų rezultatus liudijantys duomenys;
 • studijų darbai;
 • mokymosi veiklos žurnalai;
 • studijų tvarkaraščio duomenys;
 • dalyvavimą akademiniuose užsiėmimuose liudijantys duomenys;
 • mobilumo duomenys;
 • studijų mokesčių duomenys;
 • skirtos finansinės paramos duomenys;
 • socialinio remtinumo, studentų su negalia ar specialiaisiais ugdymosi poreikiais asmens duomenys (jei studentas pateikia).

Už asmens duomenų apsaugą Universitete yra atsakingas priskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo susisiekti galima el. pašto adresu privacy@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73-110, Kaunas.

Dokumentai

Studijas reglamentuojantys valstybiniai teisės aktai

Studijų klasifikacija

Studijų programų vykdymas

Studijų rezultatų įskaitymas

Finansinė parama

Studijų kainos kompensavimas

Valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimas

Studijas reglamentuojantys Kauno technologijos universiteto teisės aktai