Studijų kokybė ir vystymas

Vidinė kokybės užtikrinimo sistema

Universitetas sukūrė ir įgyvendina unikalią vidinę kokybės vadybos sistemą, grįstą Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis, Universitetui svarbiais Bendrojo vertinimo modelio, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio (EKVF TM) kriterijais ir daliniais tarptautinių ISO 9001, SA 8000 kokybės vadybos standartais. Vidinė kokybės vadybos sistema yra suderinta su Universiteto strategija ir atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Strateginius sprendimus, susijusius su Universiteto akademinės veiklos kokybe, priima kolegialūs akademinės savivaldos organai: Senatas tvirtina vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir tikrina kaip ji yra įgyvendinama, vertina mokslo (meno) tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę ir lygį; fakultetų tarybos svarsto vidinių akademinių padalinių veiklą, kontroliuoja studijų ir mokslinių tyrimų kokybę. Už studijų kokybės užtikrinimą yra atsakingi visi studijų procese dalyvaujantys padaliniai ir studijų programų komitetai. Strateginio planavimo ir kokybės departamentas atsako už vidinės kokybės sistemos įgyvendinimo užtikrinimą ir stebėseną, kokybės kultūros stiprinimą.

Svarbus KTU kokybės sistemos duomenų šaltinis yra apklausos. Universiteto suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys apima studentų, dėstytojų ir tyrėjų, administracijos darbuotojų, alumnų, darbdavių ir socialinių partnerių atsiliepimus ir vertinimus.

Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kriterijai suderinti su išorinio vertinimo kriterijais. Tai iliustruoja studijų programų vertinimo rezultatai, yra gauta QUESTE-SI akreditacija, rengiamasi EQUIS akreditacijai (Ekonomikos ir verslo fakultetas). Kokybės vadybos procedūros atsiskleidžia studijų ir mokslo veiklą reglamentuojančiuose vidaus dokumentuose (pvz., KTU Akademiniame reguliamine).

Kokybės sistema leidžia:

 1. Efektyviai valdyti Universiteto veiklą ir studijas,
 2. Nustatyti studijų ir kitos veiklos atitiktį užsibrėžtiems tikslams, teisės aktų ir suinteresuotųjų šalių reikalavimams,
 3. Atskleisti kasdieninių veiklų ir Universiteto valdymo tobulinimo galimybes.

Dokumentai ir renginiai

KTU kokybės vadybos sistema, kuri yra suderinta su Universiteto strategija bei pagrindinių reglamentuojančių teisinių dokumentų nuostatomis, aprašyta KTU Kokybės vadove.

Kokybės vadovas

Kokybės vadovas yra kokybės vadybos sistemos dokumentas, kuriame aprašyta Universiteto kokybės vadybos sistema, apimanti septynias prioritetines veiklos sritis pagal „Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires“:

 1. kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras;
 2. studijų programų, suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimą, stebėseną ir periodinį vertinimą;
 3. studentų laimėjimų vertinimą;
 4. dėstytojų darbo kokybės užtikrinimą;
 5. studijų išteklius ir paramą studentams;
 6. informacijos sistemas;
 7. viešą informavimą.

Universitete organizuojamos Kokybės dienos, skirtos studijų ir mokslo kokybės tematikai. Šių renginių metu Universiteto bendruomenė dalijasi gerąja patirtimi apie sėkmingai įgyvendintas kokybės gerinimo iniciatyvas studijose, moksle bei kitose srityse.

Studijų programų vadovai / studijų programų komitetai

SPV kartu su SPK įgyvendina Universiteto studijų tikslius, koordinuoja priskirtą(-as) pirmosios, antrosios studijų pakopos, gretutinių, ištęstinių ir (ar) laipsnio neteikiančią (-as) studijų programą(-as) ir tiesiogiai atsako už šios (-ių) programos (-ų) įgyvendinimą, kokybę, išorinio vertinimo rezultatus, studijų programos (-ų) bendruomenės telkimą bendram darbui. SPK atlieka ekspertinį darbą ir teikia patarimus bei tiesioginę pagalbą studijų programų vadovui.

KTU veikia apie 40 studijų krypčių programų komitetų, kuriems vadovauja studijų krypčių programų vadovai. Komiteto sudėtis: studijų programas atnaujinantys dėstytojai, studentai, socialiniai partneriai. Daugiau informacijos – studijų krypties programų komitetų nuostatuose.

SPV vadovauja krypties studijų programos(-ų) įgyvendinimui ir atsako už dėstytojų, studentų, socialinių partnerių, absolventų telkimą studijų programos tikslams ir siekiniams įgyvendinti; išorinio vertinimo eigą ir rezultatus; krypties studijų programos(-ų) dėstytojų komandos formavimą; krypties studijų programos kokybę ir jos tobulinimą, jos turinio atnaujinimą, kartu užtikrina ir tai, kad programos turinys, metodai ir vertinimas leistų įgyvendinti programos numatomus rezultatus.

SPK dalyvauja priimant sprendimus dėl programos (-ų) sandaros ir tinklelio(-ų); vidinių kokybės užtikrinimo priemonių parinkimo; dėstytojų komandos formavimo, taip pat teikia rekomendacijas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui; studijų programos(-ų) specializacijų / alternatyvų paketo ir studijų formų; studijų programos(-ų) kasmetinio įsivertinimo ir tobulinimo planų rengimo.

EDU_Lab
Mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorija (išvertus iš anglų kalbos – ugdymo laboratorija).

EDU_Lab didaktikos politika – užtikrinti, kad Universitete studijų procese būtų taikomi šiuolaikiniai, dabarties realijas atitinkantys ugdymo metodai, kurie sudaro sąlygas efektyviam studentų įsitraukimui į mokymosi procesą ir tokiu būdu padeda studentams ugdytis profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias siekti asmeninio tobulėjimo, aktyvaus pilietiškumo, socialinės integracijos ir darbinio užimtumo.

EDU_Lab

 • Kuria ir diegia šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą Universitete.
 • Skatina dėstytojus pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones studijų kokybei užtikrinti. Tai yra nauja erdvė ekspreimentuoti ir tobulėti.
 • Tiki ir skleidžia „kitokią“ mokymo ir mokymosi filosofiją, atitinkančią šiuolaikines ugdymo tendencijas. Rengia konsultacijas, padeda dėstytojams kaupti naujausias žinias apie dėstymą iš naujo atrandant tai, kas buvo pamiršta per ilgametę dėstymo praktiką. Taip pat skatina dalintis gerąja patirtimi bei vykdo praktinius užsiėmimus.
 • Sieks, jog besikeičiant aplinkos tendencijoms keisis ir dėstytojas, integruojantis savo veikloje ne tik gilias profesines žinias, bet ir šiuolaikiškus darbo metodus.

EDU_Lab komanda:

Jurgita Barynienė (koordinatorė);
Raimunda Česonienė;
Marija Sabaliauskienė;
Audronė Daubarienė;
Asta Daunorienė (vadovė);
Ramūnas Kubiliūnas;
Andrejus Račkovskis;
Jurga Vitkuvienė;
Neringa Dubauskienė;
Darius Eidukynas.

Studijų programos kasmet planine tvarka teikiamos Studijų kokybės vertinimo centrui vertinti (vidinis vertinimas Universitete pradėtas jau 1994 m.) ir akredituoti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti ir kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Aukštosios mokyklos vykdomų krypties studijų išorinis vertinimas ir akreditavimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per 7 metus. Atliekant krypties studijų išorinį vertinimą ir akreditavimą atskirai įvertinamos ir akredituojamos aukštosios mokyklos vykdomos studijų krypties pirmosios pakopos, antrosios pakopos, vientisosios, profesinės studijos (išskyrus rezidentūrą).

Studijų programos vertinamos pagal Studijų kokybės ir vertinimo centro nustatytą metodiką. Studijų krypčių  kokybė vertinama balais (5 balų vertinimo sistema) ir pagal  7 veiklos sritis – programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.

Vadovaujantis „Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu“ įvertintos vykdomos studijų programos akredituojamos 7 arba 3 studijų metams. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Ketinamos vykdyti studijų programos gali būti akredituojamos ir be išorinio vertinimo procedūros.

Su vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis galima susipažinti KTU centrinių rūmų 409 kabinete, Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) internetiniame puslapyje arba Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS).

Pagal 2019 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo 3.1. papunktį visų aukštųjų mokyklų vykdomos studijų kryptys laikomos akredituotomis, kol nebus įvertintos ir akredituotos šio įsakymo nustatyta tvarka, pagal Studijų kokybės ir vertinimo centro numatytą planą.

Studijų ir mokymo programų registre registruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo laikas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus

Universitetinis studijų programų komitetas (toliau – Uni SPK)

Uni SPK pirmininkas yra studijų prorektorius, komitetą sudaro ne daugiau kaip devyni nariai, atstovaujantys skirtingas studijų sritis ir (ar) krypčių grupes. Daugiau informacijos galite rasti Uni SPK nuostatuose.

Uni SPK:

 • teikia ekspertinius patarimus ir siūlo sprendimus strateginiais Universiteto studijų vystymo klausimais;
 • dalyvauja formuojant Universiteto studijų politiką ir teikia siūlymus dėl prioritetinio studijų paketo;
 • konsultuodamasis su socialiniais partneriais, verslo taryba bei atsakingais padaliniais, dalyvauja teikdamas argumentuotą nuomonę bei sprendimus strateginiais Universiteto studijų vystymo klausimais;
 • dalyvauja priimant sprendimus susijusius su Universiteto studijų strategija ir politika; Universiteto studijų programų paketo vystymu; Universiteto studijų programų sandara.

Grįžtamasis ryšys

Efektyvus būdas užtikrinant studijų kokybę. Atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio rezultatus, yra priimami sprendimai reikalingų pokyčių užtikrinimui.

Grįžtamojo ryšio organizavimo Universitete tvarką reglamentuoja “Kauno technologijos universiteto Grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas” ir jo priedas. Kasmet yra rengiamas ir tvirtinamas Universiteto apklausų planas. Universitete už grįžtamąjį ryšį atsako Studijų kokybės ir plėtros departamentas ir Strategijos stebėsenos ir procesų skyrius.

Bendradarbiaujant su procesų kokybės valdymo skyriumi organizuojamos apklausos:

 • modulių ir dėstytojų;
 • studijų programų;
 • baigiamojo bakalauro projekto.

Studijų apklausų organizavimo, vykdymo ir rezultatų analizės metodika

Modulių ir dėstytojų apklausų rezultatai

2016–2017 m. m. pavasario semestro modulių ir dėstytojų vertinimo ataskaita

2016–2017 m. m. rudens semestro modulių ir dėstytojų vertinimo ataskaita

2017–2018 m. m. pavasario semestro modulių ir destytojų vertinimo ataskaita

2017–2018 m. m. rudens semestro modulių ir dėstytojų vertinimo ataskaita

2018–2019 m. m. rudens semestro modulių ir dėstytojų vertinimo ataskaita

2018–2019 m. m. pavasario semestro modulių ir dėstytojų vertinimo ataskaita

2019–2020 m. m. rudens semestro modulių ir dėstytojų vertinimo ataskaita

Universitete Grįžtamojo ryšio rinkimas vyksta nuolat: veikia studentų “vieno langelio” sistema fakultetuose; kiekvieną semestrą yra vykdomi apskritieji stalai; vyksta seniūnų susitikimai su fakultetų administracija; studentai yra krypties studijų programų komitetų nariai ir panašiai.

Grįžtamojo ryšio teikime (apklausose, diskusijose, forumuose, susitikimuose ir kt.) studentai dalyvauja savanoriškai ir anonimiškai. Grįžtamasis ryšys apima atsiliepimus (kiekybinius ir kokybinius) ir vertinimus. Atliekama apibendrinta grįžtamojo ryšio duomenų analizė, užtikrinamas rezultatų prieinamumas tyrime dalyvavusiems asmenims ir kitiems akademinės bendruomenės nariams, kurie gautų rezultatų pagrindu gali priimti veiklos tobulinimo sprendimus.

Ilgalaikius grįžtamojo ryšio rezultatus veiklos tobulinimo sprendimų priėmimui naudoja studijų krypčių programų komitetai, studijų krypčių programų vadovai, atestacijos komisija, padalinių ir centrinė Universiteto administracija, dėstytojai, studentų atstovybės.

Bendrieji grįžtamojo ryšio rezultatai aptariami rektorato, dekanatų ir katedrų posėdžiuose, viešinami Universiteto intranete. Studijų programų vadovai grįžtamojo ryšio rezultatus panaudoja programos savianalizei. Padalinių vadovai priima sprendimus padalinio veiklos gerinimo priemonių planavimui ir įgyvendinimui.

Kilus klausimams dėl grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos Kauno technologijos universitete, prašome kreiptis adresu studiju.kokybe@ktu.lt

Kontaktai

Mokymo ir mokymosi kompetencijų centro EDU_Lab vadovė
dr. Asta Daunorienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. +370 (652) 87 349
e. p. asta.daunoriene@ktu.lt
e. p. edu.lab@ktu.lt

Mokymo ir mokymosi kompetencijų centro EDU_Lab koordinatorė
Jurgita Barynienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. +370 (678) 18 579
e. p. jurgita.baryniene@ktu.lt

Studijų programų kokybės koordinatorė
Lina Gaižiūnienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. +370 (670) 09 826
e. p. lina.gaiziuniene@ktu.lt

Studijų kokybės projektų koordinatorė
dr. Kristina Žukienė

K. Donelaičio g. 73–401
tel. 837 30 300 014
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt

 

Studijų programų (SP) vertinimas ir akreditavimas

Studijų ir mokymo programų registre registruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo laikas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/
ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupėInžinerijos mokslai
Aeronautikos inžinerija 6121EX024 Aviacijos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Aplinkos inžinerija 6121EX003 Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos (ankstesnis pav. Aplinkosaugos inžinerija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Bioinžinerija 6121EX002 Biomedicininė elektronika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Gamybos inžinerija 6123EX001 Pramoninio dizaino inžinerija (ankstesnis pav. Inžinerinis dizainas) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Mechanikos inžinerija 6121EX009 Sporto inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Chemijos inžinerija 6121EX019 Cheminė technologija ir inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-28, SV6-50
Elektronikos inžinerija 6121EX011 Automatika ir valdymas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Elektronikos inžinerija 6121EX011 Automatika ir valdymas (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Elektronikos inžinerija 6121EX012 Elektronikos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, SV6-43
Elektros inžinerija 6121EX079 Elektros energetikos sistemos (ankstesnis pav. Elektros energetikos technologijos) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Elektros inžinerija 6121EX010 Elektros inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, SV6-43
Elektronikos inžinerija 6121EX013 Robotika (su Universidad Politécnica de Cartagena) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, SV6-43
Elektronikos inžinerija 6121EX013 Robotika (su Universidad Politécnica de Cartagena) (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, SV6-43
Elektronikos inžinerija 6121EX080 Informacijos ir komunikacijų inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Elektronikos inžinerija 6121EX014 Transporto elektronika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Energijos inžinerija 6121EX021 Atsinaujinančioji energetika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Energijos inžinerija 6121EX023 Šilumos energetika ir technologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Gamybos inžinerija 6121EX015 Eksporto inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Gamybos inžinerija 6121EX016 Gamybos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Gamybos inžinerija 6121EX017 Mechatronika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, SV6-10
Gamybos inžinerija 6121EX018 Pakavimo ir spaudos inžinerija (ankstesnis pav. Medijų inžinerija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Mechanikos inžinerija 6121EX008 Mechanikos inžinerija (su ECIU tinklo universitetais) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Mechanikos inžinerija 6121EX008
Mechanikos inžinerija
(su ECIU tinklo universitetais) (Panevėžyje)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-26, SV6-20
Transporto inžinerija 6121EX020 Transporto priemonių inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-26, SV6-20
Transporto inžinerija 6121EX020 Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2015-03-26, SV6-12
Statybos inžinerija 6121EX004 Pastatų inžinerinės sistemos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-06-15, SV6-25
Statybos inžinerija 6121EX005 Statybos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-06-15, SV6-25
Statybos inžinerija 6121EX005 Statybos inžinerija (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-26, SV6-20
Studijų krypčių grupėInformatikos mokslai
Informatikos inžinerija 6121BX014 Informatikos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Informatikos inžinerija 6121BX015 Multimedijos technologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-10-31, SV6-45
Informatika 6121BX010 Informatika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-11-23, SV6-40
Informacijos sistemos 6121BX011 Informacinės sistemos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-11-23, SV6-40
Informatika 6181BX001 Sveikatos informatika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo

2015-03-17, SV6-11

Programų sistemos 6121BX012 Programų sistemos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Studijų krypčių grupė –Technologijų mokslai
Biotechnologijos 6121FX006 Pramoninė biotechnologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Medžiagų technologijos 6121FX004 Medienos inžinerija (ankstesnis pav. Interjero ir eksterjero medienos inžinerija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Medžiagų technologijos 6121FX005 Medžiagos ir nanotechnologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-12-29, SV6-52
Maisto technologijos 6121FX007 Maisto mokslas ir technologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-28, SV6-50
Polimerų ir tekstilės technologijos 6121FX003 Tekstilės inžinerija (ankstesnis pav. Tekstilės dizainas ir technologija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Polimerų ir tekstilės technologijos 6121FX001 Mados inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Studijų krypčių grupė – Matematikos mokslai
Taikomoji matematika 6121AX005 Taikomoji matematika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo

2017-10-30, SV6-39

Studijų krypčių grupė – Fiziniai mokslai
Chemija 6121CX011 Taikomoji chemija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Fizika 6121CX012 Taikomoji fizika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslai
Ekonomika 6121JX030 Ekonomika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2018-03-19, SV6-8
Sociologija 6121JX033 Sociologija ir psichologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Sociologija 6123JX002
Duomenų analitika
(ankstesnis pav. Socialinė analitika)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Politikos mokslai 6121JX032 Politikos ir saugumo studijos (ankstesnis pav. Viešoji politika) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, SV6-10
Politikos mokslai 6121JX031 Europos studijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, SV6-10
Komunikacija 6121JX069 Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (su
Tventės universitetu)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-06-09, SV6-24
Studijų krypčių grupė – Verslo ir viešoji vadyba
Apskaita 6121LX023 Apskaita Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-04-14, SV6-19
Finansai 6121LX022 Finansai Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Rinkodara 6121LX024 Marketingas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-03-28, SV6-14
Vadyba 6121LX021 Industrinių technologijų vadyba (ankstesnis pav. Vadyba) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, SV6-15
Vadyba 6121LX021 Industrinių technologijų vadyba (Panevėžyje), (ankstesnis pav.
Vadyba)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-26, SV6-20
Verslas 6121LX020 Verslas ir antreprenerystė (ankstesnis pav. Verslo administravimas) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Verslas 6121LX020 Verslas ir antreprenerystė (Panevėžyje) (ankstesnis pav. Verslo
administravimas)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Viešasis administravimas 6121LX027 Viešasis valdymas (su Centrinės Floridos universitetu)
(ankstesnis pav. Viešasis administravimas)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr SV6-15
Žmonių išteklių vadyba 6121LX025 Lyderystė Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr SV6-15
Žmonių išteklių vadyba 6121LX026 Žmonių išteklių vadyba Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-02-06, Nr. SV6-5
Studijų krypčių grupė – Humanitariniai mokslai
Lingvistika 6121NX035 Naujųjų medijų kalba Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Paveldo studijos 6121NX038 Paveldosauga Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Vertimas 6121NX036 Technikos kalbos vertimas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Filosofija 6121NX037 Filosofija ir skaitmeninė kultūra (ankstesnis pav. Medijų filosofija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2018-01-17, Nr. SV6-1
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai
Pedagogika 6121MX033 Socialinė pedagogika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Menai
Muzika 6121PX030 Muzikos technologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2015-10-29, Nr. SV6-45
Architektūra 6121PX051 Architektūra Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15

ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/ ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupė – Inžinerijos mokslai
Aeronautikos inžinerija 6211EX024 Aeronautikos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Aplinkos inžinerija 6213EX001 Darnus valdymas ir gamyba (ankstesnis pav. Aplinkos apsaugos vadyba
ir švaresnė gamyba)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Aplinkos inžinerija 6211EX003 Aplinkosaugos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Bioinžinerija 6211EX002
Biomedicininė inžinerija
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, Nr. SV6-43
Chemijos inžinerija 6211EX020 Chemijos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektros inžinerija 6211EX010 Elektros energetikos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektros inžinerija 6211EX011 Elektros energetikos sistemos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Elektronikos inžinerija 6211EX012 Elektronikos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektronikos inžinerija 6211EX013 Išmaniosios telekomunikacijų technologijos (ankstesnis pav.
Telekomunikacijos)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 201-03-10, Nr. SV6-9
Elektronikos inžinerija 6211EX014 Valdymo technologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-06-27, Nr. SV6-38
Elektronikos inžinerija 6211EX014 Valdymo technologijos (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-06-27, Nr. SV6-38
Energijos inžinerija 6211EX023 Termoinžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Energijos inžinerija 6211EX073 Energijos technologijos ir ekonomika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Gamybos inžinerija 6211EX015 Gamybos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, Nr. SV6-10
Gamybos inžinerija 6211EX016 Grafinių komunikacijų inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-09-29, Nr. SV6-56
Gamybos inžinerija 6211EX017 Mechatronika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, Nr. SV6-10
Gamybos inžinerija 6211EX018 Pramonės inžinerija ir vadyba Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, Nr. SV6-10
Mechanikos inžinerija 6211EX009 Mechanikos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Mechanikos inžinerija 6211EX009 Mechanikos inžinerija (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-26, Nr. SV6-20
Transporto inžinerija 6211EX021 Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Transporto inžinerija 6211EX021 Transporto priemonių inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Statybos inžinerija 6211EX006 Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai (ankstesnis pav. Pastatų inžinerinės sistemos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6211EX008 Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija (ankstesnis pav. Statybos inžinerija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6211EX005 Nekilnojamojo turto valdymas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6211EX007 Statybos valdymas (ankstesnis pav. Statyba) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Statybos inžinerija 6211EX007 Statybos valdymas (ankstesnis pav. Statyba) (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Informatikos mokslai
Informatikos inžinerija 6211BX008 Informacijos ir informacinių technologijų sauga Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, Nr. SV6-43
Informatikos inžinerija 6211BX009 Informacinių sistemų inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-11, Nr. SV6-43
Informatikos inžinerija 6211BX010 Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-11-23, Nr. SV6-40
Programų sistemos 6211BX011 Programų sistemų inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Informatika 6211BX007 Informatika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-11-23, Nr. SV6-40
Studijų krypčių grupė – Technologijų mokslai
Biotechnologijos 6211FX010 Pramoninė biotechnologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-10-31, Nr. SV6-45
Maisto technologijos 6211FX011 Maisto mokslas ir sauga Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-08-28, Nr. SV6-50
Maisto technologijos 6211FX012 Maisto produktų technologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Medžiagų technologijos 6211FX008 Medienos inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Medžiagų technologijos 6211FX009 Medžiagų mokslas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-10-31, Nr. SV6-45
Polimerų ir tekstilės technologijos 6211FX005 Aprangos mados inžinerija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Polimerų ir tekstilės technologijos 6211FX007 Tekstilės inžinerija ir apdaila Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Fiziniai mokslai
Chemija 6211CX014 Taikomoji chemija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Chemija 6281CX001 Medicininė chemija (su LSMU) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Fizika 6211CX015 Taikomoji fizika (su Al Farabi universitetu) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Matematikos mokslai
Taikomoji matematika 6211AX006 Taikomoji matematika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-10-30, Nr. SV6-39
Taikomoji matematika 6213AX001 Didžiųjų verslo duomenų analitika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2018-01-17, Nr. SV6-1
Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslai
Ekonomika 6211JX040 Ekonomika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2018-03-19, Nr. SV6-8
Ekonomika 6211JX042 Verslo ekonomika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-04-14, Nr. SV6-19
Sociologija 6211JX045 Socialinė gerovė ir politika (ankstesnis pav. Socialinė politika) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2018-03-19, Nr. SV6-8
Politikos mokslai 6211JX044 Viešoji politika ir saugumas (ankstesnis pav. Viešoji politika) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-04-05, Nr. SV6-10
Politikos mokslai 6211JX043 Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai
Edukologija 6211MX019 Edukacinės technologijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2015-03-26, Nr. SV6-12
Edukologija 6211MX020 Edukologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Verslas ir viešoji vadyba
Apskaita 6211LX037 Apskaita ir auditas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai 6211LX036 Finansai Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-04-14, Nr. SV6-19
Rinkodara 6211LX038 Marketingo valdymas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba 6211LX030 Įmonių valdymas (ankstesnis pav. Organizacijų vadyba) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-11-23, Nr. SV6-40
Vadyba 6211LX035 Vadyba (Panevėžyje) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-06-29, Nr. SV6-30
Vadyba 6211LX034 Technologijų vadyba Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6211LX031 Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (su TUHH Hamburgo technologijų
universitetu)
(ankstesnis pav. Žinių ir inovacijų vadyba)
Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6211LX032 Projektų vadyba (su Fachhochschule Dortmund) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-06-29, Nr. SV6-30
Verslas 6211LX029 Tarptautinis verslas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Viešasis administravimas 6211LX040 Viešasis administravimas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6211LX033 Strateginė lyderystė Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-06-29, Nr. SV6-30
Žmonių išteklių vadyba 6211LX039 Žmonių išteklių vadyba Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2014-02-06, Nr. SV6-5
Studijų krypčių grupė – Humanitariniai mokslai
Vertimas 6211NX031 Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-04-12, Nr. SV6-14
Filosofija 6211NX032 Skaitmeninė kultūra (ankstesnis pav. Medijų filosofija) Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2018-01-17, Nr, SV6-1
Menotyra 6211NX033 Tarpdalykinė muzikologija Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Menai
Architektūra 6211PX026 Architektūra Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2015-04-14, Nr. SV6-18
Muzika 6211PX025 Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Sveikatos mokslai
Medicinos technologijos 6213GX001 Medicinos fizika Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2019-06-05, Nr. SV6-15

VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/
ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupė – Menai
Architektūra 6011PX003 Architektūra Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2016-06-01, Nr. SV6-23

PROFESINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/
ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai
Pedagogika 6310MX005 Pedagogikos studijos Iki artimiausio krypties studijų vertinimo 2017-10-30, Nr. SV6-39

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku