Studijų kokybė ir plėtra

Studijų kokybės ir plėtros departamento misija – užtikrinti aukšto lygio, mokslo ir inovacijų žiniomis grįstas studijas ir Universiteto studijų paketo konkurencingumą.

Studijų kokybės ir plėtros departamento tikslai:

 • užtikrinti aukštą studijų kokybę;
 • vykdyti Universiteto studijų programų, modulių, dėstytojų, studentų, mokymosi aplinkos kokybės stebėseną bei teikti pasiūlymus ir konsultacijas tobulinimui;
 • teikti siūlymus dėl Universiteto studijų programų paketo stiprinimo ir konkurencingumo užtikrinimo;
 • teikti pasiūlymus dėl Universiteto studijų programų paketo kokybės ir plėtros bei konkurencingumo užtikrinimo.

Kontaktai

Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorė
dr. Jurgita Vizgirdaitė

K. Donelaičio g. 73–412
tel. 8 (37) 249 226
mob. tel. 8 (620) 76 841
e. p. jurgita.vizgirdaite@ktu.lt

Dėstytojų akademinių kompetencijų centro (Edu_Lab)vadovė
dr. Asta Daunorienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. 8 (652) 87 349
e. p. asta.daunoriene@ktu.lt
e. p. edu.lab@ktu.lt

Dėstytojų akademinių kompetencijų (Edu_Lab koordinatorė
dr. Jurgita Barynienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. 8 (670) 09 816
e. p. jurgita.baryniene@ktu.lt

Studijų programų kokybės koordinatorė
Eglė Babachinaitė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. 8 (670) 09 826
e. p. egle.babachinaite@ktu.lt

Studijų kokybės projektų vadovė
Rasa Lalienė

mob. tel. 8 (638) 24 465
e. p. rasa.laliene@ktu.lt

Universitetinis studijų programų komitetas (toliau – Uni SPK)

Uni SPK pirmininkas yra studijų prorektorius, komitetą sudaro ne daugiau kaip devyni nariai, atstovaujantys skirtingas studijų sritis ir (ar) krypčių grupes. Daugiau informacijos galite rasti Uni SPK nuostatuose.

Uni SPK:

 • teikia ekspertinius patarimus ir siūlo sprendimus strateginiais Universiteto studijų vystymo klausimais;
 • dalyvauja formuojant Universiteto studijų politiką ir teikia siūlymus dėl prioritetinio studijų paketo;
 • konsultuodamasis su socialiniais partneriais, verslo taryba bei atsakingais padaliniais, dalyvauja teikdamas argumentuotą nuomonę bei sprendimus strateginiais Universiteto studijų vystymo klausimais;
 • dalyvauja priimant sprendimus susijusius su Universiteto studijų strategija ir politika; Universiteto studijų programų paketo vystymu; Universiteto studijų programų sandara.

Krypties studijų programų vadovai / studijų programų komitetai

Krypties SPV kartu su Krypties SPK įgyvendina Universiteto studijų tikslius, koordinuoja priskirtą(-as) pirmosios, antrosios studijų pakopos, gretutinių, ištęstinių ir (ar) laipsnio neteikiančią (-as)  studijų programą(-as) ir tiesiogiai atsako už šios (-ių) programos (-ų) įgyvendinimą, kokybę, išorinio vertinimo rezultatus, studijų programos (-ų) bendruomenės telkimą bendram darbui. Krypties SPK atlieka ekspertinį darbą ir teikia patarimus bei tiesioginę pagalbą studijų programų vadovui.

KTU veikia apie 40 studijų krypčių programų komitetų, kuriems vadovauja studijų krypčių programų vadovai. Komiteto sudėtis: studijų programas atnaujinantys dėstytojai, studentai, socialiniai partneriai. Daugiau informacijos – studijų krypties programų komitetų nuostatuose.

Krypties SPV vadovauja krypties studijų programos(-ų) įgyvendinimui ir atsako už dėstytojų, studentų, socialinių partnerių, absolventų telkimą studijų programos tikslams ir siekiniams įgyvendinti; išorinio vertinimo eigą ir rezultatus; krypties studijų programos(-ų) dėstytojų komandos formavimą; krypties studijų programos kokybę ir jos tobulinimą, jos turinio atnaujinimą, kartu užtikrina ir tai, kad programos turinys, metodai ir vertinimas leistų įgyvendinti programos numatomus rezultatus.

Krypties SPK dalyvauja priimant sprendimus dėl programos (-ų) sandaros ir tinklelio(-ų); vidinių kokybės užtikrinimo priemonių parinkimo; dėstytojų komandos formavimo, taip pat teikia rekomendacijas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui; studijų programos(-ų) specializacijų / alternatyvų paketo ir studijų formų; studijų programos(-ų) kasmetinio įsivertinimo ir tobulinimo planų rengimo.

EDU_Lab
Mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorija (išvertus iš anglų kalbos – ugdymo laboratorija).

EDU_Lab didaktikos politika – užtikrinti, kad Universitete studijų procese būtų taikomi šiuolaikiniai, dabarties realijas atitinkantys ugdymo metodai, kurie sudaro sąlygas efektyviam studentų įsitraukimui į mokymosi procesą ir tokiu būdu padeda studentams ugdytis profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias siekti asmeninio tobulėjimo, aktyvaus pilietiškumo, socialinės integracijos ir darbinio užimtumo.

EDU_Lab

 • Kuria ir diegia šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą Universitete.
 • Skatina dėstytojus pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones studijų kokybei užtikrinti. Tai yra nauja erdvė ekspreimentuoti ir tobulėti.
 • Tiki ir skleidžia „kitokią“ mokymo ir mokymosi filosofiją, atitinkančią šiuolaikines ugdymo tendencijas. Rengia konsultacijas, padeda dėstytojams kaupti naujausias žinias apie dėstymą iš naujo atrandant tai, kas buvo pamiršta per ilgametę dėstymo praktiką. Taip pat skatina dalintis gerąja patirtimi bei vykdo praktinius užsiėmimus.
 • Sieks, jog besikeičiant aplinkos tendencijoms keisis ir dėstytojas, integruojantis savo veikloje ne tik gilias profesines žinias, bet ir šiuolaikiškus darbo metodus.

EDU_Lab komanda:

Jurgita Barynienė (koordinatorė);

Raimunda Česonienė;

Marija Sabaliauskienė;

Audronė Daubarienė;

Asta Daunorienė (vadovė);

Ramūnas Kubiliūnas;

Andrejus Račkovskis;

Jurga Vitkuvienė;

Neringa Dubauskienė;

Darius Eidukynas.

Grįžtamasis ryšys

Efektyvus būdas užtikrinant studijų kokybę ir sprendimų priėmimui dėl reikalingų pokyčių stiprinant studijų kokybę.

Grįžtamojo ryšio organizavimo Universitete tvarką reglamentuoja „Kauno technologijos universiteto Grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas“ ir jo priedas. Kasmet yra rengiamas ir tvirtinamas Universiteto apklausų planas. Universitete už grįžtamąjį ryšį atsako Strateginio planavimo ir kokybės departamentas.

Bendradarbiaujant su procesų kokybės valdymo skyriumi organizuojamos apklausos:

 • modulių ir dėstytojų;
 • studijų programų;
 • baigiamojo bakalauro projekto.

Grįžtamojo ryšio teikime (apklausose, diskusijose, forumuose, susitikimuose ir kt.) studentai dalyvauja savanoriškai ir anonimiškai. Grįžtamasis ryšys apima atsiliepimus (kiekybinius ir kokybinius) ir vertinimus. Atliekama apibendrinta grįžtamojo ryšio duomenų analizė, užtikrinamas rezultatų prieinamumas tyrime dalyvavusiems asmenims ir kitiems akademinės bendruomenės nariams, kurie gautų rezultatų pagrindu gali priimti veiklos tobulinimo sprendimus.

Ilgalaikius grįžtamojo ryšio rezultatus veiklos tobulinimo sprendimų priėmimui naudoja studijų krypčių programų komitetai, studijų krypčių programų vadovai, atestacijos komisija, padalinių ir centrinė Universiteto administracija, dėstytojai, studentų atstovybės.

