EDU_LAB

Mes – EDU_Lab, pasiteikdami universiteto ir užsienio partnerių patirtį aukštojo mokslo srityje, esame pasirengę užpildyti Lietuvos dėstytojų kompetencijų spragas.

Kas yra Edu_Lab?

Aukštoji mokykla – tai vieta, kur mokytis ateina suaugę žmonės, turintys gyvenimiškos patirties. Mokyti studentus dėstytojai paprastai mokosi savo darbo metu, nes nuosekliai mokytis dėstymo naujovių jie dažniausiai neturi nei laiko, nei galimybių.
Mes – EDU_Lab, pasitelkdami universiteto ir užsienio partnerių patirtį aukštojo mokslo srityje, esame pasirengę užpildyti Lietuvos dėstytojų kompetencijų spragas.

 • Vystome ir tobuliname šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą KTU;
 • Skatiname dėstytojus pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones studijų kokybei užtikrinti;
 • Tikime „kitokia“ mokymo ir mokymosi filosofija, atitinkančia šiuolaikines ugdymo tendencijas.

Jurgita Barynienė (EDU_Lab projektų vadovė); Vaida Jonaitienė (EDU_Lab koordinatorė); Audronė Daubarienė;  Aleksandras Targamadzė; Asta Daunorienė (EDU_Lab vadovė); Raimunda Česonienė; Darius Eidukynas; Neringa Dubauskienė; Jurga Vitkuvienė; Ramūnas Kubiliūnas; Vilmantė  Kumpikaitė – Valiūnienė,  Jovita Vasauskaitė, Vitalija Jakštienė, Miglė Kriuglaitė-Jarašiūnienė, Vida Malinauskienė, Akvilė Čibinskienė, Marija Sabaliauskienė.
 

Mokymosi ir mokymo kompetencijų tobulinimo sistema

Didaktikos įgūdžių tobulinimas

Didaktikos kompetencijų tobulinimo mokymai

Šių mokymų tikslas: 

skatinti dėstytojus rinktis ir taikyti tinkamus bei pažangius didaktikos metodus siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę. Jūs kartu su kitais mokymų dalyviais galėsite apmąstyti savo dėstymo įgūdžius ir pagerinti bendrą savo studijų modulio struktūrą.

Mokymai rekomenduojami visiems dėstytojams, kurie nori susipažinti ar atnaujinti žinias susijusias su studijų modulio (dalyko) konstravimu, mokymo(-si) metodų pasirinkimu ir efektyvios grįžtamojo ryšio sistemos sukūrimu.

Mokymų programa:

Diena /laikas Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 – 15:00)

Mokomosios veiklos kūrimas:
mokymo ir mokymosi procesas;
– studijų rezultatai;
– studijų modulio struktūra.
– Kaip kurti/tobulinti studijų modulį.
– Kaip formuoti studijų rezultatus.
– Analizuosime studijų modulio struktūrą

Antra diena

(9:00 – 15:00)

Dėstymas:
– mokymo metodai.
– Kokius mokymo metodus naudoti dirbant su didelėmis grupėmis.
– Kokius mokymo metodus naudoti dirbant su mažomis grupėmis.

Trečia diena

(9:00 – 15:00)

Dėstymas:
– konstruktyvus grįžtamasis ryšys
– dalyvių vedama mini paskaita arba pratybos.
– Kaip suteikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

Ketvirta diena

(9:00 – 15:00)

Vertinimas:
– vertinimo metodai;
– kokybės užtikrinimas prieš ir po vertinimo.
– Kaip pasirinkti tinkamus vertinimo metodus.

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visas dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Pradedančiojo dėstytojo prorama

Šios programos tikslas: 

tobulinti pradedančiojo dėstytojo didaktikos kompetencijas.

Programa susideda iš dviejų dalių.

 • Pirma dalis „Supažindinimas su Universiteto sistemomis ir didaktikos kompetencijų tobulinimas“ skirta mokymams, kuriuose pradedantieji dėstytojai supažindinami su Universiteto sistemomis, studijų formomis, atsiskaitymų organizavimo procesų ir kitomis aktualiomis temomis.

Mokymų programa:

Diena /laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 – 13:00)

Universitetas ir jo aplinka. Aukštojo mokslo istorija ir ateities perspektyvos

Antra diena

(9:00 – 13:00)

Dėstytojo ir studento vaidmuo studijų procese

Trečia diena

(9:00 – 13:00)

Studijų formos ir jų pasirinkimas

Ketvirta diena

(9:00 – 13:00)

Studijų modulio kūrimas

Penkta diena

(9:00 – 13:00)

Studijų modulio kūrimas (tęsinys)

Šešta diena

(9:00 – 13:00)

Pirmojo užsiėmimo organizavimas. Užsiėmimų vedimas mažose ir didelėse grupėse

Septinta diena

(9:00 – 13:00)

Atsiskaitymų užduočių konstravimas. Studentų savarankiško darbo įveiklinimas

Aštunta diena

(9:00 – 13:00)

Skaitmeninių technologijų įveiklinimas. Citavimas, literatūros šaltinių pasirinkimas, plagijavimo prevencija

Devinta diena

(9:00 – 13:00)

Grįžtamojo ryšio teikimas. Studijų proceso tobulinimas
 • Antra dalis „Pradedančiojo dėstytojo, mentorių užsiėmimų stebėjimas ir refleksija“ skirta kolega kolegai mentorystės veikloms. Dalyvaudami kolega kolegai mentorystės veiklose pradedantieji dėstytojai turi galimybę stebėti mentorių užsiėmimus, diskutuoti aktualiais studijų klausimais, pristatytą savo įgytą patirtį.

Jei turite klausimų dėl programos maloniai kviečiame susisiekti el. paštu: edu.lab@ktu.lt

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visas dienas galėtumėte skirti numatytoms programos veikloms;
 • aktyviai dalyvauti ir atlikti mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuoti su kitais pradedančiais dėstytojais mentoriais, dėstytojais, kad programa būtų naudinga Jums;
 • nebijoti mokytis ir klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Dalyko dėstymas užsienio (anglų) kalba

Šių mokymų tikslas:

tobulinti dėstymo anglų kalba įgūdžius. Jūs galėsite pademonstruoti savo dėstymo anglų kalba įgūdžius, parengti arba patobulinti tarptautiniams studentams skirtą studijų modulį, o taip pat pasirengti savo kalbinių gebėjimų tobulinimo planą.

Mokymų programa:

Diena/ laikas Turinys

Pirma diena

(10:00 – 15:00)

– Dėstymo užsienio kalba ypatumai.
– Dėstytojo kompetencijos ir iššūkiai.
– Turinio planavimas ir bendravimas paskaitų metu.
– Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas.
– Teorija ir diskusijos apie bendravimo dėstant užsienio kalba mažose grupėse ypatumus.
– Praktinių pavyzdžių nagrinėjimas.
– Akademinės anglų kalbos žodyno (Academic Wordlist) ir jo taikymo galimybių pristatymas ir praktinės užduotys.

Antra diena

(10:00 – 15:00)

– Jūsų parengto studijų modulio užsienio kalba pristatymas ir analizė.
– Teorija ir diskusijos apie vertinimo ir grįžtamojo ryšio suteikimo ypatumus užsienio kalba.
– Bandomųjų paskaitų arba praktinių užsiėmimų fragmentų pristatymas ir aptarimas.
– Bandomųjų paskaitų arba praktinių užsiėmimų fragmentų pristatymas ir aptarimas.
– Asmeninio anglų kalbos tobulinimo plano sudarymas.
– Mokymų apžvalga ir rezultatų aptarimas.

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad abi dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Svarbu:
Mokymai vyksta anglų kalba. Mokymų dalyviai turi būti pasiekę B2 anglų kalbos lygį.

Studentų įgalinimas mokytis naudojant metakognityvinius gebėjimus*

Šių mokymų tikslas:

įsisavinti teorinių žinių apie metakognityvinį mokymą(-si) ir įgyti praktinių įgūdžių kaip įgalinti ir motyvuoti studentus aktyviai ir savarankiškai mokytis.

Mokymų programa:

Diena/ laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 – 16:00)

– Kintantis dėstytojo vaidmuo.
– Metakognityvumas šiuolaikinės mokymosi sampratos kontekste.
– Sėkmingo dėstytojo nuostatos.
– Motyvacijos įtaka efektyviam mokymuisi.
– Darbas su nepasiruošusiais studentais.

Antra diena

(10:00 – 15:00)

– Savikryptis ir savivaldis mokymasis.
– Kaip mokyti studentus mokytis.
– Savarankiško darbo įgalinimas naudojant metakognityvines mokymosi strategijas.
– Metakognityvinių strategijų naudojimas auditorijoje.
– Mokymų apžvalga ir rezultatų aptarimas.

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad abi dienas galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

* Mokymų programa parengta ir finansuota pagal projektą „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004.

Mokymo(-si) metodų rinkinys

Problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(is)

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti problemų sprendimu grįstą ir projektinį mokymąsi studijų procese.

Diena /laikas Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 – 16:00)

Problemos sprendimu grįstas mokymas(is): teorija ir praktika
RYTE:
PBL kaip metodas/sistema
Privalumai, etapai, rolės
Praktinis metodo taikymas
PO PIETŲ:
Vertinimas
Aptarimas, namų darbai

Antra diena

(9:00 – 16:00)

Projektinis mokymas(is): teorija ir praktika
RYTE:
PBL kaip sistema
PBL (projekto) taikymo metodai
Problemos formulavimas
PO PIETŲ:
Studentų parengimas
Projekto eiga
Vertinimas

 

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Dizainu grįstas mokymasis

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti dizainu grįstą mokymąsi studijų procese.

Diena /laikas Turinys Ko mokysimės?

Pirma diena

(9:00 – 16.30)

Dizainu grindžiamas mąstymas: teorija ir praktika
RYTE:
Dizainu grindžiamo mąstymo metodo esmė
PO PIETŲ:
Praktinis metodo taikymas:
Supratimo ir stebėjimo fazės

Antra diena

(9:00 – 16:30)

Dizainu grindžiamas mąstymas: teorija ir praktika
RYTE:
Praktinis metodo taikymas:
Požiūrio ir įsivaizdavimo  fazės
PO PIETŲ:
Praktinis metodo taikymas:
Kūrimo ir tobulinimo  fazės
Aptarimas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Atvejo analizės metodo taikymas studijų procese

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams žinių ir praktinių gebėjimų kaip taikyti atvejo analizės metodą studijų procese.

Laikas

(9:00 – 16:00)

Turinys Ko mokysimės?
Iš ryto Atvejo analizės taikymas studijų procese: teorija ir praktika

– Atvejo analizė. Privalumai, etapai, rolės

– Dėstytojo ir studento pasiruošimas atvejo analizei

– Atvejo sudėtingumo lygmenys

– Vertinimas

Po pietų Atvejo analizės taikymas studijų procese: teorija ir praktika

– Atvejo analizės etapai

– Gero atvejo požymiai

– Darbas auditorijoje

– Iššūkiai naudojant atvejo analizę

– Aptarimas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad savo laiką galėtumėte skirti tik mokymams;
 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad galėtumėte skirti truputį laiko susipažinimui su pateiktu atveju;
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus;
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams;
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

STEM: nuo faktų pateikimo iki sisteminio mąstymo ugdymo*

Šių mokymų tikslas:

STEM (iš anglų kalbos – Science, Technology, Engineering, Math) mokymai skirti tiksliųjų mokslų universiteto dėstytojams, norintiems pagilinti didaktikos žinias, ir jas panaudoti motyvuojančių, studentus įtraukiančių ir gilesnį mokymąsi skatinančių modulių vedimui.

Laikas

(9:00 – 17:00)

Ko mokysimės?
Iš ryto

– STEM ir tarpdiscipliniškumas.

– Dėstytojo asmeninė epistemologija integruojant STEM studijų procese

Po pietų

– STEM dėstymo metodai.

– Studentų motyvavimo metodai integruojant STEM.

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad savo laiką galėtumėte skirti tik mokymams;
 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad galėtumėte skirti truputį laiko namų darbams;
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus;
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams;
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

* Mokymų programa parengta ir finansuota pagal projektą „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004.

Iššūkiais grįstas mokymas(-si) (angl. Challenge based learning (CBL)) – tai mokymo(-si) būdas, kai studentai ir dėstytojai dirba kartu spręsdami realaus pasaulio problemas (Education, 2011). Iššūkiais grįstas mokymas(-is) grindžiamas patirtinio mokymosi pagrindu, skatina studentų ir įvairių suinteresuotų šalių: mokslininkų, verslo įmonių, viešųjų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, siekiant apibrėžti svarias idėjas, užduoti apgalvotus klausimus, nustatyti, ištirti, aplinkosaugos, socialiniu ir ekonominiu požiūriu pasiūlyti ir įgyvendinti tvarų sprendimą (Rådberg et al., 2020). Šis mokymosi metodas yra paremtas atvirojo mokymosi metodu, kuris yra grįstas bendradarbiavimu, aiškumu, tinkamumu, įtraukimu, skatinimu, efektyvumu bei veiksmingumu ir yra įgyvendinamas naudojant skaitmeninius įrankius, priemones bei terpes (https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education)

ETAPAI

Iššūkiais grįsto mokymo(-si) metodo struktūrą sudaro trys pagrindiniai etapai: įsitraukimas, tyrimas ir veikimas.

Įsitraukimo etapas pradedamas nuo “globalios idėjos“ pristatymo. Studentai kviečiami užduoti eilę klausimų, kad atsakydami į juos išgrynintų savo idėjas ir nuspręstų kokia konkrečia kryptimi bus vystomas jų sprendimas. Šio etapo metu labai svarbu apibrėžti ir dirbti su tokia idėja, kuri duotų naudą visuomenei.

 Tyrimo etapo metu studentai gilinasi į sukonkretintą idėją ir užduoda papildomus klausimus, kurie padeda išsiaiškinti, kokių papildomų žinių reikia, kad galėtų spręsti iššūkį. Šio etapo metu apibrėžiamos veiklos ir ištekliai, kurie padėtų sėkmingai išspręsti iššūkį. Susisteminus surinktą informaciją atliekama gautų duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkiami įvairūs įrankiai, mentorių pagalba.

Studentai, pasinaudodami tyrimo duomenimis, veikimo etape pradeda ieškoti galimo iššūkio sprendimo. Sprendimo ieškoma gaminant prototipus, eksperimentuojant, konsultuojantis studentų komandoms viduje, su verslu, visuomene ir pan. Radus tinkamą sprendimą sudaromas veiksmų planas jo įdiegimui, rengiami brėžiniai, detalūs aprašai, parenkamos medžiagos bei rodikliai, kurie leis įvertinti sprendimo naudą. Tinkamai pasirengus sprendimas įdiegiamas. Vėliau analizuojama jo įgyvendinimo rezultatas ir sėkmė.

IŠŠŪKIAI IR JŲ TIPAI

Šiandieniniame pasaulyje esame apsupti įvairiausių iššūkių. Į vienus iššūkius reaguojame nedelsiant, čia ir dabar ieškodami sprendimo būdų (pvz. COVID-19 pandemija), į kitus iššūkius žiūrime rezervuotai ir tik pamažu arėjame prie jų sprendimo paieškos (pvz. atsinaujinančių išteklių mažėjimas). Tik įsivaizduokite, jei kiekvienas iš mūsų prisiimtų atsakomybę ir išdrįstų prisidėti prie iššūkio sprendimo.

Iššūkis – vienu žodžiu, sakiniu ar trumpu komentaru apibūdinama situacija, aplinkybė ar kitas svarbus elementas (pvz. Klimato kaita, besimokančios bendruomenės ir pan.).

Iššūkį gali pasiūlyti tiek socialinis partneris, tiek dėstytojas, tiek studentų grupė. Rengiant iššūkį svarbu, kad jis būtų reikšmingas, o galimi iššūkių sprendimai būtų vedini inovacijų ir kūrybiškumo. Svarbu identifikuoti, kokių disciplinų žinių studentams reikės iššūkiui spręsti, taip pat numatyti galimas iššūkio sprendimo nesėkmės bei priežastis ir sugalvoti mechanizmą kaip jų išvengti.

Nesvarbu su kokiu iššūkiu dirbs studentai. Iššūkio sprendimas skatina tobulinti techninius ir matematinius įgūdžius, stiprina komandinį darbą ir efektyvų bendravimą, bei XXI a. kompetencijas. Pasirenkant iššūkį svarbu apibrėžti jo sprendimo trukmę ir veiklos apimtis (darbo krūvį), įsitraukimo lygį, tyrimų gylį ir veiklos lygį, kurios metu iššūkis ne tik išsprendžiamas, bet ir įgyvendinamas.

Dažniausiai skiriami 4 tipų iššūkiai:

Šaltinis: Digital promise. „Challenge Based Learning“.

Nano iššūkis (angl. nano-challenge) labiau primena projektais grįstą mokymąsi ir apima 6-10 auditorinio  ir 4-6 studentų individualaus darbo valandas (Conde et al., 2019).

Mini iššūkis (angl. mini-challenge) įprastai trunka apie 2-4 savaites, prie iššūkio praleidžiant bent 40 valandų, iš kurių 20-30 yra darbas auditorijoje, o likusios 10-20 valandų skiriamos studento individualiam darbui (Conde et al., 2019).

Standartinis iššūkis (angl. standart challenge) – vieno mėnesio ir ilgesnis iššūkis, kai visuose iššūkio sprendimo etapuose besimokantysis intensyviai dirba. Galutinis standartinio iššūkio sprendimo rezultatas – įgyvendintas ir atitinkamos aplinkos įvertintas iššūkis. Labai tinkamas studijų procesuose, kai iššūkį galima vykdyti 3-6 mėn.

Strateginis iššūkis – iššūkis, kuris planuojamas įvairių institucijų lygmenyje. Iššūkis sprendžiamas ir įgyvendinamas nuo 6 iki 12 mėn. ir ilgiau. Tai kompleksinis ir sudėtingas iššūkis reikalaujantis didelio besimanančiųjų įsitraukimo.

IŠŠŪKIŲ SPRENDIMAS

Iššūkiai gali būti sprendžiami trimis būdais:

 • Visos studentų sprendžia tą patį iššūkį. Tokio būdo privalumai – susitikusios komandos gali aptarti, kokiu keliu eina, kodėl pasirinko vieną ar kitą būdą, tai leidžia komandoms, kurios pasirinko ne tokius sėkmingus užduoties sprendimo būdus, pakeisti savo procesą dar nepabaigus iššūkio. Tokiu būdu klystama ir mokomasi kartu.
 • Visos studentų grupės sprendžia skirtingus iššūkius. Tinka, kai iššūkiai yra nedideli ir jų yra pakankamai daug.
 • Studentų grupės sprendžia bendrą iššūkį, tačiau kiekviena grupė nagrinėja skirtingas iššūkio dalis. Šiuo atveju susitikusios komandos diskutuoja, kokią informaciją turi, kokius sprendimus yra padariusios ir ar priartėjama prie bendro iššūkio sprendinio.

STUDENTŲ KOMANDOS IR JŲ VAIDMUO IŠŠŪKIŲ SPRENDIMO PROCESE

Iššūkiais grįstas mokymosi metodas leidžia kurti bendrą mokymosi aplinką, kurioje studentai, dėstytojai ir socialiniai partneriai yra suinteresuoti iššūkio sprendimo rezultatu (Renz et al., 2019). Iššūkiais grįstas mokymas (-is) sudaro studentams galimybę megzti kontaktus, kurti partnerystės tinklus su komanda bei suinteresuotomis šalimis, kurioms yra svarbus iššūkio sprendimo rezultatas. Iššūkiais grįsto mokymo (-si) pradžioje, formuojant komandas, svarbu atsižvelgti į komandos narių turimas žinias ir kompetencijas. Studentų komandos gali būti sudaromos įvairiais būdais:

 • studentų komandos iš anksto nustatomos atsižvelgiant į projekto poreikius ir individualias kompetencijas;
 • studentų komandos yra organizuojamos atsižvelgiant į studentų pageidavimus;
 • studentų komandos pačios susiburia iššūkio sprendimui.

Organizuojant iššūkiais grįstą mokymo (-si) procesą labai svarbu leisti studentams patiems prisiimti atsakomybę už iššūkį ir komandos veiklos dinamiką.

PAGALBA

Jei domitės iššūkiais grįstu mokymu, ieškote atsakymų į įvairius klausimus – Iššūkiais grįsto mokymo ekspertai padės Jums rasti atsakymus ir integruoti iššūkiais grįstą mokymą į studijų procesą.

 • Asta Daunorienė (konsultuoja iššūkiais grįsto mokymo didaktikos klausimais)
 • Daina Gudonienė (konsultuoja atvirojo mokymosi metodo klausimais)
 • Jurgita Barynienė (konsultuoja iššūkiais grįsto mokymo didaktikos klausimais)
 • Jurga Vitkuvienė (konsultuoja dizainu grindžiamo mąstymo didaktikos klausimais)
 • Vilma Sukackė (koordinuoja veiklas susijusias su iššūkio savininku)

Maloniai kviečiame prisijungti prie ECIU University iniciatyvos ir integruoti iššūkiais grįstą mokymo(-si) procesą į savo studijų modulius. Susisiekite su mumis: edu.lab@ktu.lt.

REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

Nichols, M., Cator, K., & Torres, M. (2016). Challenge Based Learner User Guide. Redwood City, CA: Digital Promise.

Johnson, L. F., Smith, R. S., Smythe, J. T., & Varon, R. K. (2009). Challenge-based learning: An approach for our time (pp. 1-38). The New Media Consortium.

Jensen, E. (2008). Brain-based learning: The new paradigm of teaching. Corwin Press.

Conde, M. Á., Rodríguez-Sedano, F. J., Fernández-Llamas, C., Jesus, M., Ramos, M. J., Celis-Tena, S., … & García-Peñalvo, F. J. (2020, July). Exchanging Challenge Based Learning Experiences in the Context of RoboSTEAM Erasmus+ Project. In International Conference on Human-Computer Interaction (pp. 442-455). Springer, Cham.

Kohn Rådberg, K., Lundqvist, U., Malmqvist, J., & Hagvall Svensson, O. (2020). From CDIO to challenge-based learning experiences–expanding student learning as well as societal impact?. European Journal of Engineering Education45(1), 22-37.

NAUDINGOS NUORODOS

ECIU University
Edu Trends | CHALLENGE BASED LEARNING
Digital Promise

Šis informacinis tinklalapis apie iššūkiais grįstą mokymąsi yra ECIU universiteto laboratorijos „Innovation of Education“ dalis ir 3 veiklos paketo produktas.

Europos Komisijos parama ECIU universiteto turinio kūrimui nėra pritarimas turiniui, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios.

Iššūkiais grįstas mokymas(-is)*

Šių mokymų tikslas:

įgalinti mokymų dalyvius taikyti iššūkiais grįsto mokymosi metodą studijų procese.

Diena /laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 – 17.00)

 • Įvadas į iššūkiais grįstą mokymąsi
 • Asmeninių tikslų ir mokymosi rezultatų identifikavimas
 • Komandų formavimas
 • I etapas. ĮSITRAUKIMAS: tikslas, didžiosios idėjos esmė
 • I etapas. ĮSITRAUKIMAS: esminiai klausimai, iššūkio formavimas
 • II etapas. TYRIMAS: tikslas, vedantieji klausimai, vedančiosios veiklos ir ištekliai reikalingi tyrimui

Antra diena

(9:00 – 13:00)

 • II etapas. TYRIMAS: rezultatų sintezė ir pirminio koncepto pristatymas
 • III etapas. VEIKIMAS: tikslas, sprendimų generavimas, pristatymas ir įgyvendinimo plano rengimas

Trečia diena

(9:00 – 13:00)

 

 • III etapas. VEIKIMAS: rezultatų analizė ir pristatymas
 • Refleksyvaus mokymo/si metodas
 • Iššūkiais grįsto mokymosi rezultatų vertinimas
 • Iššūkiais grįsto mokymosi pritaikymo konkretiems studijų moduliams planas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Komandos telkimo ir puoselėjimo, komunikavimo ir kitų kompetencijų tobulinimas

Komandinio darbo įveiklinimas*

Šių mokymų tikslas:

Suteikti kursų klausytojams (dėstytojams) praktinių gebėjimų kaip taikyti ir įveiklinti komandinio darbo principus siekiant užtikrinti aukštą studijų kokybę.

Diena /laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 – 17:00)

– Įvadas į komandinį darbą.

– Komandos sudarymas.

– Komandinio darbo proceso valdymas.

Antra diena

(9:00 – 17:00)

– Komandinio darbo vertinimas.

– Komandinio darbo įveiklinimo praktikos.

– Mokymų apibendrinimas ir vertinimas.

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

* Mokymų programa parengta ir finansuota pagal projektą „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004.

Akademinis viešasis kalbėjimas: forma ir turinys

Šių mokymų tikslas:

suteikti žinių ir praktinių įgūdžių pasiruošti įtaigiam viešajam kalbėjimui ir efektyviam jų taikymui studijų procese.

Diena /laikas Turinys Programa

Pirma diena

(10:00 – 17:00)

Akademinis viešasis kalbėjimas: forma ir turinys

– Susipažinimas. Bendros mokymų struktūros pristatymas.

– Viešojo kalbėjimo praktinė užduotis. Aptarimas.

– Viešosios kalbos turinys: struktūros formavimas.

– Viešojo kalbėjimo forma: kūno kalba ir kalbėsena.

Antra diena

(10:00 – 16:30)

Akademinis viešasis kalbėjimas: santykis su auditorija

– Dalyvių viešojo kalbėjimo įgūdžių vertinimas. Aptarimas.

– Viešojo kalbėjimo forma: vizualizacija.

– Auditorijos valdymas ir santykio kūrimas.

– Mokymų aptarimas.

Jūsų prašome:

 • susiplanuoti savo darbotvarkę taip, kad visas dvi dienas galėtumėte skirti tik mokymams;
 • aktyviai dalyvauti ir vykdyti mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuoti su kitais mokymų dalyviais;
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandyti metodai ir praktikos galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Technologijų integravimas mokymosi ir mokymo veiklose

Virtualaus (e.) mokymosi priemonės ir metodai

Šių mokymų tikslas:

susipažinti su naujomis mokymosi priemonėmis ir metodikomis, sužinoti, kaip galima organizuoti vieningą mokymosi procesą esantiems auditorijoje, nutolusiems bei dėl užimtumo negalintiems paskaitose dalyvauti studentams. Jūs galėsite praktiškai išbandyti darbą su kai kuriomis virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis. Praktika rodo, jog virtualus mokymasis sudomina ir aktyvina studentus, gerina mokymosi kokybę, didina efektyvumą.

Mokymų programa:

Laikas Turinys

Iki pietų

(9:00 – 12:00)

 • Virtualaus mokymosi būdai ir metodai, sąsajos su tradiciniu mokymusi, supažindinama su mokymosi veiklomis virtualioje aplinkoje.
 • Mokymosi praktinė patirtis ir rezultatai.

Po pietų

(13:00 – 16:00)

Praktiniai užsiėmimai su virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis.

Dalyviai supažindinami su kai kuriomis virtualaus mokymosi priemonėmis ir sistemomis, praktiškai išbando darbą su jomis.

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

Virtualiojo mokymosi įgūdžių lavinimas

Šių mokymų tikslas:

įgyti  žinių ir įgūdžių organizuoti virtualųjį ir mišrųjį mokymąsi, taikant VM metodus ir priemones.

Mokymų programa:

Laikas:
9:00 – 17:00
Turinys Ko mokysimės?
Pirma diena

Darbo su AC pagrindų apžvalga.

Kaip: prisijungti klausytojo teisėmis, dirbti su langais, pasiruošti paskaitai, parengti balsavimo priemones, rengti apklausas ir pravesti apklausas, naudoti chat langą, surasti vaizdo įrašą ir jį parengti darbui.

Virtualiojo sinchroninio „mokymosi kartu“ scenarijus.

Virtualiojo sinchroninio „mokymosi kartu“ scenarijaus pagrindinius elementus.

Pasirengimas interaktyviajai paskaitai.

Mokysimės paruošti paskaitos pravedimo planą, numatant aktyvinimo elementus, kaip kelti į AC virtualųjį kambarį skaidres, kaip parengti apklausos klausimus ir kaip paruošti programą arba tinklalapį demonstravimui.

Praktinis interaktyvių paskaitų pravedimas.

Praktinės užduotys susiję su: prisijungimu prie AC virtualaus kambario, pasiruošimu paskaitai, interaktyviąja paskaita aktyvinant dalyvius, programos ar tinklalapio demonstravimu ekrane ir lange, baltos lentos naudojimu, apklausos pravedimu.

Antra diena
Praktiniai užsiėmimai pagal „apverstos klasės“ scenarijų.

Seminarai, visiems paeiliui pabūnant dėstytoju ir pranešėju.

Nuotolinis mokymas(-is) didaktinių principų ir inovatyvių studijų metodų taikymas*

Šių mokymų tikslas:

ugdyti praktinius gebėjimus taikyti didaktinius principus ir inovatyvius studijų metodus dirbant nuotoliniu būdu ir užtikrinant aukštą studijų kokybę.

Mokymų programa:

Laikas Turinys

Pirma diena

Iki pietų

(9:00 – 12:00)

Įvadas

Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas

Besimokančiojo įtraukimas į nuotolinio mokymo/si procesą  – I

Po pietų

(13:00 – 17:00)

Besimokančiojo įtraukimas į nuotolinio mokymo/si procesą  – II

Antra diena

Po pietų

(13:00 – 17:00)

Studentų įveiklinimo užduočių kūrimo dirbtuvės

Kūrybinės dirbtuvės -I

Kūrybinės dirbtuvės –II

Kūrybinės dirbtuvės –III

Trečia diena

Iki pietų

(9:00 – 12:00)

Dėstytojo pasiruošimas darbui nuotoliniu būdu- I

Po pietų

(13:00 – 17:00)

 

Dėstytojo pasiruošimas darbui nuotoliniu būdu- II

Dėstytojo pasiruošimas darbui nuotoliniu būdu- III

Ketvirta diena

Po pietų

(13:00 – 17:00)

Parengtos paskaitos fragmento pristatymas ir aptarimas

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

 

* Mokymų programa parengta ir finansuota pagal projektą „Studijų programų optimizavimas ir fizinių bei technologinių mokslų dėstytojų pedagoginių kompetencijų stiprinimas“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-01-0004.

MOODLE mokymai pradedantiesiems

Šių mokymų tikslas:

Suteikti dėstytojams virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE praktinio taikymo studijų procese įgūdžių.

Trukmė – 16 akad. val. (4 praktikos susitikimai po 3 val.)

Diena Turinys
Pirma diena
Susipažinimas su VMA Moodle
Įvadas: VMA, Moodle, e. studijų organizavimas universitete.
Sistemos pradžios puslapis
Sistemos dalyviai ir asmeninių duomenų tvarkymasNaujo kurso kūrimas
Naujo kurso pridėjimas ir prisijungimas prie kurso
Kurso aplinkos rengimas ir tvarkymas
Antra diena
Mokymosi išteklių tvarkymas
Kurso failų įkėlimas ir tvarkymas
Mokymosi medžiagos – išteklių kurso temose pateikimas ir tvarkymas
Multimedijos  (Youtube) pateikimas
Vaizdo ir garso konferencijos: ViPs.Bendravimo organizavimas. Žodynėlis
Bendravimo organizavimas ir atitinkamų priemonių naudojimas kurse
Bendravimas žinutėmis
Sąvokų ir santrumpų žodynų rengimas ir naudojimasUžduočių kūrimas
Užduočių rengimas, atlikimas ir vertinimas
Trečia diena
Užduočių ir testų ruošimas
Vertinimas pagal kriterijus ir rubriką
Studentų įkeltų darbų vertinimas PDF formatu
Studentų įsivertinimo ir tarpusavio vertinimo galimybės
Testų rengimas, atlikimas ir vertinimas
Ketvirta diena
Darbas su studentais
Kurso dalyvių informavimo būdai ir priemonės
Kurso dalyviai ir jų valdymas
Grupių formavimas ir kurso veiklų su grupėmis organizavimas
Studentų pažangos stebėsenos galimybėsVertinimas. Pasiruošimas naujam semestrui
Įvertinimų ir veiklos ataskaitos bei jų tvarkymas
Kurso kopijavimas, atnaujinimas ir parengimas naujoms studijomsĮskaita – savarankiškas darbas (60 min.)

www.padlet.com

Įrankis skirtas tiek ir individualiam tiek ir komandiniam darbui. Šio įrankio pagalba galima kurti bendrus plakatus, bendrus įrašus, pateikti informaciją. Įrankis veikia “post it” principu.

www.mindomo.com

Įrankis kurti ir atvaizduoti minčių žemėlapį.

www.kahoot.com

Žaisminga platforma, skirta pasirengti ir realiu laiku naudoti įvairius klausimynus.

Studijų programos tobulinimo galimybės

Studijų programos konstravimas

Šių mokymų tikslas:

apžvelgti studijų programos konstravimo ypatumus tam, kad dirbdami drauge su skirtingomis suinteresuotomis šalimis (studentais, dėstytojais, socialiniais partneriais ir kt.) galėtumėte parengti studijų programą, kuri atlieptų naujausius aukštojo mokslo programų kūrimo nuostatus ir rinkos tendencijas.

Diena /laikas Turinys

Pirma diena

(9:00 – 17:00)

 • Studijų programa kaip sistema.
 • Studijų programos vizijos formavimas.
 • Studijų programos archetipo konstravimas.

Antra diena

(9:00 – 17:00)

 • Studijų programos archetipo konstravimas
 • Studijų programos pristatymas ir refleksija

Jūsų prašome:

 • susiplanuokite savo darbotvarkę taip, kad visą dieną galėtumėte skirti tik mokymams,
 • būkite pasirengę išjungti mobiliuosius telefonus,
 • aktyviai vykdykite mokymuose skiriamas užduotis ir diskutuokite su kitais mokymų dalyviais, kad mokymai būtų naudingi ir Jums, ir kolegoms, ir mokymų dėstytojams,
 • nebijokite klysti, nes klaidos – geriausi mokytojai. Mes siekiame sukurti saugią aplinką, kurioje išbandytos naujovės galėtų tapti Jūsų kasdienio darbo instrumentais.

 

Target group:  study program directors, study program coordinators, study program committee members, university academic and administrative staff.

Short description: University programs exist and evolve in a fast changing context: expectations and requirements of the students, labor market, the technologies changing at an exponential speed, the new teaching and learning paradigm. Under such circumstances, universities are responsible for the graduates’ employability in the labor market in a long-term perspective and for meeting the social needs as well as making the difference in everyday lives. Therefore, a study program must be constructed on the grounds of satisfying the wide demand and responding to the question “Why we need what we are learning?” In this setting, the role of study program management is key. Leading study program enhancement processes in a multifaceted environment with multilayered stakeholders requires special competences, of which curriculum development and leadership are two important ones. Competences in curriculum development may help program directors to (re)design or enhance programs of good quality that meet the needs of society and learners. The competent leader has a vision and knows how to inspire and motivate people to get that vision realized. This Masterclass is devoted to both areas. In a project-led setting, and inspired by theory and examples from successful practices, participants will work on (re)designing or enhancing their study program and structure, and on creatively rethinking their leadership role.

Programme

Time Topic: Rethinking study programs Lecturer
8:30 –9:00 Registration and welcome coffee
9:00 – 9:45 Welcome speech „Future universities: what type of study programs do we have and what type of study programs are needed by learners and employers?” Assoc. Prof. Dr. Jurgita Šiugždinienė
9:45– 11:45 Strategies for curriculum development (interactive session) Dr. Irene Visscher – Voerman
11:45 – 12:00 Questions and remarks Dr. Irene Visscher – Voerman
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:45 Empowering educational leadership in study program development process (hands-on session) Dr. Asta Daunorienė
14:45 – 15:00 Questions and remarks Dr. Asta Daunorienė
15:00 – 15:15 Coffee break
15:15 – 15:30 Roundtable and reflection Dr. Jurgita Vizgirdaitė
15:30 – 16:00 TOM: Twente education model: conception (presentation) Dr. Irene Visscher – Voerman
16:00 – 17:30 An excursion at research and innovations “Santaka Valley”
18:30 Traditional Lithuanian Dinner
November 23
Time Topic: Study program enhancement hands – on experience Lecturer
9:00 – 9:10 Workshop introduction Workshop objectives, overview: Why should we constantly rethink our study programs?

Dr. Asta Daunorienė

Dr. Jurgita Barynienė

9:10 – 9:30 Good practice sharing: Case of the Civil Engineering program’s development in Twente University Dr.ir. Marjolein Dohmen
9:30 – 10:30 Good practice sharing input Dynamic enhancement of a study program: impact from the rapidly changing world

Dr.ir. Marjolein Dohmen

Dr. Asta Daunorienė

Dr. Jurgita Barynienė

10:30 – 10:45 Coffee break
10:45 – 12:00 Good practice sharing input Archetype of study program: what knowledge/skills/abilities/attitudes should our study programs provide?

Dr.ir. Marjolein Dohmen

Dr. Asta Daunorienė

Dr. Jurgita Barynienė

12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:40 Good practice sharing input Enhancement of a study program: who are our students?

Dr.ir. Marjolein Dohmen

Dr. Asta Daunorienė

Dr. Jurgita Barynienė

13:40-14:30 Good practice sharing input Leadership and team building: why is it important to work in a team?

Dr.ir. Marjolein Dohmen

Dr. Asta Daunorienė

Dr. Jurgita Barynienė

14:30 -14:45 Coffee break
15:00 – 15:30 Reflections through experience All lecturers and participants
16:00 – 17:30 City tour

Key speakers

Dr. Irene Visscher-Voerman – University of Twente (the Netherlands), Head of Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT), Head of Programme Office of Educational Innovation, a leading person of the Twente Education Model;

Topic: “Study program curriculum development. Teaching and learning approaches. Real examples of study program redesign. A case of the University of Twente.

Dr. ir. Marjolein Dohmen-Janssen – University of Twente (the Netherlands), Program Director of Civil Engineering, Faculty member of the Faculty of Engineering Technology.

Topic: Examples of study program redesign in (Civil) Engineering. Role of study program directors and committees. Experiences at the University of Twente.

Dr. Asta Daunoriene – Kaunas University of Technology (Lithuania), Head of the Faculty Development Center EDU_Lab (Educational laboratory);

Dr. Jurgita Baryniene – Kaunas University of Technology (Lithuania), Coordinator of the Faculty Development Center EDU_Lab, Trainer.

For more details please contact us: edu.lab@ktu.lt

Tvarūs studijų modulių tobulinimo sprendimai

Šios programos pagrindu, EDU_Lab ekspertai kartu su dėstytojais, integruos pasirinktą didaktikos metodą į studijų modulį.

Pavyzdžiui: dėstytojai baigę dizainu grindžiamo mąstymo mokymus bus kviečiami prisijungti prie šio metodo diegimo į studijų modulį darbo grupės. Kartu su EDU_lab ekspertais bus  peržiūrima modulio struktūra, parengiamas paskaitų/pratybų/laboratorinių darbų planas, parengiamos užduotys studentams, aptariama ir įveiklinama vertinimo sistema.

 

Kitos paslaugos

Konsultacijos

Iškilo klausimų rengiant studijų modulio kortelę, pasirenkant mokymo veiklas ar vertinimo būdą? Norite savo paskaitą paįvairinti informacinėmis technologijomis, bet nežinote, koks įrankis gali tikti jūsų specifinėje auditorijoje? Ieškote idėjų, kaip galite motyvuoti savo studentus?

Edu_Lab kviečia visus dėstytojus konsultuotis įvairiais didaktikos klausimais.  
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Konsultacijos vyksta:

pirmadieniais  nuo 13 val. iki 17 val.
antradieniais nuo 13 val. iki 17 val.
Konsultacijoms registruotis galite ​​​​elektroniniu paštu edu.lab@ktu.lt

Paskaitų stebėjimas

Pasikvieskite Edu_Lab mentorių į savo paskaitą ir gaukite konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.​ Šia galimybe jau naudojasi dėstytojai. Keletas atsiliepimų:

Dėstytoja Jurgita: Mentoriaus dalyvavimas paskaitoje man buvo labai naudingas, nes mentorius suteikė itin​ vertingų įžvalgų apie tai, ką darau gerai ir apie tai, ką galėčiau daryti geriau. Tai labai naudinga, kai į tavo dėstymo praktiką pažvelgia žmogus iš šalies, kitaip tariant „kitomis akimis” ir suteikia pagrįstą, konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.” ​

​​Pasikviesti mentorių į savo paskaitą galite parašę elektroninį laišką edu.lab@ktu.lt 

Savęs įsivertinimas

Kiekvienoje veikloje yra itin svarbi savęs įsivertinimo fazė. Tai esminis žingsnis veiklos kokybės gerinimo link. Dėstytojo veiklos vertinime taip pat svarbi paties dėstytojo perspektyva – tai paties dėstytojo įsivertinimas, ipsatyvinis vertinimas (lot. ipsum –savęs), savęs vertinimas. Tai vertinimas, kuriam būdinga tai, kad pats asmuo pamatuoja savo veiklą pagal iš anksto sukurtus ir pripažintus kriterijais.

Dėstytojo veiklos įsivertinimo gaires galite rasti čia.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės edu.lab@ktu.lt 

“​Dėstytojų kavinė”

“​Dėstytojų kavinė” – tai jau tradicija KTU tampantis renginys, kuris kartą per mėnesį suburia KTU dėstytojus padiskutuoti akademinei bendruomenei svarbiais klausimais. Tokiu būdu kuriama neformali ir saugi dėstytojų bendravimo aplinka, kuri leidžia diskutuoti įvairiais klausimais, užmegzti naujus ryšius, surasti bendraminčių.​​

Dėstytojų kavinė ​vyksta kartą per mėnesį. Detalesnė informacija siunčiama KTU dėstytojams paštu.

Dėstytojų kavinės metu analizuotos temos:

2016

“Karšti klausimai studijų prorektoriui”, EDU_Lab

“Streso valdymo technikos”, EDU_Lab

“Mandalos piešimas”, EDU_Lab

————————————————————————-

2017

“Diskusija apie įgytą patirtį po Bazinių didaktikos tobulinimo mokymų”, EDU_Lab

„Pietūs su EDU_Lab“, kurų metu aptarsime paskaitų lankymo tikslus bei Jums rūpimus klausimus, EDU_Lab

“MA+ modelio ir kompetencijų esamos situacijos ir ateities perspektyvų aptarimas”, EDU_Lab

“Susipažinkime su „Bloomberg“ laboratorijos galimybėmis, Ekonomikos ir verslo fakultetas”, EDU_Lab

“Bendri projektai su verslu ir jų rezultatai, kuriuos pavyko pasiekti bendradarbiavimo sinergijos dėka”, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Ekonomikos ir verslo fakultetas, EDU_Lab

“Dizainu grindžiamo mąstymo metodas”, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, EDU_Lab

„Virtualus mokymasis – ką jis duoda?“, Informatikos fakultetas, EDU_Lab

„Problemomis grįstas mokymasis technologinėse studijose: misija (ne)įmanoma“, Elektros ir elektronikos fakultetas, EDU_Lab

„Ateities maistas“, Cheminės technologijos fakultetas, EDU_Lab

—————————————————————————-

2018

„Moodle panaudojimas studentų įtraukimui“, E. mokymosi technologijų centras, EDU_Lab

„Skaitmeninė detoksikacija“, Ekonomikos ir verslo fakultetas, EDU_Lab

„Universitetinės fizikos dėstymo tobulinimas skatinant studentų praktines kompetencijas“, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, EDU_Lab

“Dizainu grindžiamas mąstymas: metodas, iššūkiai ir taikymas architektūriniame projektavime bei urbanistiniame planavime”, Statybos ir architektūros fakultetas, EDU_Lab.

—————————————————————————-

2019

„Kaip padėti sau, studentui, kolegai: rizikos ženklai ir galimybės bei iššūkiai ieškant profesionalios pagalbos“, EDU_Lab

“Kaip pritaikyti technologiją dėstytojų mokslinėje ir pedagoginėje veikloje”, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, EDU_Lab

“Viešojo kalbėjimo knygos pristatymas – diskusija, kokių viešojo kalbėjimo įgūdžių šiandien reikia dėstytojui”, EDU_Lab svečias Donaldas Duškinas.

—————————————————————————-

2020

Susitikimas su Artūru Laskausku, prezentacijų ekspertu Nr. 1 Lietuvoje, EDU_Lab.

“Perėjimas prie nuotolinio mokymosi”, ITD E. mokymosi technologijų centras, EDU_Lab  

“Interaktyviaus įrankio PADLET  ypatumai ir jo panaudojimo galimybės studijų procese”, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, EDU_Lab

“Kaip konstruoti vertinimo kriterijus, kaip vertinimo kriterijus pateikti studijų modulio programos apraše AIS’e, bei atsakyti į Jums kylančius klausimus”, EDU_Lab 

“Nuotolinių studijų apklausos rezultatų aptarimas”, EDU_Lab​

—————————————————————————-

2021

„Virtualusis mokymasis: Teorija ir praktika”, Informatikos fakultetas, EDU_Lab

„Vertinimo kriterijų kūrimas“, EDU_Lab

“Kas yra ergonomiška darbo vieta, kaip didinti fizinį aktyvumą darbo vietoje ir ką daryti, jei jaučiame nespecifinį nugaros skausmą po ilgos darbo dienos prie kompiuterio” Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Mchanikos ir dizaino fakultetas, EDU_Lab

„ICTs in education? No need to reinvent the wheel, just your pedagogy!“, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, EDU_Lab

„Kaip atsispirti stresui, prisitaikyti prie neapibrėžtų aplinkybių ir  „neperdegti“?“, EDU_Lab

„Kokią vertę ECIU projektas kuria kiekvienam dėstytojui ir tyrėjui“, Studijų departamentas, EDU_Lab

„Kaip įvertinti studentų pasiekimus naudojant virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ integruotą „Turnitin“ sistemą“, Studijų departamentas, EDU_Lab

„Apie ką pagalvoti ir ko reikėtų nepamiršti dirbant su studentais nuotoliniu būdu“ Elektros ir elektronikos fakultetas, EDU_Lab

—————————————————————————-

2022

„Jungtinis projektas: Statybos ir architektūros fakulteto patirtis”, Statybos ir architektūros fakultetas, EDU_Lab

„Pabėgimo kambarių panaudojimo studijų procese galimybės bei iššūkiai”, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Matematikos ir gamtos fakultetas, EDU_Lab

„Atvejo metodo taikymas studijų procese“, Biblioteka, Ekonomikos ir verslo fakultetas, EDU_Lab

„Apie meną moksle, studijų procese ir mokslą mene”, Statybos ir architektūros fakultetas, EDU_Lab

„Pearson leidyklos išteklių taikymo studijų procese galimybės” Biblioteka, EDU_lab

„Tarptautinio mobilumo teikiamos galimybės ir ką apie tai turi žinoti kiekvienas dėstytojas“, Tarptautinių ryšių departamentas, EDU_Lab

„Vertinimo rubrikų įvairovė ir jų sudarymas, naudojant „Turnitin“ sistema“, Studijų departamentas, EDU_Lab

„Projekto Probleminio mokymosi stiprinimas Pietų Azijos universitetuose (PBL South Asia) rezultatų pristatymas ir patirtys“, Statybos ir architektūros fakultetas, EDU_Lab

Norėdami pasiskolinti knygą rašykite el. paštu edu.lab@ktu.lt

Galime pasidalinti:

 • Biggs, J. B. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does. McGraw-Hill Education (UK).
 • Exley, K., Dennick, R. (2009). Giving a lecture. From presenting to teaching. Routledge.
 • Misiukonis, T., Matusevičiūtė, V., Grajauskas, M. (2015). Dėmesio, grupė! Praktiniai darbo su grupe būdai ir technikos. Vilnius: Vaga.
 • Nilson, L. B. (2010). Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. John Wiley & Sons.
 • Nuo didaktikos e.didaktikos link. E.mokymosi paradigmos, modeliai ir metodai. (2010). G. D.Angelo, J. KAsperiūnienė, D. Rutkauskienė (red.). Kaunas: Technologija.
 • Rutkauskienė, D. ir kt. (2007). Nuotolinio mokymosi dėstytojo vadovas. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.
 • Rutkauskienė, D. ir kt. (2012). Saitynas 2.0 ir atvirieji švietimo ištekliai. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija.
 • Šveikauskas, V., Kirikova, L. (2007). Probleminio mokymosi procesas. Vitae Litera.
 • The magic of Contribution. From inspiration through innovation to intuition and beyond, manifested by the power of InCo movement (2013). [elektroninis išteklius]

Putrienė: „KTU „EDU Lab“ – dėstytojų eksperimentams skirta erdvė“. 2015-09-16

„„Laboratorija – tai nebūtinai tik mėgintuvėlių ir mokslinės įrangos „prikimšta“ patalpa. Visų pirma, tai vieta, kurioje laukiamos naujos idėjos, atliekami įvairūs tyrimai, bandymai. Todėl ir naujasis dėstytojų edukacijai skirtas KTU centras yra simboliškai pavadintas „EDU_Lab“ (išvertus iš anglų kalbos – ugdymo laboratorija, – red. past.)“, – sako Kauno technologijos universitete (KTU) kuriamos „EDU_Lab“ kūrėjai.“ Plačiau skaitykite čia.

Kubiliūnas, A. Račkovskis: KTU „EDU_Lab“ mentoriai: dėstymas turi būti kūryba ir improvizacija. 2015-10-29

„„Ne tik dėstytojas turi džiaugtis tuo, kad jam gerai sekasi dėstyti, bet ir studentai turi būti patenkinti tuo, kaip dėstytojas atlieka savo darbą“, – pabrėžia dėstytojų edukacijai skirto centro KTU „EDU_Lab“ lektorius Ramūnas Kubiliūnas.“ Plačiau skaitykite čia.

Delfi.lt. KTU  „EDU_Lab“: šiuolaikiniam studentui – kitokios paskaitos. 2016-05-11

„Tyrimai rodo, kad įsimename tik 20 proc. to, kas pasakyta paskaitoje, ir net 70 proc. to, ką išmokstame darydami. „Tokios paskaitos, kurių metu studentas įtraukiamas į paskaitos procesą, kai jam suteikiama atsakomybė už įgytas žinias, ne tik palengvina dėstytojo darbą, bet ir yra labiau vertinamos pačių studentų“, – sako Asta Daunorienė, Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ vadovė. „ Plačiau skaitykite čia.

 EDU_LAB“: skirtingos šalys, skirtingos kultūros, bet klausimai, kylantys dėstytojams, tokie pat. 2016-05-15

„Balandžio 25–29 d. KTU vyko 3-ioji tarptautinė mokymų savaitė „Kaip dėstyti anglų kalba neanglakalbiame universitete“. KTU lankėsi dėstytojai iš įvairių pasaulio šalių ir diskutavo apie iššūkius, kylančius dėstytojams, ypač dėstant anglų kalba. KTU „EDU_Lab“ komanda aktyviai dalyvavo šios savaitės renginiuose, dalijosi savo patirtimi ir sėmėsi gerosios praktikos pavyzdžių iš kitų universitetų, užmezgė ryšių tolimesniam bendradarbiavimui.“ Plačiau skaitykite čia.

Daunorienės komentaras. Studentų istorijos kelia ir šypseną, ir liūdesį. 2016-08-01

Renkantis specialybę patariama susirasti mėgiamą veiklą, tada ir dirbti nereikės – panaši logika galioja ir įdomioms studijoms. Visgi, ką daro universitetai, kad sudomintų pas juos atėjusius mokytis jaunuolius? Plačiau skaitykite naujienų portale Delfi.

Kur stoti. Modernus dėstytojas ne tik moko, bet ir mokosi iš Z kartos. 2016-11-10

„„Iš Z kartos reikėtų mokytis ne tik greitos reakcijos, bet ir virtualaus bendravimo, tad ir turime galvoti, kaip tokius elementus integruoti į studijų procesą“, – teigia Kauno technologijos universiteto (KTU) Dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ vadovė Asta Daunorienė.“ Plačiau skaitykite čia.

D. Romein, J. Vizgirdaitė, A. Daunorienė: „Dėstytojų kompetencijų kėlimas – būdas spręsti švietimo sistemos problemas“. 2016-11-30

„„Net ir dirbdami skirtinguose universitetuose turime tą patį tikslą – pakelti švietimo lygį. Turėtume tą daryti visi kartu: dėstytojai, konsultantai, universitetų vadovybė, švietimo politikos formuotojai“, – teigia Daanas Romeinas, Leideno universiteto (Nyderlandai), edukacijos konsultantas, glaudžiai bendradarbiaujantis su Kauno technologijos universiteto (KTU) Dėstytojų akademinių kompetencijų centru „EDU_Lab““.Plačiau skaitykite čia.

KTU edukologė: „Šiuolaikinis dėstytojas studentui turi būti asmeniniu koučeriu“.2017-07-11

„Ne taip seniai per socialines medijas kaip virusas plito filmas apie mokytoją, kuris, pasitikdamas savo mokinius prie durų, kiekvieną sveikina savitai. Nors medijų garsenybe mokytojas Barry‘is White‘as jaunesnysis tapo tik išpopuliarėjęs per socialinius tinklus, savo moksleivių jis buvo laikomas žvaigžde nuo pat pirmos susipažinimo akimirkos. Kodėl? Nes myli savo darbą, įtraukia moksleivius į veiklą ir kelia pasitikėjimą.

Kalbant apie šiuolaikinės rinkos poreikius, apie „minkštųjų“ gebėjimų ir kompetencijų svarbą karjerai, tampa akivaizdu, kad visuose švietimo sistemos lygmenyse asmenybės ugdymui tenka toks pat svarbus (jei ne svarbesnis) vaidmuo nei ir žinių perteikimui. O geru santykiu ir empatija paremtas mokymas – svarbus siekiant abiejų tikslų.

„Šiuolaikinio dėstytojo santykis su studentais paremtas pasitikėjimu, gebėjimu motyvuoti jaunąją kartą, skatinti kurti nebijant nesėkmių“, – teigia Asta Daunorienė, Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytojų akademinių kompetencijų centro „EDU_Lab“ vadovė.“ Plačiau skaitykite čia.

T. Kivaras, A. Daunorienė. Moksleivių ir specialistų balsas: kokių pedagogų Lietuvai reikia šiandien? 2017 07 22

Plačiau skaitykite čia.

Windeløw-Lidzélius, I. Visscher-Voerman, M. Dohmen, J. Barynienė, A. Daunorienė: „Šiuolaikinis mokymas: kaip paskaitose ugdyti emocinį intelektą ir kitus sėkmės įgūdžius“. 2017-12-12

„Efektyvus komunikavimas, tinklaveika, gebėjimas priimti ir suprasti kito požiūrį, laiko valdymas ir užduočių delegavimas – tai tik kelios savybės ir kompetencijos, kuriomis turi pasižymėti siekiantieji sėkmingos karjeros bet kurioje srityje. Nors tikriausiai jokiame universitete nerasite studijų programos, pavadintos „empatija“, bet kuris geras dėstytojas jums pasakys – būtinosios minkštosios kompetencijos yra ugdomos ir paskaitų metu. Gerų paskaitų metu“. Plačiau skaitykite čia.

Tradicinis respublikinis prof. K. Baršausko fizikos konkursas vėl pritraukė moksleivių iš visos Lietuvos (uždavinių sprendimai). 2018-03-06

Plačiau skaitykite čia.

G. Tatkevičienė, A. Daunorienė: Naujos kartos mokymosi erdvės: kas įkvepia inovacijas. 2018-04-13

„Viena iš naujųjų tarpdisciplininių sričių, kurioje gal kiek netikėtai jungiasi architektūra ir didaktika, įgyja pagreitį ir jau nebe pirmą kartą aptariama Mančesterio (Manchester) universiteto konferencijoje Next Generation Learning spaces. Apie tai plačiau kalbamės su renginyje dalyvavusiomis KTU kompetencijų ugdymo centro Edu Lab vadove dr. Asta Daunoriene ir Bibliotekos vadove dr. Gintare Tautkevičiene.“ Plačiau skaitykite čia.

Apanavičienė, G. Žigienė, J. Mikelionienė, A. Daunorienė: „Tai, ko iš vadovėlių neišmoksi: KTU diegia inovatyvius mokymo(si) metodus“. 2018-05-23

„Keičiantis kartoms, keičiasi ir patys studentai bei jų poreikiai. Pažangiausi pasaulio universitetai nuolat tobulina savo studijų programas siekdami, kad studentai geriau įsisavintų teorines žinias ir jas dažniau taikytų praktikoje. Ieškoma būdų skatinti studentų kūrybiškumą sprendžiant netipines bei kompleksines problemas tam, kad šie būtų pasiruošę karjeros iššūkiams.

Norint sėkmingai kopti į karjeros Olimpą reikia turėti įvairių įgūdžių, nebijoti išeiti iš savo komforto zonos. Šiais laikais savo srities profesionalai turi turėti komunikacijos, problemų sprendimo, komandinio darbo, projektų valdymo ir įvairių kitų įgūdžių.“ Plačiau skaitykite čia.

J. Šiugždinienė, A. Daunorienė, J. Vitkuvienė: “Koks ateityje galėtų būti Kauno centrinis paštas? Idėjų maišas – jau atrištas”. 2019-06-07
“Nerimstant aistroms dėl Kauno centrinio pašto rūmų, miestiečiai ėmėsi iniciatyvos pasirūpinti jo ateitimi. Kol vieni siekia, kad pastatas būtų paskelbtas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu, kiti sprendžia klausimą, ką būtų galima jame įkurdinti ateityje. Kol kas kauniečiai pašto pastato ateities viziją sieja su kultūra, verslu ir bendruomeniškumu. Plačiau skaitykite čia.

Tarptautinis mokslo renginys „Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas“. 2019-06-12

Birželio 12-13 dienomis Kauno technologijos universiteto Panevėžio technologijų ir verslo fakultete (KTU PTVF) vyks mokslo renginys „Nauji ir įtraukiantys didaktikos metodai: dizainu grindžiamas mąstymas“. Tai tarptautinė specializuota kvalifikacijos kėlimo programa, siekiant Panevėžyje skleisti naujas pažangias edukacines idėjas bei dalintis patyrimu profesinėje veikloje. Plačiau skaitykite čia.

“Profesorius iš Švedijos apie pokyčius švietime: ar tai, kas vyko ten, nesikartoja Lietuvoje?” 2020-01-06

Esminis mokymasis vyksta ne auditorijoje, laboratorijose ar elektroninėje aplinkoje, o besimokančiojo smegenyse. Tuo įsitikinęs KTU viešėjęs profesorius Ingemaras Ingemarssonas, kuris neoficialiai Švedijoje tituluojamas probleminio mokymosi inžinerijoje pradininku, skelbia KTU. Plačiau skaitykite čia.

A. Daunorienė: “Iššūkiais grįstas mokymas padės universitetams riboto prisilietimo ekonomikos kontekste.” 2020-07-07

Šiandien pasaulio regionai paveikti koronaviruso (COVID-19) išgyvena virsmą, kuris ekonomine prasme formuoja naujus įpročius, teisines, politines, kultūrines bei kitas taisykles, paremtas mažesne artimo kontakto sąveika. Dabartinė situacija pakeis ne tik tai kaip mes gyvename, dirbame, valgome, leidžiame savo laisvalaikį, bet ir kaip mokomės, kokią ateitį formuojame naujame ekonominiame kontekste. Plačiau skaitykite čia.

A. Daunorienė: “ Jaunoji karta keičiasi, kartu keičiasi jų mokymosi stilius” 2021-10-01

Šiuo metu – tai viena iš brangiausių bendrovių pasaulyje, tačiau sėkmę lėmė ne tik gražus ir patrauklus gaminių dizainas ar gera operacinė sistema – kompanijos sukurtas iššūkiais grįstas mokymasis (angl. challenge based learning, CBL) padėjo „Apple“ užkariauti pasaulinę rinką. Plačiau skaitykite čia.

A. Daunorienė: “ KTU pradeda transliuoti tinklalaidę dėstytojams: Jūsų dėmesiui – pirmoji laida” 2021-12-15

Kauno technologijos universiteto (KTU) EDU_Lab mokymo ir mokymosi kompetencijų centre startuoja KTU dėstytojams ir akademinei bendruomenei skirtas radijo laidų ciklas „EDU_Lab dialogai“. Naujoje tinklalaidėje numatoma rengti neformalius interviu, skatinančius dalytis patirtimi ir įžvalgomis apie aukštojo mokslo didaktiką, aktyviai kviečiant dalyvius ne tik susipažinti su pristatoma tema, bet ir ieškoti sprendimų bei atsakymų organizuojant ir įgyvendinant studijų procesą. Plačiau skaitykite čia.

A. Daunorienė, J. Barynienė: “ Kasmetiniame sveikatos inovacijų renginyje „Kaunas I-Days 2022“ – idėjos, siūlančios sprendimus slaugos srities iššūkiams” 2022-11-15

Ieškant naujų sprendimų, ypatingai svarbus platus, skirtingas perspektyvas į problemą atveriantis požiūris, tad spalio 26-27 dienomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Kauno technologijos universiteto (KTU) organizuotose intensyviose praktinėse dirbtuvės Kaunas EIT Health „Kaunas I-Days 2022: Slaugos paslaugų transformacija“ susibūrusios 8 tarpdisciplininės komandos vystė inovatyvius, praktiškus ir tvarius slaugos paslaugų transformacijos sprendimus. Plačiau skaitykite čia.

 

Partneriai

 

Kontaktai

Asta Daunorienė
Asta Daunorienė

Doc. Dr. EDU-Lab Mokymo ir mokymosi kompetencijų centro vadovė

K. Donelaičio gatvė 73, Kaunas
e. p. asta.daunoriene@ktu.lt