Akademinės etikos kolegija

Universitetų kultūros pagrindą sudaro akademinės vertybės ir etikos principai, suformuluoti pagal Didžiąją Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartiją. KTU kultūros puoselėjimą ir sklaidą laiko prioritetiniu uždaviniu, todėl Universitete akademinės etikos priežiūra ir įgyvendinimu rūpinasi Akademinės etikos kolegija.

Pranešimas apie etikos pažeidimą

Pranešimą siųskite e. paštu etikos.kolegija@ktu.lt

  1. Kolegija reaguoja į akademinės etikos pažeidimus, vadovaudamasi Senato patvirtintu Akademinės etikos kodeksu, nagrinėja KTU darbuotojų ir studentų pareiškimus dėl mokslinės, profesinės, bendravimo ir elgesio etikos pažeidimų.
  2. Kolegija puoselėja akademinės etikos nuostatas KTU bendruomenėje, netoleruoja diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių pažiūrų, socialinės ar ekonominės padėties, netoleruoja institucijos ir autorių intelektinės nuosavybės turtinių ir neturtinių teisių pažeidimų, plagijavimo ir kitų akademinio nesąžiningumo formų.
  3. Kolegija nenagrinėja KTU darbuotojų darbo drausmės pažeidimų, kurie nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka, taip pat studentų ir klausytojų akademinės drausmės pažeidimų, kurie nagrinėjami Akademinio reguliamino nustatyta tvarka.
  4. Kolegija neįsipareigoja atsakyti į kiekvieną laišką, tačiau aiškiai motyvuoti pareiškimai ir skundai bus svarstomi jos posėdžiuose. Anoniminiai laiškai nesvarstomi.

Sudėtis

(patvirtinta Senato 2019 06 19
nutarimu Nr. V3-S-48)

1. Prof. Diana Adlienė
2. Prof. Mindaugas Daukšys
3. Lekt. Julijus Jakutavičius
4. Doc. Vaida Jonaitienė (pirmininkė)
5. Doc. Violeta Kaunelienė
6. Prof. Donatas Levišauskas
7. Stud. Emilija Karaseva

  • 2019 m. lapkričio 8 d. Kauno technologijos universiteto Akademinės etikos kolegija vykdydama akademinės etikos pažeidimų prevenciją į susitikimą su Kauno technologijos universiteto bendruomene pakvietė Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierę Loretą Tauginienę. Susitikimo metu kontrolierė vedė paskaitą publikavimo etikos tema, kurioje nurodė mokslo leidinių publikavime kylančias akademinio nesąžiningumo formas, dažniausiai pasitaikančius pažeidimus (pvz., dovanotoji bendraautorystė, saviplagiatas ir kt.) bei galimas to pasekmes. Taip pat pristatė kylančias problemas ir pažeidimus, kai publikacija rengiama studento baigiamojo darbo pagrindu.
  • 2023 m. sausio 27 d. Kauno technologijos universiteto organizuotoje diskusijoje „Dėstytojų kavinė“ Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos kontrolierė dr. Loreta Tauginienė dėstytojams pristatė aktualią informaciją apie akademinę etiką studijų procese, pvz., dėstytojo profesijai keliamus lūkesčius akademinės etikos srityje, priemones, kuriomis skatinama laikytis akademinės etikos nuostatų nacionaliniu ir universiteto lygmenimis. Kontrolierė kartu su diskusijos dalyviais ieškojo sprendimų į iškeltus klausimus, susijusius su studijų proceso organizavimu ir užtikrinimu. Diskusijoje dalyvavo apie 70 Kauno technologijos universiteto dėstytojų.