Korupcijos prevencija

Nurodytais kontaktiniais duomenimis galite pateikti informaciją apie KTU darbuotojų neteisėtus veiksmus: korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių; taip pat galite parašyti ir apie taisytinas KTU teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi.

 

Korupcija

Pranešimas

Jūsų pranešamą informaciją apie galimus korupcinio pobūdžio veiksmus išnagrinės Teisės skyriaus korupcijos rizikos valdymo specialistas ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo. Užtikriname Jūsų asmens ir pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Kauno technologijos universitete, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai kompetentingam teisėsaugos subjektui;
  2. elektroninio pašto adresu korupcijos.prevencija@ktu.lt.


Pranešėjų apsauga 

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą.
Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Kas yra korupciniai veiksmai?

Valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Kas yra korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos?

Kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Kas yra korupcijos prevencija?

Korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą ir kiti.

Kęstutis Prokopas
Korupcijos rizikos valdymo specialistas

K. Donelaičio g. 73-001, Kaunas
tel. +370 (37) 300 296
e. p. kestutis.prokopas@ktu.lt

 

Prevencijos priemonės

  1. Korupcijos rizikos analizė – institucijos veiklos analizė antikorupciniu požiūriu,
  2. ​Kovos su korupcija programos rengimas bei šios programos įgyvendinimo priemonių planas,
  3. Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas,
  4. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas,
  5. Visuomenės švietimas ir informavimas,
  6. Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų / juridinių asmenų registrams – pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus / juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus ir pan.,
  7. Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas,
  8. Kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.
 

Atsakomybė

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) nustatyta atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), tarpininko kyšininkavimą (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencijos įstatyme nurodyta, kokios veiklos laikomos korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali kilti baudžiamoji atsakomybė. Priklausomai nuo padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio ir masto, padaryta nusikalstama veika gali būti perkvalifikuojama kaip nusikaltimas, kurį padarę asmenys laikomi turinčiais teistumą, arba kaip baudžiamasis nusižengimas. Už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas baudžiama teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimo bausme, kuri gali siekti net iki 10 metų.

 

Dokumentai