Kauno technologijos universitetas

KTU – lyderiaujantis plačios aprėpties universitetas, glaudžiai bendradarbiaujantis su verslu. Universitete vykdomos inžinerijos, technologijos, fizinių, humanitarinių, socialinių mokslų ir menų krypčių studijos ir moksliniai tyrimai.

Kauno technologijos universiteto ištakos – 1922 m. vasario 16 d. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas ir jame veikę techniškieji fakultetai.

Čia puoselėta Lietuvos mokslo mintis buvo tęsiama ir vėlesniais laikotarpiais – 1950-1990 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) pavadinimu veikusi pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla Lietuvoje garsėjo ultragarso ir vibrotechnikos laboratorijomis, tekstilės moksliniais tyrimais.

Po 1990 metų, atgavęs universiteto statusą, KTU pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformų keliu. Universitete toliau siekiama darnios mokslo, verslo ir pramonės partnerystės, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, inovacijas ir išradimus.

Nuo 1922 m. Universitetą baigė per 153 000 absolventų.

Misija ir vizija

Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas, kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui, formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

Universiteto vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu bei perdavimu.

Strategija

Universiteto strategija grindžiama KTU tradicijomis ir stiprybėmis – ryšiais su pramone, verslu, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir mokslo tyrimų spektru; taip pat augančiais šalies poreikiais ir tarptautinėmis raidos tendencijomis. Savo strategija Universitetas siekia tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti tarptautinėje erdvėje.

Strategija nukreipta į KTU atsakingumo visuomenei ir šaliai stiprinimą, konsoliduojant jo veiklas žmogaus gyvenimo kokybei gerinti ir valstybingumo raidai spartinti. Svarbiausia šios krypties veikla yra Universiteto indėlio į šalies gyvybingumą ir jos darniąją ekonominę, socialinę ir kultūrinę, žiniomis grįstą, plėtrą formavimas ir perdavimas.

Faktai

  1. Universitete veikia 9 fakultetai, 8 institutai9 mokslo centrai, 23 studentiškos organizacijos, 12 bendrabučių, 7 meno kolektyvai, siūlomos 20 sporto šakų treniruotės, veikia KTU leidykla „Technologija“.
  2. KTU yra 2 integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų – slėnių „Santaka“ ir „Nemunas“ – steigėjas. Universiteto mokslinės produkcijos apsauga ir komercinimu užsiima KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras.
  3. Universitete studijuoja 9040 studentų: pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – 6670, magistrantūros – 2010, doktorantūros – 320, profesinių studijų studentų – 40. Iš jų užsienio studentų – 6,5 % (590 stud.).
  4. Studentai, išvykstantys dalinėms studijoms ir praktikai – 410, atvykstantys – 320.
  5. Universitete vykdomos 122 studijų programos: pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – 48, magistrantūros – 54, doktorantūros – 19, profesinių studijų – 1. Iš jų gali būti dėstomos anglų kalba – 46 % (56 progr.).
  6. Universitete dirba virš 2000 darbuotojų. Iš jų – 905 dėstytojai, 184 mokslo darbuotojai.

Narystė organizacijose

BALTECH

Iniciatorius nuo 1997 m.

BUP

Narystė nuo 1991 m.

CESAER

Narystė nuo 2006 m.

ECIU

Narystė nuo 2016 m.

EUA

Narystė nuo 1998 m.

EUA-CDE

Taryboje nuo 2008 m.

EUCEN

Narystė nuo 2000 m.

SEFI

Narystė nuo 2001 m.

GUPES

Partneris nuo 2005 m.

Narystė nuo 2016 m.

Narystė nuo 2019 m.

Narystė nuo 2019 m.

Apdovanojimas skirtas 2020 m.

 

Narystė nuo 2021 m.

ECIU universitetas

ECIU universitetas – inovatyvus Europos universitetas, kuriame iššūkiais grįstas mokymas apima visas veiklos sritis: mokymą ir mokymąsi, mokslinę veiklą ir tyrimus bei inovacijų kūrimą.

Atributika

Logotipas ir stiliaus gairės įkūnija KTU „tapatybę“ ir užtikrina konkretaus leidinio tamprų ryšį su universitetu. Šioje skiltyje rasite tiek Universiteto logotipą ir herbą, tiek stiliaus gaires ir netgi vokiečių elektroninės muzikos grupės „De-Phazz“ sukurtą KTU garso takelį.

Rektoratas

Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja. Rektoratas yra rektoriaus patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai.

Garbės nariai

KTU garbės daktaro vardus yra suteikęs verslininkui serui Richardui Bransonui, buvusiam Čekijos prezidentui Václavui Klausui, Lietuvos prezidentams Valdui Adamkui ir Algirdui Brazauskui.

Susipažinkite

Tarptautiniai ryšiai

KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 350 ugdymo institucijų 50-yje pasaulio valstybių. Tarpusavio supratimo, studentų ir personalo mainų bei „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys leidžia Universitetui vystyti strategines partnerystes, bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, vykdyti akademinius studentų ir personalo mainus. Nors daugiausia esamų partnerių yra Europos sąjungos šalyse, tačiau jų ratas vis sparčiau plečiamas ir kitur.

KTU Atsakingai

Darni raida, skatinanti atsakingą, aplinką tausojančią elgseną ir formuojanti ekologinę kultūrą, yra vienas iš KTU veiklos prioritetų. Universiteto nuostata, naujos žinios ir technologijos turi tarnauti ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. KTU darnios raidos strategija ir veikla pelnė tarptautinį Europos Sąjungos įvertinimą – QUESTE-SI akreditaciją.

Susipažinkite

Susijusios institucijos

Kauno technologijos universitetas – tiek kartu su partneriais, tiek atskirai, yra ne vienos mokslo institucijos steigėjas ar dalininkas.

Susipažinkite