Universiteto taryba

Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.

Tarybos sudėtis

Taryba sudaroma 5 metams iš 11 narių. Dabartinė Tarybos sudėtis paskelbta 2012 m. spalio 1 d. Senato pirmininko nutarimu Nr. V3-S-66.

Arvydas Janulaitis
Prof. Arvydas Janulaitis

Tarybos pirmininkas

Ramutis Petras Bansevičius
Prof. Ramutis Petras Bansevičius

Mechatronikos institutas

Regimantas Buožius
Regimantas Buožius

UAB „ACC Distribution“ direktorius

Gintautas Galvanauskas
Gintautas Galvanauskas

„Danske Bank“ A/S Lietuvos filialo vadovas

Rimantas Gatautis
Prof. Rimantas Gatautis

Ekonomikos ir verslo fakultetas

Mindaugas Glodas
Mindaugas Glodas

UAB „Nextury Ventures“ generalinis direktorius

Raimondas Kuodis
Doc. Raimondas Kuodis

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas

Arūnas Laurinaitis
Arūnas Laurinaitis

Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas

Algirdas Šackus
Prof. Algirdas Šačkus

Cheminės technologijos fakultetas

Sigitas Stanys
Prof. Sigitas Stanys

Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas

Dr. Martynas Ubartas

Studentų reikalų departamento direktorius

Tarybos funkcijos

Taryba, vadovaudamasi Universiteto statutu, atlieka šias funkcijas:

 1. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą.
 2. Įvertinusi Senato siūlymus, teikia Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti statuto pakeitimus.
 3. Svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus.
 4. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką.
 5. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų.
 6. Nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus.
 7. Tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles.
 8. Rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius.
 1. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę.
 2. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą.
 3. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį.
 4. Užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos.
 5. Kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą.
 6. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui.
 7. Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje.
 8. Atlieka Universiteto statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku