KTU dovanų politika

Nurodytais kontaktiniais duomenimis galite pateikti informaciją apie jums siūlytą, siūlomą, žadamą duoti ar duotą neteisėtą atlygi, taip pat gautą dovaną

 

Dovana

Pranešimas

Pranešamą informaciją apie Jums siūlytą, siūlomą, žadamą duoti ar duotą (paliktą, rastą, atsiųstą, perduotą per kitą asmenį) neteisėtą atlygį išnagrinės Teisės skyriaus korupcijos rizikos valdymo specialistas  ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo.

Informaciją apie gautą dovaną, užpildžius dovanos perdavimo aktą ir pačią dovaną pateikite Teisės skyriaus korupcijos rizikos valdymo specialistui, kad būtų nustatyta jos vertė ir priimtas sprendimas dėl tolimesnio jos saugojimo ar naudojimo.

Universitete taikoma dovanų politika pagal minimalius Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus – registruojamos darbuotojų gautos dovanos, kurių vertė didesnė nei 150 eurų.

Dovana – tai bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. Terminas „dovana“ apibrėžiamas plačiai ir apima bet ką, ką galima įvertinti pinigais, t.y. “atsidėkojimas”, daiktas, paslauga, nuolaida, vaišingumas, skolinimas. Šis terminas taip pat apima dovanojamas paslaugas, apmokymus, transporto, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas ir pan.

Dovanojimas – tai sandoris, kurio pagrindinė ypatybė yra neatlygintinumas. Jei “dovanojant” daroma prielaida, kad apdovanotasis turi kažką už tai (ne)daryti, (ne)atlikti ir pan., tai jau nėra dovanojimas. Kai “dovana” valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui (taip pat ir asmeniui dirbančiam viešojoje įstaigoje, kuri gauna lėšas iš Lietuvos valstybės biudžeto ir turi administravimo įgaliojimus) yra susijusi su jo teisėtu ar neteisėtu veikimu ar neveikimu, vykdant tarnybinius įgaliojimus, gali būti pritaikytos net Baudžiamojo kodekso nuostatos.

Kęstutis Prokopas
Korupcijos rizikos valdymo specialistas

K. Donelaičio g. 73-001, Kaunas
tel. +370 (37) 300 296
e. p. kestutis.prokopas@ktu.lt

 

Kada draudžiama priimti / teikti dovanas?

Įstatymas draudžia priimti (teikti) dovanas, jeigu tai gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Kadangi būtina paisyti šios Įstatymo nuostatos raidės ir dvasios, negalima priimti (teikti) ir tokių dovanų, kurios sukelia interesų konflikto regimybę. Todėl viešojoje įstaigoje dirbantys asmenys ir teikiantys viešąsias paslaugas  neturėtų priimti (teikti) dovanų esant situacijoms, kai vien jau tokio dovanojimo aplinkybės – vieta, laikas, forma ir pan., visuomenės galėtų būti suprastos nevienareikšmiškai bei vertinamos prieštaringai (t. y. sukeltų interesų konflikto minėtųjų asmenų veikloje regimybę). Dovanos, tiesiogiai ar netiesiogiai priimamos iš asmenų (teikiamos asmenims), su kurių interesais susijusį klausimą išsprendė, sprendžia, ar galėtų spręsti ateityje viešąsias paslaugas teikiantis asmuo, vos tik apdovanojimo faktas taps viešai žinoma aplinkybe, neabejotinai ir visiškai pagrįstai visuomenėje bus suprastos kaip paprasčiausias būdas paveikti pastarojo tarnybinius sprendimus taip, kad jie būtų palankūs dovanotojui (ar jo artimiems asmenims). Šiuo atveju apdovanotasis asmuo neišvengiamai veiks interesų konflikto situacijoje, todėl ir jo priimami sprendimai negalės būti objektyvūs bei nešališki, kaip to reikalauja viešasis visuomenės interesas.

Asmuo, teikiantis viešąsias paslaugas, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnyje numatytą viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Šis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio viešojoje įstaigoje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai), kurių vertė neviršija 150 eurų. Jei dovanos vertė viršija 150 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės nuosavybe.  Tokia dovana įvertinama ir saugoma įstaigos vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais. Šiuos ribojimus priimti dovanas nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 13 straipsnio 1 dalis.

 

VTEK rekomendacijos

VTEK rekomenduoja:

 •  niekada nepriimkite dovanų, kurios teikiamos dėl Jūsų kaip viešojoje įstaigoje dirbančio asmens vykdomų funkcijų (išskyrus reprezentacijai skirtas dovanas: valstybės, įstaigos ir kitokią simboliką, kalendorius, knygas ir kitokius informacinio pobūdžio spaudinius);
 • niekada nepriimkite dovanojamų grynųjų pinigų ir patys jų neteikite, išskyrus dovanojamų Jūsų artimų asmenų ir tik asmeniniais tikslais. Priešingu atveju Jums bus nepaprastai sunku įtikinti visuomenę, jog tai ne korupcija;
 • jei Jums yra siūloma dovana, arba ją ketinate įteikti kitiems asmenims, tačiau iš tiesų nežinote, kaip turėtumėte pasielgti, kad nesukompromituotumėte institucijos, kurioje dirbate, o patys nebūtumėte apkaltintas korupcija, šias abejones atvirai išdėstykite institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, savo tiesioginiam vadovui ir paprašykite pateikti rekomendacijas, kaip tinkamai pasielgti esamoje situacijoje.
 

Prieš apsisprendžiant priimti / teikti dovaną

Prieš apsisprendžiant priimti/teikti dovaną, pagalvokite apie:

 • dovanos įteikimo aplinkybes: priežastis, vietą, laiką, būdą, dovanos formą;
 • dovanos vertę, ypač jei matosi, jog ji didesnė, nei to įprastomis sąlygomis leistų tikėtis Jus su dovanotoju (ar asmeniu, kuriam ketinate dovanoti) siejantys santykiai;
 • dovanojimų dažnumą ir jų periodiškumą (net smulkios, tačiau dažnai dovanojamos dovanos turėtų kelti Jūsų susirūpinimą);
 • kokie, Jūsų manymu, yra dovaną teikiančio asmens ketinimai Jūsų atžvilgiu (tai jis daro iš mandagumo ar pagarbos Jums, o gal turėdamas ketinimų palankiu sau būdu paveikti Jūsų būsimus tarnybinius sprendimus, tiesiogiai ar netiesiogiai atsidėkoti už daromus ar buvusius);
 • ar su dovanotoju nesielgėte dviprasmiškai, savo elgesiu leisdami jam susidaryti klaidingą nuomonę, jog dovanos (atsidėkojimo) iš jo laukiate ir tikitės;
 • ar priėmęs (įteikęs) dovaną galėsite jaustis laisvas nuo bet kokių galimų įsipareigojimų dovanotojui (apdovanotajam);
 • galbūt didžioji ar net absoliuti Jūsų tarnybinių funkcijų dalis yra susiję su būsimu dovanotoju (apdovanotuoju), todėl priėmus iš jo dovaną ar ją įteikus, tektų nusišalinti nuo atitinkamų tarnybinių klausimų sprendimo;
 • ar Jums būtų patogu ir nekeltų jokio psichologinio diskomforto (rūpesčių) tai, jog dovanos gavimo (įteikimo) faktas taps viešai visiems (kolegoms, interesantams, žiniasklaidai, plačiajai visuomenei) žinomas;
 • ar esate pasirengęs skaidriai deklaruoti dovaną ir jos šaltinį savo institucijai ir jos interesantams, savo bendradarbiams, žiniasklaidai ir visai visuomenei?
 

Dokumentai