Galimybės tyrėjams

   

KTU gyvybingumo pagrindas yra kūrybingas studentas, profesionalus dėstytojas ir išradingas tyrėjas. Jų saviraiškos galimybės sudaromos per efektyvios infrastruktūros ir patrauklios bendrauti bei keistis žiniomis aplinkos, kokybiškų tyrimų kultūros puoselėjimą. KTU siekia sudaryti išskirtines galimybes talentingiems ir motyvuotiems studentams, dėstytojams ir tyrėjams. Siekiama pritraukti pasaulinio lygio tyrėjų, kurie turi ambicijų atlikti aukšto lygio tarpkryptinius ir tarpsritinius tyrimus. KTU skatina savo tyrėjus tobulėti ir dalyvauti pasauliniuose žinių tinkluose. KTU tyrėjai prisideda prie pasaulinio lygio mokslo rezultatų, todėl Universitetas užtikrina finansines galimybes tyrėjams, kurie pasiekia tyrimų ekselencijos, stiprina tyrėjų lyderystės kompetencijas. Tyrimų kokybę siekiama užtikrinti pasaulinio lygio tyrėjų vadovavimu. Visos laisvos akademinės ir administracijos darbo vietos pozicijos yra skelbiamos viešai. KTU Karjeros ir ugdymo centras pataria jauniesiems daktarams dėl karjeros galimybių arba kitų įsidarbinimo galimybių keičiant karjeros kryptį. KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras skatina tyrėjų verslumą, siūlydamas jiems prisijungiant prie pirmojo Lietuvoje akademinės krypties startuolių inkubatoriaus KTU „Startup Space“.

Tolesnis mokymasis, galimybė augti ir ugdyti profesinius įgūdžius bei įgyti papildomos kvalifikacijos yra svarbi bet kokios karjeros dalis. KTU siekia užtikrinti mokslininkų kompetencijas sudarydamas sąlygas dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose, mokymuose, projektinėje veikloje bei tarptautiniuose tinkluose. Apie jaunųjų tyrėjų kompetencijas ir galimybes galite sužinoti apsilankę Doktorantūros mokykloje.

Mokslo grupės funkcijos – vykdyti tam tikros tematikos tarptautinio lygmens mokslinius tyrimus, prisidedančius prie regiono darnaus vystymosi ir užtikrinančius moksliniais tyrimais grįstas studijas, bendradarbiavimą su verslu bei talentų ugdymą.

Daugiau informacijos apie mokslo grupes galima rasti kiekvienos mokslo grupės svetainėje.

Intelektinės nuosavybės valdymas ir apsauga – svarbi inovacijų skatinimo, sėkmingo technologijų perdavimo proceso dalis. Universitete veikia intelektinės nuosavybės valdymo ir technologijų perdavimo sistema, apimanti strategines šio proceso nuostatas, išradimų ir kitų intelektinės veiklos rezultatų atskleidimo, iš jų gaunamos finansinės naudos pasidalijimo principus. Dažniausiai naudojamas būdas komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus ir generuoti pajamas yra jų licencijavimas. Licencija yra teisėta sutartis, kurioje intelektinės nuosavybės savininkas (licenciaras) suteikia trečiajai šaliai (licenciatui) tam tikromis sąlygomis ir būdais naudoti komercinėje veikloje intelektinės veiklos rezultatus (intelektinę nuosavybę). Tyrėjui skiriama 40–60 proc. pajamų, gautų už patentų ar žinių licencijavimą. Jei mokslo rezultatų komercinimui kuriama pumpurinė įmonė, tyrėjas tampa jos akcininku.

 

MTEPI grįstų įmonių kūrimas

Universitete veikia pirmasis šalyje akademinės pakraipos startuolių inkubatorius KTU „Startup Space“. Pagrindinis jo tikslas – ankstyvos stadijos startuolių komandų inkubavimas vystant idėjas į prototipus.

 • Verslo modelio paieška
 • Verslo idėjos validavimas
 • Intelektinės nuosavybės apsauga
 • Verslo plano rengimas
 • Konkurencinės aplinkos analizė
 • Prognozių, finansinių srautų skaičiavimas
 • Komandos formavimas
 • Investicijų paieška
 • Prototipo vystymas
 • Prototipo validavimas
 • Investicinio pasiūlymo rengimas
 • Investicijų pritraukimas ir investicinės sutarties sudarymas
 • Intelektinės nuosavybės apsauga
 • Finansinės inžinerijos priemonių panaudojimas
 • ES ir kitų fondų skiriamų subsidijų pritraukimas
 • Strateginis planavimas ir valdymas
 • Komunikacijos strategija
 • Investicijų paieška
 • Ženkliai didinamas pardavimų ir / arba vartotojų skaičius
 • Pritrauktos investicijos ir / arba padidintos pardavimo pajamos
 • Vertikalus ir / arba horizontalus rinkos didinimas
 • Intelektinės nuosavybės apsauga, patentavimas
 • Investicinio pasiūlymo rengimas
 • Investicijų paieška
 • ES ir kitų fondų skiriamų subsidijų pritraukimas
 • Plėtros strategijos parengimas
 • Tiekėjų ir klientų paieška, sutarčių pasirašymas
 • Komandos formavimas
 • Plėtros strategijos įgyvendinimas
 • Eksporto dalies didinimas
 • Tarptautiniai pardavimai
 • Intelektinės nuosavybės apsauga, patentavimas
 • ES ir kitų fondų skiriamų subsidijų pritraukimas
 • Strateginis planavimas ir valdymas
 • Verslo partnerių įtraukimas
 • Investicinio projekto rengimas
 • Investicijų paieška

Kontaktai

KTU Startup Space
Studentų g. 67, LT-51392 Kaunas
tel. +370 (641) 11 191

KTU, prisidėdamas prie tarptautinės akademinės bendruomenės poreikių bei žinių sklaidos, suteikia galimybes tyrėjams iš viso pasaulio publikuoti savo tyrimų rezultatus KTU mokslo žurnaluose. Žurnalų vyr. redaktoriai (KTU mokslininkai) užtikrina žurnalų mokslinį lygį ir kokybę, juose skelbiant mokslo straipsnius aktualiais mokslinės bendruomenės klausimais. KTU mokslo žurnalai yra referuojami tarptautinėse publikacijų duomenų bazėse „Web of Science“ ir / ar „Scopus“. Siekiant užtikrinti tyrimų sklaidą ir matomumą, žurnalai publikuojami atvira prieiga sistemoje „Open Journal Systems“. Mokslo straipsniai recenzuojami remiantis Kauno technologijos universiteto leidžiamuose mokslo žurnaluose publikuojamų mokslo straipsnių recenzavimo tvarkos aprašu.

KTU leidžiami mokslo žurnalai

Universitetas organizuoja mokslines konferencijas, seminarus ir kitus renginius, į kuriuos kviečia šalies mokslo ir studijų institucijų, valdymo ir ūkio struktūrų atstovus, užsienio šalių mokslininkus ir specialistus. Nuo 2014 m. KTU slėnis „Santaka“ tapo reikšmingų nacionalinių bei tarptautinių renginių traukos centru. Tradiciniai Universiteto mokslo renginiai yra konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“ bei jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“.

Konferencijų ciklas „Lietuvos mokslas ir pramonė“. Pagrindinis renginio tikslas – apsvarstyti aktualias šaliai mokslo, studijų bei pramonės sąryšio problemas, pristatyti konkrečių mokslo krypčių naujausių tyrimų rezultatus, nagrinėti integravimosi į Europą, į jos ekonomikos plėtros procesą ir pasaulinę rinką problemas, aptarti specialistų rengimo strategiją ir kokybę.

Jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“. Renginys skirtas atrasti naujus talentus, skatinti visuomenę domėtis technologijomis ir pritraukti kuo daugiau investuotojų iš verslo sektoriaus, kurie padėtų mokslininkams vystyti jų produktus. Kasmet renginys sulaukia daugiau kaip 50 išradėjų darbų iš įvairių universitetų. Parodoje apsilanko per 2 tūkst. smalsuolių, besidominčių technologijomis.