Universiteto statutas

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XI-2149

Įžanga

2010 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. XI-1194 (Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. XI-2149 nauja redakcija) 1 priedėlis

Kauno technologijos universitetas yra kilęs iš Lietuvos universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune, pertvarkius 1920 m. sausio 27 d. įsteigtus Aukštuosius kursus. Lietuvos universitetas 1930 m. pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. vasarą jam grąžintas Vytauto Didžiojo universiteto vardas, 1944 m. pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu, 1946 m. – Kauno valstybiniu universitetu. 1950 m. Kauno valstybinis universitetas, atskyrus Medicinos fakultetą, reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, kuris Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Prezidiumo 1990 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. I-736 tapo Kauno technologijos universitetu (Žin., 1990, Nr. 32-781).

Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą, talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybingą aplinką; puoselėti demokratiją ir nacionalinę kultūrą.

I skyrius. Bendrosios nuostatos

Pirmasis skirsnis. Universiteto statusas
Antrasis skirsnis. Universiteto tikslai ir uždaviniai
Trečiasis skirsnis. Universiteto autonomija ir atskaitomybė
Ketvirtasis skirsnis. Akademinė laisvė ir akademinės bendruomenės teisės
Penktasis skirsnis. Dėstomoji kalba

Pirmasis skirsnis. Universiteto statusas

 1. Universitetas yra valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos universitetinės studijos, atliekami moksliniai tyrimai ir plėtojama taikomoji mokslo ir meno veikla.
 2. Universiteto steigėjas yra Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas).
 3. Universitetas yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip viešoji įstaiga, turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitų Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose.
 4. Universiteto buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas. Universiteto pavadinimas lietuvių kalba – Kauno technologijos universitetas (trumpinys – KTU). Universiteto pavadinimas anglų kalba – Kaunas University of Technology.
 5. Universitetas turi savo vėliavą, emblemą ir kitą atributiką, kurių sukūrimo ir naudojimo tvarką nustato Universiteto senatas (toliau – Senatas).
 6. Universiteto statutą tvirtina Seimas.
 7. Universitetas yra Lietuvos mokslo, technologijų ir inovacijų ugdymo centras, neatskiriama Europos ir pasaulio akademinės bendruomenės dalis.
 8. Universitetas vykdo visų studijų pakopų programas, atsižvelgdamas į mokslo ir kultūros vidaus raidą, į asmens ir bendruomenių nuolatinio tobulėjimo poreikius ir siekius įgyti reikiamą kvalifikaciją pagal visuotinai pripažintus standartus.
 9. Universitete pripažįstamos Didžiosios Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartijos, Europos Sąjungos bendros studijų ir mokslinių tyrimų erdvės deklaracijos ir nuostatos. Universiteto veikla yra nukreipta į žmogaus gerovės kūrimą, į darnią miesto, valstybės ir pasaulio raidą.
 10. Pagrindinės Universiteto veiklos sritys – studijos, moksliniai tyrimai, technologinės paslaugos. Universitetas organizuoja ir vykdo studijas, teikia Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) nustatytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, taiko mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus, kaupia mokslo žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės vertybes ir tradicijas.
 11. Pagrindinės Universiteto veiklos rūšys – aukštasis universitetinis mokslas, mokslinių tyrimų ir taikomoji veikla, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, inovacijų diegimas ir technologinių paslaugų teikimas. Universitetas įstatymų nustatyta tvarka gali vykdyti ir kitų rūšių veiklą, reikalingą Universiteto misijai, tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
 12. Universitetas, įgyvendindamas savo veiklos tikslus, vadovaujasi šiais principais:
  1) demokratinės savivaldos;
  2) akademinės studijų ir mokslinių tyrimų laisvės;
  3) akademinės etikos ir moralės;
  4) sąžiningos konkurencijos;
  5) mokslo žiniomis, tyrimais ir praktika pagrįstų studijų;
  6) studentų pilietiškumo, tautiškumo ir patriotizmo, savarankiškumo ir aktyvaus dalyvavimo studentų savivaldoje skatinimo vykdant mokslinę, visuomeninę ir meninę veiklą, taip pat sporte;
  7) kompetencijos, profesionalumo ir atsakomybės jausmo ugdymo ir branginimo;
  8) iniciatyvos, inovacijų ir naujausių darbo metodų rėmimo;
  9) nuolatinio mokymosi siekio;
  10) integravimosi į Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimą;
  11) orientavimosi į tarptautinius kokybės standartus;
  12) tarptautinio lygio bendradarbiavimo siekio;
  13) tradicijų gerbimo ir puoselėjimo;
  14) atvirumo ir atskaitingumo visuomenei.

Antrasis skirsnis. Universiteto tikslai ir uždaviniai

 1. Vykdyti studijas, teikiančias asmeniui moksliniais tyrimais grindžiamą, šiuolaikinį pažinimo ir technologijų lygį atitinkantį aukštąjį universitetinį išsilavinimą:
  1) siūlyti platų visų pakopų studijų programų pasirinkimą, atsižvelgiant į visuomenės, mokslo, technologijų ir darbo rinkos raidos tendencijas;
  2) ugdyti visapusiškai išsilavinusią, etiškai atsakingą, kūrybingą ir verslią asmenybę;
  3) sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą, kelti įgytą kvalifikaciją ir persikvalifikuoti;
  4) šviesti visuomenę, ugdyti jos humanitarinę, technologinę ir inžinerinę kultūrą, moralines vertybes, pilietiškumą ir pilietinę savimonę;
  5) užtikrinti lygias galimybes, sukuriant įvairiapusę mokymosi aplinką, kurioje individualios savybės – lytis, amžius, tautybė, socialinė padėtis, negalia ar etninė kilmė, religiniai įsitikinimai, politinės pažiūros – pripažįstamos ir vertinamos;
  6) skatinti studentų kūrybingumą ir iniciatyvą, kad jie ugdytų savo asmenybę ir intelektą, gebėtų nustatyti, apibrėžti ir spręsti problemas, suvoktų profesinę ir etinę atsakomybę, gerai pasirengtų nuolat tobulėti ir priimti visuotinius iššūkius;
  7) skatinti studentų dalyvavimą Universiteto savivaldoje, mokslinėje, meno ir visuomeninėje veikloje, sporte;
  8) sukurti efektyvią vidinę studijų ir mokslinių bei technologinių tyrimų kokybės užtikrinimo sistemą, įtraukti studentus į visų lygių veiklą ir sprendimų priėmimo procesą;
  9) užtikrinti sveiką ir saugią darbo aplinką, padėti personalui tobulėti ir siekti aukščiausių profesinių standartų;
  10) plėtoti bendradarbiavimo ryšius su šalies ir užsienio partneriais;
  11) puoselėti tautos ir valstybės tapatumą, lietuvių mokslinę ir techninę terminiją, Europos humanistines tradicijas.
 2. Darniai plėtoti įvairių sričių mokslinį pažinimą ir kurti naujas mokslo žinias, vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, rengti mokslininkus:
  1) Universitete atliekamus fundamentinius ir taikomuosius tyrimus sieti su šalies ūkio poreikiais;
  2) jungtis į bendrąją Europos mokslinių tyrimų erdvę, skatinti tarptautinę mokslo integraciją, plėtoti ryšius su pasaulio akademine bendruomene, skleisti Lietuvos kultūros savitumą;
  3) užtikrinti mokslo ir studijų vienovę;
  4) publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus, rengti ir leisti monografijas, vadovėlius, kitus mokslo ir studijų leidinius;
  5) rengti kūrybingus ir naujausius tyrimų metodus išmanančius mokslininkus;
  6) kurti žinių visuomenę;
  7) saugoti ir puoselėti gamtos, mokslo, kultūros paveldą ir supažindinti su juo visuomenę.
 3. Skatinti pažangią šalies raidą bendradarbiaujant su visuomenės ir ūkio partneriais, plėtoti inovacijų diegimą, technologijų kūrimą ir perdavimą:
  1) skleisti mokslo, inžinerijos, technologijų ir inovacijų plėtros idėjas, populiarinti pažangiąsias technologijas;
  2) plėtoti patentinę ir licencinę veiklą;
  3) ugdyti mokslui ir žinioms imlią visuomenę, gebančią konkuruoti aukšto lygio technologijų, gaminių ir paslaugų rinkoje;
  4) savo kūrybiniu ir intelektiniu indėliu prisidėti prie palankios šalies ūkio, socialinės ir ekonominės raidos, palaikyti glaudžius ryšius su pramonės, verslo atstovais, valstybės valdymo ir savivaldybių institucijomis, vykdyti bendrus projektus ir teikti paslaugas;
  5) kaupti lėšas Universiteto veiklai vykdyti ir strateginiams tikslams įgyvendinti, socialinėms reikmėms užtikrinti.

Trečiasis skirsnis. Universiteto autonomija ir atskaitomybė

 1. Universitetas turi autonomiją, apimančią akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą, grindžiamą savivaldos principu, akademine laisve, pagarba žmogaus teisėms ir apibrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir konstitucinėje doktrinoje, Didžiojoje Europos universitetų chartijoje ir šiame statute. Universiteto autonomija įgyvendinama šio statuto ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nustatyta tvarka Universiteto autonomija derinama su atskaitomybe visuomenei ir steigėjui.
 2. Universitetas turi teisę:
  1) pasirinkti studijų ir asmenybės ugdymo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, profesionaliosios meno veiklos, kultūros ir mokslo žinių sklaidos kryptis ir formas;
  2) šio statuto nustatyta tvarka sudaryti savivaldos institucijas;
  3) nustatyti studijų tvarką ir formas;
  4) Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka nustatyti studijų kainą;
  5) rengti ir tvirtinti teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančias studijų programas;
  6) teikti kvalifikacinius laipsnius ir profesines kvalifikacijas, mokslo laipsnius, pedagoginius ir garbės vardus;
  7) teikti kitas švietimo, kvalifikacijos kėlimo, ekspertines paslaugas;
  8) leisti studijų, mokslo ir kitą literatūrą;
  9) priimti ir šalinti studentus ir klausytojus;
  10) skirti stipendijas studentams iš savo ar rėmėjų lėšų;
  11) laikydamasis įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatyti savo struktūrą, vidaus darbo tvarką, darbuotojų skaičių, jų teises, pareigas ir darbo apmokėjimo sąlygas, pareigybių reikalavimus, konkursų pareigoms eiti organizavimo ir darbuotojų atestavimo tvarką;
  12) nustatyti valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų naudojimo tvarką ir atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kainas;
  13) sudaryti ir įgyvendinti Universiteto plėtros planus;
  14) organizuoti mokslo ir kitus renginius;
  15) nustatyti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis formas;
  16) teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti turtą, juo disponuoti;
  17) teisės aktų nustatyta tvarka steigti ribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis ir į juos investuoti;
  18) verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Universiteto veiklos tikslais;
  19) teisės aktų nustatyta tvarka steigti mokslo ir studijų institucijų ar kitas asociacijas;
  20) saugoti savo archyvuose mokslininkų, literatūros, kultūros ir meno veikėjų rankraščius, teisėtai paveldėtą Kauno valstybinio universiteto turtą, taip pat saugoti Universiteto archyvinius dokumentus ir kitą mokslo ir kultūros istorijai vertingą medžiagą;
  21) naudotis savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise; keisti Universitetui valstybės perduotų teritorijų ribas ar pastatų priklausomybę gali Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) Universiteto tarybos (toliau – Taryba) sutikimu. Jeigu Taryba nesutinka, teritorijos ribas ar pastatų priklausomybę gali keisti tik Seimas; 22) naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.
 3. Universitetas privalo:
  1) užtikrinti akademinės bendruomenės narių akademinę laisvę;
  2) informuoti steigėją ir visuomenę apie studijų ir mokslinės veiklos kokybės užtikrinimo priemones, savo finansinę, ūkinę ir mokslinę veiklą ir lėšų naudojimą, savo studijų programų išorinio kokybės vertinimo ir akreditavimo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;
  3) laiku teikti Vyriausybės įgaliotoms institucijoms oficialią informaciją (statistinius duomenis ir dalykinę informaciją), reikalingą mokslo ir studijų sistemos valdymui ir stebėsenai;
  4) teikti studijuojantiems asmenims karjeros konsultacijas; 5) vykdyti kitas teisės aktų nustatytas prievoles.

Ketvirtasis skirsnis. Akademinė laisvė ir akademinės bendruomenės teisės

 1. Universiteto akademinė bendruomenė, kurią sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai, naudojasi akademine laisve ir vadovaujasi Senato patvirtintu Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etikos kodeksu.
 2. Universiteto akademinės bendruomenės nariams laiduojama akademinė laisvė, apimanti:
  1) minties, žodžio, pasaulėžiūros ir tikėjimo laisvę;
  2) mokslo (meno) ir pedagoginės veiklos metodų ir prieigos pasirinkimo laisvę, atitinkančią pripažįstamus etikos principus;
  3) lygią teisę dalyvauti konkursuose dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti, taip pat priėmimo į studijas konkursuose, neatsižvelgiant į lytį, rasę, politinius ir religinius įsitikinimus, tautybę ir pilietybę;
  4) apsaugą nuo varžymų ir sankcijų už savo tyrimų rezultatų ir įsitikinimų skelbimą, išskyrus atvejus, kai skelbiama informacija yra valstybės ar tarnybos paslaptis ir (arba) Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimas arba gali daryti žalą visuomenei.
 3. Akademinei bendruomenei taip pat laiduojama:
  1) kūrybos ir intelektinio darbo autorių teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse;
  2) lygios teisės dalyvauti Universiteto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti;
  3) nešališkas ir viešas mokslo darbų recenzavimas;
  4) teisė dėstytojams, mokslo darbuotojams ir studentams dalyvauti Universiteto savivaldoje šiame statute nustatyta tvarka;
  5) teisė dalyvauti rengiant ir priimant Universiteto ir jo padalinių veiklą reglamentuojančius dokumentus ir jo plėtros planus, svarstant Universiteto ir jo padalinių veiklą;
  6) teisė dalyvauti teisėtai veikiančių šalies ir tarptautinių profesinių, visuomeninių ir politinių organizacijų ir asociacijų veikloje;
  7) teisė dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes, draugijas, būrelius ir klubus, kurti universitetines nepolitines visuomenines organizacijas;
  8) teisė savarankiškai skelbti savo intelektinės (mokslinės) veiklos rezultatus įstatymų ar sutarčių nustatyta tvarka;
  9) teisė tobulėti ir kelti profesinę kvalifikaciją.

Penktasis skirsnis. Dėstomoji kalba

 1. Universitete dėstomoji kalba yra lietuvių kalba. Kitomis kalbomis galima dėstyti, kai:
  1) studijų programos turinys siejamas su kita kalba;
  2) paskaitas skaito ar kitiems akademiniams užsiėmimams vadovauja užsienio dėstytojai;
  3) studijos vyksta pagal jungtinių studijų programas arba studijų programas, kurias baigus suteikiamas dvigubas kvalifikacinis laipsnis, ir šių programų dalis vykdoma kitose šalyse, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose, kuriose dėstoma ne lietuvių kalba, arba atitinka šio punkto 1 ar 2 papunktyje nustatytus atvejus;
  4) studijos vyksta pagal užsieniečių studijoms skirtas studijų programas arba studijų mainų atveju.

II skyrius. Universiteto valdymas

Pirmasis skirsnis. Taryba
Antrasis skirsnis. Senatas
Trečiasis skirsnis. Rektorius
Ketvirtasis skirsnis. Studentų atstovybė
Penktasis skirsnis. Procedūros

 1. Universitetas turi kolegialius valdymo organus – Tarybą ir Senatą ir vienasmenį valdymo organą – rektorių.
 2. Universitetas turi ir savivaldos organus – fakultetų tarybas ir studentų atstovybę.
 3. Universitetas turi patariamuosius organus: rektoriaus – rektoratą, dekanų – dekanatus, mokslo institutų ir centrų direktorių – patariamąsias tarybas.

Pirmasis skirsnis. Taryba

 1. Taryba atlieka šias funkcijas:
  1) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą;
  2) įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti Statuto pakeitimus;
  3) svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus;
  4) įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką;
  5) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Renka, skiria rektorių į pareigas ir atleidžia iš jų. Rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų;
  6) nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus;
  7) tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles;
  8) rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
  9) įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
  10) per vieną mėnesį patvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą;
  11) per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį;
  12) užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos;
  13) kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo veiklos finansavimą;
  14) įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui;
  15) rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje;
  16) atlieka šiame statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas.
 2. Taryba sudaroma iš 11 narių tokia tvarka:
  1) vieną Tarybos narį skiria studentų atstovybė jos įstatuose nustatyta tvarka. Jeigu atstovybės nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija);
  2) penkis – dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas ir kurie užima pareigas konkurso būdu. Jie renkami dėstytojų ir mokslo darbuotojų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas ir kurie užima pareigas konkurso būdu, atstovų susirinkime daugiau kaip pusės jame dalyvaujančių atstovų balsų dauguma. Atstovai renkami Universiteto padaliniuose, laikantis proporcingo atstovavimo principo, kai vienas atstovas renkamas nuo dešimties pagrindines pareigas Universitete einančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų;
  3) penki nariai atrenkami, skiriami ir atšaukiami Senato nustatyta tvarka iš asmenų, nepriklausančių Universiteto personalui ir studentams, iš jų vienas narys – studentų atstovybės savo nustatyta tvarka. Šie penki nariai atrenkami viešo konkurso būdu ir skiriami įvertinus Aukštojo mokslo tarybos atliktą kandidatų įvertinimą;
  4) rektoriaus įsakymu sudaryta rinkimų komisija apie susirinkimus (konferencijas) (laiką, vietą, darbotvarkę, kandidatų iškėlimo tvarką) Universiteto bendruomenę informuoja internetu ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų;
  5) į Tarybą išrinktais laikomi kandidatai, kurie surenka daugiausia balsų. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, o išrinktų narių turi būti mažiau, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų;
  6) Tarybos nariu gali būti asmuo, atitinkantis Mokslo ir studijų įstatyme nustatytus reikalavimus.
 3. Tarybos sudėtį viešai skelbia Senato pirmininkas. Taryba visų narių balsų dauguma iš savo narių renka ir atšaukia Tarybos pirmininką. Jeigu du kandidatai surenka po lygiai balsų arba keli kandidatai nesurenka balsų daugumos, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai du daugiausia balsų gavę kandidatai. Tarybos pirmininku negali būti Universiteto personalui priklausantis asmuo ar studentas.
 4. Tarybos kadencija – 5 metai. Ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki Tarybos nario kadencijos pabaigos Senato pirmininkas paskelbia naujai sudaromos Tarybos sudėtį.
 5. Pradėdamas eiti pareigas Tarybos narys pirmajame Tarybos posėdyje, į kurį kviečiami Senato nariai ir kiti Universiteto akademinės bendruomenės atstovai, pasirašo įsipareigojimą vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais ir sąžiningai atlikti Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas.
 6. Taryba tvirtina savo darbo reglamentą. Taryba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 7 Tarybos nariai. Savo sprendimus Taryba skelbia viešai Universiteto interneto svetainėje.
 7. Jeigu Tarybos narys netinkamai atlieka Statute, Tarybos darbo reglamente ar Mokslo ir studijų įstatyme nustatytas funkcijas, nepasirašo arba nesilaiko įsipareigojimo vadovautis Universiteto ir visuomenės interesais, Tarybos pirmininkas turi teisę, gavęs Tarybos pritarimą, kreiptis į tą narį paskyrusį asmenį ir prašyti atšaukti paskirtą Tarybos narį.
 8. Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį likusiam kadencijos laikui šio statuto 27 punkte nustatyta tvarka skiria subjektas, skyręs Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas Tarybos narys pareigas pradeda eiti po to, kai apie jo paskyrimą paskelbia Senato pirmininkas ir Tarybos narys pasirašo Statute nurodytą įsipareigojimą.
 9. Rektorius gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose patariamojo balso teise.
 10. Tarybos nariams už veiklą einant Tarybos nario pareigas iš Universiteto lėšų mokama išmoka. Išmokos dydį kiekvienais metais nustato Senatas, atsižvelgdamas į Universiteto pasiektus rezultatus.
 11. Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas užtikrina rektorius.

Antrasis skirsnis. Senatas

 1. Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas.
 2. Senatas atlieka šias funkcijas:
  1) atrenka, skiria ir atšaukia Statute numatytus Tarybos narius;
  2) tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, meno programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos Universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;
  3) nustato studijų tvarką;
  4) tvirtina Akademinį reguliaminą ir pirmojo lygmens akademinių padalinių nuostatus;
  5) sudaro nuolatines ir laikinąsias Senato komisijas ir komitetus;
  6) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
  7) vertina ir teikia išvadas Tarybai apie kandidatų į rektoriaus pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitiktį Universiteto keliamiems reikalavimams;
  8) rektoriaus teikimu slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma tvirtina ir atšaukia fakultetų dekanus, kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovus ir katedrų vedėjus. Jeigu Senatas teikiamos kandidatūros nepatvirtina, rektorius teikia kitą kandidatūrą;
  9) vadovaudamasis Tarybos nustatytais Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
  10) suteikia asocijuotojo mokslininko statusą Universitete dirbusiam mokslininkui, palaikančiam su Universitetu mokslinius ryšius, bet laikinai (ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos) dirbančiam kitur;
  11) šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Universiteto interneto svetainėje informuoja akademinę bendruomenę;
  12) akademinio padalinio tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens mokslo ar pedagoginės ir (arba) kitos visuomenei ir Universitetui reikšmingos veiklos rezultatus, teikia Universiteto garbės, profesoriaus emerito, pedagoginius profesoriaus ir docento ir kitus vardus;
  13) teikia nuomonę Tarybai apie rektoriaus Tarybai teikiamą Universiteto strateginį veiklos planą ir parengtus Universiteto struktūros pertvarkos planus bei Universiteto veiklos ataskaitas;
  14) siūlo Tarybai Statuto pakeitimus ir teikia nuomonę apie Tarybos Seimui teikiamus Statuto pakeitimus, Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus;
  15) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
  16) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
  17) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
  18) atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas.
 3. Senatas sudaromas 5 metams iš 49 narių.
 4. Senato nariais gali būti Universiteto akademinės bendruomenės nariai, administracijos nariai, patenkantys į Senatą pagal pareigas, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų iškilūs mokslininkai, dėstytojai, pripažinti menininkai ir studentai. Į Senato sudėtį turi įeiti 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas.
 5. Studentų atstovus, atstovaujančius visoms studijų pakopoms, į Senatą skiria studentų atstovybė, o jeigu jos nėra, – visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) daugiau kaip pusės visų jo narių balsų dauguma.
 6. Senato nariai, išskyrus studentų atstovus, renkami tokia tvarka:
  1) Senato rinkimų komisiją ir jos pirmininką Senato pirmininko teikimu tvirtina Senatas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Senato kadencijos pabaigos. Senato rinkimų komisija paskiria Senato rinkimų datą, vietą ir laiką, tvirtina rinkėjų sąrašus ir skelbia Senato sudėtį. Senato rinkimai turi įvykti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki Senato kadencijos pabaigos;
  2) Senato rinkimų teisę ir teisę būti renkamas Senato nariu turi kiekvienas mokslininkas ir pripažintas menininkas, Universitete einantis pagrindines pareigas ir dirbantis ne mažiau kaip 0,5 etato;
  3) kandidatus į Senato narius turi teisę kelti fakultetų ir kitų akademinių padalinių tarybos ar darbuotojų susirinkimo dalyviai. Save iškėlusį asmenį Senato rinkimų komisija į kandidatų sąrašą įtraukia tik tuo atveju, kai asmuo pateikia ne mažiau kaip 10 jį remiančių Senato rinkimų teisę turinčių Universiteto mokslininkų ar pripažintų menininkų parašų;
  4) pirmojo lygmens akademiniams padaliniams paritetiniais pagrindais Senate atstovaujančius mokslininkus ir pripažintus menininkus renka šių padalinių mokslininkų susirinkimai. Susirinkimus šaukia rektorius;
  5) Senato nariai renkami slaptu balsavimu. Rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė rinkėjų. Išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia, bet ne mažiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenius įrašomi tiktai vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Per pakartotinį balsavimą išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų;
  6) jeigu atitinkamų padalinių atstovų išrenkama mažiau, negu nurodyta šio statuto 39 punkte, rengiami papildomi rinkimai. Per papildomus rinkimus išrinktu laikomas kandidatas (kandidatai), surinkęs (surinkę) daugiausia balsų;
  7) kai išrinktas Senato narys nebegali būti Senato nariu arba jis tampa nariu pagal pareigas, rengiami naujo Senato nario rinkimai, jeigu iki Senato kadencijos pabaigos lieka ne mažiau kaip vieni metai;
  8) Senato nario įgaliojimai baigiasi pasibaigus jo kadencijai, jam atsistatydinus iš Senato narių, kitais įstatymų nustatytais atvejais.
 7. Senato kadencija – 5 metai.
 8. Pirmąjį naujai išrinkto Senato posėdį ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Senato narių išrinkimo šaukia ir jam iki Senato pirmininko išrinkimo pirmininkauja rektorius.
 9. Pirmajame naujai išrinkto Senato posėdyje Senatas paprasta balsų dauguma iš savo narių slaptu balsavimu renka Senato pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. Kandidatus į Senato pirmininko pareigas siūlo Senato nariai. Pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai rengiami po Senato pirmininko rinkimų. Senato pirmininko pavaduotojo ir Senato sekretoriaus kandidatūras siūlo naujai išrinktas Senato pirmininkas. Išrinktais laikomi kandidatai, gavę daugiausia balsų. Jeigu iš daugiausia balsų surinkusių kandidatų keli kandidatai gauna vienodą balsų skaičių, tame pačiame posėdyje rengiamas pakartotinis balsavimas ir į biuletenį įrašomi tiktai vienodą balsų skaičių gavę kandidatai. Jeigu ir po pakartotinio balsavimo neišrenkamas daugiausia balsų gavęs kandidatas, Senato pirmininku ar jo pavaduotoju, ar sekretoriumi siūlomi kiti kandidatai. Jie gali būti atšaukti 2/3 visų Senato narių balsų dauguma. Senato pirmininku negali būti rektorius.
 10. Senato veiklai organizuoti sudaroma Senato valdyba, susidedanti iš pirmininko, jo pavaduotojo, sekretoriaus ir nuolatinių komitetų pirmininkų. Nario teisėmis į Senato valdybą taip pat įeina rektorius ir Akademinės etikos kolegijos pirmininkas.
 11. Nuolatinių komitetų pirmininkus renka komitetai, laikinųjų komisijų pirmininkus skiria Senato pirmininkas.
 12. Senato veiklą reglamentuoja Senato patvirtintas darbo reglamentas.
 13. Senato posėdžius šaukia Senato pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Neeilinis Senato posėdis turi būti šaukiamas, kai to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Senato narių arba rektorius. Neeilinis Senato posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo siūlymo įteikimo Senato pirmininkui. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja posėdžio pirmininku išrinktas Senato narys. Senato posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Senato narių.
 14. Senato nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių Senato narių balsų dauguma. Nutarimai priimami visų Senato narių balsų dauguma, kai:
  1) sprendžiama, ar Senato išrinktas arba patvirtintas asmuo gali toliau eiti pareigas;
  2) teikiami profesoriaus ar docento pedagoginiai vardai, taip pat Universiteto garbės vardai ir profesoriaus emerito vardai.
 15. Senato priimti nutarimai skelbiami viešai. Senato nutarimai įsigalioja kitą dieną po paskelbimo, jeigu Senatas nenustato vėlesnės jų įsigaliojimo datos. Senato nutarimai yra privalomi visiems Universiteto darbuotojams, studentams ir klausytojams. Senato nutarimus įsakymu skelbia rektorius.
 16. Jeigu rektorius Senato nutarimo nepaskelbia įsakymu ir grąžina jį pakartotinai svarstyti, Senatas šį nutarimą svarsto pakartotinai. Jeigu tas pats nutarimas priimamas viso Senato narių balsų dauguma, jis tampa privalomas.
 17. Senatas apie savo sprendimus reguliariai informuoja Universiteto bendruomenę Universiteto interneto svetainėje ir kartą per metus atsiskaito jai už savo veiklą.

Trečiasis skirsnis. Rektorius

 1. Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja.
 2. Rektorius atlieka šias funkcijas:
  1) vadovauja Universitetui, organizuoja jo veiklą, užtikrindamas Universiteto strateginio veiklos plano įgyvendinimą;
  2) leidžia įsakymus, privalomus darbuotojams, studentams ir klausytojams;
  3) priima ir atleidžia darbuotojus;
  4) Statuto nustatyta tvarka priima ir šalina studentus ir klausytojus;
  5) skatina darbuotojus ir studentus, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  6) įvertinęs studentų atstovybės siūlymus, teikia Tarybai tvirtinti studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius;
  7) nustato studijų metų, semestrų pradžią ir pabaigą ir atostogų laikotarpius;
  8) atsako už Universiteto finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais. Svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir turto valdymu, naudojimu ir disponavimu jais. Prieš sudarydamas daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą suvaržymo ar perleidimo sandorius, rektorius turi gauti Senato įvertinimą ir Tarybos pritarimą;
  9) nustato Universiteto ūkio, finansų ir kitų administracinių ir aptarnaujančių tarnybų struktūrą ir funkcijas;
  10) tvirtina pareigybių aprašymus, Universiteto neakademinių padalinių ir organizacijų įstatus ar nuostatus;
  11) teikia Senatui svarstyti ir Tarybai tvirtinti ir viešai skelbia Universiteto metinę veiklos ataskaitą, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą;
  12) teikia Senatui svarstyti ir Tarybai tvirtinti Universiteto strateginį veiklos planą ir Universiteto struktūros pertvarkos planą;
  13) teikia Senatui tvirtinti ir atšaukti fakultetų dekanų, institutų direktorių ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovų, taip pat katedrų vedėjų kandidatūras. Fakultetų dekanai ir kitų akademinių padalinių vadovai paprastai parenkami iš mokslininkų (pripažintų menininkų);
  14) dekanų teikimu skiria fakultetų prodekanus;
  15) Senatui pritarus, skiria ir atleidžia akademinių padalinių vadovus;
  16) skiria ir atleidžia neakademinių padalinių vadovus;
  17) sudaro sutartis su Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis ir kitomis organizacijomis ir įmonėmis;
  18) įsakymais skelbia Senato nutarimus arba grąžina juos pakartotinai svarstyti, pateikdamas rašytinį paaiškinimą. Jeigu Senatas tą patį nutarimą priima pakartotinai visų Senato narių balsų dauguma, jis yra rektoriui privalomas;
  19) turi teisę laikinai sustabdyti fakultetų ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių tarybų nutarimus ir teikti šiuos klausimus svarstyti Senatui;
  20) turi teisę atšaukti fakultetų ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovų potvarkius;
  21) turi teisę dalį savo funkcijų pavesti atlikti prorektoriams, o specialių žinių reikalaujančias funkcijas – Universiteto padalinių vadovams. Rektorius lieka atsakingas už pasirinktų įgaliotinių veiksmus;
  22) šaukia rektorato posėdžius;
  23) gavęs studentų rašytinius prašymus, skundus ar pranešimus dėl teisės aktuose nustatytų jų teisių arba teisėtų interesų pažeidimų, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu arba įgalioti tai atlikti kitą asmenį;
  24) siūlo Senatui Statuto pakeitimus;
  25) atlieka kitas teisės aktuose ir šiame statute jam nustatytas funkcijas, taip pat tokias funkcijas, kurios nėra tiesiogiai priskirtos Tarybos ar Senato kompetencijai.
 3. Rektorių viešo konkurso būdu renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Taryba.
 4. Viešą konkursą rektoriaus pareigoms eiti skelbia Taryba. Rektorius laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo ne mažiau kaip 3/5 visų Tarybos narių. Jeigu per pirmąjį balsavimą nė vienas iš kandidatų į rektoriaus pareigas neišrenkamas, rengiamas pakartotinis balsavimas ir konkurse dalyvauja ne daugiau kaip du kandidatai, per pirmąjį balsavimą surinkę daugiausia balsų.
 5. Rektoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį arba esantis pripažintas menininkas, turintis pedagoginės ir vadybinės patirties.
 6. Kandidatų į rektoriaus pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitiktį Universiteto keliamiems reikalavimams vertina ir savo išvadą Tarybai teikia Senatas.
 7. Su išrinktu rektoriumi jo kadencijos laikotarpiui darbo sutartį Universiteto vardu pasirašo Tarybos pirmininkas arba kitas Tarybos įgaliotas asmuo.
 8. Rektoriaus kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Prorektorių kadenciją riboja rektoriaus įgaliojimai.
 9. Jeigu rektoriaus pateikta Universiteto metinė veiklos ataskaita Tarybos visų narių balsų dauguma nepatvirtinama, rektorius teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas iš pareigų ne mažiau kaip 7 Tarybos narių balsų dauguma.
 10. Dalį rektoriaus funkcijų jo pavedimu atlieka prorektoriai ir Universiteto padalinių vadovai. Rektoriaus komandiruotės, atostogų ar kitais atvejais rektorius savo įsakymu turi teisę pavesti jį pavaduoti vienam iš prorektorių. Kai rektorius negali eiti pareigų, Tarybos sprendimu vienam iš prorektorių pavedama laikinai eiti rektoriaus pareigas.
 11. Kadenciją baigusiam rektoriui ir prorektoriams Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams.
 12. Rektoriaus patariamoji institucija yra rektoratas.
 13. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai. Rektorato posėdžiams pirmininkauja rektorius.
 14. Rektoratas atlieka šias funkcijas:
  1) rengia Universiteto strateginio veiklos plano ir struktūros pertvarkos plano projektus;
  2) svarsto studijų, mokslo, ūkio organizavimo klausimus;
  3) rengia Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą;
  4) rengia Universiteto metinę veiklos ataskaitą;
  5) rengia pedagoginio, mokslinio darbo krūvio normas ir kitų darbų normatyvus;
  6) rengia studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžių projektus;
  7) rengia priėmimo į Universitetą taisyklių projektą;
  8) koordinuoja Universiteto padalinių darbą;
  9) svarsto Universiteto padalinių ir organizacijų įstatus ar nuostatus;
  10) svarsto ir rengia vidaus dokumentų projektus;
  11) svarsto fakultetų ir kitų padalinių pajamų ir išlaidų sąmatų projektus;
  12) svarsto Universiteto patalpų ir teritorijų paskirstymo padaliniams klausimus;
  13) svarsto Universiteto padalinių steigimo ir panaikinimo klausimus;
  14) pataria rektoriui aktualiais klausimais.
 15. Verslo taryba yra rektoriaus patariamasis organas Universiteto ryšiams su verslu stiprinti, taip pat kitais strateginės reikšmės klausimais.
 16. Verslo tarybą sudaro nacionalinio lygmens verslo lyderiai, suinteresuoti akademiniais klausimais ir turintys galimybę savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie Universiteto ir verslo ryšių stiprinimo. Verslo tarybos narių skaičius ir sudėtis nustatomi rektoriaus įsakymu. Verslo taryba veikia pagal rektoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

Ketvirtasis skirsnis. Studentų atstovybė

 1. Universiteto studentų interesams atstovauja studentų atstovybė ir kiekviename fakultete veikiantys jos padaliniai. Studentų atstovybę ir jos padalinius sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai. Studentų atstovybė, vykdydama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, šiuo statutu, visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) patvirtintais studentų atstovybės įstatais ir kitais teisės aktais.
 2. Visuotinis studentų susirinkimas (konferencija) yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų studentų (delegatų). Visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė susirinkime (konferencijoje) dalyvavusių studentų.
 3. Studentų atstovybės įstatuose turi būti nustatyta visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) organizavimo ir studentų delegavimo į Universiteto ir jo padalinių savivaldos institucijas tvarka, laikantis Senato nustatytų kiekvienos studijų pakopos studentų atstovavimo savivaldos institucijose proporcijų. Deleguoti studentai dalyvauja savivaldos institucijų veikloje sprendžiamojo balso teise.
 4. Universitetas Tarybos nustatyta tvarka remia studentų atstovybę, skiria patalpas ir lėšų studentų atstovybės veiklai finansuoti. Už Universiteto lėšų panaudojimą studentų atstovybė per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos atsiskaito rektoriui.
 5. Studentų atstovybė turi teisę gauti informaciją ir paaiškinimus iš Universiteto ir jo padalinių savivaldos institucijų visais studijų ir studijuojančių asmenų socialiniais klausimais.
 6. Studentų atstovybė turi teisę reikšti savo nuomonę visais studentams rūpimais klausimais ir reikalauti dar kartą svarstyti Universiteto savivaldos institucijų priimtus sprendimus dėl studijų ir studijuojančių asmenų socialinių klausimų.
 7. Studentų atstovybė jos įstatuose nustatyta tvarka deleguoja savo atstovus į Tarybą, Senatą, rektoratą, fakultetų tarybas, Akademinės etikos kolegiją ir kitus Universiteto valdymo ir savivaldos organus.

Penktasis skirsnis. Procedūros

 1. Taryba, Senatas, akademinių padalinių tarybos gali veikti, kai nustatyta tvarka išrenkama ne mažiau kaip 3/4 jų narių; kvorumą sudaro 2/3 išrinktų narių.
 2. Nauji Senato arba akademinių padalinių tarybų nariai į laisvas vietas skiriami arba renkami iki Senato (akademinių padalinių tarybų) kadencijos pabaigos.
 3. Senato ir akademinių padalinių tarybų posėdžiai yra atviri; apie jų datą, vietą ir darbotvarkę viešai skelbiama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Gali būti organizuojami elektroniniai posėdžiai ir balsavimai.
 4. Tarybos, Senato ir akademinių padalinių tarybų nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdžio dalyvių, jeigu Statute arba kituose Senato patvirtintuose dokumentuose nenustatyta kitaip.
 5. Dėl kandidatų eiti pareigas, Universiteto garbės ir kitų vardų teikimo balsuojama slaptai.
 6. Rektoriaus, fakultetų dekanų, mokslo institutų ir centrų direktorių, katedrų vedėjų, kolegialių valdymo ir savivaldos institucijų (išskyrus studentų atstovybes) vadovų ir narių (išskyrus studentų atstovus), viešo konkurso būdu renkamų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų kadencijos trukmė – 5 metai.
 7. Rektoriaus, fakulteto dekano ir katedros vedėjo pareigas galima eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 8. Konkursas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigoms eiti skelbiamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius, o konkurso būdu renkamų vadovų pareigoms – prieš vieną mėnesį iki jų kadencijos pabaigos.

III skyrius. Universiteto struktūra

Pirmasis skirsnis. Padaliniai
Antrasis skirsnis. Fakultetas
Trečiasis skirsnis. Universiteto mokslo institutai ir centrai

Pirmasis skirsnis. Padaliniai

 1. Universitetą sudaro akademiniai ir neakademiniai padaliniai. Prie akademinių padalinių priskiriami padaliniai, kurių pagrindinė veikla yra studijų vykdymas ir (arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra.
 2. Universiteto akademiniai padaliniai yra fakultetai ir jų katedros, mokslo institutai, mokslo centrai, menų centrai ir kiti jiems prilyginami padaliniai. Pirmojo lygmens akademiniai padaliniai yra fakultetai, mokslo institutai ir centrai, neįeinantys į kitų padalinių sudėtį.
 3. Universiteto neakademiniai padaliniai yra biblioteka, leidykla, atstovybės, konsultavimo centrai, administracijos, paslaugų, ūkio ir kiti studijoms, mokslui ir studentų veiklai reikalingi padaliniai.
 4. Fakultetų ir kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių veiklos tikslai, uždaviniai, teisės, valdymas, turtas ir atsakomybė nustatomi Senato tvirtinamuose jų nuostatuose.
 5. Neakademinių padalinių veiklos nuostatus tvirtina rektorius.
 6. Universitetas, vadovaudamasis Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Sprendimą dėl Universiteto filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo priima Taryba.

