Studijų organizavimas

Studijų pakopos

Universitete vykdomos trijų pakopų studijos – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros, kurias baigus suteikiamas kvalifikacinis laipsnis. Vientisosios studijos apima bakalauro ir magistrantūros studijas. Profesinės studijos suteikia kvalifikaciją. Papildomosios studijos suteikia teisę stoti į magistrantūros studijas.

Bakalauro studijos yra pirmosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 180 arba 240 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 3 arba 4 metai. Studijos baigiamos bakalauro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros šeštąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų bakalauro studijų programų sąrašas čia.

Magistrantūros studijos yra antrosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) arba vientisąsias (bakalauro ir magistrantūros) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Studijų programų apimtis yra 90 arba 120 studijų kreditų, nuolatinės formos studijų trukmė – 1,5 arba 2 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose. Universitete siūlomų magistrantūros studijų programų sąrašas čia.

Verslo administravimas (MBA) vadovams yra antrosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir turintys ne mažesnę kaip trejų metų vadovaujamo darbo patirtį. Universitete vykdomos dvi šių studijų programos. Studijų programų apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Absolventams suteikiamas verslo administravimo magistro (MBA) laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį. Universitete siūlomų verslo administravimo (MBA) studijų programų sąrašas čia.

Vientisosios studijos apima pirmosios ir antrosios pakopų studijas. Į jas priimami asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, išlaikę stojamąjį egzaminą ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena vientisųjų studijų programa – Architektūra, kurios apimtis yra 300 studijų kreditų, studijų trukmė – 5 metai. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju projektu, absolventams suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis, atitinkantis Lietuvos kvalifikacijų sandaros septintąjį lygį bei suteikiantis teisę užsiimti profesine veikla ir (arba) tęsti studijas doktorantūros (trečiosios pakopos) studijose.

Doktorantūros studijos yra trečiosios pakopos studijos. Į jas priimami asmenys, turintys magistro arba jį atitinkantį kvalifikacinį laipsnį. Doktorantūros studijų nuolatine forma trukmė – 4 metai. Doktorantūra apima studijas (30 studijų kreditų), mokslinius tyrimus, daktaro disertacijos rengimą ir gynimą. Doktorantūroje rengiami mokslininkai, gebantys savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, spręsti mokslo problemas bei galintys dirbti akademinėje ir neakademinėje aplinkoje. Pabaigus doktorantūros studijas ir apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas mokslo daktaro laipsnis. Universitete siūlomų doktorantūros studijų krypčių sąrašas čia.

Profesinės studijos yra profesinę kvalifikaciją suteikiančios studijos. Į jas priimami asmenys, baigę bakalauro (pirmosios pakopos) studijas ir atitinkantys kitus Universiteto nustatytus reikalavimus. Universitete vykdoma viena profesinių studijų programa – Pedagogikos studijos, kurios apimtis yra 60 studijų kreditų, studijų trukmė – 1 metai. Studijos baigiamos profesinių studijų baigiamuoju projektu, absolventams suteikiama pedagogo kvalifikacija, suteikianti teisę dirbti ugdymo įstaigose.

Papildomosios studijos skirtos asmenims, kolegijose įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį arba universitetuose įgijusiems bakalauro laipsnį bei siekiantiems studijuoti magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Reikalingų papildomųjų studijų apimtis ir trukmė yra nurodyta prie konkrečios magistrantūros studijų programos. Papildomosios studijos apima nuo 30 iki 60 kreditų ir trunka ne mažiau kaip vieną semestrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, įgiję bakalauro laipsnį. Asmuo priimamas klausytojo statusu. Pabaigus papildomąsias studijas yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę stotį į tos studijų krypties magistrantūros studijas. Universitete siūlomų papildomųjų studijų sąrašas čia.

Studijų organizavimas

Studijų programa

Studijos Universitete vykdomos pagal bakalauro, magistro ar daktaro laipsnį suteikiančias studijų programas.

Studijų programa – tai studijų modulių, privalomų išklausyti ir atsiskaityti studijų metu, visuma. Studentų studijų programos organizavimo tvarką nustato Kauno technologijos universiteto studentų individualių studijų planų sudarymo tvarkos aprašas.

Studijų formos

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant studijų programas. Nuolatinės formos studijų vienerių metų apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažesnė kaip 45 kreditai.

Ištęstinė studijų forma suteikia galimybę studijuoti lėtesne sparta. Ištęstinės formos studijų vienerių metų apimtis yra ne mažesnė kaip 30 kreditų ir ne didesnė kaip 45 kreditai.

Studijų programos organizavimo laikas gali būti:

 • dieninis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, dienos metu, įprastai 9.00-17.00 val.
 • vakarinis – akademiniai užsiėmimai vyksta darbo dienomis, vakaro metu, įprastai 17.30-21.00 val.
 • savaitgalinis – akademiniai užsiėmimai vyksta šeštadieniais, įprastai 9.00-21.00 val., galimai – ir penktadienio vakarais 17.00-21.00 val.

Studijų programos organizavimo būdas gali būti:

 • kontaktinis – tai studijos, organizuojamos fizinėje erdvėje, Universiteto patalpose, dėstytojui ir studentams studijų veiklose dalyvaujant tiesiogiai, kontaktiniu (ne nuotoliniu) būdu; 75 proc. ir daugiau studijų programos organizuojama kontaktiniu būdu, 25 proc. ir mažiau studijų programos gali būti organizuojama nuotoliniu būdu;
 • mišrusis – tai studijos, organizuojamos derinant fizinę ir virtualiąją erdves, kai visiems tos pačios grupės ar srauto studentams studijų veiklos vykdomos tuo pačiu metu ir toje pačioje erdvėje (fizinėje arba virtualiojoje); daugiau kaip 25 proc. studijų programos organizuojama kontaktiniu būdu ir daugiau kaip 25 proc. studijų programos organizuojama nuotoliniu būdu;
 • nuotolinis – tai studijos, organizuojamos virtualiojoje erdvėje („Moodle“), naudojant informacines ir komunikacines technologijas bei visiems studentams studijų veiklose dalyvaujant nuotoliniu būdu; 75 proc. ir daugiau studijų programos organizuojama nuotoliniu būdu, 10 proc. ir daugiau pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programos bei 5 proc. ir daugiau antrosios pakopos ir profesinių studijų programos organizuojama kontaktiniu būdu.

Studijų programos dalies alternatyvos

Studijų programoje numatyta galimybė studentui individualizuoti dalį savo studijų plano. Galimos studijų plano alternatyvų rūšys:

 • pagrindinės krypties studijos – studijų plano alternatyva, pagal kurią studento studijų planą sudaro studijų pagrindų ir kiti pagrindinės studijų krypties moduliai, studijuojami programos studijų rezultatams ugdyti;
 • specializacija – pagrindinės studijų krypties gilinimosi modulių rinkinys, kuris leidžia studentui pasiekti tos pačios studijų krypties ar krypčių grupės studijų rezultatus;
 • išplėstinė praktika – tai pirmosios pakopos studijų viso semestro trukmės profesinė praktika, trunkanti vieną arba du studijų semestrus ir apimanti iš viso 30 arba 60 kreditų;
 • BA+ kompetencija – tai 18 arba 30 kreditų apimties pirmosios pakopos studijų modulių rinkinys, leidžiantis pirmosios pakopos studijų studentams įgyti papildomų kompetencijų kitoje studijų kryptyje (krypčių grupėje);
 • MA+ kompetencija – tai 18 kreditų apimties antrosios pakopos studijų modulių rinkinys, leidžiantis antrosios pakopos studijų studentams įgyti papildomų kompetencijų kitoje studijų kryptyje (krypčių grupėje) arba studijuojamoje studijų kryptyje;
 • pedagogikos gretutinės studijos – pedagogikos studijų krypties privalomų modulių, atitinkančių minimalius pedagogikos studijų rezultatams pasiekti keliamus reikalavimus, rinkinys, siūlomas tam tikrų pirmosios pakopos studijų programų studentams studijuoti greta pagrindinio studijų programos plano modulių;
 • asmeninis modulių rinkinys – studijų programos sandaroje suplanuota modulių pasirinkimo galimybė su rekomenduojamu įvairių studijų krypčių ar kompetencijų laisvai pasirenkamų modulių sąrašu arba galimybė pasirinkti iš visų Universiteto modulių.

