KTU darbuotojų profesinės sąjungos šalpos fondo įstatai

Patvirtinta 2010 m. sausio 19 d. ataskaitinėje Šalpos fondo konferencijoje

1. Bendroji dalis

1.1. KTU darbuotojų šalpos fondas (toliau vadinama – Fondas) yra kooperatiniais pagrindais laisvo apsisprendimo principu susivienijusių KTU darbuotojų visuomeninė ne pelno siekianti organizacija, veikianti prie KTU darbuotojų profsąjungos, telkianti savo narių pinigines lėšas jų ūkiniams bei socialiniams poreikiams tenkinti savitarpio paskolų teikimo būdu, prisiimant su tuo susijusią riziką bei atsakomybę.
1.2. Fondo būstinė yra KTU darbuotojų profesinės sąjungos komitete.
1.3. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos profsąjungų įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos įstatus.
1.4. Savo pinigines lėšas Fondas laiko atskiroje profsąjunginėje banko sąskaitoje.
1.5. Fondas turi savo spaudą, kuriame nurodytas jo pavadinimas: „Kauno technologijos universitetas Šalpos fondas prie KTU darbuotojų profsąjungos“.

2. Fondo nariai, jų teisės ir pareigos

2.1. Fondo nariu gali būti KTU darbuotojų profesinės sąjungos narys, pripažįstantis šiuos įstatus.
2.2. Minimalus Fondo narių skaičius – 25.
2.3. Asmuo, norintis tapti Fondo nariu, pateikia raštišką prašymą Fondo valdybai.
2.4. Fondo nariu tampama sumokėjus Fondo visuotinio narių susirinkimo nustatytą stojamąjį mokestį – 0,5 % nuo pagrindinio atlygio. Išstojant iš Fondo, stojamasis mokestis negrąžinamas.
2.5. Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima Fondo valdyba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo datos.
2.6. Narių registrą, atspindintį nario lėšas, tvarko Fondo valdyba.
2.7. Fondo narys turi šias teises:
2.7.1. dalyvauti Fondo susirinkimuose ir balsuoti, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra tiesiogiai suinteresuotas svarstomu klausimu;
2.7.2. rinkti Fondo valdymo ir kontrolės organus ir būti į juos išrinktas;
2.7.3. gauti informaciją apie Fondo veiklą, jo finansinę būklę;
2.7.4. gauti paskolą pagal prašymą;
2.7.5. pateikęs prašymą, išstoti iš Fondo, ir atgauti įnašų likutį;
2.7.6. likvidavus Fondą, gauti savo likutiniam įnašų dydžiui proporcingą Fondo turto dalį;
2.7.7. testamentu palikti savo įnašų likutį vienam ar keliems asmenims;
2.7.8. gavęs valdybos sutikimą, perleisti savo įnašų likutį kitam asmeniui;
2.7.9. ne dažniau kaip kas 6 mėn. keisti mėnesinį nario įnašą, kuris negali būti mažesnis kaip 10 Lt, arba dalį sukaupto įnašo atsiimti, jei nesinaudoja savitarpio paskolomis.
2.8. Fondo narys privalo:
2.8.1. kas mėnesį sumokėti ne mažesnį kaip 10 Lt įnašą, laiku grąžinti gautas paskolas;
2.8.2. laikytis šių įstatų, Fondo valdymo ir kontrolės organų nutarimų, vykdyti įsipareigojimus Fondui, dalyvauti Fondo veikloje;
2.8.3. baigęs darbinę veiklą Universitete ir galutinai finansiškai su juo atsiskaitydamas, grąžina Fondui paskolos likutį, jei jis yra.
2.9. Narystė fonde nutraukiama:
2.9.1. valdybai patenkinus nario prašymą išstoti iš Fondo;
2.9.2. nariui mirus;
2.9.3. pripažinus narį neveiksniu Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.9.4. Fondą likvidavus;
2.9.5. nutraukus darbinę veiklą KTU.
2.10. Narys šalinamas Fondo valdybos sprendimu ir KTU profesinės sąjungos komiteto nutarimu, jei jis šiurkščiai pažeidžia įsipareigojimus.
2.11. Su išstojusiu arba pašalintu Fondo nariu atsiskaitoma ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jo išstojimo arba pašalinimo dienos.
2.12. Mirusiam nariui priklausiusios lėšos jo įpėdiniams išmokamos ne vėliau kaip po 3 mėnesių.
2,13. Fondo narys už Fondui padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Narystės nutraukimas neatleidžia nuo atsakomybės už padarytą žalą.
2.14. Neišspręstus ginčus dėl tarpusavio atsiskaitymų sprendžia teismas.

3. Fondo valdymas, narių susirinkimai

Fondo valdymo organai yra narių susirinkimai, konferencijos ir valdyba.
3.1. Visuotinis narių susirinkimas arba jam prilygstanti konferencija yra aukščiausiasis Fondo valdymo organas. Susirinkimas (konferencija):
3.1.1. priima nutarimą reorganizuoti arba likviduoti Fondą;
3.1.2. tvirtina, keičia ir papildo Fondo įstatus;
3.1.3. tvirtina Fondo ataskaitą, lėšų sąmatą;
3.1.4. renka ar keičia Fondo pirmininką, finansininką, sekretorių ir revizorių;
3.1.5. nagrinėja Fondo narių skundus ir pasiūlymus dėl valdybos ir revizoriaus darbo;
3.1.6. nustato ir keičia Fondo finansinės veiklos tvarką;
3.1.7. tvirtina metinę finansinę ataskaitą, priima nutarimus dėl nario mokesčio paskirstymo ir nuostolių atlyginimo tvarkos;
3.1.8. įvertina Fondo valdymo ir kontrolės organų ataskaitas bei aktus;
3.1.9. tvirtina valdybos pasiūlytus labdaros ir paramos projektus.
3.2. Visuotinius narių susirinkimus arba konferencijas, nustatęs delegatų atstovavimo normą, šaukia KTU darbuotojų profsąjungos jungtinis komitetas.
3.3. Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas arba konferencija šaukiami kas dveji metai. Apie tai valdyba privalo pranešti kiekvienam nariui raštu, elektroniniu paštu arba skelbimais KTU struktūriniuose padaliniuose ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki susirinkimo.
3.4. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas arba konferencija turi būti sušaukti, jeigu:
3.4.1. numatoma Fondą reorganizuoti ar likviduoti;
3.4.2. Fondas negali įvykdyti finansinių įsipareigojimų;
3.4.3. to reikalauja iniciatyvos teisę turintys ne mažiau kaip ¼ Fondo narių arba jungtinis profsąjungos komitetas;
3.4.4 teismo sprendimu.
3.5. Visuotinio narių susirinkimo ar konferencijos nutarimai yra galiojantys, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių arba delegatų. Nesant kvorumo susirinkimas arba konferencija šaukiami pakartotinai LR įstatymuose nustatyta tvarka (antrajame susirinkime kvorumas nebūtinas).
3.6. Susirinkimo dalyviai arba konferencijos delegatai registruojami patvirtinamame sąraše.
3.7. Balsavimas susirinkime ar konferencijoje yra atviras. Slaptai balsuojama, jei to reikalauja ne mažiau kaip pusė susirinkimo dalyvių.
3.8. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
3.9. Ataskaitinis susirinkimas ar konferencija tvirtina Fondo revizoriaus pateiktą Fondo finansinės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu aktą.
3.10. Visuotinio narių susirinkimo protokolą ir registruotų dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
3.11. Visuotinio narių susirinkimo arba konferencijos pirmininkas kiekvieną kartą renkamas iš KTU profsąjungos jungtinio komiteto ar Fondo narių, o iki jo išrinkimo pirmininkauja KTU profsąjungos arba Fondo valdybos pirmininkas.
3.12. Visuotinio narių susirinkimo arba konferencijos nutarimas gali būti apskųstas KTU darbuotojų profsąjungai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos arba nuo tos dienos, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

4. Fondo valdyba

Fondo valdyba vykdo organizacinę-finansinę fondo veiklą tarp narių visuotinių susirinkimų arba konferencijų ir yra už ją atsakinga.
4.1. Fondo valdybą sudaro 3 nariai: pirmininkas, finansininkas ir sekretorius.
4.2.Valdyba yra kolegialus vykdomasis Fondo organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas.
4.3. Valdybos narius renka Fondo visuotinis narių susirinkimas dvejiems metams.
4.4. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
4.5. Fondo valdyba:
4.5.1. inicijuoja Fondo visuotinius narių susirinkimus ar konferencijas;
4.5.2. priima naujus narius į Fondą bei sustabdo jų narystę šių įstatų 2.10 punkte numatytu atveju;
4.5.3. tvarko Fondo narių registrą ir kasmet raštu informuoja kiekvieną fondo narį apie jo įnašus ir skolas;
4.5.4. nustato su KTU profsąjungos jungtiniu komitetu suderintus samdos pagrindais dirbančių Fondo darbuotojų darbo apmokėjimo dydį ir tvarką;
4.5.5. savo sprendimu fondo nariams gali skirti pašalpas;
4.5.6. svarsto Fondo narių prašymus dėl jų įnašų paveldimumo;
4.5.7. atstovauja Fondui teisme, kitose institucijose ir kitais atvejais;
4.5.8. apie savo veiklą informuoja Fondo priežiūros instituciją – KTU darbuotojų profsąjungą.

5. Fondo veiklos kontrolė

5.1. Fondo valdyba savo veiklą derina su KTU darbuotojų profsąjungos komitetu, kuriam ji yra atskaitinga.
5.2. Fondo finansinės veiklos kontrolę vykdo ataskaitiniame jo narių susirinkime dvejiems metams renkamas revizorius.
5.3. Revizoriaus prašymu Fondo finansininkas teikia jam Fondo finansinės būklės dokumentus, pagal kuriuos jis rengia metinius aktus. Su jais supažindinama Fondo valdyba, KTU profsąjungos jungtinis komitetas ir Fondo narių konferencija.
5.4. Ataskaitinio laikotarpio aktą revizorius teikia ataskaitinei konferencijai.

6. Fondo savitarpio paskolų išdavimo tvarka

6.1.Fondas laikotarpiui iki vienų metų duoda savo nariams savitarpio paskolas turtui, buičiai reikalingiems daiktams įsigyti, paslaugoms apmokėti, narių ūkinei ir profesinei veiklai plėtoti.
6.2. Paskolos Fondo nariams išduodamos valdybos nutarimu pagal pateiktą prašymą.
6.3. Vienam Fondo nariui leidžiamos duoti paskolos suma priklauso nuo nario turimų santaupų Fonde, jo gaunamo atlyginimo, paskolos tikslingumo bei darbo Universitete trukmės.
6.4. Už išduotas savitarpio paskolas mokamas metinis 5 % rizikos faktoriaus nario mokestis.
6.5. Fondo narys paskolą privalo grąžinti prašyme nustatytais terminais.
6.6. Laiku negrąžinus paskolos, nuo paskolos neatlygintos dalies mokami 0,2 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną.
6.7. Dar negrąžinęs visos paskolos Fondo narys neturi teisės gauti naujos paskolos.
6.8. Negrąžintos paskolos išieškomos per teismą.
6.9. Maksimalus paskolos dydis – 4000 Lt.

7. Fondo lėšos, turtas ir apskaita

7.1. Fondo lėšas sudaro:
7.1.1. Fondo narių stojamasis mokestis – 0,5% nuo pagrindinio atlyginimo;
7.1.2. Fondo narių minimalus mėnesinis įnašas – 10 Lt. (jei narys pageidauja, jis gali būti ir didesnis);
7.1.3. rizikos faktoriaus nario mokestis už išduotas paskolas;
7.1.4. delspinigiai už laiku negrąžintas paskolas;
7.1.5. galimos kitos piniginės įplaukos: labdaros, rėmėjų parama.
7.2. Fondo lėšų apskaitos, finansinės-ūkinės veiklos buhalterinius bei finansinius dokumentus tvarko ir už juos tiesiogiai atsako Fondo finansininkas.
7.3. Fondo valdyba turi teisę Fondo lėšas, gautas už palūkanas ir delspinigius, naudoti veiklos organizacinėms, ūkio bei kitoms išlaidoms padengti.
7.4. Su Fondo finansininku darbo sutartį sudaro ir nutraukia KTU darbuotojų profsąjungos komitetas.

8. Fondo likvidavimas

8.1. Nutarimą likviduoti Fondą gali priimti narių visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 visų narių balsų.
8.2. Fondo likvidavimą Fondo susirinkimo nutarimu organizuoja KTU darbuotojų profsąjungos komitetas.

Naujoji įstatų redakcija pakeičia iki šio susirinkimo galiojusius įstatus, kurie buvo priimti KTU darbuotojų profsąjungos Šalpos fondo narių visuotiniame susirinkime 2001 m. sausio 23 d.