Universiteto taryba

Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir
visuomenės atstovai.

Tarybos sudėtis

Taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių. Dabartinė Tarybos sudėtis paskelbta 2017 m. birželio 29 d. Senato pirmininko nutarimu Nr. V3-S-52.

Raimundas Petrauskas

Tarybos pirminikas, UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius

Artūras Keršys

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesorius

Kęstutis Šliužas

IPI srl, COESIA group (Italija) vadovas

Kęstutis Zaleckis

Statybos ir architektūros fakulteto profesorius, Mokslo grupės "Kultūrinė ir erdvinė aplinka" pagrindinis tyrėjas

Mantas Katinas

„Wargaming Vilnius“ generalinis direktorius

Minvydas Kazys Ragulskis

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius, Mokslo grupės "Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras" pagrindinis tyrėjas

Petras Rimantas Venskutonis

Cheminės technologijos fakulteto profesorius

Rimantas Butleris

Informatikos fakulteto profesorius, mokslo grupės "Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija" pagrindinis tyrėjas

Robertas Dargis

Įmonių grupės „EIKA“ įkūrėjas bei valdybos pirmininkas

Simonas Petrulis

UAB "Marijampolės LEZ valdymo bendrovė" generalinis direktorius

Žilvinas Kalvanas

Studentų atstovybės skirtas narys

Tarybos funkcijos

Taryba, vadovaudamasi Universiteto statutu, atlieka šias funkcijas:

 1. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą.
 2. Įvertinusi Senato siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti statuto pakeitimus.
 3. Svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus.
 4. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką.
 5. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų.
 6. Nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus.
 7. Tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles.
 8. Rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius.
 1. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę.
 2. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą.
 3. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį.
 4. Užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos.
 5. Kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą.
 6. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui.
 7. Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje.
 8. Atlieka Universiteto statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.