Antrasis skirsnis. Fakultetas

 1. Fakultetas yra pagrindinis Universiteto akademinis padalinys, vykdantis vienos studijų ar mokslo srities arba artimų sričių studijas ir mokslinius tyrimus. Fakultetas organizuoja studijas ir nuolat gerina jų kokybę, inicijuoja ir vykdo mokslinių tyrimų ir kitus projektus, skelbia tyrimų rezultatus, palaiko ryšius su pramonės, verslo atstovais ir kitais socialiniais partneriais, populiarina visuomenėje savo studijų programas, rūpinasi studijuojančių asmenų asmenybės ugdymu, plėtoja tęstinį mokymąsi, kaupia ir palaiko mokslo ir studijų įrangą, rengia ir teikia tvirtinti Senatui studijų programas.
 2. Fakultetą sudaro katedros, mokslo, meno, neformaliojo švietimo ir konsultavimo centrai, mokymo ir mokslo laboratorijos.
 3. Fakulteto veiklai vadovauja akademinės savivaldos institucija – fakulteto taryba ir dekanas.
 4. Fakulteto taryba atlieka šias funkcijas:
  1) priima nutarimus svarbiausiais fakulteto studijų organizavimo, mokslo ir kitais klausimais;
  2) svarsto fakulteto veiklos plano projektą ir teikia jį rektoriui;
  3) svarsto fakulteto padalinių įkūrimo, reorganizavimo ir panaikinimo klausimus pagal Senato patvirtintus akademinių padalinių nuostatus;
  4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti fakulteto studijų programas;
  5) svarsto kandidatus profesoriaus emerito, garbės daktaro, garbės profesoriaus vardams, docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti ir savo nuomonę teikia Senatui;
  6) teikia rektoriui nuomonę apie jo pasiūlytą (pasiūlytus) kandidatą (kandidatus) į dekano pareigas;
  7) iš mokslininkų arba pripažintų menininkų, derindama su fakulteto dekanu, siūlo rektoriui kandidatus į katedrų vedėjų pareigas;
  8) išklauso ir tvirtina dekano kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos pateikiamą fakulteto metinės veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, fakulteto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl dekano atstatydinimo.
 5. Fakulteto taryba sudaroma iš 15–17 narių. Ją sudaro pariteto principu fakulteto padalinių mokslininkų, kurių Universitetas yra pagrindinė darbovietė, susirinkimuose deleguoti dėstytojai ir mokslo darbuotojai, dekanas ir studentai. Ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos sudaro mokslininkai. Ne mažiau kaip 20 proc. fakulteto tarybos narių sudaro studentų atstovybės deleguoti fakulteto studentai. 2–3 fakulteto tarybos nariai gali būti kitų organizacijų atstovai. Fakulteto tarybos sudarymo tvarka nustatoma Senato tvirtinamuose fakultetų tarybų sudarymo nuostatuose. Fakulteto taryba pirmajame posėdyje išrenka pirmininką ir sekretorių. Fakulteto tarybos pirmininku negali būti dekanas.
 6. Fakulteto taryba renkama 5 metams.
 7. Fakulteto tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per semestrą. Ne mažiau kaip 1/3 fakulteto tarybos narių rašytiniu siūlymu neeilinis fakulteto tarybos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo siūlymo įteikimo dekanui. Siūlyme nurodoma, kokiu klausimu posėdis šauktinas. Fakulteto tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 fakulteto tarybos narių. Fakulteto tarybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
 8. Fakulteto dekanas, vykdydamas šio statuto reikalavimus, rektoriaus įsakymus ir fakulteto tarybos sprendimus, vadovauja fakultetui, veikia jo vardu, jam atstovauja ir tvarko fakulteto turtą. Dekano kandidatūrą paprastai iš mokslininkų ar pripažintų menininkų rektoriaus teikimu tvirtina Senatas.
 9. Dekano kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo dekanu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra. Kadenciją baigusiam dekanui Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams.
 10. Dekanas atlieka šias funkcijas:
  1) koordinuoja fakulteto padalinių veiklą, organizuoja studijų procesą ir mokslinę veiklą fakultete, įgyvendina Senato ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, rektoriaus įsakymus;
  2) leidžia fakulteto darbuotojams, studentams ir klausytojams privalomus potvarkius ir duoda jiems nurodymus;
  3) atstovauja fakultetui;
  4) atsako už tvarką fakultete;
  5) teikia rektoriui siūlymus dėl studentų ir klausytojų priėmimo ir šalinimo Akademinio reguliamino nustatyta tvarka;
  6) skatina studentus ir skiria jiems drausmines nuobaudas Akademinio reguliamino nustatyta tvarka;
  7) teikia rektoriui siūlymus dėl kandidatų į fakulteto prodekanų pareigas. Pasibaigus dekano įgaliojimams, kartu pasibaigia prodekanų įgaliojimai;
  8) teikia fakulteto tarybai ir rektoriui siūlymus ir nuomonę apie kandidatus į katedrų vedėjų pareigas;
  9) kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos už fakulteto veiklą atsiskaito fakulteto tarybai.
 11. Dekano patariamoji institucija yra dekanatas. Dekanatą sudaro dekanas, prodekanai, katedrų vedėjai ir kitų akademinių padalinių, įeinančių į fakulteto sudėtį, vadovai. Dekanato posėdžiams pirmininkauja dekanas. Dekanatas svarsto fakulteto organizacinius, studijų, ūkio ir kitus klausimus, rengia dokumentų projektus ir ataskaitas, padeda dekanui įgyvendinti Tarybos, Senato ir fakulteto tarybos priimtus nutarimus, rektoriaus įsakymus. Studentų klausimus dekanatas nagrinėja dalyvaujant studentų atstovybės deleguotam atstovui.
 12. Katedra – pagrindinis fakulteto mokslo ir studijų padalinys, vykdantis studijų programas ar jų dalis, taip pat atliekantis mokslinius tyrimus.
 13. Katedra:
  1) organizuoja studijas, užsiėmimus studentams, vadovauja jų darbams, dirba metodinį darbą ir atlieka mokslinius tyrimus;
  2) rengia ir tobulina studijų programas, dėstomų dalykų aprašus, rengia vadovėlius, mokymo priemones, konspektus, kitą studijoms būtiną metodinę medžiagą;
  3) diegia į studijų procesą pažangias mokymo formas ir metodus;
  4) svarsto daktaro disertacijų rankraščius, monografijas, straipsnius, vadovėlius, mokymo priemones ir kitus leidinius;
  5) nagrinėja ir vertina studijų kokybę ir absolventų parengimą praktiniam darbui, atsižvelgdama į pastabas, gautas iš absolventų įdarbinimo įstaigų, rengia siūlymus dėl specialistų rengimo tobulinimo;
  6) svarsto kandidatus docento ir profesoriaus pedagoginiams vardams gauti, taip pat kandidatus į konkursines vietas ir savo nuomonę teikia fakulteto tarybai ar atestacijos ir konkursų komisijai;
  7) siūlo kandidatus į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas, užimamas ne viešo konkurso būdu;
  8) gali sudaryti bendradarbiavimo sutartis (išskyrus tas, kurias gali sudaryti tik juridinis asmuo) su mokslo ir studijų bei kitomis įstaigomis.
 14. Katedrai vadovauja vedėjas. Katedros vedėju gali būti mokslininkas ar pripažintas menininkas. Katedros vedėją iš fakulteto tarybos ir dekano teikiamų kandidatų ar kitų asmenų, pritarus Senatui, skiria rektorius. Jeigu Senatas nepritaria arba jeigu šioms pareigoms eiti nesurandamas tinkamas kandidatas, rektorius ne ilgesniam kaip vienų metų laikotarpiui gali skirti laikinąjį vedėją.
 15. Katedros vedėjo kadencija – 5 metai. Tas pats asmuo katedros vedėju negali būti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
 16. Katedros vedėjas atlieka šias funkcijas:
  1) vadovauja katedrai, veikia jos vardu ir jai atstovauja;
  2) organizuoja katedros darbuotojų ir doktorantų mokslinę ir pedagoginę veiklą;
  3) koordinuoja mokslinius tyrimus, laboratorijų ir kitų padalinių veiklą;
  4) atsako už katedros turto valdymą ir naudojimą;
  5) atsako už rektoriaus, dekano įsakymų ir nurodymų vykdymą, taip pat už kitų Universiteto teisės aktų vykdymą;
  6) fakulteto tarybai ir dekanui kiekvienais metais per 2 mėnesius nuo Universiteto finansinių metų pabaigos atsiskaito už metinę katedros veiklą.

Trečiasis skirsnis. Universiteto mokslo institutai ir centrai

 1. Universiteto mokslo institutas (toliau – institutas) arba pirmojo lygmens mokslo centras (toliau – centras) yra akademinis padalinys.
 2. Institutas (centras):
  1) vykdo tam tikros krypties ilgalaikius aukšto lygio mokslinius tyrimus ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros užsakomuosius darbus, rengia mokslininkus, inicijuoja ir įgyvendina projektus, mokslo srityje bendradarbiauja su šalies ir užsienio partneriais, palaiko ryšius su pramonės, verslo atstovais ir kitais socialiniais partneriais, teikia metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą;
  2) skleidžia visuomenei mokslo žinias, prisideda prie inovacijomis ir žiniomis grindžiamos ekonomikos kūrimo, žinioms imlios visuomenės ugdymo;
  3) rūpinasi studijuojančių asmenų ir tyrėjų asmenybės ugdymu;
  4) kaupia ir palaiko mokslo įrangą.
 3. Institutą (centrą) sudaro centrai, laboratorijos ir kiti padaliniai.
 4. Instituto (centro) veiklai vadovauja, veikia jo vardu ir jam atstovauja direktorius. Direktorius yra pavaldus rektoriui. 111. Direktorius:
  1) atsako už instituto (centro) veiklą, jo finansų ir turto valdymą ir naudojimą;
  2) teikia instituto (centro) tarybai svarstyti ir rektoriui tvirtinti pagrindines instituto (centro) mokslinės veiklos kryptis, veiklos 5 metų perspektyvinį planą, detalųjį metinį planą, metines veiklos ataskaitas, metines pajamų ir išlaidų sąmatas, jų įvykdymo ataskaitas.
 5. Instituto (centro) direktoriaus kadencija – 5 metai. Instituto (centro) direktorius turi būti mokslininkas.
 6. Institutas (centras) turi rektoriaus įsakymu patvirtintą tarybą, kuri yra instituto (centro) direktoriaus patariamasis organas. Ją sudaro 5–7 nariai, iš kurių 2 (3) renka instituto (centro) mokslininkai, kuriems institutas yra pagrindinė darbovietė, ir 2 (3) skiria rektorius. Penktas (septintas) tarybos narys pagal pareigas yra direktorius. Instituto (centro) tarybos kadencija – 5 metai. Tikslų instituto (centro) tarybos narių skaičių, renkamų ir skiriamų narių kvotas nustato rektorius įsakymu, atsižvelgdamas į instituto (centro) dydį ir veiklos pobūdį.
 7. Taryba atlieka šias funkcijas:
  1) siūlo pagrindines instituto (centro) mokslinės veiklos kryptis, vertina įgyvendinamų mokslo programų ir projektų eigą bei rezultatus;
  2) svarsto ir aprobuoja instituto (centro) direktoriaus pateiktą instituto (centro) veiklos 5 metų perspektyvinį planą, detalųjį metinį planą, pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas, metinę veiklos ataskaitą;
  3) teikia Senatui siūlymus dėl instituto (centro) įstatų keitimo.
 8. Instituto (centro) taryba sprendimus priima posėdžiuose, kurie šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Instituto (centro) tarybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi direktorius, tarybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių.
 9. Instituto (centro) tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 tarybos narių. Instituto (centro) tarybos sprendimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo daugiau kaip pusė visų tarybos narių.

IV skyrius. Universiteto bendruomenė

Pirmasis skirsnis. Studentai ir klausytojai
Antrasis skirsnis. Dėstytojai
Trečiasis skirsnis. Mokslo darbuotojai
Ketvirtasis skirsnis. Kviestiniai dėstytojai ir mokslo darbuotojai
Penktasis skirsnis. Asocijuotieji asmenys
Šeštasis skirsnis. Profesoriai emeritai
Septintasis skirsnis. Priėmimas į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas
Aštuntasis skirsnis. Universiteto administracija
Devintasis skirsnis. Kiti darbuotojai
Dešimtasis skirsnis. Akademinė etika

 1. Universiteto bendruomenę (personalą) sudaro akademinė bendruomenė, administracijos ir kitų neakademinių padalinių darbuotojai. Akademinę bendruomenę sudaro studentai, dėstytojai, mokslo darbuotojai, kiti tyrėjai ir profesoriai emeritai.
 2. Universiteto darbo santykius, darbuotojų socialines garantijas, teises, pareigas ir atsakomybę Universitete nustato įstatymai, šis statutas ir kiti teisės aktai, taip pat Universiteto valdymo organų priimti aktai.
 3. Universiteto personalas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę:
  1) pagal kompetenciją dalyvauti konkursuose mokslo programoms vykdyti ir mokslo ir studijų fondų paramai gauti;
  2) dalyvauti konkursuose stažuotėms Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  3) gauti iš valstybės institucijų moksliniam darbui reikalingą informaciją (jeigu tokia informacija sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, ji teikiama ir naudojama teisės aktų nustatyta tvarka);
  4) dalyvauti svarstant savo institucijos statutą (įstatus, nuostatus) ir veiklos kryptis;
  5) dalyvauti įvairiose profesinėse sąjungose ir asociacijose, tarp jų ir veikiančiose užsienyje;
  6) dirbti savarankiškai arba jungtis į kūrybines grupes;
  7) savarankiškai skelbti savo mokslo darbus.
 4. Universiteto personalas, susijęs su mokslo ir studijų veikla, privalo laikytis akademinės etikos, atlikti kitas savo institucijos statute (įstatuose, nuostatuose) ir darbo sutartyse nustatytas pareigas.
 5. Asmuo, norintis dirbti Universitete kaip nepagrindinėje darbovietėje, prašyme priimti dirbti dėstytoju ar mokslo darbuotoju nurodo savo pareigas (dirbamą darbą) pagrindinėje ir visose nepagrindinėse darbovietėse.

Pirmasis skirsnis. Studentai ir klausytojai

 1. Universiteto studentai yra asmenys, studijuojantys pagal studijų programas arba doktorantūroje.
 2. Į Universiteto pirmosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą turintys asmenys, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus Universiteto nustatytus kriterijus.
 3. Į antrosios pakopos studijų programas konkurso būdu priimami asmenys, turintys aukštojo mokslo kvalifikaciją ir atitinkantys Senato nustatytus reikalavimus.
 4. Į trečiosios pakopos (doktorantūros) studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją ir atitinkantys Senato nustatytus reikalavimus.
 5. Su visais Universiteto studentais sudaromos studijų sutartys.
 6. Studentams išduodamas nustatytos formos studento pažymėjimas.
 7. Universitete gali studijuoti klausytojai pagal neformaliojo švietimo programas arba atskirus studijų dalykus (jų grupes) ar studijų programų dalis Universiteto nustatyta tvarka.
 8. Klausytojų studijų sąlygos, teisės ir pareigos nustatomos jų sutartyse su Universitetu.
 9. Studentai turi teisę:
  1) studijuoti pagal pasirinktą studijų programą;
  2) studijuoti pagal individualų studijų planą Universiteto nustatyta tvarka;
  3) studijuoti pagal daugiau negu vieną studijų programą arba kitus studijų dalykus Universitete arba kitoje aukštojoje mokykloje;
  4) vertinti studijuojamų dalykų dėstymo, studijų aprūpinimo ir studijų programų įgyvendinimo kokybę;
  5) rinktis dėstytojus, jeigu tą patį dalyką dėsto keli dėstytojai;
  6) siūlyti savo baigiamojo darbo temą arba pasirinkti iš pasiūlytų temų;
  7) atsiskaityti už dalykus ir atskiras užduotis taikydami alternatyvius būdus, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti nustatyti studijų tikslai;
  8) kreiptis į Universiteto administraciją, kad būtų įskaityti studijų Universitete arba kitoje Lietuvos Respublikos ar užsienio aukštojoje mokykloje rezultatai;
  9) kreiptis į Universiteto administraciją, ginčų tarp studentų ir administracijos ir kitų darbuotojų nagrinėjimo komisiją (toliau – ginčų nagrinėjimo komisija) dėl jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo;
  10) savo rašytiniu prašymu ir rektoriaus įsakymu sustabdyti studijas vaikui prižiūrėti ar dėl kitų svarbių asmeninių priežasčių, bet ne ilgiau kaip vieniems kalendoriniams metams;
  11) išeiti akademinių atostogų dėl pablogėjusios sveikatos – pagal gydytojų komisijos rekomendacijas;
  12) savo rašytiniu prašymu nutraukti studijas;
  13) laisvai reikšti mintis ir pažiūras;
  14) gauti visą su studijomis susijusią informaciją;
  15) dalyvauti Universiteto valdymo organuose;
  16) rinkti studentų atstovybę ir būti išrinkti į ją, laisvai jungtis į kitas asociacijas, burtis į klubus, draugijas, visuomenines studentų organizacijas;
  17) naudotis kitomis įstatymuose, šiame statute ir kituose teisės aktuose nustatytomis teisėmis.
 10. Mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka studentai turi teisę gauti skatinamąsias ir socialines stipendijas, taip pat paskolas studijoms apmokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti.
 11. Studentai privalo:
  1) uoliai studijuoti, laikytis studijų programų reikalavimų ir vykdyti studijų programoje nustatytas užduotis;
  2) laikytis moralės ir etikos normų;
  3) laikytis šio statuto, reguliaminų ir vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, vykdyti rektoriaus įsakymus, dekanų potvarkius ir nurodymus;
  4) tausoti Universiteto turtą;
  5) teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka grąžinti suteiktas paskolas.
 12. Studentas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, gali kreiptis į rektorių arba jo įgaliotus asmenis. Rektorius arba jo įgalioti asmenys, gavę studentų rašytinius prašymus, skundus ar pranešimus, privalo per 15 kalendorinių dienų juos išnagrinėti ir atsakyti raštu. Nepatenkintas rektoriaus arba jo įgalioto asmens atsakymu į prašymą, skundą ar pranešimą arba atsakymo per 15 kalendorinių dienų negavęs studentas turi teisę kreiptis į ginčų nagrinėjimo komisiją.
 13. Ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma rektoriaus įsakymu. Ši komisija yra nuolatinė institucija, sudaryta iš 6 įgaliotų asmenų. Į ginčų nagrinėjimo komisiją skiriama po lygiai Universiteto administracijos ir studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija, gavusi studento skundą, turi jį išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių, o sprendimai priimami daugiau kaip pusės visų narių balsų dauguma. Ginčų nagrinėjimo komisija apie savo sprendimą raštu informuoja studentą, taip pat studentų atstovybę ir rektorių. Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimas Universitete yra galutinis.
 14. Už netinkamą studento ar klausytojo pareigų atlikimą Akademiniame reguliamine nustatyta tvarka gali būti skiriamos šios nuobaudos: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pašalinimas iš Universiteto.
 15. Studentas gali būti pašalintas iš Universiteto, jeigu:
  1) pažeidė Universiteto vidaus arba viešąją tvarką ir pažeidimo faktas patvirtintas dekano arba rektoriaus sprendimu;
  2) nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų.
 16. Drausminės nuobaudos skiriamos rektoriaus įsakymu. Skirti nuobaudas (išskyrus pašalinimą iš Universiteto) ir paskatinimus rektorius gali įgalioti prorektorius ir fakultetų dekanus.
 17. Jeigu drausminė nuobauda skiriama studentų atstovybės nariui, turi būti gautas šios atstovybės sutikimas, išskyrus atvejus, kai drausminė nuobauda skiriama už studijų programos reikalavimų nevykdymą. Jeigu nėra studentų atstovybės sutikimo, drausminė nuobauda atstovybės nariui gali būti skiriama Senato sutikimu.

Antrasis skirsnis. Dėstytojai

 1. Universitete dėstytojų pareigybės yra šios: profesorius, docentas, lektorius ir asistentas.
 2. Profesoriaus pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Profesoriaus pareigas einantis mokslininkas turi rengti mokslininkus, dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus. Profesoriaus pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje ir (arba) formuoti meno mokslinių tyrimų kryptis ir jiems vadovauti, skelbti tyrimų rezultatus.
 3. Docento pareigas gali eiti mokslininkas arba pripažintas menininkas. Docento pareigas einantis mokslininkas turi dėstyti studentams, vykdyti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus. Docento pareigas einantis pripažintas menininkas turi rengti profesionalius menininkus, dėstyti studentams, dalyvauti meno veikloje.
 4. Į lektoriaus pareigas gali pretenduoti mokslininkas arba asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Lektorius turi dėstyti studentams, dirbti metodinį darbą.
 5. Į asistento pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Asistentas turi vadovauti studentų praktiniams užsiėmimams (praktiniams darbams, pratyboms, studentų praktikai ir kita), padėti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus. Pastarasis reikalavimas gali būti netaikomas Universiteto meno studijų asistentams.
 6. Kvalifikacinius dėstytojų pareigybių reikalavimus, konkursų šioms pareigoms eiti organizavimo ir dėstytojų atestavimo tvarką nustato Senatas.
 7. Dėstytojai kas 5 metai Senato nustatyta tvarka gali būti ne ilgiau kaip vieniems metams atleidžiami nuo pedagoginio darbo moksliniams tyrimams atlikti ir mokslinei, meno ir pedagoginei kvalifikacijai kelti. Už to laikotarpio mokslinę (meninę) ar pedagoginę veiklą atsiskaitoma padalinio tarybai. Per šį laikotarpį dėstytojui mokamas vidutinis jo darbo užmokestis.

Trečiasis skirsnis. Mokslo darbuotojai

 1. Universiteto mokslo darbuotojai yra tyrėjai, einantys vyriausiojo mokslo darbuotojo, vyresniojo mokslo darbuotojo, mokslo darbuotojo, jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas, mokslininkai stažuotojai ir kiti tyrėjai.
 2. Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyriausiasis mokslo darbuotojas turi rengti mokslininkus, vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus.
 3. Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Vyresnysis mokslo darbuotojas turi vadovauti moksliniams tyrimams ir eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai, skelbti tyrimų rezultatus.
 4. Mokslo darbuotojo pareigas gali eiti mokslininkas. Mokslo darbuotojas turi atlikti mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, skelbti šios veiklos rezultatus.
 5. Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali eiti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi atlikti arba padėti atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus, rengtis stoti į doktorantūrą.
 6. Mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus nustato Lietuvos mokslo taryba, o kitų tyrėjų – Senatas.
 7. Kvalifikacinius tyrėjų pareigybių, išskyrus mokslininkų stažuotojų pareigybes, reikalavimus ir konkursų šioms pareigoms eiti, išskyrus konkursus mokslininkų stažuotojų pareigoms eiti, organizavimo tvarką nustato Senatas.
 8. Kvalifikacinius mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimus, skyrimo į šias pareigas tvarką ir jų stažuočių finansavimo tvarką nustato Vyriausybė.

Ketvirtasis skirsnis. Kviestiniai dėstytojai ir mokslo darbuotojai

 1. Universitetas gali ne ilgiau kaip 2 metams kviesti dėstytojus ir mokslo darbuotojus dirbti pagal terminuotą darbo sutartį. Kviestiniams dėstytojams ir mokslo darbuotojams Senato nustatyta skyrimo į pareigas tvarka netaikoma.

Penktasis skirsnis. Asocijuotieji asmenys

 1. Asocijuotojo mokslininko statusas pirmojo lygmens akademinio padalinio vadovo teikimu Senato sprendimu gali būti suteikiamas Universitete dirbusiam mokslininkui, palaikančiam su Universitetu mokslinius ryšius, bet laikinai (ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos) dirbančiam kitur.
 2. Asocijuotasis mokslininkas, jeigu tam pritaria akademinis padalinys ir Senatas, gali be konkurso grįžti į ankstesnes pareigas ir jas eiti iki nebaigtos kadencijos pabaigos. Į kadencijos laikotarpį įskaitomi ir laikotarpiai, kai buvo dirbta kitur.
 3. Pirmojo lygmens akademinio padalinio vadovo teikimu rektoriaus sprendimu asocijuoto juridinio asmens statusas gali būti suteikiamas reikšmingą indėlį į Universiteto plėtrą įnešusiam juridiniam asmeniui. Šis statusas suteikiamas terminuotam laikotarpiui. Asocijuoto juridinio asmens teisės ir pareigos nustatomos Universiteto ir šio asmens sutartyje.

Šeštasis skirsnis. Profesoriai emeritai

 1. Profesoriams, aktyviai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą Universitete, už ypatingus nuopelnus mokslui ar menui Senatas gali suteikti profesoriaus emerito vardą.
 2. Profesoriams emeritams, kaip ir kitiems Universiteto mokslininkams, sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje ir kitoje veikloje.
 3. Profesoriui emeritui Senato nustatyta tvarka iš Universiteto lėšų mokama Tarybos nustatyto dydžio profesoriaus emerito mėnesinė išmoka.

Septintasis skirsnis. Priėmimas į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas

 1. Į Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato Senatas.
 2. Į mokslininkų stažuotojų pareigas asmenys skiriami Vyriausybės nustatyta tvarka ne ilgiau kaip 2 metams. Šis laikotarpis Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti pratęsiamas dar vieniems metams.
 3. Likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki dėstytojo ir mokslo darbuotojo kadencijos pabaigos, skelbiamas viešas konkursas šioms pareigoms eiti. Konkurse gali dalyvauti ir šias pareigas einantis asmuo. Pranešimas apie konkursą pareigoms eiti skelbiamas Lietuvos mokslo tarybos ir Universiteto interneto svetainėse ir visuomenės informavimo priemonėse.
 4. Su asmeniu, antrą kartą iš eilės laimėjusiu konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti, Mokslo ir studijų įstatymo nustatyta tvarka sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Šis asmuo atestuojamas kas 5 metai Senato nustatyta tvarka. Neatestuotas dėstytojas ar mokslo darbuotojas atleidžiamas iš pareigų įstatymų nustatyta tvarka. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu.
 5. Kandidatus dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus, pareigoms eiti vertina atestacijos ir konkursų komisija, sudaroma Senato nustatyta tvarka. Ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių sudaro Universitete nedirbantys asmenys. Rengiant konkursą vyriausiojo mokslo darbuotojo ar profesoriaus pareigoms eiti, į komisiją turi įeiti bent vienas tarptautinis ekspertas.
 6. Tarybos nustatyta tvarka gali būti rengiamos neeilinės Universiteto dėstytojų ar mokslo darbuotojų atestacijos.
 7. Dėstytojai ir mokslo darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo teisės aktų nustatyta tvarka rektoriaus įsakymu.
 8. Darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisija Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) nustatyta tvarka.

Aštuntasis skirsnis. Universiteto administracija

 1. Universitetas turi administraciją, būtiną Universiteto ir jo padalinių administracinėms funkcijoms atlikti, taip pat administracijos ir kitų darbuotojų, reikalingų Universiteto studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros projektams, ūkinės veiklos uždaviniams įgyvendinti.
 2. Administraciją sudaro Universiteto darbuotojai, išskyrus Universiteto akademinių padalinių, įeinančių į kitų akademinių padalinių sudėtį, darbuotojus, kurie turi teisę pagal savo kompetenciją duoti privalomus nurodymus pavaldiems darbuotojams. Akademinių padalinių vadovai, be administracinių pareigų, gali dirbti pedagoginį ir (arba) mokslinį darbą ir vykdyti projektinę veiklą.
 3. Rektoriui, prorektoriams, dekanams ir kitiems pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovams Universitetas be konkurso suteikia iki kadencijos ar per kadenciją eitas dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas 5 metams. Kiti akademinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai, baigę nustatytos trukmės kadenciją, turi teisę grįžti į ankstesnes dėstytojo, mokslo darbuotojo ar kito tyrėjo pareigas nebaigtos kadencijos laikotarpiui, o jeigu ji trumpesnė kaip vieni metai, – vieniems metams.

Devintasis skirsnis. Kiti darbuotojai

 1. Kitų Universiteto darbuotojų skaičių, jų teises, funkcijas ir skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarką nustato rektorius.

Dešimtasis skirsnis. Akademinė etika

 1. Universitetas veikia pagal pripažintus etikos principus ir praktiką, naudodamasis minties ir žodžio laisve.
 2. Universitete netoleruojama diskriminacija dėl lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių pažiūrų, socialinės ar ekonominės padėties.
 3. Universitete puoselėjama ir saugoma institucijos ir autorių intelektinė nuosavybė, netoleruojamas plagijavimas ir kiti autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimai.
 4. Akademinės etikos principus nustato Senato patvirtinti Dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etikos kodeksas ir Studentų etikos kodeksas, parengti pagal akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus rekomendacijas.
 5. Akademinės etikos klausimus svarsto ir sprendimus priima Akademinės etikos kolegija (toliau – Kolegija), veikianti pagal Senato patvirtintus veiklos nuostatus.
 6. Kolegiją sudaro 7 nariai. Kolegiją renka Senatas iš fakultetų tarybų ir rektoriaus pasiūlytų kandidatų. Vieną narį deleguoja studentų atstovybė. Kolegijos darbui vadovauja Kolegijos narių išrinktas pirmininkas. Kolegijos nariais negali būti administracijos darbuotojai.
 7. Kolegija reaguoja į akademinės etikos pažeidimus, nagrinėja Universiteto darbuotojų ir studentų pareiškimus dėl mokslinės, profesinės, bendravimo ir elgesio etikos pažeidimų.
 8. Kolegija apie priimtus sprendimus svarstomu klausimu raštu informuoja rektorių.
 9. Kilus ginčui dėl Kolegijos priimtų sprendimų, Kolegija gali kreiptis rekomendacijų į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių.
 10. Studentų pareiškimus Kolegija nagrinėja dalyvaujant studentų atstovybės deleguotam atstovui.
 11. Darbuotojų darbo drausmės pažeidimai nagrinėjami Darbo kodekse nustatyta tvarka, o studentų ir klausytojų akademinės drausmės pažeidimai – Akademiniame reguliamine nustatyta tvarka.

V skyrius. Studijos ir moksliniai tyrimai

Pirmasis skirsnis. Studijų sistema
Antrasis skirsnis. Mokslinė veikla

Pirmasis skirsnis. Studijų sistema

 1. Universiteto mokslo (meno) veiklos ir studijų vienovę Universitete užtikrina dėstytojų ir studentų dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ir eksperimentinėje (socialinėje, kultūrinėje) plėtroje (meno veikloje), mokslo (meno) darbuotojų dalyvavimas studijų procese, mokslo žinių ir mokslinio (meninio) darbo įgūdžių perteikimas antrosios pakopos studijų programose ir doktorantūroje. Antrosios pakopos studijos siejamos su Universitete vykdomos mokslo (meno) veiklos rezultatais. Trečiosios pakopos studentams mokslinė tiriamoji veikla yra privaloma.
 2. Studijos vyksta pagal laipsnį suteikiančias ir laipsnio nesuteikiančias studijų programas, įtrauktas į Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrą. Senato nustatyta tvarka studijos gali būti vykdomos su kitomis Lietuvos Respublikos ar užsienio šalių institucijomis. Kvalifikacija, suteikiama baigus atitinkamas Universiteto studijas, nurodoma studijų programoje.
 3. Universitete studijos yra trijų pakopų:
  1) pirmoji – bakalauro;
  2) antroji – magistrantūros;
  3) trečioji – doktorantūros.
 4. Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos orientuotos į universalųjį bendrąjį išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus. Asmenims, baigusiems pirmosios pakopos universitetinių studijų programas, suteikiamas atitinkamos (atitinkamų) studijų krypties (krypčių) bakalauro laipsnis arba bakalauro laipsnis ir kvalifikacija.
 5. Magistrantūros studijų programos skirtos pasirengti savarankiškam moksliniam darbui arba kitam darbui, kuriam atlikti reikia mokslo žinių ir analitinių gebėjimų. Asmenims, baigusiems magistrantūros studijų programas, suteikiamas atitinkamos studijų krypties magistro laipsnis arba magistro laipsnis ir kvalifikacija.
 6. Mokslo doktorantūros programos skirtos rengti mokslininkams, kurie gebėtų savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus ir spręsti mokslo problemas. Doktorantūros studijos vykdomos pagal Vyriausybės patvirtintus mokslo doktorantūros nuostatus. Disertaciją apgynusiems asmenims suteikiamas mokslo daktaro laipsnis.
 7. Studijos yra nuolatinės ir ištęstinės formų. Nuolatinės ir ištęstinės studijų formų aprašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Studijos gali būti skirtingo intensyvumo, joms taikomi įvairūs studijų metodai ir technologijos. Studijų formos nustatomos tvirtinant studijų programą.
 8. Studijų apimtį ir trukmę nustato Mokslo ir studijų įstatymas ir Senato teisės aktai.
 9. Asmenims, kurių įgytas aukštasis išsilavinimas ir pasirengimas nėra pakankami studijuoti aukštesnės studijų pakopos programas, fakultetuose organizuojamos papildomosios studijos, kurių apimtis ir sandara nustatyti Senato tvirtinamame Akademiniame reguliamine.
 10. Specialistams perkvalifikuoti, jų kvalifikacijai palaikyti ir tobulinti organizuojamas tęstinis mokymasis.
 11. Asmenų priėmimo į studijų programas tvarką nustato Senatas.
 12. Priėmimą į studijas, konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašą, konkursinio balo sudarymo principus, mažiausią stojamąjį balą ir kitus kriterijus Universitetas skelbia ne vėliau kaip prieš 2 metus iki atitinkamų mokslo metų pradžios.
 13. Asmeniui, baigusiam bet kurios pakopos studijų programą, Universitetas išduoda tai patvirtinantį nustatytos formos diplomą.
 14. Asmeniui, studijavusiam Universitete pagal studijų programos dalį, suteikiančią žinių ir gebėjimų, kurie įvertinami Universiteto nustatyta tvarka, išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.
 15. Universitete nustatyta tvarka pripažįstamas kitose aukštosiose mokyklose įgytas išsilavinimas, skatinami studentų ir dėstytojų mainai.
 16. Universitetas atsako už studijų kokybę ir kultūrą. Senato nustatyta tvarka veiklos rodikliai skelbiami viešai. Studijų veiklai vertinti ir gerinti sudaroma vidinė kokybės užtikrinimo sistema.
 17. Universiteto studijų sistema ir jų organizavimas Universitete nustatomi Akademiniame reguliamine.

Antrasis skirsnis. Mokslinė veikla

 1. Mokslinė veikla apima mokslinių žinių kūrimą, kaupimą ir sklaidą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą, taip pat inovacinę veiklą. Ši veikla turi suteikti studentams mokslinių tyrimų metodologijos įgūdžių, kelti Universiteto darbuotojų profesinę kvalifikaciją, sudaryti sąlygas dėstomus dalykus nuolat papildyti naujausiomis mokslo ir praktinėmis žiniomis.
 2. Universiteto mokslinė veikla organizuojama taip, kad būtų užtikrinta mokslo, studijų ir inovacijų vienovė.
 3. Universitetas yra jame sukurto intelektinio produkto savininkas, jeigu kitaip nenustatyta Universiteto, darbuotojų, studentų ir (arba) užsakovų sutartyse.
 4. Mokslinių tyrimų kryptys, mastas ir tematika nustatomi atsižvelgiant į visuomenės reikmes, švietimo, kultūros ir ūkio prioritetus, Universiteto poreikius, turimus materialinius išteklius ir mokslinį potencialą.
 5. Universitete vertinamas ir skatinamas dalyvavimas įgyvendinant šalies ir tarptautines programas ir projektus, rūpinamasi mokslo rezultatų diegimu, mokslo laboratorijų, centrų ir institutų kompetencijos bei techninės bazės plėtra ir integravimu į tarptautinę mokslo erdvę.
 6. Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje veikloje. Universitete veikia studentų mokslo draugija.
 7. Universitete organizuojami moksliniai seminarai, konferencijos ir kiti renginiai.
 8. Universitete skatinama profesionali darbuotojų ir studentų mokslinė ir meninė veikla, susijusi su technologijų, praktikos ir studijų vienove.
 9. Mokslinių tyrimų sistema ir mokslinės veiklos organizavimas Universitete nustatomi Akademiniame reguliamine.
 10. Universitetas teisės aktų nustatyta tvarka teikia mokslo laipsnius.
 11. Siekdamas prisidėti prie žinių visuomenės ir ekonomikos kūrimo ir Lietuvos konkurencingumo didinimo, Universitetas gali kurti ir (arba) dalyvauti integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir mokslo ir technologijų parkų veikloje.

VI skyrius. Universiteto finansavimas ir turtas

Pirmasis skirsnis. Lėšos
Antrasis skirsnis. Turtas

Pirmasis skirsnis. Lėšos

 1. Universiteto lėšas sudaro:
  1) valstybės biudžeto lėšos studijoms;
  2) valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšos;
  3) pajamos, gautos kaip mokestis už studijas;
  4) pajamos iš mokslinės ir ūkinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
  5) rėmėjų lėšos;
  6) lėšos, priimtos kaip palikimas ar dovanotos;
  7) valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšos;
  8) lėšos, gautos kaip programinis konkursinis mokslinių tyrimų finansavimas; 9) valstybės fondų lėšos;
  10) tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamos lėšos;
  11) pajamos, gautos valdant ir naudojant Universiteto turtą ir juo disponuojant; 12) pajamos, gautos iš intelektinės veiklos rezultatų;
  13) kitos teisėtai gautos lėšos.

Antrasis skirsnis. Turtas

 1. Universitetas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, atskaitingumo visuomenei ir ūkinės veiklos autonomijos principais.
 2. Universiteto turtą sudaro:
  1) valstybei nuosavybės teise priklausantis ir pagal turto patikėjimo sutartį Universitetui perduotas ilgalaikis materialusis turtas;
  2) Universitetui nuosavybės teise priklausantis turtas.
 3. Turtas, kurį Universitetas valdo, naudoja ir kuriuo disponuoja nuosavybės teise, yra:
  1) valstybės investuotas turtas;
  2) pajamos, gautos kaip mokestis už studijas, taip pat pajamos iš ūkinės, mokslinės veiklos ir teikiamų paslaugų;
  3) lėšos ir kitas turtas, gauti kaip parama pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
  4) kitos piniginės lėšos, išskyrus valstybės biudžeto lėšas;
  5) iš valstybės biudžeto lėšų ir iš šios dalies 2, 3, 4 papunkčiuose nurodytų lėšų įgytas turtas, išskyrus nekilnojamąjį turtą, įgytą už Europos Sąjungos paramą, valstybės biudžeto ir valstybės fondų lėšas;
  6) dovanotas turtas;
  7) paveldėtas turtas;
  8) turtinės teisės, atsirandančios iš intelektinės veiklos rezultatų;
  9) pajamos, turtas ar kita nauda, gauti valdant, naudojant šio punkto 1–8 papunkčiuose nurodytas lėšas ar kitą turtą ir jais disponuojant.
 4. Nuosavybės teise priklausantį turtą Universitetas valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasis teisės aktais.
 5. Valstybei nuosavybės teise priklausantį, turto patikėjimo teise ir valstybės turto patikėjimo sutartimis perduotą ilgalaikį materialųjį turtą Universitetas valdo, neatlygintinai naudoja ir juo disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka.
 6. Universitetas valdo, naudoja savo lėšas ir turtą ir jais disponuoja savarankiškai Tarybos patvirtinta tvarka.
 7. Universitetas naudojasi savo teritorijos ir pastatų neliečiamumo teise. Valstybinė žemė Universitetui suteikiama naudoti neterminuotai. Keisti Universiteto teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali tik Vyriausybė, gavusi ne mažiau kaip 3/5 Tarybos narių pritarimą. Jeigu Taryba nepritaria, teritorijos ribas ar valstybės pastatų valdytojus gali keisti Seimas.
 8. Universiteto teritorijoje valstybės, savivaldybių ir kitos institucijos bei kiti juridiniai ir fiziniai asmenys negali atlikti darbų (išskyrus neatidėliotinus avarinius darbus) be rektoriaus arba jo įgalioto asmens leidimo.
 9. Universitetas turi teisę skolintis, pasirašyti paskolų, finansinės nuomos sutartis ir kitus skolos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Universitetas, remiamas valstybės, saugo ir gausina savo turtą.
 11. Už Universiteto lėšų ir turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais atsako rektorius.
 12. Pagal patikėjimo sutartį perduotas valstybės turtas turi būti traukiamas į apskaitą atskirai nuo kito Universiteto turto.
 13. Universitetas kiekvienais metais (ne vėliau kaip kovo mėnesį) viešai skelbia ir teikia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai ir Seimui metines veiklos ataskaitas, taip pat viešai skelbia metines pajamų ir išlaidų sąmatas ir jų įvykdymo ataskaitas.
 14. Universiteto veiklos finansavimo, turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo, apskaitos, mokesčių, turto įsigijimo ir pardavimo, nurašymo, audito ir kitos finansinės veiklos tvarka nustatoma Finansų reguliamine.

VII skyrius. Universiteto organizacijos ir atributai

Pirmasis skirnis. Universiteto organizacijos
Antrasis skirsnis. Universiteto atributai

Pirmasis skirnis. Universiteto organizacijos

 1. Universitete sudaromos sąlygos veikti Lietuvos Respublikoje įteisintų profesinių organizacijų ar asociacijų Universiteto skyriams, sekcijoms ar padaliniams.
 2. Darbuotojų ir studentų profesiniams, kūrybiniams, kultūros, sporto ir socialiniams poreikiams tenkinti gali būti įkurtos universitetinės nepolitinės organizacijos, draugijos, būreliai ir klubai, kurių nuostatai neprieštarauja šiam statutui ir kitiems teisės aktams.
 3. Universiteto organizacijos, draugijos, būreliai ir klubai veikia pagal savo nuostatus ar įstatus, priimtus narių susirinkime ir patvirtintus arba įregistruotus rektoriaus įsakymu.

Antrasis skirsnis. Universiteto atributai

 1. Universitetas, jo fakultetai ir kiti pirmojo lygmens padaliniai turi Senato patvirtintas autentiškas vėliavas ir ženklus, o Senato nariai, rektorius, prorektoriai, Akademinės etikos kolegijos pirmininkas ir pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai – mantijas. Savo atributus gali turėti ir kiti Universiteto padaliniai ir organizacijos.
 2. Universiteto, jo padalinių ir organizacijų atributai įregistruojami ir naudojami įstatymų ir Senato nustatyta tvarka.

VIII skyrius. Statuto priėmimas ir keitimas

 1. Statutą priima Senatas ne mažesne kaip 2/3 Senato narių balsų dauguma. Taryba, išklausiusi Senato nuomonę ir pritarusi Statuto pakeitimams ne mažesne kaip 7 Tarybos narių balsų dauguma, teikia jį tvirtinti Seimui.
 2. Statutas ir jo pakeitimai įsigalioja, kai Seimas juos patvirtina ir paskelbia.
 3. Statuto nuostatos negali būti aiškinamos taip, kad būtų susiaurinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuota aukštosios mokyklos autonomija.

IX skyrius. Universiteto reorganizavimas ir likvidavimas

 1. Universiteto reorganizavimo ir likvidavimo projektus Taryba, gavusi Senato pritarimą, teikia Seimui ne mažesne kaip 2/3 Tarybos narių balsų dauguma.

Valdomų pastatų ir statinių sąrašas

Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. XI-2149 2 priedėlis

Eil. Nr. Pastato pavadinimas Adresas Pažymėjimas plane Bendras pastato plotas, m2 Unikalus Nr.
1. Pastatas – Universitetas K. Donelaičio g. 73, Kaunas 1C4p 5 753,17 1993-5006-0010
2. Pastatas -Administracinis pastatas K. Donelaičio g. 73, Kaunas 2C2p 218,18 1993-5006-0021
3. Pastatas – Hidrotechnikos laboratorija K. Donelaičio g. 73, Kaunas 3C2p 458,88 1993-5006-0032
4. Pastatas – Garažas K. Donelaičio g. 73, Kaunas 4G1p 297,27 1993-5006-0043
5. Pastatas – Garažas K. Donelaičio g. 73, Kaunas 6G1p 264,47 1993-5006-0065
6. Pastatas – Sandėlis K. Donelaičio g. 73, Kaunas 9F1p 20,32 1993-5006-0108
7. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai K. Donelaičio g. 73, Kaunas Kiemo aikštelė 1993-5006-0098
8. Pastatas -Technologijos universitetas A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas 1C2p 3 055,87 1993-5026-6018
9. Pastatas – Technologijos universitetas A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas 3C3p 846,97 1993-5026-6029
10. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas Kiemo aikštelė 1993-5026-6046
11. Pastatas – Universitetas Gedimino g. 50 / K. Donelaičio g. 20, Kaunas 1C3p 7 222,81 1992-6003-5012
12. Pastatas – Gyvenamasis namas Žemaičių g. 1, Kaunas 2A2p 392,51 1992-9023-8016
13. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Gedimino g. 50 / K. Donelaičio g. 20, Kaunas Kiemo aikštelė 1992-6003-5074
14. Pastatas – Aukštojo mokslo įstaiga Laisvės al. 13, Kaunas 1C5p 2 243,67 1993-0031-0014
15. Pastatas – Gyvenamasis namas, įskaitant: Butas / patalpa – Butas Butas / patalpa – Butas Butas / patalpa – Butas Laisvės al. 13A, Kaunas 2A1p butas Nr. 1 butas Nr. 4 butas Nr. 5 193,38 1992-8015-2014 1992-8015-2014:0006 1992-8015-2014:0004 1992-8015-2014:0005
16. Pastatas – Kontora Laisvės al. 13, Kaunas 4H1p 11,46 1993-0031-0025
17. Pastatas – Ūkinis pastatas Laisvės al. 13, Kaunas 3I1p 8,00 1993-0031-0058
18. Pastatas – Ūkinis pastatas Laisvės al. 13, Kaunas 5I1m 111,00 1993-0031-0069
19. Pastatas – Garažas Laisvės al. 13, Kaunas 6G1p 362,02 1993-0031-0047
20. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Laisvės al. 13, Kaunas Kiemo aikštelė 1993-0031-0076
21. Pastatas – Mokomasis korpusas Radvilėnų pl. 19, Kaunas 1C3p 3 699,25 1993-0052-7015
22. Pastatas – Gamybinės dirbtuvės Radvilėnų pl. 19, Kaunas 2P2p 301,83 1993-0052-7026
23. Pastatas – Mokomasis korpusas Radvilėnų pl. 19, Kaunas 3C5b 9 842,96 1993-0052-7037
24. Pastatas – Mokomasis korpusas Radvilėnų pl. 19, Kaunas 4C2p 639,41 1993-0052-7048
25. Pastatas – Sporto salė Radvilėnų pl. 19, Kaunas 6U1g 1 087,28 1993-0052-7059
26. Pastatas – Sporto salė Radvilėnų pl. 19, Kaunas 7U1p 235,14 1993-0052-7064
27. Pastatas – Sandėlis Radvilėnų pl. 19, Kaunas 8F1p 10,58 4400-0316-1386
28. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Radvilėnų pl. 19, Kaunas Kiemo aikštelė 1993-0052-7080
29. Pastatas – Universitetas Gedimino g. 43, Kaunas 1B3p 1 477,32 1988-8000-5015
30. Negyvenamoji patalpa – Įstaigos patalpos Laisvės al. 55, Kaunas 1C5p 2 689,28 1993-0031-3017:0005
31. Pastatas – Mokslo įstaiga Kęstučio g. 27, Kaunas 1C4p 5 861,59 1993-4011-2014
32. Pastatas – Sandėlis Kęstučio g. 27, Kaunas 3F1p 57,27 1993-4011-2069
33. Pastatas – Laboratorija Kęstučio g. 27, Kaunas 4C1p 166,18 1993-4011-2025
34. Pastatas – Mokslo įstaiga Kęstučio g. 27, Kaunas 6C3p 478,11 1993-4011-2080
35. Pastatas – Garažas Kęstučio g. 27, Kaunas 8G1p 147,29 1993-4011-2103
36. Pastatas – Dirbtuvės Kęstučio g. 27, Kaunas 9G1p 288,54 1993-4011-2076
37. Pastatas – Garažas Kęstučio g. 27, Kaunas 10G1p 20,03 1993-4011-2058
38. Pastatas – Sandėlis Kęstučio g. 27, Kaunas 18F1p 14,17 1993-4011-2180
39. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Kęstučio g. 27, Kaunas Kiemo aikštelė 1993-4011-2190
40. Pastatas – Mokslo įstaiga Studentų g. 48, Kaunas 1C4p 8 970,24 1996-5006-9019
41. Pastatas – Mokslo įstaiga Studentų g. 48, Kaunas 2C4p 3 080,33 1996-5006-9022
42. Pastatas – Sporto salė Studentų g. 48, Kaunas 3C2p 664,12 1996-5006-9036
43. Pastatas – Mokslo įstaiga Studentų g. 48, Kaunas 4C2p 1 999,53 1996-5006-9040
44. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 48, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-5006-9051
45. Pastatas – Dirbtuvės Studentų g. 54, Kaunas 1G2b 3 664,80 1997-5006-8014
46. Pastatas – Transformatorinė Studentų g. 54, Kaunas 2H1p 65,00 1997-5006-8025
47. Pastatas – Generatorinė Studentų g. 54, Kaunas 3H1p 48,00 1997-5006-8036
48. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 54, Kaunas Kiemo aikštelė 1997-5006-8047
49. Pastatas – Mokomasis laboratorinis korpusas Studentų g. 56, Kaunas 1C5b 10 089,15 1998-3003-9017
50. Pastatas – Srovinių auditorijų blokas Studentų g. 56, Kaunas 2C1p 5 248,79 1998-3003-9028
51. Nuotekų linija – Lietaus nuotekų šalinimo tinklai Studentų g. 56, Kaunas Nuotekų tinklai 199,01 m 4400-1806-7451
52. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 56. Kaunas Kiemo aikštelė 1998-3003-9039
53. Pastatas – Valgykla Studentų g. 63A, Kaunas 1E2p 3 778,95 1997-3005-2014
54. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 63A, Kaunas Kiemo aikštelė 1997-3005-2025
55. Pastatas – Sandėlis Prancūzų g. 145, Kaunas 2F1p 1 825,59 1997-0051-3011
56. Pastatas – Sandėlis Prancūzų g. 145, Kaunas 3F1g 462,96 1997-0051-3022
57. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Prancūzų g. 145, Kaunas Kiemo aikštelė 4400-0242-6179
58. Pastatas – Universitetas Studentų g. 50, Kaunas 1C5b 11 540,54 1996-9008-0010
59. Pastatas – Universitetas Studentų g. 50, Kaunas 2C4b 5 062,45 1996-9008-0021
60. Pastatas – Universitetas Studentų g. 50, Kaunas 3C2b 1 804,02 1996-9008-0032
61. Pastatas – Universitetas Studentų g. 50, Kaunas 4C3b 1 900,34 1996-9008-0043
62. Pastatas – Mokomasis korpusas, skaičiavimo centras Studentų g. 48A, Kaunas 1C3p 6 471,60 1999-0008-4013
63. Pastatas – Aušintuvas Studentų g. 48A, Kaunas 2H1b 122,00 1999-0008-4024
64. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 48A, Kaunas Kiemo aikštelė 1999-0008-4035
65. Negyvenamoji patalpa – Patalpos Pašilės g. 37A, Kaunas 1H1p 92,37 1998-0007-8013:0001
66. Pastatas – Dirbtuvės Smalininkų g. 2 / Karaliaus Mindaugo pr. 20, Kaunas 1G2p 264,54 1988-0008-6012
67. Pastatas – Dirbtuvės Smalininkų g. 4, Kaunas 2G1p 94,93 1988-0008-6023
68. Pastatas – Dirbtuvės Smalininkų g. 4, Kaunas 3P1p 42,99 1988-0008-6034
69. Pastatas – Sandėlis Smalininkų g. 4, Kaunas 4F2p 64,40 1988-0008-6045
70. Pastatas – Administracinis pastatas Smalininkų g. 4, Kaunas 5B3p 243,24 1988-0008-6056
71. Pastatas – Administracinis pastatas Puodžių g. 20, Kaunas 6B2p 281,86 1988-0008-6067
72. Pastatas – Dirbtuvės Smalininkų g. 4, Kaunas 7P1p 94,29 1988-0008-6078
73. Pastatas – Sandėlis Smalininkų g. 4, Kaunas 9I1m 48,26 1988-0008-6094
74. Pastatas – Dirbtuvės Smalininkų g. 4, Kaunas 10P1p 81,05 1988-0008-6101
75. Pastatas – Kontrolinė Smalininkų g. 4, Kaunas 13H1p 49,42 1988-0008-6123
76. Pastatas – Laboratorija Karaliaus Mindaugo pr. 21, Kaunas 18C3p 575,05 1988-0008-6134
77. Pastatas – Laboratorija Karaliaus Mindaugo pr. 22, Kaunas 19C3p 862,12 1988-0008-6145
78. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Smalininkų g. 2 / Karaliaus Mindaugo pr. 21, Kaunas Kiemo aikštelė 1988-0008-6156
79. Pastatas – Medžio apdirbimo mokomoji laboratorija Raktažolių g. 21, Kaunas 1P2b 1 309,30 1996-9006-4018
80. Pastatas – Sandėlis Raktažolių g. 21, Kaunas 2F1g 432,16 1996-9006-4029
81. Pastatas – Garažas Raktažolių g. 21, Kaunas 4G1p 904,64 1996-9006-4034
82. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Raktažolių g. 21, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-9006-4048
83. Inžineriniai tinklai – Ryšio antena Raktažolių g. 21, Kaunas Formuojama H30,00 m 4400-1116-7109
84. Inžineriniai tinklai – Ryšio antena Raktažolių g. 21, Kaunas Formuojama H30,00 m 4400-1116-7114
85. Inžineriniai tinklai – Ryšio antena Raktažolių g. 21, Kaunas Formuojama H30,00 m 4400-1116-7130
86. Šilumos tiekimo linija – Šilumos tinklai Raktažolių g. 21, Kaunas 25,11 m 4400-1944-5319
87. Nuotekų linija – Nuotekų šalinimo tinklai Raktažolių g. 21, Kaunas 24,93 m 4400-1944-5324
88. Pastatas – Sporto salė Pašilės g. 39A, Kaunas 2U1g 1 898,37 1998-9012-2028
89. Pastatas – Sporto salė Pašilės g. 39A, Kaunas 6U1g 21/1000 pastato dalis 1998-9012-2030
90. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Pašilės g. 39A, Kaunas Kiemo aikštelė 21/1000 dalis 1998-9012-2040
91. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Pašilės g. 39A, Kaunas Kiemo aikštelė 4400-1229-8418
92. Pastatas – Universitetas Kęstučio g. 8, Kaunas 1C4p 1 764,12 1993-6014-7018
93. Pastatas – Ūkinis pastatas Kęstučio g. 8, Kaunas 3I1p 34,00 1993-6014-7020
94. Pastatas – Ūkinis pastatas Kęstučio g. 8, Kaunas 4I1p 5,00 1993-6014-7031
95. Pastatas – Ūkinis pastatas Kęstučio g. 8, Kaunas 5I1p 9,00 1993-6014-7042
96. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Kęstučio g. 8, Kaunas Kiemo aikštelė 1993-6014-7053
97. Pastatas – Mokykla Studentų g. 65, Kaunas 1C5p 3 913,82 1996-4008-9018
98. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 65, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-4008-9029
99. Pastatas – Poilsio pastatas S. Dariaus ir S. Girėno g. 41 / Plytų g. 42, Palangos m. sav., Palangos m.` 1K2p 1 042,26 2597-6000-3015
100. Pastatas – Poilsio pastatas S. Dariaus ir S. Girėno g. 39, Palangos m. sav., Palangos m. 2K2m 544,14 2593-8000-7018
101. Pastatas – Poilsio pastatas Plytų g. 40, Palangos m. sav., Palangos m. 3K1ž 374,46 2596-2000-9014
102. Pastatas – Poilsio pastatas S. Dariaus ir S. Girėno g. 37, Palangos m. sav., Palangos m. 4K3p 3 563,56 2590-9000-3014
103. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai S. Dariaus ir S. Girėno g. 41/ Plytų g. 42, Palangos m. sav., Palangos m. Kiemo aikštelė 2590-9000-3069
104. Pastatas – Poilsio namelis Kalvelių k., Lazdijų r. sav. 1K1ž 183,88 5998-1006-2010
105. Pastatas – Poilsio namelis Kalvelių k., Lazdijų r. sav. 2K1ž 192,35 5998-1006-2024
106. Pastatas – Pirtis, gelbėtojų postas Kalvelių k., Lazdijų r. sav. 3H1ž 10,29 5998-1006-2030
107. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Kalvelių k., Lazdijų r. sav. Kiemo statiniai 5998-1006-2041
108. Pastatas – Gyvenamasis namas Salučių k., Lazdijų r. sav. 1A1m 84,87 5992-8001-1018
109. Pastatas – Poilsinė Salučių k., Lazdijų r. sav. 3K1ž 33,84 5992-8001-1029
110. Pastatas – Viralinė Salučių k., Lazdijų r. sav. 4I1ž 19,00 4400-0440-3440
111. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Salučių k., Lazdijų r. sav. Šulinys 5992-8001-1040
112. Pastatas – Bendrabutis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 1A1ž 60,92 4991-8001-6010
113. Pastatas – Bendrabutis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 2A1ž 60,31 4991-8001-6021
114. Pastatas – Bendrabutis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 3A1ž 61,66 4991-8001-6032
115. Pastatas – Bendrabutis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 4A1ž 60,63 4991-8001-6043
116. Pastatas – Bendrabutis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 5A1ž 60,63 4991-8001-6054
117. Pastatas – Valgykla Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 6E1p 650,32 4991-8001-6065
118. Pastatas – Gyvenamasis namas Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 9A1ž 181,74 4991-8001-6087
119. Pastatas – Ūkio pastatas Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 8I1m 174,00 4991-8001-6098
120. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 11K1ž 42,93 4400-0332-5578
121. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 12K1ž 43,00 4400-0332-5580
122. Pastatas- Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 13K1ž 42,77 4400-0332-5591
123. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 14K1ž 42,29 4400-0332-5615
124. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 15K1ž 42,20 4400-0332-5626
125. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 16K1ž 42,47 4400-0332-5637
126. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 17K1ž 42,42 4400-0332-5648
127. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 18K1ž 42,84 4400-0332-5659
128. Pastatas – Vasarnamis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 19K1ž 42,59 4400-0332-5680
129. Pastatas – Siurblinė Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 20H1p 18,11 4400-0332-5691
130. Pastatas – Viešieji tualetai Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 21I1ž 99,00 4400-0332-5715
131. Pastatas – Pirtis Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 22L1m 42,00 4400-0332-5704
132. Pastatas – Ūkio pastatas Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 23I1ž 14,00 4400-0332-5726
133. Pastatas – Ūkio pastatas Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. 24I1ž 126,00 4400-0332-5737
134. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. Kiemo aikštelė 4400-0081-3794
135. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Kapitoniškių k., Kaišiadorių r. sav. Kiemo statiniai 4400-1027-8890
136. Pastatas – Mokykla S. Daukanto g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 1C3p 3 887,78 2796-8001-5015
137. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai S. Daukanto g. 12, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. Kiemo aikštelė 2796-8001-5026
138. Pastatas – Mokykla Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 1C3b 7 594,04 2798-5001-5012
139. Pastatas – Ūkio pastatas Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 2I1p 48 2798-5001-5030
140. Pastatas – Ūkio pastatas Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 3I1p 19 2798-5001-5026
141. Pastatas – Ūkio pastatas Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 6I1p 50 2798-5001-5083
142. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. Kiemo aikštelė 2798-5001-5074
143. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Nemuno g. 33, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. Kiemo aikštelė 4400-1661-4507
144. Pastatas – Dujų reguliavimo punktas Studentų g. 71A, Kaunas 1H1p 8,76 1996-2057-0014
145. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 71A, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-2057-0025
146. Pastatas – Dujų reguliavimo punktas Vydūno al. 25C, Kaunas 1H1p 10,60 1996-4030-8014
147. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Vydūno al. 25C, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-4030-8025
148. Negyvenamoji patalpa – Viešbutis A. Mickevičiaus g. 39, Kaunas 2A4p 703,92 1995-6026-0013:0061
149. Negyvenamoji patalpa – Mokslo įstaigos patalpos su gyvenamaisiais kambariais Studentų g. 67, Kaunas 1A5p 4 255,99 1996-3009-0012:0002
150. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 67, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-3009-0023
151. Pastatas – Bendrabutis Studentų g. 69, Kaunas 1A5p 4 295,72 1996-6010-4010
152. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 69, Kaunas Kiemo aikštelė 4400-2031-3860
153. Pastatas – Bendrabutis Studentų g. 71, Kaunas 1A5p 4 286,76 1996-8008-4017
154. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Studentų g. 71, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-8008-4028
155. Pastatas – Bendrabutis Gričiupio g. 9, Kaunas 1A5p 5 511,33 1997-0010-8012
156. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Gričiupio g. 9, Kaunas Kiemo aikštelė 4400-0849-0591
157. Pastatas – Bendrabutis Gričiupio g. 13, Kaunas 1N12p 4 609,29 1998-0002-9018
158. Pastatas – Bendrabutis A. Purėno g. 18, Kaunas 1A5p 2 634,87 1997-6013-3017
159. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai A. Purėno g. 18, Kaunas Kiemo aikštelė 1997-6013-3028
160. Pastatas – Bendrabutis A. Purėno g. 20, Kaunas 1A5p 2 630,38 1997-6013-4014
161. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai A. Purėno g. 20, Kaunas Kiemo aikštelė 1997-6013-4025
162. Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos Pašilės g. 37, Kaunas 2N12p 4 563,77 1998-7005-4020:0002
163. Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos Pašilės g. 39 / A. Purėno g. 25, Kaunas 1N12p 4 556,51 1998-9012-2019:0002
164. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Pašilės g. 39 / A. Purėno g. 25, Kaunas Kiemo aikštelė 4400-1169-8805
165. Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos Vydūno al. 25, Kaunas 1A4p 4 579,57 1996-0050-5017:0002
166. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Vydūno al. 25, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-0050-5042
167. Butas / patalpa – Gyvenamosios patalpos Vydūno al. 25A, Kaunas 2A4p 4 015,92 1996-0050-6014:0002
168. Pastatas – Bendrabutis Vydūno al. 25B, Kaunas 3A5p 3 649,22 1996-2049-5010
169. Pastatas – Bendrabutis Klaipėdos g. 27, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 2A4p 2 471,46 2796-2011-7010
170. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Klaipėdos g. 27, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. Kiemo aikštelė 2796-2011-7032
171. Pastatas – Mokslinių tyrimų įstaiga Tunelio g. 60, Kaunas 1B2p 2 211,14 1996-0005-7016
172. Pastatas – Mokslinių tyrimų įstaiga Tunelio g. 60, Kaunas 2B3p 2 068,61 1996-0005-7027
173. Pastatas – Mokslinių tyrimų įstaiga Tunelio g. 60, Kaunas 4B5b 2 299,85 1996-0005-7049
174. Pastatas – Sandėlis Tunelio g. 60, Kaunas 5F1p 151,20 1996-0005-7050
175. Pastatas – Garso izoliacijos matavimų laboratorija Tunelio g. 60, Kaunas 6C1p 49,87 1996-0005-7062
176. Negyvenamoji patalpa – Laboratorijos patalpos nuo 1-1 iki 1-31, nuo 1-45 iki 1-56 Tunelio g. 60, Kaunas 3G1p 1 532,69 1996-0005-7038:0002
177. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Tunelio g. 60, Kaunas Kiemo aikštelė 1996-0005-7070
178. Pastatas – Įstaiga Verkių g. 29, Kaunas 1B1mp 163,94 1997-3022-5019
179. Pastatas – Įstaiga Verkių g. 31, Kaunas 2B1mp 140,41 1997-3022-6016
180. Pastatas – Ūkinis pastatas Verkių g. 29, Kaunas 3I1p 42,00 1997-3022-5030
181. Pastatas – Ūkinis pastatas Verkių g. 29, Kaunas 4I1m 24,0 1997-3022-5040
182. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Verkių g. 29, Kaunas Kiemo aikštelė 1997-3022-5051
183. Pastatas – Poilsio pastatas Preilos g. 5, Neringos m., Neringos m. sav. 1K1m 173,28 2393-0002-6018
184. Pastatas – Ūkinis pastatas Preilos g. 5, Neringos m. Neringos m. sav. 2H1ž 72,67 2393-0002-6020
185. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Preilos g. 5, Neringos m., Neringos m. sav. Kiemo aikštelė 2393-0002-6030
186. Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav. 1K3p 17,50 2598-7002-9010:0105
187. Negyvenamoji patalpa – Pagalbinės patalpos Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav. 1K3p 878/128604 dalis 2598-7002-9010:0103
188. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Mokyklos g. 28, Palangos m., Palangos m. sav. Asfalto aikštelė k1, betono plytelės k 1 750/ 352 300 dalis 2598-7002-9021
189. Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav. 1K3p 18,20 2598-7002-9010:0058
190. Negyvenamoji patalpa – Pagalbinės patalpos Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav. 1K3p 914/128 604 dalis 2598-7002-9010:0103
191. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Mokyklos g. 28, Palangos m., Palangos m. sav. Kiemo aikštelė 1 820/ 352 300 dalis 2598-7002-9021
192. Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav. 1K3p 24,15 2598-7002-9010:0059
193. Negyvenamoji patalpa – Pagalbinės patalpos Mėguvos g. 12A, Palangos m., Palangos m. sav. 1K3p 1 212/ 128 604 dalis 2598-7002-9010:0103
194. Kiti statiniai (inžineriniai) – Kiemo statiniai Mokyklos g. 28, Palangos m., Palangos m. sav. Kiemo aikštelė 2 415/ 352 300 dalis 2598-7002-9021
195. Negyvenamosios patalpos – Gamybinės patalpos Savanorių pr. 271, Kaunas 2P4b 983,07 4400-0633-4396:3452
196. Negyvenamoji patalpa – Patalpos Savanorių pr. 271, Kaunas 3P3b 109,24 4400-0712-6321:1422
197. Negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos Savanorių pr. 271, Kaunas 3P3b 65,92 4400-0633-4330:3450
198. Negyvenamoji patalpa – Administracinės patalpos Taikos pr. 92, Kaunas 2B4b 1 180,23 1996-9024-7020:0002
199. Negyvenamoji patalpa – Laboratorija Taikos pr. 92, Kaunas 1B7b 5 102,80 1996-9024-7019:0002
200. Negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos Taikos pr. 92, Kaunas 4G3b 1 067,19 1996-9024-7040:0002
201. Negyvenamoji patalpa – Gamybinės patalpos Taikos pr. 92, Kaunas 3G2b 701,78 1996-9024-7032:0002
202. Pastatas – Sargo postas Taikos pr. 92, Kaunas 6B1p 6,97 1996-9024-7073
203. Pastatas – Transformatorinė Taikos pr. 92, Kaunas 8H1p 74,96 1996-9024-7062
204. Šilumos tiekimo linija – Šilumos tinklai Taikos pr. 92, Kaunas 61,00 m 4400-1862-5288
205. Vandentiekio linija – Vandentiekio tinklai Taikos pr. 92, Kaunas 134,50 m 4400-1862-5300
206. Nuotekų linija – Nuotekų šalinimo tinklai Taikos pr. 92, Kaunas 574,00 m 4400-1862-5311
207. Nuotekų linija – Lietaus nuotekų tinklai Taikos pr. 92, Kaunas 435,00 m 4400-1862-5333
208. Pastatas – Poilsio namelis Budriškių k., Molėtų r. sav. 1K1ž 39,69 6298-3006-9018
209. Pastatas – Poilsio namelis Budriškių k., Molėtų r. sav. 5K1ž 39,03 6298-3006-9052
210. Pastatas – Poilsio namelis Budriškių k., Molėtų r. sav. 6K1ž 38,26 6298-3006-9063
211. Negyvenamoji patalpa – Poilsio patalpos Budriškių k., Molėtų r. sav. 2K1ž 19,49 6298-3006-9020:0001