Mokslo įvykiai

 

MTEPI KTU

Universitete kuriami inovatyvūs, šiandienos ir rytojaus iššūkius atliepiantys fundamentiniai ir taikomieji mokslo sprendiniai. Lyderystė, mokslo rezultatų kokybė ir nauji mokslinių tyrimų atradimai telkia akademinę bendruomenę, o naujausi moksliniai pasiekimai ir įgyta praktinė patirtis perduodama studentams.
Universiteto tyrėjai, įgyvendindami tarptautinių ir nacionalinių mokslo programų projektus ir vykdydami sutartis užsakomiesiems mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) darbams atlikti, kuria ir perduoda tarpdisciplinines žinias ir pažangias technologijas šalies bei užsienio pramonei, verslui ir viešajam sektoriui.

Universiteto vizija – konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas.

2021–2025 m. Universiteto strategijoje patvirtinti MTEPI veiklos prioritetai, kurie ypatingai svarbūs šalies gyvybingumui ir žiniomis grįstai jos darniajai ekonominei, socialinei ir kultūrinei, plėtrai:
Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės

Universitete MTEPI veikla plėtojama dvejose plačios aprėpties srityse, sutelkiant kompetenciją ir potencialą kryptyse:
Technologijos tvariai ateičiai: Dirbtinis intelektas ir robotika; Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos; Cheminės ir aplinkosaugos technologijos; Diagnostikos technologijos; Taikomoji matematika; Elektronika ir elektros inžinerija; Funkcinės medžiagos ir technologijos; Informacinės ir ryšių technologijos; Maisto sistemos ir biotechnologijos; Mechanikos ir transporto inžinerija; Statybų technologijos; Taikomoji ir medicininė chemija; Tvari energetika
Darni sociokultūrinė raida: Architektūra, urbanistika ir kultūros paveldas; Audiovizualiniai menai; Edukacinės aplinkos ir technologijos; Finansų technologijos; Ekonominė analitika ir konkurencingumas; Verslo modeliai; Inovacijų vadyba ir antreprenerystė; Organizacijų vystymas; Pramoninis dizainas; Skaitmeninė kultūra ir medijos; Viešasis valdymas

2021–2025 m. Universiteto akademinė bendruomenė siekdama mokslo ir inovacijų proveržio sutelks jėgas ir ypatingą dėmesį skirs:
1. Mokslinių tyrimų rezultatų gerinimui – vykdant aukščiausio lygio mokslinius tyrimus, atliepiant ekonominės, kultūrinės, politinės bei socialinės aplinkos pokyčius,
2. MTEPI ekosistemos kūrimui – vystant MTEPI žinių ir technologijų perdavimą, antreprenerystės veiklas ir Universiteto infrastruktūrą,
3. Tarptautinių projektų portfelio planavimui – Universitetui esant dalyvavimo ES programos „Horizontas 2020“ projektuose lyderiui Lietuvoje ir siekiant dar didesnės sėkmės, telkiant mokslo ir studijų lyderius ir skatinant tarpdisciplininį ir tarptautinį bendradarbiavimą.

Universiteto strategiją mokslo ir inovacijų srityje įgyvendina Universiteto fakultetai ir mokslo institutai, jiems padeda mokslo ir inovacijų prorektoriui pavaldūs bei kiti neakademiniai padaliniai.

Universiteto strategijoje apibrėžtų mokslo ir inovacijų tikslų siekimą koordinuoja mokslo ir inovacijų prorektorius, jam pataria Universiteto mokslo strategijos komitetas.

Fakultetuose mokslinę veiklą organizuoja ir koordinuoja mokslo prodekanai, mokslinės veiklos vykdymą užtikrina dekanai. Mokslo institutuose šias funkcijas atlieka jų direktoriai.

Universitete plėtojamų mokslo krypčių, o taip pat tarpsritinę ir tarpkryptinę veiklą padeda koordinuoti doktorantūros komitetai.

Fakultetuose akademiniai darbuotojai buriasi į mokslo grupes. Mokslo grupėse atliekami tam tikros tematikos moksliniai tyrimai, prisidedantys prie regiono darnaus vystymosi ir užtikrinantys moksliniais tyrimais grįstas studijas, bendradarbiavimą su verslu bei talentų ugdymą. Daugiau informacijos apie mokslo grupes galima rasti kiekvienos mokslo grupės svetainėje.

Universiteto MTEPI infrastruktūra yra pateikta Atviros prieigos centro informacinėje sistemoje (APCIS) ir valdoma per fakultetų laboratorijų centrus, mokslo institutų laboratorijas, koncentruojant įrangą į stambius darinius ir taip didinant jos veiklos efektyvumą. APCIS sistemoje taip pat patalpinta daugiau negu 1200 Universiteto mokslininkų teikiamų tyrimų paslaugų, kuriomis gali naudotis verslo įmonės, viešosios įstaigos bei tyrėjai.

MTEPI paslaugos ir infrastruktūra

KTU teikia kokybiškas MTEPI tyrimų
ir įrangos nuomos paslaugas
„vieno langelio“ principu,
naudojantis Atviros prieigos centro
informacine sistema (APCIS):

Akredituotos laboratorijos:

Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras |
Statybos ir architektūros fakultetas

Statybinės fizikos laboratorija |
Architektūros ir statybos institutas

Maisto tyrimų centras |
Maisto institutas

 

MTEPI poveikis

KTU mokslininkai savo tyrimais prisideda prie žinių sklaidos ir technologijų vystymo. Universitete atliekami išskirtinės kompetencijos tyrimai svarbiais visuomenei klausimais, kuriamos naujos technologijos, produktai, procesai.

KTU rengiami ateities mokslininkai, gebantys būti kūrybingais ir inovatyviais mokslo problemų sprendime, darantys teigiamą poveikį visuomenės vystymuisi ir gebantys dirbti tiek akademinėse, tiek neakademinėse pareigybėse.

Mokslo departamentas

K. Donelaičio g. 73, 424, 421 kab.
tel. +370 (37) 300 081, 300 043
e. p. mokslo.statistika@ktu.lt