Kauno technologijos universiteto bendruomenė šiandien gali didžiuotis:

  • konkurencingu studijų programų portfeliu ir moderniu studijų procesu;
  • motyvuotais studentais bei aukštos kompetencijos dėstytojais;
  • visuomenės poreikius atliepiančiais moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra;
  • technologinių inovacijų perdavimu verslui ir visuomenei;
  • šiuolaikine, studijoms ir aukščiausio lygio moksliniams tyrimams pritaikyta infrastruktūra;
  • lojaliais, kartu dirbančiais ir vieningai tikslų siekiančiais savo nariais.

Vizija

Konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas. Universiteto vizijos siekiama laikantis Universiteto vertybių per tris vertės kūrimo grandines ir jų tikslus:

Studijų

ugdyti didelę pridėtinę vertę gebančius kurti ateities visuomenės narius;

Mokslo ir inovacijų

kurti visuomenės poreikius atitinkančias žinias ir technologijas bei perduoti jas studijuojantiesiems, verslui ir viešajam sektoriui;

Organizacijos vystymo

užtikrinti efektyvų Universiteto veiklų įgyvendinimą bei stiprinti žmogiškųjų išteklių kompetencijas.

Misija

Universiteto bendruomenė įsipareigoja užtikrinti studijų ir mokslo rezultatų kokybę, kurti pasitikėjimu, kūrybiškumu bei lyderyste pagrįstą Universiteto ekosistemą. Atsakingai vertinant Universiteto vaidmenį visuomenėje ir kuriamos pridėtinės vertės reikšmę bei atsižvelgiant į skirtingų suinteresuotųjų šalių poreikius, strategijoje formuojamos misijos:

Visuomenei

būti veržliu Universitetu ir kurti darnią visuomenę;

Studentams ir klientams

kurti ir perduoti tarpdisciplinines žinias bei inovatyvias technologijas, kuriančias vertę;

Vienas kitam

bendradarbiauti bei kartu siekti ambicingų tikslų nuolat tobulėjant ir su išorės mokslo ir verslo lyderiais.

Vertybės

Atsakingumas visuomenei

Apimantis atsakomybę prieš studentus, darbuotojus bei partnerius dėl Universiteto veiklos skaidrumo, akademinio sąžiningumo bei socialinės atsakomybės žmogui ir gamtai;

Bendradarbiavimas

Svarbus tiek organizacijos viduje, tiek už jos ribų. Bendradarbiaudami siekiame kurti tiek tvirtą bendruomenę, tiek nuolat besiplečiantį partnerių tinklą;

Nuolatinis tobulėjimas

Užtikrinantis, kad mūsų Universitete studijuotų motyvuoti studentai bei dirbtų profesionalumu įkvepiantys darbuotojai.

 

Istorinė raida

Kauno technologijos universiteto ištakos – 1922 m. vasario 16 d. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas ir jame veikę techniškieji fakultetai.

Čia puoselėta Lietuvos mokslo mintis buvo tęsiama ir vėlesniais laikotarpiais – 1950-1990 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) pavadinimu veikusi pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla Lietuvoje garsėjo ultragarso ir vibrotechnikos laboratorijomis, tekstilės moksliniais tyrimais.

Po 1990 metų, atgavęs universiteto statusą, KTU pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformų keliu. Universitete toliau siekiama darnios mokslo, verslo ir pramonės partnerystės, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, inovacijas ir išradimus.

Nuo 1922 m. Universitetą baigė per 157 000 absolventų.

 

Faktai ir skaičiai

 

Rektoratas

Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja. Rektoratas yra rektoriaus patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai.

 

Tarptautiniai ryšiai

KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 350 ugdymo institucijų 50-yje pasaulio valstybių. Tarpusavio supratimo, studentų ir personalo mainų bei „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys leidžia Universitetui vystyti strategines partnerystes, bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, vykdyti akademinius studentų ir personalo mainus. Nors daugiausia esamų partnerių yra Europos sąjungos šalyse, tačiau jų ratas vis sparčiau plečiamas ir kitur.

 

ECIU universitetas

 

ECIU universitetas  – inovatyvus Europos universitetas, kuriame iššūkiais grįstas mokymas apima visas veiklos sritis: mokymą ir mokymąsi, mokslinę veiklą ir tyrimus bei inovacijų kūrimą.

 

Universiteto įvaizdis ir atributika

Atributika

Logotipas ir stiliaus gairės įkūnija KTU „tapatybę“ ir užtikrina konkretaus leidinio tamprų ryšį su universitetu. Šioje skiltyje rasite tiek Universiteto logotipą ir herbą, tiek stiliaus gaires ir netgi vokiečių elektroninės muzikos grupės „De-Phazz“ sukurtą KTU garso takelį.

 

Atsakingumas ir kokybė

Universitetas veikia atsakingai

KTU veikia atsakingai, remiantis bendrauniversitetinėmis vertybėmis. Darni raida, skatinanti atsakingą, aplinką tausojančią elgseną ir formuojanti ekologinę kultūrą, yra vienas iš KTU veiklos prioritetų. Universiteto nuostata, naujos žinios ir technologijos turi tarnauti ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. KTU darnios raidos strategija ir veikla pelnė tarptautinį Europos Sąjungos įvertinimą – QUESTE-SI akreditaciją.

Universiteto kokybės valdymas

Universiteto kokybės valdymo principai neatsiejami nuo organizacijos strateginių tikslų, siekių, prioritetinių veiklos krypčių ir planų sudarymo bei įgyvendinimo. Pagrindinis kokybės valdymo KTU tikslas – užtikrinant kokybės valdymo procesų ir Universiteto strategijos integralumą, būti stipria akademinę aplinką puoselėjančia ir socialiai atsakinga organizacija – vieta, kuri pritraukia motyvuotus studentus bei geriausių rezultatų siekiančius darbuotojus.

 

Susijusios institucijos

Kauno technologijos universitetas – tiek kartu su partneriais, tiek atskirai, yra ne vienos mokslo institucijos steigėjas ar dalininkas.

 

Narystė organizacijose

BALTECH

Iniciatorius nuo 1997 m.

BUP

Narystė nuo 1991 m.

CESAER

Narystė nuo 2006 m.

ECIU

Narystė nuo 2016 m.

EUA

Narystė nuo 1998 m.

EUA-CDE

Taryboje nuo 2008 m.

EUCEN

Narystė nuo 2000 m.

SEFI

Narystė nuo 2001 m.

GUPES

Partneris nuo 2005 m.

Unitown

Narystė nuo 2016 m.

Nordtek

Narystė nuo 2019 m.

copernicus

Narystė nuo 2019 m.

HR excellence in researchApdovanojimas skirtas 2020 m.

ecsaNarystė nuo 2021 m.