Universiteto taryba

Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir
visuomenės atstovai.

Tarybos sudėtis

Taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių. Dabartinė Tarybos sudėtis paskelbta 2022 m. birželio 14 d. Senato nutarimu Nr. V3-S-26.

Arvydas Paukštys

Tarybos pirmininkas, UAB „TELTONIKA IoT GROUP“ vadovas

Agnius Liutkevičius

Informatikos fakulteto Kompiuterių katedros profesorius, Studijų programų vadovas

Augustas Baltrėnas

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės deleguotas narys

Egidijus Stancikas

Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius

Lina Slavinskė

UAB „Energia futura" organizacijos vystymo vadovė, Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės deleguota narė

Minvydas Kazys Ragulskis

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Matematinio modeliavimo katedros profesorius, Mokslo grupės „Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras“ pagrindinis tyrėjas

Raimundas Petrauskas

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius

Regita Bendikienė

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros profesorė, Studijų programų vadovė

Rimantas Butleris

Informatikos fakulteto Informacijos sistemų katedros profesorius, Mokslo grupės „Semantika ir žiniomis grindžiama informacinių sistemų inžinerija“ pagrindinis tyrėjas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų centro vadovas

Rytis Krušinskas

Ekonomikos ir verslo fakulteto Ekonomikos, Verslo ir vadybos akademinio centro profesorius

Simonas Petrulis

UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ generalinis direktorius

Tarybos funkcijos

Taryba, vadovaudamasi Universiteto statutu, atlieka šias funkcijas:

 1. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą.
 2. Įvertinusi Senato siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti statuto pakeitimus.
 3. Svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus.
 4. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką.
 5. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų.
 6. Nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus.
 7. Tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles.
 8. Rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius.
 1. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę.
 2. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą.
 3. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį.
 4. Užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos.
 5. Kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą.
 6. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui.
 7. Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje.
 8. Atlieka Universiteto statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.