Universiteto darbuotojų profesinės sąjungos įstatai

Patvirtinta KTU darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinės rinkiminės konferencijos, vykusios 2015 m. sausio 28 dieną, nutarimu

I. Bendrosios nuostatos

 1. Kauno technologijos universiteto (KTU) darbuotojų profesinė sąjunga (toliau KTU profsąjunga) – suvereni, savarankiška, nepolitinė organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti universiteto dėstytojus, mokslo, administracijos, pagalbinius, ūkio ir kitus darbuotojus, kurie susieti KTU darbiniu teisnumu, kurie darbo, profesiniu, socialiniu ir kito bendrumo pagrindu jungiasi į bendrą organizaciją, ginančią savo narių teises ir atstovaujančią visų darbuotojų teisėtiems profesiniams, darbo, ekonominiams, socialiniams interesams.
 2. KTU profsąjunga veikia laikydamasi Žmogaus teisių ir laisvių deklaracijos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos respublikos profesinių sąjungų įstatymo, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių įstatų.
 3. KTU profsąjunga, nustatyta tvarka įregistravusi šiuos įstatus, naudojasi juridinio asmens teisėmis. Ji turi savo antspaudą ir einamąją sąskaitą banke. Jos buveinė yra KTU administracijos patalpose. (K. Donelaičio g. 73, Kaunas)
 4. KTU profsąjunga įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka turi teisę:
  1)  palaikyti ryšius su mieste bei respublikoje veikiančiomis ir kitų valstybių profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis, būti jų nare ir dalyvauti jų veikloje,
  2)  nekliudoma raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti profsąjungos tikslus ir uždavinius,
  3)  organizuoti susirinkimus ir kitus masinius renginius, rengti mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, skelbti streiką,
  4)  savarankiškai naudotis turimomis lėšomis ir profsąjungos balanse esamu turtu, naudotis juridinio asmens teise,
  5)  gauti lėšų ir turto iš tarptautinių profesinių sąjungų bei visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų fondų, asmenų,
  6)  steigti (būti steigėja) įmones, fondus, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

II. KTU darbuotojų profesinės sąjungos tikslai ir uždaviniai

 1. Ginti savo narių darbines, profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus.
 2. Sudaryti kolektyvinę sutartį ir susitarimus su darbdaviu dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, žmogaus saugos darbe, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ekonominių sąlygų.
 3. Kontroliuoti kaip darbdavys laikosi ir vykdo su jos narių teisėmis ir interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvinę sutartį ir susitarimus.
 4. Drauge su respublikos profsąjungų centrais ir susivienijimais teikti pasiūlymus valstybinės valdžios ir valdymo organams dėl norminių aktų darbo ir ekonominiais socialiniais klausimais priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.
 5. Konsultuoti profsąjungos narius teisiniais klausimais susietais su darbine veikla.
 6. Reikalauti iš darbdavio, kad jis rūpintųsi darbuotojų ir jų šeimos narių poilsiu, darbe prarastų jėgų atstatymu.
 7. Rūpintis profsąjungos narių profesinės kvalifikacijos ugdymu, padėti spręsti socialines problemas, skatinti narius įsitraukti į aktyvų profsąjunginį darbą, vienijantį pavienių narių pastangas.
 8. Sudaryti prielaidas profsąjungos nariams – darbo veteranams pensininkams jų visuomeninei veiklai tęsti, rūpintis jų socialinės būties sąlygomis.

III. KTU darbuotojų profesinės sąjungos narystė

 1. Narystės tvarka.
  1. KTU profsąjungos nariais gali būti KTU darbuotojai, pripažįstantys šiuos įstatus ir mokantys nario mokestį.
  2. Į KTU profsąjungos narius priimama pagal raštišką darbuotojo prašymą. Sprendimą tvirtina KTU profsąjungos komitetas.
  3. Pensininkais tapę KTU darbuotojai turi teisę likti profsąjungos nariais.
  4. KTU profsąjungos narys, turintis teisę administracine tvarka daryti įtaką kitiems KTU darbuotojams, gali sustabdyti savo narystę profsąjungoje arba likti profsąjungos nariu.
 2. KTU profsąjungos nario teisės.
  1. Rinkti ir būti išrinktas į visus KTU profsąjungos organus.
  2. Dalyvauti profsąjungos susirinkimuose, konferencijose ir kituose renginiuose, kreiptis į visų lygių KTU profsąjungos renkamuosius organus, gauti iš jų informaciją ir viešai vertinti jų veiklą.
  3. Asmeniškai dalyvauti profsąjungos susirinkime, kai svarstomas su juo asmeniškai susijęs klausimas.
  4. Kreiptis į profsąjungos institucijas visais klausimais dėl darbo ir socialinių sąlygų, taip pat darbdaviui pažeidus darbo įstatymus, kolektyvinę sutartį.
  5. Naudotis LR profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio garantijomis.
  6. Gauti materialinę pagalbą iš profsąjungos lėšų dėl laikinai susidariusios sunkios materialinės padėties, netekus darbo ir kitais atvejais.
  7. Išstoti iš profsąjungos.
 3. Profsąjungos nario pareigos.
  1. Laikytis KTU profsąjungos įstatų, jos vadovaujančių institucijų nutarimų, pripažinti veiklos kryptis arba programą, stengtis ją įgyvendinti.
  2. Laikytis profesinės etikos ir dorovės normų.
  3. Reguliariai mokėti nario mokestį – nutrūkus narystei nario mokestis negrąžinamas.
 4. Profsąjungos narystės nutraukimas
  1. Raštu pareiškus norą išstoti iš profsąjungos.
  2. Nariui pažeidus profsąjungos įstatus ir už argumentuotą pasiūlymą jį pašalinti balsavus ne mažiau kaip 2/3 pirminės organizacijos narių.
  3. Jei profsąjungos narys daugiau kaip 3 mėnesius nemoka nario mokesčio ir buvo dėl to įspėtas.
 5. KTU profsąjungos nariai už aktyvią profsąjunginę veiklą skatinami pagal profsąjungos organizacijos galimybes.
 6. Kai profsąjungos narys nesilaiko šių įstatų 15 str. reikalavimų, profsąjungos narių susirinkimas jam gali pareikšti pastabą, papeikimą, arba pašalinti iš profsąjungos.

IV. KTU darbuotojų profesinės sąjungos organizacinė struktūra

 1. KTU profsąjungos struktūrą sudaro pirminės profsąjunginės organizacijos ir KTU profesinės sąjungos komitetas.
 2. Pirminis KTU profesinės sąjungos organizacinis vienetas yra KTU padalinio profesinės sąjungos organizacija (toliau padalinio profsąjunga), įsteigta darbo, profesiniu ar socialinio bendrumo pagrindu. Ją sudaro ne mažiau kaip 3 nariai. Skaitlingos padalinio profsąjungos siekdamos efektyviau veikti gali turėti laisvai nusistatytą savo vidinę struktūrą. Padalinių profsąjungos turinčios daugiau kaip 20 narių gali sudaryti padalinio profsąjungos biurą (toliau profbiurą), kuriame būtų atstovaujamos padalinio vidinės struktūros.
 3. Padalinio profsąjungos kompetencijai priklauso:
  1) priimti į profsąjungą naujus narius, teikti juos tvirtinti KTU profsąjungos komitetui, pašalinti profsąjungos narius. Pašalintas narys turi teisę apeliuoti į KTU profsąjungos komitetą;
  2) vesti padalinio narių apskaitą;
  3) administruoti padalinio profsąjungos tvarkomą šalpos fondą;
  4) atstovauti padalinio profsąjungos nariams darbuotojų atestacijose, etatų konkursų svarstymuose
  5) priimti sprendimus dėl padalinio profsąjungos organizacinės struktūros, pasikeitus KTU struktūrai ir reorganizavus padalinį priimti sprendimus dėl padalinio profsąjungos veiklos nutraukimo, reorganizavimo, susijungimo su kitomis padalinių profsąjungomis;
  6) inicijuoti KTU profsąjungos neeilinės konferencijos sušaukimą.
 4. Padalinio profsąjungos darbo tvarka
  1. Aukščiausias padalinio profsąjungos organas yra jo visuotinis susirinkimas.
  2. Padalinio profsąjungos susirinkimo nutarimai yra teisėti, jei susirinkime dalyvauja nemažiau pusės narių ir už juos balsuoja dalyvaujančiųjų dauguma, išskyrus 22.3 str. ir 40.2 str. atvejus.
  3. Padalinio profsąjungos veiklos nutraukimui reikia 2/3 padalinio profsąjungos narių pritarimo.
  4. Kas 2 metus paprasta balsų dauguma renka pirmininką ir profbiurą (jeigu jis sudaromas).
 5. Padalinio profsąjungos pirmininkas:
  1) kviečia padalinio profsąjungos narių susirinkimus ir konferencijas;
  2) telkia narius draugiškam bendradarbiavimui, tarpusavio paramai;
  3) atstovauja nariui ar visai padalinio profsąjungai KTU administracijoje ginčytinų darbinių santykių, darbo sąlygų ar socialinės paramos klausimais;
  4) atstovauja profsąjungos narius KTU profsąjungos komitete;
  5) ne rečiau kaip kartą į metus privalo atsiskaityti padalinio profsąjungos nariams apie spręstas problemas, atliktus darbus, sunaudotas lėšas;
  6) yra atsakingas už racionalų padalinio profsąjungos tvarkomo šalpos fondo ir kitų lėšų panaudojimą;
  7) Jeigu sudarytas padalinio profbiuras, vadovauja jo veiklai.
 6. KTU padalinių profsąjungų junginys sudaro KTU darbuotojų profsąjungą.
 7. KTU profsąjungos funkcionavimo tvarka.
  1. KTU padalinių profsąjungos pirmininkai ir KTU darbuotojų profsąjungos pirmininkas, jo pavaduotojas (jeigu išrinktas) sudaro KTU darbuotojų profsąjungos komitetą.
  2. Aukščiausias KTU profsąjungos valdymo organas yra jos visuotinis susirinkimas arba konferencija.
  3. Visuotinis susirinkimas arba konferencija šaukiama ne rečiau kaip vieną kartą per du metus.
  4. Visuotinis susirinkimas arba konferencija yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau pusės nusistatyto delegatų skaičiaus.
  5. Neeilinė KTU profsąjungos konferencija šaukiama KTU profsąjungos komiteto 2/3 daugumos nutarimu, arba reikalaujant 1/3 padalinių profsąjungų.
 8. KTU profsąjungos konferencija:
  1) nustato pagrindines KTU darbuotojų profsąjungos veiklos kryptis ir uždavinius;
  2) papildo ir keičia įstatus, priima programą ir kitus dokumentus;
  3) nustato nario mokestį. Mėnesinis nario mokestis ne didesnis kaip 1% nuo pagrindinio mėnesinio darbo užmokesčio;
  4) kas 2 metai renka KTU profsąjungos pirmininką, jeigu reikia jo pavaduotoją, revizijos komisiją, tvirtina KTU darbuotojų profsąjungos komitetą;
  5) išklauso KTU profsąjungos komiteto bei revizijos komisijos ataskaitas ir įvertina jų darbą ataskaitiniu laikotarpiu;
  6) nustato pagrindinius KTU darbuotojų profsąjungos biudžeto rodiklius;
  7) tvirtina KTU darbuotojų profsąjungos komiteto sudaromus susitarimus su kitomis profsąjungomis ar kitokiomis organizacijomis bei įsipareigojimus joms;
  8) sprendžia KTU darbuotojų profsąjungos likvidavimo klausimus.
 9. KTU profsąjungos komiteto veikla.
  1. Komitetas vykdo KTU profsąjungos konferencijos nutarimus, šių įstatų reikalavimus. Remdamasis Profesinių sąjungų įstatymu, komitetas veikia savarankiškai.
  2. Komitetas inicijuoja KTU darbo ginčų komisijos ir KTU darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto sudarymą.
  3. Komitetas skiria KTU darbuotojų atstovus KTU sudaromose dvišalėse komisijose ir komitetuose.
  4. Komiteto nutarimai yra teisėti, jei komiteto posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 komiteto narių ir už nutarimus balsuoja dauguma dalyvaujančių (išskyrus 27.5 numatytą atvejį).
  5. Komitetas ¾ balsų dauguma gali sustabdyti bet kurio savo nario (įskaitant pirmininką) įgaliojimus, jei šių asmenų veikla aiškiai prieštarauja KTU darbuotojų profesinės sąjungos įstatams.
   1) Sustabdžius komiteto nario įgaliojimus, jo atstovaujamo padalinio profsąjunga į KTU profsąjungos komitetą teikia kitą savo atstovą.
   2) Sustabdžius KTU darbuotojų profsąjungos pirmininko įgaliojimus ar jam atsistatydinus, iš komiteto narių renkamas šias pareigas laikinai (iki profsąjungos konferencijos) eisiantis profsąjungos komiteto narys.
  6. Laikotarpyje tarp konferencijų įsisteigus naujai padalinio profsąjungai jos pirmininkas yra kooptuojamas į profsąjungos komiteto sudėtį ir naudojasi visomis profsąjungos komiteto nario teisėmis.
  7. KTU profsąjungos komiteto sprendimai dėl sustabdytų jo narių įgaliojimų turi būti patvirtinti ar panaikinti artimiausioje KTU profesinės sąjungos konferencijoje.
  8. Tarp konferencijų dėl 27.5 ir 27.6 straipsniuose numatytų pokyčių pasikeitus profsąjungos komiteto personalinei sudėčiai daugiau kaip 2/5 per 2 mėnesius sušaukiama neeilinė KTU profsąjungos konferencija, kuri patvirtina naują profsąjungos komitetą.
 10. KTU Profsąjungos pirmininko kompetencija:
  1) Be atskiro įgaliojimo atstovauja KTU profsąjungą įvairiose universiteto, miesto ir respublikinėse struktūrose ir organizacijose.
  3) Vadovauja KTU profsąjungos komitetui;
  4) Šaukia posėdžius, ruošia darbotvarkių projektus, pirmininkauja posėdžiams.
  5) Koordinuoja KTU profsąjungos atstovų komisijose, komitetuose, darbo grupėse darbą.
  6) Derina pasiūlymus derybose su KTU administracija, valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis.
  7) Gavęs komiteto sutikimą, pasirašo KTU profsąjungos vardu susitarimus ir sutartis.
  8) Koordinuoja pasiruošimą akcijoms ir renginiams.
  9) Atsako už lėšas, bei racionalų turto panaudojimą. KTU profsąjungos komitetui pritarus, sudaro finansinius ir turtinius sandorius.
  10) Atskaitingas KTU profesinės sąjungos konferencijai ir KTU profsąjungos komitetui.
 11. KTU darbuotojų profesinės sąjungos revizijos komisija.
  1. Revizijos komisija savo darbe remiasi LR įstatymais, šiais įstatais ir KTU darbuotojų profsąjungos konferencijų nutarimais.
  2. Revizijos komisija renkama KTU darbuotojų profsąjungos konferencijoje iš trijų profsąjungos narių.
  3. Komisijos nariai negali būti profsąjungos komiteto nariais.
  4. Revizijos komisijos atstovas su patariamojo balso teise gali dalyvauti komiteto posėdžiuose.
  5. Revizijos komisija ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus patikrina KTU darbuotojų profsąjungos finansinę ir ūkinę veiklą ir surašo aktą.
  6. Apie patikrinimų metu nustatytus trūkumus informuoja KTU darbuotojų profsąjungos komitetą.
  7. Revizijos komisija už savo darbą ataskaitiniu laikotarpiu atsiskaito KTU darbuotojų profsąjungos ataskaitinei konferencijai.

VI. KTU darbuotojų profesinės sąjungos pagrindinės veiklos turinys

 1. KTU profsąjunga priima narius ir tvarko jų įskaitą. Ji reiškia savo narių kolektyvinę nuomonę bei reikalavimus ir gina savo narių interesus darbo, buities ir socialinėje srityse. Su savo narių kolektyvine nuomone per žiniasklaidą supažindina visuomenę.
 2. Inicijuoja kolektyvinės sutarties su KTU administracija sudarymą ir ją pasirašo. Kontroliuoja, kaip universiteto administracija tą sutartį vykdo, kaip laikosi darbo įstatymų, darbo saugos taisyklių.
 3. Siekdama socialinio teisingumo, stebi universitete socialinius procesus, dalyvauja darbuotojų atestacijose, etatų konkursų svarstymuose.
 4. Dalyvauja sprendžiant darbo ginčus. Kolektyvinius ginčus sprendžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu.
 5. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skelbia streiką ir apie jo priežastis, eigą ir rezultatus, informuoja su KTU profsąjunga koordinaciniais ryšiais susietus respublikos profesinių sąjungų susivienijimus ir centrus, žiniasklaidos atstovus.
 6. Esant reikalui sudaro komisijas profesinėms, socialinėms, sveikatingumo ir kitoms svarbioms problemoms spręsti.
 7. KTU profsąjunga koordinuoja savo veiklą su kitomis miesto ir respublikos profsąjungomis, dalyvauja jų susivienijimuose. Siekia užmegzti ir palaikyti ryšius su kitų šalių švietimo, aukštųjų mokyklų ir kitomis giminingomis profsąjungomis.
 8. Savarankiškai valdo ir naudoja KTU darbuotojų profsąjungos turimas lėšas ir turtą. Už lėšų ir turto tikslingą panaudojimą atsakingas pirmininkas. Sprendimus dėl turto priima komitetas.
 9. Sudaro materialinės šalpos, savitarpio šalpos ir kitus fondus, samdo specialistus savo nariams juridiškai ginti.
 10. Savo biudžetui papildyti KTU darbuotojų profsąjunga gali vykdyti ūkinę ir komercinę veiklą.
 11. Sprendimų galiojimas ir jų priėmimo balsavimu nuostatos:
  1. Visi personaliniai klausimai sprendžiami slaptuoju balsavimu, kiti klausimai taip kaip nutaria konferencija, susirinkimas ar posėdis.
  2. Profsąjungos narys iš profsąjungos pašalinamas padalinio profsąjungos susirinkime ne mažiau kaip 2/3 narių balsų dauguma.
  3. Į renkamus profsąjungos organus profsąjungos narys išrenkamas arba tvirtinamas konferencijos, susirinkimo, posėdžio dalyvių balsų dauguma (50% plius vienas), o atšaukiamas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma.
  4. Konferencijos, susirinkimų, posėdžių nutarimai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip ½ konferencijos delegatų ar balsavimo teisę turinčių susirinkimo, posėdžio dalyvių.
  5. KTU darbuotojų profsąjungos komiteto posėdžiai teisėti kai apie juos įprastu būdu (telefonu, elektroniniu paštu) paskelbta ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas. Konferencijos posėdžiai teisėti kai apie jos sušaukimą paskelbiama KTU priimtu būdu ne vėliau kaip 1 mėnesis, o darbotvarkė patvirtinama ir skelbiama ne vėliau kaip 2 savaitės iki konferencijos.

VI. KTU darbuotojų profesinės sąjungos lėšos. Profesinės sąjungos likvidavimas

 1. KTU profsąjungos lėšas sudaro nario mokesčiai, pajamos iš ūkinės ir komercinės veiklos, įmonių, įstaigų, organizacijų įnašai bei aukos.
 2. Bendriems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti 50% profsąjungos narių įnašų centralizuotai tvarko KTU profsąjungos komitetas.
 3. KTU profsąjunga pertvarkoma arba jos veikla nutraukiama, kai to reikalauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių arba ne mažesnė kaip 2/3 išrinktų konferencijos balsų dauguma ir konferencijoje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 išrinktų delegatų. Konferencija sprendžia esamo profsąjungos turto ir turimų lėšų panaudojimo likvidavus profsąjungą klausimus.