Akademinės etikos kolegija

Universitetų kultūros pagrindą sudaro akademinės vertybės ir etikos principai, suformuluoti pagal Didžiąją Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartiją. KTU kultūros puoselėjimą ir sklaidą laiko prioritetiniu uždaviniu, todėl Universitete akademinės etikos priežiūra ir įgyvendinimu rūpinasi Akademinės etikos kolegija.

Pranešimas apie etikos pažeidimą

Pranešimą siųskite e. paštu etikos.kolegija@ktu.lt

  1. Kolegija reaguoja į akademinės etikos pažeidimus, vadovaudamasi Senato patvirtintu Akademinės etikos kodeksu, nagrinėja KTU darbuotojų ir studentų pareiškimus dėl mokslinės, profesinės, bendravimo ir elgesio etikos pažeidimų.
  2. Kolegija puoselėja akademinės etikos nuostatas KTU bendruomenėje, netoleruoja diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių pažiūrų, socialinės ar ekonominės padėties, netoleruoja institucijos ir autorių intelektinės nuosavybės turtinių ir neturtinių teisių pažeidimų, plagijavimo ir kitų akademinio nesąžiningumo formų.
  3. Kolegija nenagrinėja KTU darbuotojų darbo drausmės pažeidimų, kurie nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka, taip pat studentų ir klausytojų akademinės drausmės pažeidimų, kurie nagrinėjami Akademinio reguliamino nustatyta tvarka.
  4. Kolegija neįsipareigoja atsakyti į kiekvieną laišką, tačiau aiškiai motyvuoti pareiškimai ir skundai bus svarstomi jos posėdžiuose. Anoniminiai laiškai nesvarstomi.

Sudėtis

(patvirtinta Senato 2019 06 19
nutarimu Nr. V3-S-48)

1. Prof. Diana Adlienė
2. Prof. Mindaugas Daukšys
3. Lekt. Julijus Jakutavičius
4. Doc. Vaida Jonaitienė (pirmininkė)
5. Doc. Violeta Kaunelienė
6. Prof. Donatas Levišauskas
7. Stud. Greta Grunskytė