Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba, užtikrinti skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimo procedūrų mechanizmą bei racionalų valstybės biudžeto lėšų ir Universiteto turto naudojimą, didinti pasitikėjimą Universitetu ir apsaugoti jo reputaciją.

Privačių interesų deklaravimas

Vadovaujantis VšĮ Kauno technologijos universiteto viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo nuostatomis, visų lygių Universiteto akademinių ir neakademinių padalinių vadovai, viešojo pirkimo komisijų nariai, asmenis, vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privalo pateikti privačių interesų deklaracijas ir pasikeitus aplinkybėms jas atnaujinti. Ši prievolė nustatyta Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme. 

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba, užtikrinti skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimo procedūrų mechanizmą bei racionalų valstybės biudžeto lėšų ir Universiteto turto naudojimą, didinti pasitikėjimą Universitetu ir apsaugoti jo reputaciją. Todėl kviečiame į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumui, konsultuotis su savo įstaigos specialistu, atsakingu už korupcijos prevenciją, ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Deklaraciją privaloma pateikti per vieną mėnesį nuo išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Jeigu pasikeitė deklaracijoje nurodyti duomenys apie deklaruojančio asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio privačius interesus, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos. Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.

Universiteto vadovo ir jo pavaduotojų, viešojo pirkimo komisijos narių, asmens, vadovo paskirto atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų deklaracijos yra viešos.

Privačių interesų deklaracijos yra pildomos ir teikiamos per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Jeigu yra gauta pagrįstos informacijos apie tai, kad asmuo nevykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai savo iniciatyva arba Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu atlieka pavaldaus asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, tarnybinės veiklos tyrimą. Apie tyrimo rezultatus informuojama Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kuri turi teisę vertinti, ar atlikto tyrimo išvadoje pateiktas asmens veiksmų įvertinimas atitinka šio įstatymo nuostatas.

Atsakomybė už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą numatyta Lietuvos Respublikos Administracinio nusižengimo kodekso 553 straipsnyje:

 1. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo

draudžiančių, įpareigojančių ar apribojančių nuostatų, išskyrus drausminio pobūdžio nuostatas, pažeidimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų dešimt iki dviejų tūkstančių eurų.

Nedeklaravę ar netinkamai deklaravę interesus valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Ką privalu nurodyti Deklaracijoje?

 Titulinis deklaracijos lapas (ID001) – deklaruojančiojo vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, juridinio asmens kodas, deklaruojančiojo pareigybės kodas (Viešosios įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų pareigybės kodas – 553, struktūrinio padalinio vadovo ar jo pavaduotojo pareigybės kodas – 551, viešųjų pirkimų komisijos nario pareigybės kodas – 470, asmens, vadovo paskirto atlikti supaprastintus pirkimus pareigybės kodas – 471, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančio eksperto pareigybės kodas – 472, taip pat jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) duomenis.

Deklaracijos priedai:

Ryšiai su juridiniais asmenimis (ID001J) – deklaruojančiojo kitos darbovietės, narystė, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir taip pat kitos pareigos pagrindinėje darbovietėje (pareigybės kodas nurodamas –VšĮ darbuotojas 554).

Sandoriai (ID001S) – deklaruojančiojo ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių (nuo prievolės pateikti deklaraciją atsiradimo dienos) sudaryti ir kiti galiojantys sandoriai (jei jų vertė didesnė nei 3000 eurų), taip pat gautos dovanos (jei jų vertė didesnė nei 150 eurų), išskyrus iš artimų asmenų gautas dovanas.

Ryšiai su fiziniais asmenimis (ID001F) – duomenis apie deklaruojančiojo ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) ryšius su fiziniais asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Individuali veikla (ID001I) – duomenis apie deklaruojančiojo ar jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) vykdomą individualiąją veiklą (verslo liudijimai, individualiosios veiklos pažymėjimai).

Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas (ID001A) – kiti duomenis, aplinkybės, kurių nurodyti kituose deklaracijos prieduose dėl šių priedų formos ypatumų nebuvo galima (galimo interesų konflikto duomenys ar aplinkybės šiame priede aprašomos laisva forma).

Duomenys apie asmeniui einant pareigas atsiradusius ryšius (ID001P) – galinčius sukelti abejonių dėl jo veiklos nešališkumo ar galimo interesų konflikto einant tarnybines pareigas.

Interesų konfliktas. Kaip jį atpažinti?

 Tikėtina, kad patekote į interesų konflikto situaciją, jei vykdydamas savo pareigas privalote spręsti klausimus, susijusius su:

 • Jūsų šeimos (giminės) ar nuosavu verslu;
 • Jūsų profesine veikla: darbu kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose, individualiu užimtumu ir pan.;
 • Jūsų naryste, ryšiais ir pareigomis įmonėse, įstaigose ir organizacijose ar fonduose;
 • Jūsų finansiniais ar moraliniais įsipareigojimais (skola) kitiems asmenims, kitais civiliniais santykiais;
 • Iš kitų asmenų gautomis (jiems suteiktomis) dovanomis ir paslaugomis;
 • Jūsų priešiškumu (ginču ar konkurencija) kitų asmenų ar grupių atžvilgiu;
 • Jūsų artimų (Jums svarbių) asmenų darbu toje pačioje institucijoje.

Nusišalinimas

 Asmeniui draudžiama dalyvauti visose sprendimo rengimo, svarstymo ir priėmimo stadijose, nesvarbu kaip jos įvardijamos (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas), arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Nusišalinimo tvarka:

 • Apie interesų konfliktą informuoti įstaigos vadovą ir kitus sprendimo rengimo, svarstymo, priėmimo ar kito klausimo sprendimo procedūroje dalyvaujančius asmenis;
 • nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą (ar sprendžiant kitą klausimą), kuris sukelia interesų konfliktą (palikti patalpą, kurioje sprendžiamas interesų konfliktą keliantis klausimas);
 • deklaruoti interesų konfliktą keliančias aplinkybes privačių interesų deklaracijoje.

Kontaktai

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Korupcijos rizikos valdymo specialistas – Kęstutis Prokopas
K. Donelaičio g. 73-309, Kaunas
tel. +370 (37) 300 296
e. p. kestutis.prokopas@ktu.lt

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku