Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba, užtikrinti skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimo procedūrų mechanizmą bei racionalų valstybės biudžeto lėšų ir Universiteto turto naudojimą, didinti pasitikėjimą Universitetu ir apsaugoti jo reputaciją.

Privačių interesų deklaravimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (nauja redakcija nuo 2020-07-11) nuostatomis, aukštųjų mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, fakultetų, departamentų, institutų, katedrų, skyrių ir kitų padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, viešojo pirkimo komisijų nariai, asmenis, vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, viešojo pirkimo iniciatoriai, taip pat aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų nariai (tarybos ir senato nariai) privalo pateikti privačių interesų deklaracijas ir pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti. Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos. Aktualių deklaracijų duomenis yra vieši. 

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba, užtikrinti skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimo procedūrų mechanizmą bei racionalų valstybės biudžeto lėšų ir Universiteto turto naudojimą, didinti pasitikėjimą Universitetu ir apsaugoti jo reputaciją. Todėl kviečiame į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumui, konsultuotis su savo įstaigos specialistu, atsakingu už korupcijos prevenciją, ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Jeigu pasikeitė deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio privačius interesus, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.

Privačių interesų deklaracijos yra pildomos (tikslinamos) ir teikiamos per PINREG deklaravimo sistemą, kuri yra pasiekiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) interneto svetainėje.

Jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos tyrimą. Apie tyrimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje pateiktas asmens veiksmų įvertinimas atitinka šio įstatymo nuostatas.

Atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą numatyta Lietuvos Respublikos Administracinio nusižengimo kodekso 533 straipsnyje:

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų šiurkštus pažeidimas
  • užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio šešių šimtų eurų.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai
  • užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio šešių šimtų iki dviejų tūkstančių šešių šimtų eurų.

Deklaruojantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais įstatymo antrojo skirsnio reikalavimus, vienus metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami.

Ką privalu nurodyti Deklaracijoje?

Deklaruojantis asmuo privalo nurodyti duomenis apie savo darbovietę (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas.

Ryšiai su juridiniais asmenimis  – privalu nurodyti duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojantis asmuo, jo sutuoktinis, sugyventinis ar partneris gali daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

Privalu nurodyti, ar deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis, narystę ar (ir) einamas pareigas juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose, jei dėl ryšio su juridiniu asmeniu gali kilti interesų konfliktas.

Ryšiai sudarius sandorius – deklaruojantis asmuo privalo nurodyti savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius, jei dėl šio ryšio gali kilti interesų konfliktas. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos.

Kiti duomenys – nurodomi kiti duomenys ir (ar) aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, jei tokių yra. Nurodomi su fiziniais asmenimis susiję duomenis, taip pat kiti duomenys ar aplinkybės.

Interesų konfliktas. Kaip jį atpažinti?

 Tikėtina, kad patekote į interesų konflikto situaciją, jei vykdydamas savo pareigas privalote spręsti klausimus, susijusius su:

 • Jūsų šeimos (giminės) ar nuosavu verslu;
 • Jūsų profesine veikla: darbu kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, individualiu užimtumu ir pan.;
 • Jūsų naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar fonduose;
 • Jūsų finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) kitiems asmenims, kitais civiliniais santykiais;
 • Iš kitų asmenų gautomis (jiems suteiktomis) dovanomis ir paslaugomis;
 • Jūsų priešiškumu (ginču ar konkurencija) kitų asmenų ar grupių atžvilgiu;
 • Jūsų artimų (Jums svarbių) asmenų darbu toje pačioje institucijoje.

Nusišalinimas

 Asmeniui draudžiama dalyvauti visose sprendimo rengimo, svarstymo ir priėmimo stadijose, nesvarbu kaip jos įvardijamos (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas), arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Nusišalinimo tvarka:

 • Apie interesų konfliktą informuoti įstaigos vadovą ir kitus sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujančius asmenis;
 • nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (ar sprendžiant kitą klausimą), kuris sukelia interesų konfliktą (palikti patalpą, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas);
 • deklaruoti interesų konfliktą keliančias aplinkybes privačių interesų deklaracijoje.

Kontaktai

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Korupcijos rizikos valdymo specialistas – Kęstutis Prokopas
K. Donelaičio g. 73-001, Kaunas
tel. +370 (37) 300 296
e. p. kestutis.prokopas@ktu.lt