KTU Atsakingai

KTU – tvarus universitetas, integruojantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (17DVT), ugdantis atsakingus ateities lyderius ir savo srities specialistus bei siekiantis žmonių, aplinkos ir ilgalaikės gerovės darnos.

KTU – tvarus universitetas, integruojantis Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (17DVT), ugdantis atsakingus ateities lyderius ir savo srities specialistus bei siekiantis žmonių, aplinkos ir ilgalaikės gerovės darnos. Vadovaujantis socialinės atsakomybės veiklos gairėmis, Universitete vykdoma švietėjiška veikla, inicijuojami projektai, darnaus vystymosi principai integruojami įvairiose Universiteto veiklose.

Siekiama, kad Universiteto nuostata, naujos žinios ir technologijos tarnautų ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. Kryptingai puoselėjant darnaus vystymosi ir atsakomybės Universiteto bendruomenėje kultūrą, prisidedant prie KTU tvarumo užtikrinimo ir atsakomybės aplinkai, visuomenei bei regionui stiprinimo.

Strategija, nukreipta Universiteto atsakingumo visuomenei ir šaliai stiprinimą konsoliduojant jo veiklas žmogaus gyvenimo kokybei gerinti ir valstybingumo raidai spartinti.

KTU veikia atsakingai, remiantis bendrauniversitetinėmis vertybėmis:

 • Lietuvos universiteto dvasia ir tradicijos
 • Atsakingumas visuomenei
 • Bendradarbiavimas
 • Veiklos skaidrumas
 • Iniciatyvumas
 • Kūrybiškumas
 • Profesionalumas
 • Akademinis sąžiningumas
 • Nuolatinis tobulėjimas

Atsakomybė Universitete remiasi darnaus vystymosi veiklos filosofija, įsipareigojant:

 • diegti atsakingo ir darnaus vystymosi priemones universitete;
 • vykdyti švietėjišką veiklą;
 • inicijuoti projektus, ir veiklas prisidedančias prie Universiteto, regiono ir Pasaulio darnos;
 • integruoti darnaus vystymosi principus vairiose Universiteto veiklose: studijose,  moksle ir administravimo procesuose, keliant KTU bendruomenės sąmoningumą ir įsitraukimą, bei tobulinant infrastruktūrą;
 • bendradarbiavimas yra vienas pagrindinių principų siekiant aplinkos, visuomenės ir ekoniminės gerovės darnos.

Veiklą koordinuojantis padalinys:
KTU Vidinės komunikacijos skyrius

Tel. +370 608 21 745
El. p. sustainability@ktu.lt

 

KTU atsakingos veiklos gairės remiasi:

2015-09 mėn. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje paskelbta 17 pasaulio darnaus vystymosi tikslų (DVT17), 169 uždaviniai ir 230 rodiklių, kuriuos siekiama įgyvendinti iki 2030 m.

DVT17 – tai strateginė pasaulio vystymosi kryptis, orientuota į įvairius dalyvius, imantis drąsių ir pokyčius skatinančių priemonių.

Esmė – imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant „nukreipti pasaulį darnia ir lanksčia kryptimi“ „nė vieno nepaliekant nuošaly“, nes įgyvendinimas paremtas „visapusiškai naudingu bendradarbiavimu tarp dabartinių ir būsimų kartų“

5 esminiai elementai (5P), į kuriuos nukreipti DVT17 veiksmai:

 • people – žmonės
 • planet – planeta
 • prosperity – klestėjimas
 • peace – taika
 • partnership – partnerystė

Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindas yra konstruktyvi trijų pagrindinių komponentų – aplinkos, ekonomikos ir visuomenės – sąveika.

Skirta kartai, kuri gali būti įvardijama, kaip:

 • pirmoji karta, įveikusi skurdą, arba
 • paskutinioji, turinti galimybę išsaugoti planetą.

KTU Atsakingai veiklos įgyvendinamos remiantis Jungtinių Tautų programomis:

10 pasaulinio susitarimo principų (angl. UN Global Compact Principles)

„Pasaulinis susitarimas“ – tai didžiausia savanoriška įmonių/korporacijų socialinės atsakomybės iniciatyva, siekianti dviejų pagrindinių tikslų:

1) padėti įmonėms įdiegti „Pasaulinio susitarimo“ principus į įmonės verslo strategiją;

2) skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros tikslų.

