Profesinė sąjunga

KTU darbuotojų profsąjunga yra esamus ir buvusius Universiteto darbuotojus vienijanti organizacija.

Apie

KTU darbuotojų profsąjunga yra savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Universiteto darbuotojus ir jame dirbusius pensininkus. KTU profsąjunga veikia laikydamasi Žmogaus teisių ir laisvių deklaracijos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir organizacijos įstatų.

Vytautas Juodagalvis

Profesinės sąjungos pirmininkas

K. Donelaičio g. 73-209, Kaunas
el. p. profsajunga@ktu.lt

Dauguma darbuotojų, ne tik kurie pradeda savo karjerą Universitete, bet ir tie, kurie jau turi ilgametę darbo patirtį, dažnai nepagalvoja apie svarbius dalykus, kurie vėliau įgauna ypatingą reikšmę. Tarp jų ir apie narystę profesinėje KTU darbuotojų sąjungoje. Dažnas nedaug žino ar nesusimąsto, kokį indėlį darbo sąlygų gerinime bei darbuotojų teisių gynime Universitete, šakos ar šalies lygiu atlieka KTU profesinė darbuotojų sąjunga. Darbuotojas neturi laukti, kol problemos susikaups, reikia galvoti apie tų problemų sprendimą kaip galima greičiau. Čia Universiteto profsąjungą ir gali Jums padėti – profsąjunginė narystė yra tam tikras apsidraudimas, kai rūpinamasi Jumis.

Jei jūsų teisė, susijusi su darbiniais santykiais yra pažeidžiama, profsąjunga jums suteiks teisinę pagalbą, konsultuodama pati arba samdydama teisininką atstovauti Jus, spręsti kylančius klausimus. Klausimų gali būti įvairių – nuo konsultacijų ar pagalbos surašyti vieną ar kitą raštą, iki teismo bylų, pvz., sugrąžinimo į darbą, atgauti nesumokėtus pinigus ir t.t.

Kuo daugiau profesinėje sąjungoje yra narių, tuo būsime stipresni, stipri profsąjunga gali greičiau suderėti su Universiteto administracija ir pasirašyti (atnaujinti) kolektyvinę sutartį.

Kolektyvine sutartimi galima išsireikalauti geresnių darbo ir poilsio sąlygų, palankesnio darbo grafiko, didesnio atlyginimo ar premijų, įvairių garantijų ir pagerinimų. Visa tai – sėkmingų derybų pasekmė. Tačiau Jūs turite aktyviai teikti pasiūlymus ką norėtumėte pagerinti ar pakeisti.

Taigi, kodėl verta būti profsąjungos nariu? Kad būtumėt organizuoti, kad galėtumėt išrinkti tuos žmones, kurie Jus tinkamai atstovautų, derėtųsi dėl geresnių darbo sąlygų ir atlyginimo.

Nauda būti profesinės sąjungos nariu:

  • Sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos nariui nustatomos 3 papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos, kurios panaudojamos studentų atostogų metu. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti išnaudojamos per kalendorinius metus, kitu atveju jis praranda teisę į tokias dienas. Tokios papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos pridedamos, neatsižvelgiant į tai, kad Profesinės sąjungos nariui priklauso teisė į pailgintas ir (ar) papildomas atostogas Vyriausybės nustatyta tvarka.
  • Sutarties galiojimo laikotarpiu per vienus kalendorinius metus profesinės sąjungos narys pasijutęs prastai ar suplanuotam vizitui į gydymo įstaigą turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas vidutinį jo darbo užmokestį. Dienos sveikatai gerinti suteikiamos informavus darbdavį.
  • Profesinės sąjungos nariui suteikiamos iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, paliekant už jas vidutinį jo darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogos per metus, paliekant už jas 50 procentų vidutinio jo darbo užmokesčio, atsižvelgus į besimokančiojo poreikius. Profesinės sąjungos narys turi pasirinkti iki 10 darbo dienų arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas. Tokios mokymosi atostogos suteikiamos pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių švietimo tiekėjų pažymas ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.
  • Esant galimybei, darbdavys turi tenkinti Profesinės sąjungos nario prašymą nuotolinio darbo organizavimo formą taikyti funkcijoms, kurios gali būti atliekamos kitoje, negu yra darbovietė, vietoje, išskyrus ugdymą ar studijas kontaktiniu būdu, ar kitas veiklas, kurios įstaigoje organizuojamos kontaktiniu būdu (pvz., susitikimus, posėdžius ir kita).
  • Darbdavys, prieš pradėdamas tirti profesinės sąjungos nario darbo pareigų pažeidimą ar tarnybinį nusižengimą, privalo apie tai informuoti darbdavio lygmens profesinę sąjungą, kuriai priklauso darbuotojas. Darbdavio lygmens profesinė sąjunga turi teisę dalyvauti darbo pareigų pažeidimo ar tarnybinio nusižengimo tyrime ir pateikti savo nuomonę. Sudarius komisiją darbo pareigų pažeidimui ar tarnybiniam nusižengimui ištirti, darbdavio lygmens profesinė sąjunga turi teisę į šią komisiją deleguoti savo atstovą.
  • Esant konfliktui su darbdaviu, profesinės sąjungos narys gauna konsultacijas ir, esant poreikiui apginti savo teisėtus interesus, gali gauti teisinį atstovavimą apmokamą profesinės sąjungos.