Mokslinių tyrimų etika

 

Tikslas ir aprėptis

Pasaulyje atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas yra pripažįstamas neatsiejamu kiekvieno tyrėjo mokslinės veiklos pagrindu. Toks vertinimas tampa viena iš mokslinių tyrimų planavimo priemonių, padedančių tyrėjui apgalvoti tyrimo etikos aspektus ir numatyti sprendimus, kurie leistų užtikrinti etikos principų laikymąsi bei mokslinių tyrimų atlikimo kokybę.

Planuojant mokslinį tyrimą būtina tinkamai įvertinti galimą mokslinio tyrimo riziką asmenims, grupėms, bendruomenėms ir visuomenei; tyrėjui vis dažniau privalu turėti atitikties mokslinių tyrimų etikai patvirtinimą.

Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų etikos komisija (toliau – Komisija) nagrinėja Universiteto akademinių darbuotojų ir doktorantų pateiktus prašymus atlikti planuojamų mokslinių tyrimų etikos vertinimą, kai atliekami moksliniai tyrimai, kurių dalyviai yra žmonės (išskyrus mokslinius tyrimus, kurie patenka į bioetikos aprėpties lauką*), taip pat kai atliekami moksliniai tyrimai, kurių metu renkami ir / ar tvarkomi asmens duomenys.

* Planuojant biomedicininius tyrimus, t. y. tokius tyrimus, kurių objektai gali būti gyvi žmonės ar jų grupės, embrionai, audiniai, organai, ląstelės bei genetinė medžiaga, žmonių lavonai, medicinos dokumentai, privaloma kreiptis į Lietuvos bioetikos komitetą arba regioninį (Vilniaus arba Kauno) biomedicininių tyrimų etikos komitetą.

 

Dokumentai

Komisijos funkcijas, struktūrą ir darbo organizavimo tvarką nustato Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų etikos komisijos darbo reglamentas.

Pritarimo planuojamam moksliniam tyrimui išdavimo tvarką reglamentuoja Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų etikos vertinimo tvarkos aprašas.

Prašymas

Siekiant gauti Komisijos Pritarimą, tyrimą atliekantis tyrėjas (akademinis darbuotojas arba doktorantas) kaip Pareiškėjas Komisijai teikia Prašymą atlikti planuojamo mokslinio tyrimo etikos vertinimą elektroninio pašto adresu tyrimu.etika@ktu.lt.
Prašymai priimami iki kiekvieno mėnesio 10 d., išskyrus liepos ir rugpjūčio mėnesius.
Pateiktus Prašymus Komisija išnagrinėja ir sprendimus priima per 15 darbo dienų nuo Prašymų pateikimo termino.

Prieš teikiant Prašymą privaloma užpildyti Mokslinio tyrimo etikos savianalizės anketą.
Universiteto darbuotojas ar doktorantas priima sprendimą dėl būtinumo teikti Komisijai Prašymą atlikti planuojamo mokslinio tyrimo etikos vertinimą, atsižvelgdamas į užpildytos Mokslinio tyrimo etikos savianalizės anketos rekomendaciją dėl Prašymo bei nurodytų priedų teikimo.

 

Komisijos veikla reglamentuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patvirtintas Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gaires.

 

Komisijos sudėtis

Komisijos pirmininkė
Živilė Stankevičiūtė – Ekonomikos ir verslo fakulteto profesorė

Komisijos pirmininkės pavaduotoja
Adriana Kviklienė – Mokslo veiklos analizės skyriaus vadovė

Narės:

  • Rasa Apanavičienė – Statybos ir architektūros fakulteto docentė
  • Jurga Duobienė – Ekonomikos ir verslo fakulteto docentė
  • Jolita Horbačauskienė – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė
  • Raminta Pučėtaitė – Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorė
  • Ingrida Stankevičienė – duomenų apsaugos pareigūnė
  • Alvija Šalaševičienė – Maisto instituto mokslo darbuotoja
  • Gintarė Tautkevičienė – Bibliotekos direktorė