Bendrieji grįžtamojo ryšio rezultatai aptariami rektorato, dekanatų ir katedrų posėdžiuose, viešinami Universiteto intranete. Studijų programų vadovai grįžtamojo ryšio rezultatus panaudoja programos savianalizei. Padalinių vadovai priima sprendimus padalinio veiklos gerinimo priemonių planavimui ir įgyvendinimui.

Kilus klausimams dėl grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos Kauno technologijos universitete, prašome kreiptis adresu kokybe@ktu.lt.

Vidinė kokybės užtikrinimo sistema

Universitetas sukūrė ir įgyvendina unikalią vidinę kokybės vadybos sistemą, grįstą Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis, Universitetui svarbiais Bendrojo vertinimo modelio, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio (EKVF TM) kriterijais ir daliniais tarptautinių ISO 9001, SA 8000 kokybės vadybos standartais. Vidinė kokybės vadybos sistema yra suderinta su Universiteto strategija ir atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Strateginius sprendimus, susijusius su Universiteto akademinės veiklos kokybe, priima kolegialūs akademinės savivaldos organai: Senatas tvirtina vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir tikrina kaip ji yra įgyvendinama, vertina mokslo (meno) tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę ir lygį; fakultetų tarybos svarsto vidinių akademinių padalinių veiklą, kontroliuoja studijų ir mokslinių tyrimų kokybę. Už studijų kokybės užtikrinimą yra atsakingi visi studijų procese dalyvaujantys padaliniai ir studijų programų komitetai. Strateginio planavimo ir kokybės departamentas atsako už vidinės kokybės sistemos įgyvendinimo užtikrinimą ir stebėseną, kokybės kultūros stiprinimą.

Svarbus KTU kokybės sistemos duomenų šaltinis yra apklausos. Universiteto suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys apima studentų, dėstytojų ir tyrėjų, administracijos darbuotojų, alumnų, darbdavių ir socialinių partnerių atsiliepimus ir vertinimus.

Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kriterijai suderinti su išorinio vertinimo kriterijais. Tai iliustruoja studijų programų vertinimo rezultatai, yra gauta QUESTE-SI akreditacija, rengiamasi EQUIS akreditacijai (Ekonomikos ir verslo fakultetas). Kokybės vadybos procedūros atsiskleidžia studijų ir mokslo veiklą reglamentuojančiuose vidaus dokumentuose (pvz., KTU Akademiniame reguliamine).

Kokybės sistema leidžia:

 1. Efektyviai valdyti Universiteto veiklą ir studijas,
 2. Nustatyti studijų ir kitos veiklos atitiktį užsibrėžtiems tikslams, teisės aktų ir suinteresuotųjų šalių reikalavimams,
 3. Atskleisti kasdieninių veiklų ir Universiteto valdymo tobulinimo galimybes.

Dokumentai ir renginiai

KTU kokybės vadybos sistema, kuri yra suderinta su Universiteto strategija bei pagrindinių reglamentuojančių teisinių dokumentų nuostatomis, aprašyta KTU Kokybės vadove.

Kokybės vadovas

Kokybės vadovas yra kokybės vadybos sistemos dokumentas, kuriame aprašyta Universiteto kokybės vadybos sistema, apimanti septynias prioritetines veiklos sritis pagal „Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires“:

 1. kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras;
 2. studijų programų, suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimą, stebėseną ir periodinį vertinimą;
 3. studentų laimėjimų vertinimą;
 4. dėstytojų darbo kokybės užtikrinimą;
 5. studijų išteklius ir paramą studentams;
 6. informacijos sistemas;
 7. viešą informavimą.

Už Kokybės vadovo rengimą, peržiūrą, atnaujinimą ir viešinimą atsako Universiteto Strateginio planavimo ir kokybės departamentas, kuris saugo šio dokumento originalą.

Universitete organizuojamos Kokybės dienos, skirtos studijų ir mokslo kokybės tematikai. Šių renginių metu Universiteto bendruomenė dalijasi gerąja patirtimi apie sėkmingai įgyvendintas kokybės gerinimo iniciatyvas studijose, moksle bei kitose srityse.

Studijų programos kasmet planine tvarka teikiamos Studijų kokybės vertinimo centrui vertinti (vidinis vertinimas Universitete pradėtas jau 1994 m.) ir akredituoti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti ir kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus.

Studijų programų kokybė vertinama balais (4 balų vertinimo sistema) ir pagal 6 veiklos sritis – programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.

Vadovaujantis „Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu“ įvertintos vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Ketinamos vykdyti studijų programos gali būti akredituojamos ir be išorinio vertinimo procedūros.

Su vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis galima susipažinti KTU centrinių rūmų 409 kabinete arba Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) internetiniame puslapyje.

Vykdomų studijų programų išorinio vertinimo planas 2017 metams

Studijų ir mokymo programų registre registruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo laikas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS

NAUJAS VALSTYBINIS KODAS

STUDIJŲ PROGRAMA

AKREDITAVIMO TERMINAS

AKREDITAVIMOS DATA, ĮSAKYMO NUMERIS

Studijų sritis – TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – INŽINERIJA

Aeronautikos inžinerija

612H41003

Aviacijos inžinerija

2019-09-01

2013-08-14, Nr. SV6-56
Bendroji inžinerija

612H17001

Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos 

(ankstesnis pav. Aplinkosaugos inžinerija)

2019-09-01

2016-11-29, Nr. SV6-48

612H16001

Biomedicininė elektronika

2019-09-01

2013-05-29, Nr. SV6-41

612H13001

Pramoninio dizaino inžinerija (ankstesnis pav. Inžinerinis dizainas)

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

612H15001

Sporto inžinerija

2018-09-01

2012-08-20, Nr. SV6-43
Chemijos ir procesų inžinerija

612H81001

Cheminė technologija ir inžinerija

2020-09-01

2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektronikos ir elektros inžinerija

612H66001

Automatika ir valdymas

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

612H66001

Automatika ir valdymas (Panevėžyje)

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

612H61002

Elektronikos inžinerija

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

612H63001

Elektros energetikos sistemos (ankstesnis pav. Elektros energetikos technologijos)

2017-12-31

2011-04-06, Nr. 1-01-42

612H62001

Elektros inžinerija

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

612H67001

Robotika

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

612H67001

Robotika (Panevėžyje) 2020-09-01 2014-08-11, Nr. SV6-43

612H64001

Informacijos ir telekomunikacijos inžinerija 2019-09-01 2013-04-17, Nr. SV6-29

612H61007

Transporto elektronika 2019-09-01 2016-04-10, Nr. SV6-9
Energijos inžinerija

612E33001

Atsinaujinančioji energetika 2019-09-01 2016-05-23, Nr. SV6-21

612E32001

Branduolinė energetika 2019-09-01 2016-05-23, Nr. SV6-21
612E30001 Šilumos energetika ir technologijos 2019-08-01 2016-05-23, Nr. SV6-21
Gamybos inžinerija 612H77003 Eksporto inžinerija 2018-09-01 2012-08-20, Nr. SV6-43
612H70001 Gamybos inžinerija 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
612H73001 Mechatronika 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612H74002 Medijų inžinerija (ankstesnis pav. Žiniasklaidos inžinerija) 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Informatikos inžinerija 612E10006 Elektroninio mokymosi technologijos 2018-09-01 2016-08-30, Nr. SV6-40
612E10001 Informatikos inžinerija 2018-09-01 2013-01-21, Nr. SV6-9
612E14002 Multimedijos technologijos 2022-09-01 2016-10-31, Nr. SV6-45
Mechanikos inžinerija 612H30001 Mechanikos inžinerija 2018-09-01 2015-08-13, Nr. SV6-38
612H30001 Mechanikos inžinerija (Panevėžyje) 2018-09-01 2015-08-13, Nr. SV6-38
Sausumos transporto inžinerija 612E20001 Transporto priemonių inžinerija 2018-08-31 2017-05-15, Nr. SV6-13
612E20001 Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje) 2021-09-01 2015-03-26, Nr. SV6-12
Statybos inžinerija 612H24001 Pastatų inžinerinės sistemos 2018-09-31 2013-02-04, Nr. SV6-12
612H20001 Statybos inžinerija 2017-09-01 2012-02-14, Nr. SV6-6
612H20001 Statybos inžinerija (Panevėžyje) 2017-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
612H27003 Urbanistinė inžinerija 2018-09-01 2013-05-08, Nr. SV6-38

Studijų krypčių grupė – TECHNOLOGIJOS

Biotechnologijos 612J70001 Pramoninė biotechnologija 2019-09-01 2016-11-29, Nr. SV6-48
Medžiagų technologijos 612J53001 Medienos inžinerija (ankstesnis pav. Interjero ir eksterjero medienos inžinerija) 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
612J50002 Medžiagos ir nanotechnologijos 2022-09-01 2016-12-29, Nr. SV6-52
Maisto technologijos 612E40001 Maisto mokslas ir technologija 2020-09-01 2014-08-28, Nr. SV6-50
Polimerų ir tekstilės technologijos 612J40002 Mados inžinerija 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
612J40001 Plastikų inžinerija (ankstesnis pav. Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija) 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
612J40003 Tekstilės inžinerija (ankstesnis pav. Tekstilės dizainas ir technologija) 2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
Statybų technologijos 612J80002 Statybų technologijos 2018-08-31 2017-05-15, Nr. SV6-13

Studijų sritis – FIZINIAI MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – GAMTOS MOKSLAI

Chemija 612F10002 Taikomoji chemija 2018-08-31 2017-05-15, Nr. SV6-13
Fizika 612F30007 Taikomoji fizika 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77

Studijų krypčių grupė – MATEMATIKA IR KOMPIUTERIŲ MOKSLAS

Informacijos sistemos 612I20001 Informacinės sistemos 2018-09-01 2013-01-07, Nr. SV6-4
Informatika 612I10004 Informatika 2017-09-30 2017-05-15, Nr. SV6-13
Sveikatos informatika 618I50001 Sveikatos informatika 2020-09-01 2015-03-17, Nr. SV6-11
Programų sistemos 612I30002 Programų sistemos 2018-08-31 2017-05-15, Nr. SV6-13
Matematika 612G10002 Taikomoji matematika 2018-09-01 2012-12-27, Nr. SV6-64

Studijų sritis – SOCIALINIAI MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – SOCIALINĖS STUDIJOS

Ekonomika 612L10003 Ekonomika 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
Sociologija 612L30002 Sociologija 2019-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612L30006 Duomenų analitika (ankstesnis pav. Socialinė analitika) 2019-09-01 2014-03-10, Nr. SV6-6
Politikos studijos 612L20007 Viešoji politika 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612L23001 Europos studijos 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25

Studijų krypčių grupė – VERSLAS IR VADYBA

Apskaita 612N40002 Apskaita  2020-09-01 2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai 612N30001 Finansai 2019-09-01 2013-03-28, Nr. SV6-24
Rinkodara 612N50002 Marketingas 2020-09-01 2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba 612N20003 Industrinių technologijų vadyba (ankstesnis pav. Vadyba) 2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
612N20003 Industrinių technologijų vadyba (Panevėžyje), (ankstesnis pav. Vadyba) 2019-09-01 2013-09-26, Nr. SV6-64
Verslas 612N10002

Verslas ir antreprenerystė 

(ankstesnis pav. Verslo administravimas)

2019-09-01 2013-07-25, Nr. SV6-53
612N10002 Verslo administravimas (Panevėžyje) 2019-09-01 2013-07-25, Nr. SV6-53
Viešasis administravimas 612N70001

Viešasis valdymas 

(ankstesnis pav. Viešasis administravimas)

2019-09-01 2013-12-23, Nr. SV6-77
Žmonių išteklių vadyba 612N60001 Lyderystė 2019-09-01 2015-10-29, Nr. SV6-46
612N60002 Žmonių išteklių vadyba 2020-09-01 2014-02-06, Nr. SV6-5

Studijų krypčių grupė – ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

Pedagogika 612X16005 Socialinė pedagogika 2018-08-31 2017-05-15, Nr. SV6-13

Studijų sritis – HUMANITARINIAI MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – FILOLOGIJA