„Pasaulinis susitarimas“ remiasi žmogaus teisių, darbo jėgos ir aplinkosaugos principais, įtvirtintais šiuose tarptautiniuose dokumentuose:

– Visuotinė žmogaus teisių deklaracija;

– Tarptautinės darbo organizacijos deklaracija dėl pagrindinių principų ir teisių darbe;

– Rio de Žaneiro deklaracija dėl aplinkosaugos ir plėtros;

– Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.

Žmogaus teisės

1 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos remtų ir gerbtų tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos srityje;

2 principas. Užtikrintų, kad jos pačios neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidinėjimo.

 

Darbo jėga

3 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų asociacijų laisvę ir pripažintų teisę į veiksmingas bendras derybas;

4 principas. Bet kokios formos privalomojo ar priverstinio darbo eliminavimas;

5 principas. Vaikų darbo panaikinimas;

6 principas. Diskriminacijos, susijusios su įdarbinimu ir profesija, panaikinimas.

 

Aplinkos apsauga

7 principas. Siekiama, kad verslo organizacijos paremtų prevencines programas, užtikrinančias aplinkos apsaugą;

8 principas. Imtųsi iniciatyvų aplinkosaugos  atsakomybei didinti;

9 principas. Skatintų aplinkai palankių technologijų vystymąsi ir platinimą.

 

Kova su korupcija

10 principas. Verslo organizacijos turi kovoti prieš visas korupcijos formas (tarp jų ir  papirkinėjimą bei kyšininkavimą)

 

Darnaus vystymosi integravimas KTU

Vienas pagrindinių darnaus vystymosi tikslų (DVT), kuriam atliepia Universitetas – tai #4 Kokybiškas išsilavinimas.

Vykdant studijas, mokslinius tyrimus, valdant universiteto infrastruktūrą, tiesiogiai prisidedame prie darnaus vystymosi kultūros puoselėjimo ir formuojame atsakingą Universiteto požiūrį į visuomenei, verslui, regionui ir aplinkai aktualius sprendimus.

Todėl tikslingai nukreipta partnerystė (#17 tikslas) su verslo, socialinėmis ir kitomis mokslo bei nevyriausybinėmis organizacijomis turi tiesioginę įtaką ir kuria vertę Kauno ir Lietuvos regionui, o tarptautinės partnerystės veda prie regioninių ar globalių iššūkių įgyvendinimo.

Tiesioginės universiteto veiklos neprieštarauja mokslo ir studijų procese diegiamoms darnos vertybėms, prisideda prie šių vertybių įtvirtinimo ir gerųjų pavyzdžių demonstravimo.

Moksliniai tyrimai ir rezultatai integruoja DVT17 ir tiesiogiai prisideda prie regiono ir KTU darnos.

Universiteto studentai įgyja žinių, gebėjimų ir supratimo, kaip prisidėti prie darnios ateities kūrimo.

Universiteto bendruomenė skatinama, įgalinama ir palaikoma prisidedant prie KTU ir regiono darnumo savo asmenine ar padalinio veikla.

KTU infrastruktūra ir administracinės veiklos yra darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo pavyzdys.

KTU darnios raidos strategija ir veikla yra pelniusi tarptautinį Europos Sąjungos įvertinimą – QUESTE-SI akreditaciją.

2013 m. KTU už darnios raidos veiklą įvertintas QUESTE-SI apdovanojimu

2013 m. KTU – „Racionaliausiai energiją vartojanti įmonė“ – ESO „Žaliasis protokolas“

2015 m. PR Lapės 2014. Už ilgalaikės, gamtai draugiškos ir ekonomiškiausios iniciatyvos viešinimą.

2016 m. – Kauno m. savivaldybės apdovanojimas – Europos dviračių iššūkyje daugiausiai kilometrų numynusiai švietimo įstaigai Kaune

2017 m. LR Aplinkos ministerijos apdovanojimas už Atliekų mažinimo savaitės renginius 2016 m.

 

Partneriai, bendradarbiavimas, asociacijos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku