Studijų projektų finansavimo galimybės

Studijų projektai Universitete yra tokie projektai, kurių objektas  ar veiklos turinys yra susiję su studijomis  ar studijų programomis bei jų vystymu, kokybės užtikrinimu ar organizavimu. Studijų projektams priskiriami ir studentų įgyvendinami vasaros praktikų bei studentų tyrimų semestrų metu projektai.

Universiteto tyrėjai studijų projektinei veiklai įgyvendinti turi galimybę gauti paramą. Kviečiame detaliau susipažinti su studijų projektinės veiklos finansavimo galimybėmis.

 

Tarptautinė studijų projektinė veikla

Erasmus+

Erasmus+ programos projektai

„Erasmus+“ – 2021–2027 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Bendrasis Programos tikslas – mokymosi visą gyvenimą, švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos, inovacijų skatinimo ir europinės tapatybės stiprinimo bei aktyvaus pilietiškumo.

Konkretūs Programos tikslai yra:

 • skatinti pavienių asmenų ir grupių mobilumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį ir lygias galimybes, meistriškumą, kūrybiškumą ir novatoriškumą švietimo ir mokymo srities organizacijose ir politikoje;
 • skatinti jaunimo mobilumą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas jaunimo organizacijose ir jaunimo politikoje;
 • skatinti sporto sektoriaus darbuotojų mobilumą mokymosi tikslais, taip pat bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas sporto organizacijose ir sporto politikoje.

Informacija apie ERASMUS+ programą ir finansavimo galimybes KTU darbuotojams pateikiama Intranete (vpn|sso*).

Informaciją apie KTU įgyvendinamus ir įgyvendintus ERASMUS+ programos projektus galite rasti čia.

Erasmus+

1 programos veiksmas “Asmenų mobilumas mokymosi tikslais”

Pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių ir pakopų (trumpojo ciklo, bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studentų fizinis ir mišrusis mobilumas. Studentai gali užsienyje studijuoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje arba atlikti mokomąją praktiką užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje.

Be to, pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo pedagoginių ir administracinių darbuotojų dalyvavimas profesinio tobulėjimo veikloje užsienyje, taip pat darbo rinkos profesionalų dalyvavimas mokant ir rengiant studentus arba darbuotojus aukštojo mokslo ir studijų institucijose. Šią veiklą gali sudaryti dėstymo ir praktinio mokymo (tokios veiklos kaip darbo stebėjimas, stebėsena, praktinio mokymo kursai) laikotarpiai.

Taip pat pagal šį veiksmą remiamos mišriosios intensyvios programos, teikiančios galimybę aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupėms drauge rengti mišriojo mobilumo programas ir veiklą studentams, akademiniams ir administraciniams darbuotojams.

Daugiau informacijos apie mobilumą galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ mobilumo iniciatyvas studentams Universitete galima rasti čia.

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ mobilumo iniciatyvas tyrėjams Universitete galima rasti čia.

Erasmus+

2 pagrindinis veiksmas “Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas”

Pagal šį veiksmą remiama:

Partnerystė, kuria siekiama bendradarbiavimo, įskaitant:

 • bendradarbiavimo partnerystę;
 • nedidelio masto partnerystę.

Partnerystė, kuria siekiama meistriškumo, įskaitant:

 • iniciatyvą „Europos universitetai“;
 • profesinės kompetencijos centrus;
 • „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyvą;
 • veiksmą „Erasmus Mundus“.

Inovacijų partnerystė, įskaitant:

 • inovacijų aljansus;
 • perspektyvinius projektus.

Gebėjimų stiprinimo projektai, įskaitant:

 • gebėjimų stiprinimo projektus aukštojo mokslo srityje;
 • gebėjimų stiprinimo projektus profesinio mokymo srityje;
 • organizacijų iš ES valstybių narių, Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių ir trečiųjų valstybių, kurios nėra asocijuotosios Programos valstybės, partneryste;
 • gebėjimų stiprinimo projektus jaunimo srityje;
 • gebėjimų stiprinimo projektus sporto srityje.

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno.

Daugiau informacijos apie organizacijų ir institucijų bendradarbiavimo finansavimo galimybes galite rasti čia.

Erasmus+

3 pagrindinis veiksmas “Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas”

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiama:

Iniciatyva „Europos jaunimas kartu“ (orientuota tiek į visuomeninio lygmens jaunimo organizacijas, tiek į didesnes organizacijas), kuria remiama tarpvalstybinė partnerystė.

Be to, pagal šį pagrindinį veiksmą remiami:

 • veiksmai, kuriais siekiama parengti ir padėti įgyvendinti ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos darbotvarkę, įskaitant aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymosi sektorių darbotvarkes, visų pirma sudarant sąlygas valdyti ir taikyti atviruosius koordinavimo metodus;
 • Europos politikos eksperimentų vykdymas, vadovaujamas aukšto lygio valdžios institucijų ir apimantis praktinius politikos priemonių bandymus keliose šalyse, remiantis patikimais vertinimo metodais;
 • veiksmai siekiant rinkti svarbius įrodymus ir žinias apie švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sistemas ir politiką nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad būtų galima lengviau formuoti pagrįstą politiką;
 • veiksmai, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos įgūdžių ir kvalifikacijų skaidrumui ir pripažinimui, taip pat mokymosi kreditų perkėlimui siekiant skatinti kokybės užtikrinimą, remti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimą, įgūdžių valdymą ir orientavimą;
 • veiksmai, kuriais skatinamas politinis dialogas su suinteresuotaisiais subjektais Europos Sąjungoje ir už jos ribų, pavyzdžiui, per konferencijas, renginius ir kitą veiklą, dalyvaujant švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto politikos formuotojams, specialistams ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams, siekiant didinti informuotumą apie atitinkamas Europos politikos darbotvarkes ir populiarinti Europą kaip perspektyvių studijų ir mokslinių tyrimų vietą;
 • bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis (tokiomis kaip EBPO ir Europos Taryba), turinčiomis pripažintą kompetenciją ir analitinių pajėgumų, siekiant didinti švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikos poveikį ir pridėtinę vertę.

Erasmus+

„Jean Monnet“ veiksmų srityje remiama:

 • Jean Monnet“ veiksmai aukštojo mokslo srityje. Šiais veiksmais remiamos aukštojo mokslo ir studijų institucijos Europoje ir už jos ribų siekiant skatinti dėstymą ir mokslinius tyrimus Europos integracijos temomis bei politines diskusijas dėl Sąjungos politikos prioritetų ir mainus tarp akademinės bendruomenės ir politikos formuotojų.
 • „Jean Monnet“ veiksmai kitose švietimo ir mokymo srityse. Šiuo veiksmu skatinama didinti ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų trečiųjų valstybių bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų žinias apie Europos Sąjungą.
 • „Jean Monnet“ politiniai debatai: „Jean Monnet“ aukštojo mokslo tinklai, suburti atsižvelgiant į konkrečią su Komisijos prioritetu susijusią temą, rinks, dalysis ir su partneriais aptars mokslinių tyrimų išvadas, dalykų turinį ir patirtį, produktus (tyrimus, straipsnius, dalykų turinį ir t. t.).
 • Parama paskirtosioms institucijoms. Pagal veiksmą remiamos institucijos, kurios siekia Europos interesus atitinkančių tikslų ir teikia Sąjungai, jos valstybėms narėms ir piliečiams kokybiškas konkrečių prioritetinių dalykinių sričių paslaugas.

Daugiau informacijos apie “Jean Monnet” projektų finansavimo galimybes galite rasti čia.

Erasmus+

Daugiau informacijos apie ERASMUS+ programos finansavimo galimybes, aktualius kvietimas teikti paraiškas, programos vadovą galima rasti ERASMUS+ tinklapyje lietuvių kalba arba Europos Komisijos puslapyje.

Informaciją apie KTU įgyvendinamus ir įgyvendintus ERASMUS+ programos projektus galite rasti čia.

Informacija apie ERASMUS+ programą ir finansavimo galimybes KTU darbuotojams pateikiama Intranete (vpn|sso*).

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 410, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

Nordplus programa

Nordplus programos galimybės

Programa „Nordplus“ („Nordplus“ Framework Programme) yra skirta švietimo institucijoms iš Baltijos šalių (Lietuva, Latvija, Estija), Šiaurės šalių (Danija, Islandija, Norvegija, Švedija, Suomija) ir autonominių Šiaurės šalių sričių (Grenlandija, Farerų salos ir Alandų salos).

Pagrindiniai programos tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas; ilgalaikio švietimo institucijų bendradarbiavimo skatinimas, pasikeitimas patirtimi ir gerąja praktika bei pasiektų rezultatų sklaida ir tvarumas. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis

„Nordplus“ tikslinės grupės: ikimokyklinio, pradinio, bendrojo ir profesinio ugdymo įstaigos, aukštosios mokyklos, suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančios institucijos, skirtingų sektorių įvairias švietimo paslaugas teikiančios institucijos.

Informacija pie Nordplus finansavimo galimybes KTU darbuotojams pateikiama Intranete (vpn|sso*).

Informaciją apie KTU įgyvendinamus ir įgyvendintus NORDPLUS programos projektus galite rasti čia.

Nordplus programa

Nordplus paprogramės

„Nordplus“ paprogramės: „Nordplus Junior“,  „Nordplius Higher Education“, „Nordplus Adult“, „Nordplus Horizontal“, „Nordplus Nordic Languages“.

Aukštosiosios mokyklos gali teikti paraiškas „Nordplius Higher Education“ (galimybės – studentų ir dėstytojų mobilumas, intensyvūs kursai, projekto veiklos, parama aukštųjų mokyklų tinklams), „Nordplus Horizontal“ (tarpsektorinio bendradarbiavimo veiklos), „Nordplus Nordic Languages“ (Šiaurės šalių kalbų ir kultūros žinomumo didinimas) paprogramėse.

Nordplus programa

Daugiau informacijos ir aktualūs kvietimai pateikiami Nordplus programos puslapyje http://www.nordplus.lt/.

Informacija pie Nordplus finansavimo galimybes KTU darbuotojams pateikiama Intranete (vpn|sso*).

Informaciją apie KTU įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus galite rasti čia.

 

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 410, 411 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

 

Nacionalinė studijų projektinė veikla

Lietuvos mokslo taryba
LMT studentų praktikos ir tyrimai

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę (meninę) veiklą ir kelti mokslinę (meninę) kompetenciją, finansuoja studentų vasaros praktikos bei rudens ir pavasario semestrais laisvu nuo auditorinių užsiėmimų metu vykdomus tyrimų projektus, vadovaujant tyrimo vadovui.

Daugiau informacijos apie studentų projektų finansavimo galimybes galite rasti čia.

Informaciją apie Universiteto studentų įgyvendinamus ir įgyvendintus praktikų ir tyrimų projektus galite rasti čia.

Lietuvos mokslo taryba

Studentų tyrimai semestro metu

Studentų tyrimų projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų pirmos pakopos ir (ar) vientisųjų studijų pirmųjų kursų bei paskutiniųjų kursų studentai.

 • Projektus gali vykdyti studentai, kurių paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.
 • Tyrimo vadovas (-ė) turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba pripažinto menininko statusą.

Pasibaigus projektui studentas teikia projekto mokslinės veiklos (meno tyrimų) ataskaitą, pristatydamas projektą skaito pranešimą Tarybos rengiamoje studentų konferencijoje bei pateikia pranešimo santrauką.

Dėmesio! Šiuo metu priimamos praiškos projektams. Konkursas vyks iki š.m. gegužės 31 d. Daugiau informacijos galima rasti LMT svetainėje.

Lietuvos mokslo taryba

Studentų tyrimai vasaros metu

Studentų dalyvavimas tyrimuose vasaros metu – tai vasaros atostogų metu studento pagal individualią programą atliekamas tiriamasis darbas, vadovaujant tyrimo vadovui. Veiklos trukmė – 2 mėnesiai.

Projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie paraiškų teikimo metu yra paskutiniųjų kursų studentai. Studento (-ės) paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti lygus 8,0 arba didesnis.

Praktikos vadovas (-ė) turi būti ne ankstesnių kaip antrų metų doktorantas (-ė), mokslininkas (-ė), meno daktaras (-ė) arba pripažintas (-a) menininkas (-ė). Tyrimo vadovui (-ei) neturi būti taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse projekto vadovui (-ei) nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas.

Paraišką teikia tyrimo vadovas (-ė) kartu su vykdančiąja institucija.

Dėmesio! Lietuvos mokslo taryba kviečia Lietuvos ir užsienio studentus vasarą vykdyti mokslinius tyrimus. Paraiškos teikiamos iki 2024 gegužės 29 d. Daugiau informacijos apie kvietimą galima rasti čia>>.

Daugiau informacijos apie finansavimo galimybes galima rasti LMT svetainėje.

Lietuvos mokslo taryba

Kontaktai pasiteiravimui
KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras
Donelaičio g. 73, 426 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt

 

Papildoma informacija studijų projektų finansavimui

Informacija intranete:

Universiteto  tyrėjams apie studijų ir MTEPI projektinė veiklos dokumentus bei aktualius kvietimus, konferencijas ar kitus renginius, susijusius su studijų ir mokslo projektine veikla, skelbiama Universiteto vidiniame intranete (prisijungiant naudojami bendrieji KTU darbuotojų prisijungimo duomenys):

*Jungiantis prie vidinės Universiteto dokumentų valdymo sistemos naudojama sso ir per vpn.

vpn – prieiga galima tik užtikrinus saugų ryšį per virtualų privatų tinklą.
sso – jungiantis prie Universiteto IT paslaugų ar / ir sistemų naudojama bendroji vieninga autentifikacija.

 

Mokslo ir inovacijų projektų centras

Universitete mokslo, inovacijų ir studijų išorinio finansavimo projektinę veiklą koordinuoja KTU Mokslo ir inovacijų projektų centras.

Mokslo ir inovacijų projektų centro tikslas yra užtikrinti akademinių padalinių MTEPI bei studijų projektų paraiškų rengimo ir projektų valdymo kokybę bei atitinkamos kompetencijos ugdymą, siekiant sėkmingai konkuruoti dėl MTEPI bei studijų veiklos konkursinio finansavimo Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Centro komanda universiteto mokslininkams ir kitiems tyrėjams padeda rasti tinkamiausią tarptautinių ar nacionalinių finansavimo priemonių programą MTEPI veikloms vykdyti ir studijų procesui plėtoti projektinėje veikloje, teikia pagalbą rengiant mokslo, inovacijų ir studijų projektų paraiškas, padeda efektyviai administruoti įgyvendinamus projektus, atstovauja universiteto interesus kitose organizacijose, siekiant plėsti galimus tarptautinius ryšius projektinėse veiklose.

Kontaktai

K. Donelaičio g. 73, 426 kab.
tel. +370 (37) 300 197, +370 (665) 15 897
e. p. mipc@ktu.lt