Studijų programos dalies alternatyvos organizavimo būdas gali būti:

 • kontaktinis – visi studijų moduliai organizuojami kontaktiniu būdu fizinėje erdvėje;
 • mišrusis – bent vienas studijų modulis organizuojamas nuotoliniu būdu virtualiojoje erdvėje;
 • nuotolinis – visi studijų moduliai organizuojami nuotoliniu būdu virtualiojoje erdvėje.

Studijų modulis

Studijų modulis – tai bazinis studijų planavimo vienetas, kurį sudaro savarankiškas studijų objektas, dėstomas vieną semestrą. Pagal pobūdį studijų modulis studijų programoje gali būti privalomas, pasirenkamas iš alternatyvių studijų modulių sąrašo arba laisvai pasirenkamas iš Universiteto studijų modulių sąrašo.

Kiekvieno modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu.

Studijų modulio organizavimo būdas gali būti:

 • kontaktinis – 75–100 proc. studijų modulio akademinių užsiėmimų organizuojama kontaktiniu būdu fizinėje erdvėje;
 • mišrusis – daugiau kaip 25 proc. studijų modulio akademinių užsiėmimų organizuojama kontaktiniu būdu fizinėje erdvėje ir daugiau kaip 25 proc. akademinių užsiėmimų organizuojama nuotoliniu būdu virtualiojoje erdvėje;
 • nuotolinis – 75–100 proc. studijų modulio akademinių užsiėmimų organizuojama nuotoliniu būdu virtualiojoje erdvėje; didžioji dalis nuotolinio studijų modulio organizuojama sinchroniniu būdu, naudojant nuotolinių vaizdo konferencijų priemonę.

Studijų kreditas

Studijų apimtis matuojama studijų kreditais. Studijų kreditas – studijų apimties vienetas, kuriuo skaičiuojamas vidutinis studento darbo laikas, reikalingas studijų rezultatams pasiekti. Vienų studijų metų 1600 valandų nuolatine forma atitinka 60 kreditų. Vienas kreditas yra lygus vienam Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) kreditui ir sudaro 26,67 studento kontaktinio ir savarankiško darbo valandų.

Studijų metodai

Studijų metodais yra nusakomos mokymo ir mokymosi veiklos. Studijų modulyje parinkti tokie studijų metodai, kurie padeda studentams pasiekti numatytus studijų rezultatus, įsisavinti naujas žinias bei įgyti numatytus įgūdžius ir gebėjimus.

Šiuolaikiniai mokymo(si) metodai

Universitete taikomi įvairūs šiuolaikiniai mokymo(si) metodai, kuriais siekiama į mokymosi procesą įtraukti XXI amžiaus studentus – drąsius, savimi pasitikinčius, naudojančius technologijas. Universiteto dėstytojų paskaitų metu naudojami mokymo(si) metodai yra orientuoti į studentą, grįsti studentų įsitraukimu bei aktyviu dalyvavimu studijų procese.

Kelių Universitete naudojamų metodų pavyzdžiai:

Dizainu grindžiamas mąstymas – tai studijų metodas, padedantis įžvelgti inovacijas mus supančioje aplinkoje. Šis metodas svarbus tuo, kad žinios ir įgūdžiai, sukaupti ieškant ir priimant iššūkio sprendimą, lengviau įsisavinami ir perkeliami į tolesnį gyvenimą. Mokymas(is) sprendžiant iššūkius yra aplinka, kuri ne tik įtraukia, bet ir motyvuoja studentus ieškoti netradicinių sprendimo būdų. Dizainu grindžiamo mąstymo metodas studentams padeda atrasti atsakymus, susijusius su tokiomis problemomis, kurios turi daugiau nei vieną sprendimą ar jo būdą.

Problemų spendimų grįstas mokymasis – tai studijų metodas, kuriuo studentams sudaromos sąlygos pritaikyti turimas žinias praktinėse situacijose, taikyti įvairius galimus problemų sprendimų būdus, įvertinti ir numatyti galimas pasekmes. Pasitelkiamos iš anksto suformuluotos problemos, kurios turi apibrėžtus ir jų sprendimo sesiją vedančiam dėstytojui žinomus sprendimo kelius. Tam tikrais atvejais problemos gali būti kuriamos per problemų sprendimo sesiją, o jų sprendimas neaiškus ne tik dalyviams, bet ir dėstytojui. Parenkamoms problemoms spręsti gali reikėti tiek aiškių, tradicinių sprendimo būdų, tiek ir netradicinių, kūrybiškų būdų. Jos gali turėti vienintelį tinkamą sprendimą, kelis sprendimus, geriausią sprendimą, daugelį vienodai tinkamų sprendimų. Problemų sprendimo sesijos dalyviai turi argumentuoti pasirinkto problemos sprendimo kelio teisingumą. Kadangi siekiant spręsti problemas reikia į jas įvairiapusiškai įsigilinti, paprastai sprendimų paieškos procesas užtrunka.

Iššūkiais grįstas mokymasis – tai studijų metodas, kurio pagrindas – spręsti realaus pasaulio iššūkius. Šis metodas grindžiamas bendradarbiavimu ir praktine veikla, kurioje visi dalyviai (studentai, dėstytojai, bendruomenės nariai ir kitos suinteresuotos šalys) raginami kurti reikšmingas idėjas, užduoti klausimus, ieškoti, atrasti ir spręsti iššūkius įgyjant ir panaudojant išsamias dalykines žinias, plėtojant XXI a. įgūdžius ir atveriant sprendimus pasauliui. Iššūkiais grįstas mokymasis paremtas patirtiniu mokymusi, sieja kritinį, kūrybinį mąstymą ir daugelį kitų metodų.

Dėstytojų didaktinių kompetencijų tobulinimą Universitete įgyvendina EDU_Lab Mokymo ir mokymosi kompetencijų centras.

Studentų pasiekimų vertinimas

Vertinimo sistema

Siekiant užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje bei objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis studijų rezultatų vertinimas.

Studijų modulio galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (kiekvieno atsiskaitymo procentinės dedamosios) ir sandaugas susumuojant. Studentui neatsiskaičius už studijų modulio tarpines užduotis, neleidžiama dalyvauti modulio galutiniame atsiskaityme.

Galimi du pakartotiniai atsiskaitymai: pirmas – nemokamas, antras – už atitinkamą mokestį. Pakartotiniai atsiskaitymai galimi tik tenkinant Universitete nustatytas sąlygas.

Studentų pasiekimų vertinimą nustato Kauno technologijos universiteto atsiskaitymo už studijų modulius nuostatai.

Vertinimo skalė

Universitete taikoma dešimties balų vertinimo skalė:

Pažymys Pažymio reikšmė Pažymio apibūdinimas
Išlaikyta 10 Puikiai Puikios, išskirtinės žinios, supratimas ir gebėjimai
9 Labai gerai Tvirtos, geros žinios, supratimas ir gebėjimai
8 Gerai Geresnės nei vidutinės žinios, supratimas ir gebėjimai
7 Vidutiniškai Vidutinės žinios, supratimas ir gebėjimai, yra neesminių klaidų
6 Patenkinamai Žinios, supratimas ir gebėjimai yra žemesni nei vidutiniai, yra klaidų
5 Silpnai Žinios, supratimas ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus
Neišlaikyta 4, 3, 2, 1, 0
Nepatenkinamai Žinios, supratimas ir gebėjimai netenkina minimalių reikalavimų

Pasiekimų lygmenys

Skiriami trys studento studijų pasiekimų lygmenys, kurie nustatomi pasibaigus kiekvienam semestrui:

 • puikus – kai ne mažiau kaip keturi penktadaliai studijų modulių įvertinimų yra puikaus lygmens (modulio įvertinimai yra 10 (puikiai) ar 9 (labai gerai)), o kiti – ne žemesnio kaip tipinio lygmens (modulio įvertinimai yra 8 (gerai), 7 (vidutiniškai) ar 6 (patenkinamai));
 • tipinis – kai ne mažiau kaip trys ketvirtadaliai studijų modulių įvertinimų yra tipinio arba puikaus lygmens, o kiti – slenkstinio lygmens (modulio įvertinimai yra 5 (silpnai));
 • slenkstinis – kai studentas yra atsiskaitęs už visus studijų modulius, bet jo studijų pasiekimai nesiekia tipinio lygmens.

Studento vieno semestro studijų plano apimtis negali būti didesnė kaip 45 kreditai klausomų studijų modulių (įskaitant kartojamus ir papildomai pasirinktus modulius). Jei semestro studijų plano apimtis yra didesnė kaip 45 kreditai klausomų studijų modulių, studentui pasiūloma kartoti kursą.

Nepažangus, per visą studijų laikotarpį daugiau kaip 15 kreditų akademinių skolų surinkęs valstybės finansuojamos vietos studentas netenka valstybės finansavimo, o studijas gali tęsti valstybės nefinansuojamoje vietoje.

Akademinė pagalba

Universitete taikoma kompleksinė akademinė parama studentams:

 • išlyginamųjų pagrindų dalykų (anglų kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, informacinių technologijų) mokymai, pasiekiami nuotoliniu būdu per Universiteto virtualią mokymosi platformą „Moodle“;
 • akademinio grafiko ir studijų formų lankstumas (kontaktinis ir nuotolinis darbas, individualios konsultacijos);
 • tutorių konsultacijos, kai studentai gali dalyvauti studentų ar dėstytojų organizuojamose sudėtingiausių studijų modulių konsultacijose;
 • akademiniai mentoriai, kurie padeda parengti studijų planą, įvertinti dalyko pagalbos poreikį, pasiūlo problemų sprendimo būdus;
 • individualios dėstytojų konsultacijos;
 • studijų procese taikomas kaupiamasis ir formuojamasis studijų rezultatų vertinimas;
 • studentų dalyvavimas paskaitose yra privalomas ir dėstytojai informuoja apie sistemingai nedalyvaujančius studentus.

„GUIDed“ mentorystės programa – tai ugdomoji partnerystė tarp mentoriaus, turinčio daugiau patirties ir kompetencijų, gebančio įkvėpti, padrąsinti bei suteikti motyvuotam asmeniui visapusišką reikiamą pagalbą, ir studento, siekiančio perimti mentoriaus patirtį ir gautas žinias pritaikyti tolimesnėje ateityje.

Yra 5 skirtingų tipų mentoriai, kuriuos studentai gali pasirinkti kiekviename savo studijų etape:

 • Pradžios mentorius – vyresniųjų kursų studentas, kuris pirmakursiams padeda įsilieti į Universiteto gyvenimą, prisideda prie sėkmingos studijų pradžios, stengiasi, kad pirmakursių pirmieji žingsniai Universitete būtų drąsūs ir tvirti.
 • Akademinis mentorius – mokslinėje srityje patyręs akademinio personalo narys (mokslininkas arba tyrėjas), kuris padeda studentui pradėti mokslinę tiriamąją veiklą, dalyvauti konferencijose; rengti mokslines publikacijas, susipažinti su Universiteto laboratorijomis, mokslininko karjeros galimybėmis ir perspektyvomis, pasirinkti studijų modulius ir susidaryti individualųjį studijų planą, išnaudoti tavo studijų potencialą.
 • Tutorius – tai savanoris studentas, kuris padės pagilinti žinias tam tikroje srityje (matematika, informatika, fizika, chemija ir t. t.). Tutoriai taip pat gali padėti pagerinti akademinius įgūdžius (atlikti rašto darbus, rengti ir pristatyti prezentacijas, analizuoti duomenis). Tutorius teikia pasirinkto mokomojo dalyko konsultacijas individualiai arba mažose grupėse.
 • Karjeros mentorius  – profesinėje srityje patyręs asmuo, kuris mentoriauja studentui karjeros planavimo ir asmeninio tobulėjimo klausimais. Šis mentorius, remdamasis savo patirtimi, stengiasi atkreipti studento dėmesį į tai, kas svarbu karjerai, studijoms bei tobulėjimui, skatina karjeros asmeninių tikslų išsikėlimą ir jų įgyvendinimą, moko ir pataria bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių klausimais, pataria, į ką reikėtų atkreipti dėmesį mokantis, skatina siekti gerų rezultatų, padeda susidaryti asmeninio tobulėjimo planą, pataria, kaip jį įgyvendinti, ugdo studento lyderystės kompetencijas.
 • Moksleivių mentorius – studentas, kuris bendrauja su moksleiviu ir pateikia atsakymus į jį dominančius klausimus apie studijas ir veiklas Universitete, supažindina su studentiško gyvenimo ypatumais.

Akademinė etika

Universitete pripažįstamos Didžioji Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų ir mokslinių tyrimų erdvės deklaracijos ir nuostatos, ugdoma ir gerbiama kompetencija, profesionalumas, iniciatyvumas, pareigingumas ir atsakomybė. Universiteto bendruomenės veiklos vertybinius ir moralinius principus, pagrindines etiško elgesio nuostatas įtvirtina ir svarbiausias vengtino elgesio normas reglamentuoja Universiteto akademinės etikos kodeksas.

Universiteto bendruomenės nariai laikosi pagrindinių etikos principų:

 • akademinės laisvės ir atsakomybės,
 • etiškų bendruomenės tarpusavio santykių,
 • akademinio sąžiningumo,
 • lojalumo.

Dėstytojo etikos normos

Universiteto dėstytojo ir studento santykiai grindžiami pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Dėstytojas studento žinias ir įgūdžius vertina teisingai, objektyviai ir sąžiningai, vertinimas yra suderintas su dėstomo dalyko tikslais. Dėstytojas neviešina konfidencialios informacijos apie studentą.

Studento etikos normos

Studentų santykiai tarpusavyje ir su Universiteto darbuotojais grindžiami kolegialumo, draugiškumo, sąžiningumo, tolerancijos ir solidarumo principais, nukreiptais į studijų kokybę ir akademinės atmosferos užtikrinimą. Studentas įsipareigoja:

 • gerbti kitų nuomonę, korektiškai reikšti pastabas, tolerantiškai vertinti kitų asmenines savybes;
 • neaptarinėti ir neviešinti konfidencialios informacijos apie kitus studentus, Universiteto bendruomenės narius;
 • nežeminti studento vardo Universitete ir už jo ribų etiketo nesilaikymu, girtavimu, narkomanija ar kitais visuomenei nepriimtinais žalingais įpročiais, nekultūringu elgesiu;
 • tausoti Universiteto turtą ir laikytis nustatytos tvarkos Universiteto patalpose ir jo teritorijoje;
 • nesiekti ir neužmegzti pripažįstamiems etikos principams prieštaraujančių santykių su dėstytoju.

Akademinis nesąžiningumas

 • Plagijavimas – svetimų idėjų pateikimas kaip savų. Būdingi plagijavimo atvejai, kai a) svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų; b) perpasakojama arba cituojama svetima idėja, iliustracinė medžiaga ar duomenys nenurodant šaltinio.
 • Sukčiavimas atsiskaitant už studijų modulį. Sukčiavimu laikomi atvejai, kai a) nusirašinėjama arba sąmoningai leidžiama kitam nusirašyti, pasakinėjama, naudojami ruošinukai arba kitokios neleistos priemonės; b) svetimas rašto darbas arba svetimo darbo rezultatai pateikiami kaip savo; c) tas pats rašto darbas pateikiamas atsiskaitant už kelis dalykus; d) atsiskaitoma už kitą asmenį; e) neteisėtas užduočių ar testų gavimas ir / ar pasinaudojimas jais; f) naudojimasis bendraautorystės teise, neįnešus realaus indėlio į darbą.
 • Padirbinėjimas / klastojimas. Būdingi atvejai, kai a) dėstytojo jau įvertintas rašto darbas pataisomas siekiant pareikalauti aukštesnio įvertinimo; b) padirbinėjami dėstytojų parašai, pažymos ar kitokie dokumentai; c) padirbinėjami akademinių užduočių (laboratorinių darbų, projektų ir pan.) duomenys ar rezultatai.
 • Kyšininkavimas – atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas (asmeniškai arba kartu su kitais asmenimis), kai toks atlygis nėra nustatyta tvarka įteisintas.
 • Pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijuojant, sukčiaujant arba padirbinėjant.
 • Kiti akademinės etikos pažeidimai.

Pastebėjus akademinio nesąžiningumo atvejį, kviečiame informuoti Universiteto administraciją, užpildant pranešimą čia.

Reglamentuojantys dokumentai

Kauno technologijos universiteto akademinės etikos kodeksas

Kauno technologijos universiteto studentų rašto darbų plagiato prevencijos tvarkos aprašas

Kauno technologijos universiteto studijų modulių atsiskaitymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Lankomumas

Paskaitų laikai

Visų pakopų studijų programų akademiniai užsiėmimai vyksta tokiu laiku:

Eil. Nr.

Užsiėmimas

Užsiėmimo laikas

0

nulinis užsiėmimas1

7.45– 8.45 val.

I

pirmas užsiėmimas

9.00–10.30 val.

II

antras užsiėmimas

11.00–12.30 val.

III

trečias užsiėmimas

13.30–15.00 val.

IV

ketvirtas užsiėmimas

15.30–17.00 val.

V

penktas užsiėmimas2

17.30–19.00 val.

VI

šeštas užsiėmimas2

19.15–20.45 val.

1 – Anglų kalbos parengiamieji kursai; 2 – Fakultete gali būti numatytas kitas užsiėmimų laikas.

Lankomumo tvarka

Studentų dalyvavimas modulių užsiėmimuose ir akademinių veiklų atlikimas užsiėmimų metu sudaro prielaidas studentų mokymosi sėkmei ir geriems studijų pasiekimams, o modulio tarpinių atsiskaitymų rezultatų ir dalyvavimo modulyje stebėsena padeda identifikuoti su mokymosi sunkumais susiduriančius studentus bei suteikti jiems savalaikę paramą.

Visi studentai ir klausytojai privalo 100 proc. dalyvauti studijų modulių laboratorinių darbų užsiėmimuose, ne mažiau kaip 80 proc. – pratybose ir ne mažiau kaip 60 proc. – teorinėse paskaitose. Minimalius dalyvavimo studijų modulio užsiėmimuose reikalavimus nustato dėstytojas, jie studentams skelbiami modulio programoje Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje ir Virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“.

Nedalyvavimas užsiėmimuose

Dėl Universitete nustatytų svarbių pateisinamų priežasčių negalintis dalyvauti modulio užsiėmime ir (arba) atsiskaityme, studentas privalo tą pačią dieną apie nedalyvavimą pranešti fakulteto studijų centrui, o grįžęs į studijas, ne vėliau kaip per tris darbo dienas studijų centrui pateikti nedalyvavimą pagrindžiančius dokumentus.

Dėstytojai žymi sistemingai modulio užsiėmimuose nedalyvaujančius studentus, kurie automatiškai patenka į Universiteto Ankstyvojo įspėjimo sistemą, administruojamą fakulteto studijų prodekano. Posistemėje vykdoma studentų dalyvavimo užsiėmimuose stebėsena, analizuojama studentų individuali situacija, remiantis sistemos duomenimis, vykdoma komunikacija su studentais.

Praktika ir mobilumas

Praktika

Praktika – Universiteto studijų programos atskiras studijų modulis, sudėtinė studijų modulio dalis arba į studijų programą neįtraukta papildoma praktinė veikla, skirta padėti studentui ar absolventui įgyti praktiniam darbui reikalingos patirties.

Praktikos organizavimas

Praktika organizuojama pagal Kauno technologijos universiteto studentų ir absolventų praktikos organizavimo tvarkos aprašą. Kiekvienam studentui sudaromas individualus praktikos planas.

Universiteto praktikos vadovas – dėstytojas ar mokslo darbuotojas, paskirtas metodiškai vadovauti studento praktikai. Jis suderina studento praktikos planą, konsultuoja studentą, bendradarbiauja su organizacijos praktikos vadovu, įvertina praktikos atlikimo sąlygų tinkamumą, vykdo praktikos stebėseną bei įvertina praktikos rezultatus.

Organizacijos praktikos vadovas – organizacijos, kurioje studentas atlieka praktiką, darbuotojas, paskirtas vadovauti studento praktikai. Jis suteikia praktikos plano įgyvendinimui reikalingą informaciją, skiria studentui su organizacijos veikla susijusias užduotis, kurios atitinka praktikos tikslus, užtikrina saugų studento darbą, vykdo praktikos priežiūrą, konsultuoja studentą ir teikia pagalbą, vertina studento praktikos rezultatus ir parašo atsiliepimą.

Praktikos vieta

Praktikos vieta gali būti Lietuvos ar užsienio šalies įmonė, įstaiga ar organizacija, su kuria sudaroma trišalė praktinio mokymo sutartis ir kuri įrašoma absolvento diplomo priedėlyje. Praktikos organizacija turi atitikti šiuos kriterijus:

 • siūlo praktikos pobūdį, atitinkantį studijų programoje numatytos praktikos tikslus, uždavinius ir siekiamus rezultatus;
 • turi patyrusių ir gebančių praktikai vadovauti asmenų;
 • turi tinkamą materialinę bazę;
 • garantuoja studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias praktikos sąlygas.

Įmonių pateiktus praktikos ir darbo pasiūlymus studentai gali rasti platformoje „WANTed“, susirasti asmeniškai arba pasinaudoti studijų programų komiteto, atsakingo praktikos studijų modulio dėstytojo, praktikos vadovų, dėstytojų, alumnų, karjeros mentorių siūlomomis praktikos vietomis.

Universiteto studentai turi galimybę atlikti praktiką ne tik įmonėse Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Daugiau informacijos apie tarptautinę studentų praktiką galite rasti čia.

Praktikų rūšys

 • Mokomoji praktika yra skirta formuoti praktinius įgūdžius ir teorines žinias, reikalingas tolesnėms studijoms. Jos metu yra atliekamos teorinio pobūdžio užduotys. Ši praktika atliekamas akademinių užsiėmimų metu – Universitete (laboratorinių darbų metu) arba kituose organizacijose (išvykstamųjų vizitų metu).
 • Profesinė praktika yra privaloma visų pirmosios pakopos studijų programų studentams, jos apimtis turi būti ne mažesnė kaip 15 kreditų. Praktika skirta įgyti supratimo apie būsimą profesinę veiklą ir gali būti atliekama ne anksčiau kaip baigus pusę studijų programos. Jos metu studentas praktikantas gilina ir praktiškai taiko studijų metu jau įgytas žinias, tobulina gebėjimus, atlieka profesinės veiklos tyrimus ir renka duomenis baigiamajam darbui (semestro projektui).
 • Mokslinė praktika yra skirta žinioms ir tiriamiesiems gebėjimams įgyti ir tobulinti atliekant mokslinius tyrimus, ji vyksta vadovaujant aukštos kvalifikacijos tyrėjams pagal individualią tyrimų programą. Mokslinė praktika gali būti sudedamoji studijų programos dalis  arba rekomenduojama pasirinkti papildomai studentams, siekiantiems akademinės karjeros. Šio pobūdžio praktika gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu, po paskaitų, vasaros atostogų ar kitu metu, kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai.
 • Papildoma praktika yra skirta pirmosios ir antrosios pakopų studentams ir gali būti atliekama laisvu nuo studijų metu (pvz., po paskaitų ar vasaros atostogų metu), kai pagal studijų programą nevyksta auditoriniai užsiėmimai. Ši praktika nėra privaloma, bet ji rekomenduojama studentams, siekiantiems profesinės karjeros.
 • Absolvento praktika yra skirta papildomiems įgūdžiams, susijusiems su Universitete baigta (-omis) studijų programa (-omis), įgyti. Ši praktika nėra privaloma, ji gali būti atliekama per 12 mėnesių po kvalifikacinį laipsnį (kvalifikaciją) suteikiančios programos baigimo.

Tarptautinis mobilumas

Studentams siūloma vykti į dalines studijų užsienio universitete pagal Erasmus+ programą arba dvišalius mainus. Studentai taip pat gali atlikti praktiką užsienio šalies įmonėje.

Studijų baigimas

Baigiamieji projektai

Studento studijos baigiamos baigiamuoju projektu. Tai studento savarankiškai parengtas rašto darbas, demonstruojantis studento pasiektus studijų programos rezultatus, gebėjimą analizuoti pasirinktą temą, pritaikyti studijų metu įgytas žinias ir gebėjimus, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties mokslinius ir taikomuosius darbus, taikyti tyrimo metodus, savarankiškai atlikti atitinkamos krypties tyrimus ir spręsti išsikeltus uždavinius, aiškiai ir pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, pateikti rekomendacijas, aprašyti savo atliktą projektą taisyklinga kalba. Projektu meno studijų krypčių grupės studentas turi atskleisti kūrybiškumo lygį, gebėjimą kūrybiniame darbe savarankiškai vystyti idėjas, taikyti naujausias žinias ir technologijas.

Baigiamųjų projektų tvarką nustato Kauno technologijos universiteto baigiamųjų projektų rengimo ir gynimo tvarkos aprašas. Pirmosios pakopos studijų projektui rengti ir ginti skiriama ne mažiau kaip 15 kreditų. Antrosios pakopos ir vientisųjų studijų projektui – ne mažiau kaip 30 kreditų.

Studento individualiame studijų plane baigiamasis projektas įtraukiamas kaip atskiras modulis, už šio modulio savarankiško darbo užduotis atsiskaitoma pagal modulio apraše pateiktą grafiką. Šių įvertinimų pagrindu studentui suteikiama įskaita už modulį ir jis įgyja teisę ginti projektą kvalifikacijos komisijos viešajame posėdyje.

Baigiamųjų projektų tematikas (temas) gali pateikti Universiteto akademinis darbuotojas, taip pat gali pasiūlyti studentas, Universiteto socialiniai partneriai, pramonės, verslo ir viešojo sektoriaus institucijos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo institutai.

Ginti baigiamąjį projektą leidžiama tik įvykdžius visus kitus studijų programos reikalavimus. Baigiamieji projektai viešai ginami rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje. Galutinį baigiamojo projekto įvertinimą sudaro trijų dedamųjų – recenzento baigiamojo projekto įvertinimo, kvalifikacijos komisijos baigiamojo projekto įvertinimo ir kvalifikacijos gynimo įvertinimo – įvertinimai.

Kvalifikaciniai laipsniai

Baigus atitinkamos pakopos studijas, suteikiamas kvalifikacinis bakalauro arba magistro laipsnis. Kvalifikacinių laipsnių pavadinimai nurodyti čia.

Studijų baigimo dokumentai

Kvalifikaciniai laipsniai ir juos liudijantys diplomai suteikiami pagal baigtą studijų programą:

 • Baigusiems vienos krypties pirmosios pakopos studijų programą suteikiamas atitinkamos krypčių grupės kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas bakalauro diplomas ir jo priedėlis. Baigusiems BA+ kompetenciją papildomai išduodamas BA+ pažymėjimas.
 • Baigusiems dviejų krypčių pirmosios pakopos studijų programą suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems antrosios pakopos arba vientisųjų studijų programą suteikiamas atitinkamos krypčių grupės kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas magistro diplomas ir jo priedėlis. Baigusiems MA+ tarpkryptinę kompetenciją papildomai išduodamas MA+ pažymėjimas.
 • Baigusiems tarpkryptinę studijų programą suteikiamas pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems jungtinę studijų programą suteikiamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis ir išduodamas vienas bendras dviejų universitetų diplomas ir jo priedėlis.
 • Baigusiems pedagogikos krypties profesines studijas suteikiama pedagogo kvalifikacija ir išduodamas studijų pažymėjimas ir akademinė pažyma.

Diplomų pavyzdžiai:

 • Bakalauro diplomo pavyzdys čia
 • Magistro diplomo pavyzdys čia
 • Jungtinio diplomo pavyzdys čia

Studijų baigimo dokumentai išduodami pagal Kauno technologijos universiteto diplomų, priedėlių, studijų pažymėjimų, pedagoginių vardų atestatų ir jų dublikatų parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą.

Diplomų rūšys

 • Su pagyrimu“ – išduodamas absolventui, kurio visų studijų modulių įvertinimai yra ne mažesni kaip 8, bendras visų studijų svertinis vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,5, baigiamasis projektas yra įvertintas 9–10. Šis diplomas išduodamas asmenims, į studijų programą priimtiems iki 2021–2022 m. m. (įskaitytinai).
 • Cum Laude“ – išduodamas absolventui, kurio: bakalauro diplomo atveju: visų studijų modulių įvertinimai yra ne mažesni kaip 8, bendras visų studijų svertinis vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,25, baigiamasis projektas yra įvertintas 9–10; magistro diplomo atveju: visų studijų modulių įvertinimai yra ne mažesni kaip 9; bendras visų studijų svertinis vidurkis yra ne mažesnis kaip 9,5, baigiamasis projektas yra įvertintas 10. Šis diplomas išduodamas asmenims, į studijų programą priimtiems nuo 2022–2023 m. m.
 • Magna Cum Laude“ – išduodamas absolventui, kuris atitinka diplomo „Cum Laude“ kriterijus, studijų metu buvo išvykęs į ne mažesnės kaip 3 studijų kreditų apimties su Universitetu iš anksto suderintas dalines studijas ar praktiką fizinio arba mišriojo mobilumo būdu, yra pasižymėjęs mokslo (meno) veikloje (mokslo (meno) rezultatų publikavimas, mokslo (meno) rezultatų pristatymas konferencijose bei renginiuose, darbas mokslo projekte, laimėjimai mokslo (meno) darbų konkursuose). Šis diplomas išduodamas asmenims, į studijų programą priimtiems nuo 2022–2023 m. m.

Studijų rezultatų pripažinimas

Formaliuoju būdu įgytų studijų rezultatų pripažinimas

Universitete taikomas Studijų rezultatų įskaitymo tvarkos aprašas, pagal kurį asmenims, baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintiems tęsti studijas Universitete, gali būti įskaitomi jų anksčiau pasiekti studijų rezultatai. Studijų rezultatai įskaitomi, jeigu jie iš esmės atitinka studijuojamoje arba pageidaujamoje studijuoti studijų programoje, jos dalyje ar studijų modulyje numatytus rezultatus.

Kitoje aukštojoje mokykloje įgyti studijų rezultatai gali būti įskaitomi dviem būdais:

 • jei studijų turinys buvo suderintas su Universitetu, pasiekti studijų rezultatai įskaitomi be apribojimų. Taikoma tada, kai studentas studijų Universitete metu išvyksta į dalines studijas (sudaręs atitinkamą sutartį ir suderinęs studijų planą) arba vykdant jungtines studijų programas. Studentas, pageidaujantis dalį studijų modulių išklausyti kitoje Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje, pateikia prašymą ir dalinių studijų planą fakulteto studijų prodekanui (dalinių studijų Lietuvoje atveju) arba tarptautinių ryšių koordinatoriui (dalinių studijų užsienyje atveju). Grįžęs po dalinių studijų, studentas nedelsiant Universitetui pateikia studijų rezultatų įgijimą patvirtinančius dokumentus;
 • jei studijų turinys nebuvo suderintas su Universitetu, pasiekti studijų rezultatai įskaitomi, įvertinus studijų rezultatų formaliuosius reikalavimus ir atitikimą studijuojamos ar pageidaujamos studijuoti studijų programos dalykiniams reikalavimams. Taikoma tada, kai asmuo pageidauja stoti į Universiteto studijų programos aukštesnį semestrą ir dalį tos programos studijų rezultatų yra įgijęs ankstesnėse studijose, arba kai asmuo jau yra išklausęs atitinkamus aukštosios mokyklos dalykus, todėl pageidauja, kad jo anksčiau įgyti studijų rezultatai būtų įskaityti vietoje Universitete studijuojamos ar ketinamos studijuoti studijų programos dalies (ne daugiau kaip 75 proc.). Šiuos atveju asmuo pateikia prašymą ir ankstesnius studijų rezultatus pagrindžiančius dokumentus fakulteto studijų prodekanui (Lietuvoje įgytų rezultatų atveju) arba tarptautinių ryšių koordinatoriui (užsienyje įgytų rezultatų atveju) ne vėliau kaip dvi savaitės iki studijų semestro pradžios.

Formaliuoju būdu įgytų studijų rezultatų įskaitymas yra nemokamas.

Neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

Universitete taikomas Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo tvarkos aprašas, pagal kurį asmenims, neformaliuoju būdu įgijusiems atitinkamas kompetencijas ir siekiantiems jas formaliai pripažinti kaip Universiteto studijų programos ar modulio rezultatus (ne daugiau kaip 50 proc. studijų programos apimties). Pripažinimo procedūroje gali dalyvauti Universiteto studentai, klausytojai ir Universitete nestudijuojantys asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Asmuo turi sudaryti studijų sutartį ir nurodyti, kuriuos Universiteto studijų modulius pageidauja pripažinti.

Kandidatas gali pretenduoti gauti pripažinimą kompetencijų, įgytų darbinėje ar savanoriškoje veikloje, neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai ir pan.

Mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo procesas susideda iš šių etapų:

 1. informavimo – kandidatui pristatomi mokymosi pasiekimų vertinimo ir pripažinimo principai, procedūros, finansinės sąlygos, padedama atrinkti studijų modulius, kurių studijų rezultatai (kompetencijos) gali būti įskaityti;
 2. konsultavimo – kandidatui paskiriamas konsultantas (dėstytojas), kuris padedama pasirengti vertinimui: kokius studijų modulio rezultatus atitinkančius mokymosi pasiekimų įrodymus surinkti bei kaip juos pateikti, kaip parengti mokymosi pasiekimų aplanką, kaip pasirengti vertinimui pagal atitinkamus vertinimo metodus (testą, pokalbį ir pan.);
 3. vertinimo – vertintojas (atsakingas studijų modulio dėstytojas) išanalizuoja kandidato pateiktų dokumentų turinį, parengia galimų įvertinti ir pripažinti kompetencijų sąrašą, nusprendžia, kokiais metodais bus vertinami mokymosi pasiekimai, skiria pasiekimų vertinimo datą;
 4. kompetencijų įskaitymo – atlikus kandidato mokymosi pasiekimų vertinimą, vertintojas nusprendžia pripažinti, nepripažinti ar iš dalies pripažinti kandidato pateiktus neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų mokymosi pasiekimų įrodymus; pripažinimas įforminamas studijų modulio pažymiu, kuris įtraukiamas į diplomo priedėlį arba išduodama akademinė pažyma.

Dėl neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo asmuo gali kreiptis į fakulteto, kurio studijų modulio rezultatus pageidauja pripažinti, studijų prodekaną.

Neformaliojo ir (ar) savaiminio mokymosi būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais procedūrai taikomas mokestis – 20 proc. studijų modulio, kurio rezultatus siekiama pripažinti, kainos dalis. Kaina priklauso nuo siekiamo pripažinti studijų modulio kreditų kainos.

Studijų kredito kainos, taikomos nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.:

 

Studijų kryptis / krypčių grupė Vieno kredito kaina
Bakalauro studijų modulis Magistrantūros studijų modulis Pedagogikos profesinių studijų modulis
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupė, ekonomikos, politikos mokslų, komunikacijos,  filosofijos, lingvistikos studijų kryptys 49,23€ 73,07€
Technologijų mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, matematikos mokslų, fizinių mokslų, ugdymo mokslų studijų krypčių grupės, medicinos technologijų, vertimo studijų kryptis 63,93€ 87,77€
Muzikos studijų kryptis 140,95€ 164,78€
Architektūros studijų kryptis 86,73€ 110,57€
Pedagogikos kryptis 63,93€

Akademinės pažymos

Pažymos užsakymas

Studijuojantiems studentams

Universiteto studentai visas pažymas apie studijas gali užsisakyti Akademinėje informacinėje sistemoje, skiltyje „Studijos → Pažymų užsakymas“.

Užsakant pažymą, būtina susipažinti su pažymos aprašymu, ir įvertinti, kokia tiksliai pažyma reikalinga institucijai, kuriai ji bus teikiama. Jei pažyma reikalinga tik asmeniniam naudojimui ir nebus teikiama jokiai institucijai, ją galima atsisiųsti peržiūrai.

Pažymos parengiamos per 20 darbo dienų. Užsakytos pažymos rengimo būseną galima stebėti Akademinėje informacinėje sistemoje. Pažymos atsiėmimo galimybės: 1) skenuota pažyma gali būti siunčiama asmens el. pašto adresu, suteiktu Universiteto; 2) pažymą galima atsiimti atvykus į fakultetą; atsiimant pažymą, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3) pažyma gali būti išsiųsta registruotu paštu (ši paslauga mokama); 4) pažymą gali atsiimti kitas asmuo; šiam būtina pateikti tinkamai sudarytą ir galiojantį įgaliojimą arba pažymą užsakęs asmuo prašyme turi nurodyti pažymą atsiimantį kitą asmenį. Kilus klausimų, kviečiame kreiptis į fakulteto studijų centrą.

Nebestudijuojantiems studentams

Universiteto absolventai ir nebestudijuojantys asmenys (praėjus 10 dienų po studijų nutraukimo / pabaigos), akademines pažymas užsisako fakulteto studijų centre (jei žinomas fakultetas) arba Studijų departamente (el. p. lina.vosyliute@ktu.lt), pateikdami nurodytos formos prašymą arba laisvos formos prašymą el. paštu kartu su asmens tapatybės dokumento kopija.

Pažymos parengimo kaina ir mokėjimo rekvizitai bus atsiųsti prašyme nurodytu el. pašto adresu. Užsakymą pradėsime vykdyti tik gavę Jūsų apmokėjimą.

Pažymos parengiamos per 20 darbo dienų. Pažymos atsiėmimo galimybės: 1) skenuota pažyma gali būti siunčiama asmens el. pašto adresu; 2) pažymą galima atsiimti atvykus į Universitetą; atsiimant pažymą, privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3) pažyma gali būti išsiųsta registruotu paštu (ši paslauga mokama); 4) pažymą gali atsiimti kitas asmuo; šiam būtina pateikti tinkamai sudarytą ir galiojantį įgaliojimą arba pažymą užsakęs asmuo prašyme turi nurodyti pažymą atsiimantį kitą asmenį.

Diplomo, diplomo priedėlio (priedo) dublikatų užsakymas

Asmuo, sugadinęs ar praradęs diplomą, jo priedėlį (priedą) ar studijų pažymėjimą, Studijų departamentui (el. p. lina.vosyliute@ktu.lt) turi pateikti prašymą išduoti dokumento dublikatą bei asmens dokumento kopiją. Už dublikato parengimą asmuo turi sumokėti Universitete nustatytą mokestį. Apmokėjimo kvitas už išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimą bus išsiunčiamas prašyme nurodytu el. pašto adresu.

Išsilavinimo dokumento dublikatas išduodamas per 30 dienų. Atsiimdamas išsilavinimo dokumento dublikatą, prašymą pateikęs asmuo privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir pasirašyti Diplomų, diplomų priedų ir priedėlių dublikatų registracijos knygoje.

Asmens įgyto išsilavinimo patvirtinimas

Įstaigos ar asmenys, pageidaujantys patvirtinimo apie studento Universitete įgytą išsilavinimą, Studijų departamentui (el. p. lina.vosyliute@ktu.lt) turi pateikti laisvos formos prašymą arba savo naudojamą formą, asmens sutikimą dėl jo duomenų pateikimo* bei sumokėto paslaugos mokesčio įrodymą**.

Įgyto išsilavinimo patvirtinimas atliekamas per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo.

* Remiantis Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Kauno technologijos universitetas neturi teisės suteikti jokių su asmenine informacija susijusių duomenų be to asmens sutikimo. Asmens sutikimas nereikalingas tuomet, kai dėl savo duomenų pateikimo kreipiasi pats asmuo arba kai kreipiasi teisėsaugos institucijos.

** Įgyto išsilavinimo patvirtinimo, užsakovo (įstaigos / asmens) pateiktos formos užpildymo paslaugos kaina yra 20,00 Eur. Šis mokestis netaikomas, jeigu dėl asmens  įgyto išsilavinimo patvirtinimo kreipiasi viešosios valdžios institucijos (viešojo administravimo institucijos, ikiteisminės ir teisminės institucijos) arba išsilavinimo pripažinimą atliekančios akredituotos institucijos.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Kauno technologijos universitetas
Gavėjo kodas: 111950581
Įmokos kodas: 103168
Gavėjo banko sąskaitos (pasirinkite vieną): AB SEB bankas LT75 7044 0600 0310 4494
AB „Swedbank “LT54 7300 0100 0251 0317
Luminor Bank AB LT70 4010 0425 0240 0369
Suma: 20,00 Eur
Įmokos kodas: 103168
Mokėjimo paskirtis: [asmens, kurio išsilavinimą siekiama patvirtinti, vardas ir pavardė]

Kainos

Išsilavinimo dokumentų parengimo kainos (Universitete studijuojantiems studentams ir klausytojams teikiamos nemokamai, o absolventams ir studijas nutraukusiems studentams – už nurodytą mokestį):

Eil. Nr. Išsilavinimo dokumentas Kalba Kaina,EUR Kaina be PVM PVM suma
1. Pažyma apie įgytą išsilavinimą ir / arba studijų laikotarpį (išduodama asmenims, studijavusiems pagal vienpakopę studijų sistemą iki 1993 m.) Lietuvių 10
2. Pažyma apie įgytą išsilavinimą ir / arba studijų laikotarpį (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 7
3. Pažyma apie doktorantūros studijų laikotarpį ir rezultatus (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti iki 2002 m.) Lietuvių / anglų 10
4. Pažyma apie doktorantūros studijų laikotarpį ir rezultatus (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2003 m.) Lietuvių / anglų 7
5. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, studijavusiems pagal vienpakopę studijų sistemą iki 1993 m.) Lietuvių 20
6. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 10
7. Akademinė pažyma (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti doktorantūroje nuo 1994 m.) Lietuvių / anglų 7
8. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 1995 m.) Lietuvių 12
9. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti pirmojoje ir antrojoje pakopose nuo 2000 m.) Anglų 12
10. Pažyma su trumpais išklausytų studijų modulių aprašais (išduodama asmenims, pradėjusiems studijuoti doktorantūroje nuo 2003 m.) Lietuvių / anglų 12
11. Išsamus studijų modulio aprašas (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2000 m.) Lietuvių 5
12. Išsamus studijų modulio aprašas (išduodamas asmenims, pradėjusiems studijuoti nuo 2005 m.) Anglų 5
13. Nestandartinė pažyma, kai pildoma pagal užsakovo parengtą formą arba prašymą Lietuvių / anglų 20
14. Nestandartinė pažyma, kai reikia atlikti papildomą informacijos paiešką Lietuvių / anglų 25
15. Pažyma apie Universiteto vertinimo sistemą Anglų 5
16. Diplomo, studijų pažymėjimo dublikatas 30
17. Diplomo priedo / priedėlio dublikatas 38

Papildomų paslaugų teikimo kainos (kainos taikomos visiems Universitete studijuojantiems studentams, absolventams ir studijas nutraukusiems studentams):

Eil. Nr. Papildomos paslaugos Kalba Kaina, EUR Kaina be PVM PVM suma
1. Diplomo kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra 3 2,47 0,53
2. Diplomo priedo kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra (išduodama asmenims, studijas baigusiems iki 2005 m.) 5 4,13 0,87
3. Diplomo priedėlio kopija ir patvirtinimas, kad kopija yra tikra (išduodama asmenims, studijas baigusiems nuo 2006 m.) 10 8,26 1,74
4. Kito išsilavinimo dokumento kopija ir patvirtinimas 3 2,47 0,53
5. Įgyto išsilavinimo / studijų laikotarpio patvirtinimas, užsakovo (įstaigos / asmens) pateiktos formos užpildymas 20 16,53 3,47
6. Pažymų sudėjimas į voką, voko užantspaudavimas ir patvirtinimas (kai voką siunčia pats asmuo) 5 4,13 0,87
7. Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui užsienyje 10 8,26 1,74
8. Parengtų dokumentų išsiuntimas paštu adresatui Lietuvoje 5 4,13 0,87
9. Papildomas pažymos vienetas 3 2,47 0,53

Apeliacijos ir skundai

Apeliacija teikiama dėl studento atžvilgiu Universitete priimto raštiško sprendimo, kai priimant sprendimą galimai buvo nusižengta akademinei etikai, procedūroms ir / ar padaryta techninių klaidų. Apeliacija negali būti teikiama, siekiant pakartotinio atliktų užduočių vertinimo ar gauti leidimą pakartotinai atsiskaityti, kai studentas mano esantis neteisingai įvertintas, arba siekia pakartotinio priimto sprendimo persvarstymo, bet neargumentuoja apraše nurodytų aplinkybių.

Skundas teikiamas dėl galimo studento teisių ir teisėtų interesų pažeidimo, kurį lėmė Universiteto darbuotojo, kito studento, padalinio, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo veiksmai ar neveikimas šiose srityse: 1) studijų kokybės užtikrinimo; 2) studijų organizavimo procesų, procedūrų laikymosi; 3) mokymosi išteklių ir mokymosi aplinkos kokybės užtikrinimo; 4) Akademinės etikos kodekso nuostatų laikymosi; 5) papildomų paslaugų (pavyzdžiui, finansinės paramos skyrimo, apgyvendinimo, laisvalaikio veiklų ir pan.) kokybės užtikrinimo ir procedūrų laikymosi; 6) kitais atvejais.

Apeliacijos ar skundo pateikimo tvarka nustatyta Kauno technologijos universiteto studentų apeliacijų ir skundų teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašePrieš teikdamas apeliaciją arba skundą studentas privalo susipažinti su sritį, kurioje galimai padarytas pažeidimas, reglamentuojančiais dokumentais, kita svarbia informacija ir, jei reikia, pasikonsultuoti su fakulteto studijų prodekanu. Jei yra galimybė, rekomenduojama pirmiausia spręsti kilusią problemą su atsakingo padalinio darbuotoju ar vadovu, komisijos ar kito Universitete veikiančio organo atstovu. Apeliacija ar studentas teikiamas užpildžius atitinkamą formą ir ją pateikus Universiteto Akademinėje informacinėje sistemoje.

Studentas, nesutinkantis su apeliacinės ar skundo nagrinėjimo komisijos sprendimu, turi teisę kreiptis į Universiteto ginčų nagrinėjimo komisiją.

Finansai

Universiteto studentams ir klausytojams taikomos studijų įmokos

 1. Semestro studijų įmoka, kurią moka:
 • studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
 • studentai, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios pakopos studijų programą, jeigu daugiau kaip pusę tos studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis;
 • studentai, vienu metu studijuojantys pagal dvi ar daugiau pakopinių studijų programų, jeigu jų studijos pagal bent vieną iš šių studijų programų finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis (jie moka už antrąją ir kitas studijų programas);
 • klausytojai, studijuojantys papildomosiose studijose (siekiant stoti į antrąją pakopą), ir klausytojai, studijuojantys pavienius studijų modulius;
 • dalinių studijų studentai, jei į Universitetą atvyksta ne pagal institucinius ar tarpvalstybinius susitarimus.
 1. Įmoka už studijų modulio kartojimą, jei studentas jo neatsiskaitė reguliarioje studijų eigoje.
 2. Įmoka už papildomai pasirinktus modulius, viršijančius pagal studijų programą numatytą kreditų skaičių.
 3. Įmoka už antrą pakartotinį modulio tarpinį ar galutinį atsiskaitymą, laikymą eksternu, baigiamojo projekto gynimą po nustatyto termino.
 4. Įmoka už neformaliojo ir savaiminio mokymosi būdu įgytų pasiekimų vertinimą ir pripažinimą studijų rezultatais.

Sumokėtos studijų įmokos kompensavimas

Teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensavimą turi valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo, kuris:

 • iki einamųjų metų spalio 1 d. yra baigęs pirmosios, antrosios pakopos ar vientisųjų studijų vienerius metus arba yra einamųjų metų Universiteto absolventas;
 • vienerius studijų metus bent vieną semestrą studijavo pirmosios, antrosios pakopų ar vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
 • neturi akademinių skolų, atsiskaitęs visus per tam tikrą laikotarpį numatytus studijų modulius;
 • yra pasiekęs puikų arba tipinį pasiekimų lygmenį;
 • jo studijų rezultatų vidurkis yra ne mažesnis už atitinkamos studijų programos ir formos to paties kurso atitinkamo laikotarpio studijų rezultatų vidurkį.

Už studijas sumokėtos kainos kompensavimą administruoja Valstybinis studijų fondas.

Valstybės finansuojamos vietos praradimas

Valstybės finansuojama studijų vieta atsiranda:

 • studentui po semestro netekus valstybės finansuojamos studijų vietos dėl nepažangumo Universiteto nustatyta tvarka;
 • studentui po vienerių studijų metų netekus valstybės finansuojamos studijų vietos dėl neatitikimo gero mokymosi kriterijams (po studentų rotacijos Valstybės nustatyta tvarka);
 • iš Universiteto pašalinus valstybės finansuojamoje studijų vietoje studijavusį studentą ar jam nutraukus studijas.

Atsilaisvinusią valstybės finansuojamą studijų vietą užima geriausiai toje pačioje studijų pakopoje ir studijų kryptyje (krypčių grupėje) valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje studijuojantis studentas, atitinkantis gero mokymosi kriterijus.

Studijų krepšelio grąžininimas

Studentas turi grąžinti Valstybės biudžeto lėšas (studijų krepšelį), skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, į Valstybės biudžetą, jeigu jis nutraukia studijas savo noru ir būdamas nepažangus, taip pat jei jis yra pašalinamas iš Universiteto. Išimtis taikoma pirmosios pakopos ar vientisųjų studijas studentui, nutraukusias studijas savo noru per pirmąjį semestrą. Kai kuriais atvejais studentas gali būti atleidžiamas nuo studijų krepšelio grąžinimo.

Studijų krepšelio grąžinimą administruoja Valstybinis studijų fondas.

Finansinė parama

Universitete studentams siūloma įvairi finansinė parama ir skatinimo galimybės. Daugiau informacijos pateikiama čia.

Asmens duomenų tvarkymas

Universitete studijuojančių ir nebestudijuojančių studentų ir klausytojų duomenys tvarkomi pagal Kauno technologijos universiteto studentų asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurios nustato studijų proceso vykdymui ir administravimui privalomų naudoti asmens duomenų tvarkymą.

Studentų asmens duomenys tvarkomi laikantis šių pagrindinių principų: tikslo apribojimo, teisėtumo, tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo, sąžiningumo ir skaidrumo, duomenų kiekio mažinimo bei saugojimo trukmės apribojimo. Tvarkant asmens duomenis, užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, taikant atitinkamas organizacines ir technines priemones.

Studijų proceso vykdyme ir administravime tvarkomi šie studentų asmens duomenys:

 • identifikaciniai duomenys;
 • kontaktiniai duomenys;
 • įgyto ankstesnio išsilavinimo duomenys;
 • studijų statuso keitimo duomenys;
 • studijų programos ir plano duomenys;
 • studijų rezultatai;
 • įgytus studijų rezultatus liudijantys duomenys;
 • studijų darbai;
 • mokymosi veiklos žurnalai;
 • studijų tvarkaraščio duomenys;
 • dalyvavimą akademiniuose užsiėmimuose liudijantys duomenys;
 • mobilumo duomenys;
 • studijų mokesčių duomenys;
 • skirtos finansinės paramos duomenys;
 • socialinio remtinumo, studentų su negalia ar specialiaisiais ugdymosi poreikiais asmens duomenys (jei studentas pateikia).

Už asmens duomenų apsaugą Universitete yra atsakingas asmens duomenų apsaugos pareigūnas, su kuriuo galima susisiekti el. pašto adresu duomenu.apsauga@ktu.lt arba adresu K. Donelaičio g. 73, Kaunas.

Studijų procesą organizuojančių padalinių kontaktai