Lingvistika 612Q10002 Kompiuterinė lingvistika 2019-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
612Q10005 Naujųjų medijų kalba 2018-09-01 2013-04-30, Nr. SV6-35
Vertimas 612U60001 Technikos kalbos vertimas 2019-09-01 2013-08-14, Nr. SV6-56
Studijų krypčių grupė – ISTORIJA, FILOSOFIJA, TEOLOGIJA IR KULTŪROS STUDIJOS
Filosofija 612V56001 Medijų filosofija 2018-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Paveldo studijos 612V70002 Paveldosauga 2018-09-01 2013-03-06, Nr. SV6-19
Studijų sritis – MENAI
Studijų krypčių grupė – MENO STUDIJOS
Architektūra 612K10001 Architektūra 2018-09-01 2015-04-14, Nr. SV6-18
Muzika 612W37001 Muzikos technologijos 2021-09-01 2015-10-29, Nr. SV6-45

 

ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS

NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS

AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS

Studijų sritis – TECHNOLOGIJOS MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – INŽINERIJA

Aeronautikos inžinerija

621H40001

Aeronautikos inžinerija

2019-09-01

2016-04-01, Nr. SV6-12
Bendroji inžinerija

621H17002

Darnus valdymas ir gamyba

(ankstesnis pav. Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba)

2019-09-01

2013-06-26, Nr. SV6-48

621H17001

Aplinkosaugos inžinerija

2019-09-01

2016-11-29, Nr. SV6-48

621H16001

Biomedicininė inžinerija

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

621H14001

Matavimų inžinerija (ankstesnis pav. Metrologija ir matavimai)

2019-09-01

2013-11-26, Nr. SV6-71
Chemijos ir procesų inžinerija

621H81004

Chemijos inžinerija

2020-09-01

2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektronikos ir elektros inžinerija

621H63003

Elektros energetikos inžinerija

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

621H63005

Elektros energetikos sistemos

2019-09-01

2016-03-10, Nr.  SV6-9

621H61002

Elektronikos inžinerija

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

621H61004

Įterptinės sistemos

2019-08-31

 2016-06-14, Nr.  SV6-25

621H64001

Išmaniosios telekomunikacijų technologijos (ankstesnis pav. Telekomunikacijos)

2022-09-01

2016-03-10, Nr. SV6-9

621H66001

Valdymo technologijos

2020-09-01

2014-06-27, Nr. SV6-38

621H66001

Valdymo technologijos (Panevėžyje)

2020-09-01

2014-06-27, Nr. SV6-38
Energijos inžinerija

621E32001

Branduolinė energetika

2019-09-01

2019-05-23, Nr.  SV6-21

621E30001

Termoinžinerija

2019-09-01

2016-05-23, Nr.  SV6-21

621E30004

Energijos technologijos ir ekonomika

2018-09-01

2015-08-07, Nr. SV6-37
Gamybos inžinerija

621H70004

Gamybos inžinerija

2018-08-31

 2016-06-14, Nr.  SV6-25

621H74002

Grafinių komunikacijų inžinerija

2020-09-01

2014-09-29, Nr. SV6-56

621H73001

Mechatronika

2018-08-31

 2016-06-14, Nr.  SV6-25

621H77003

Pramonės inžinerija ir vadyba

2018-08-31

 2016-06-14, Nr.  SV6-25

621H77004

Technologijų vadyba

2019-09-01

2013-03-28, Nr. SV6-24
Informatikos inžinerija

621E10003

Informacijos ir informacinių technologijų sauga

2020-09-01

  2014-08-11, Nr. SV6-43

621E15001

Informacinių sistemų inžinerija

2020-09-01

2014-08-11, Nr. SV6-43

621E14002

Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos

2018-09-01

2013-01-21, Nr. SV6-9

621E16001

Programų sistemų inžinerija

2018-09-01

2013-01-21, Nr. SV6-9
Mechanikos inžinerija

621H30001

Mechanikos inžinerija

2018-09-01

2015-08-13, Nr. SV6-38

621H30001

Mechanikos inžinerija (Panevėžyje)

2018-09-01

2015-08-13, Nr. SV6-38
Sausumos transporto inžinerija

621E20001

Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje)

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

621E20001

Transporto priemonių inžinerija

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13
Statybos inžinerija

621H24001

Pastatų inžinerinės sistemos

2018-09-01

2013-02-04, Nr. SV6-12

621H20001

Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija

(ankstesnis pav. Statybos inžinerija)

2017-09-01

2012-02-14, Nr. SV6-6

Studijų krypčių grupė – TECHNOLOGIJOS

Biotechnologijos

621J70004

Pramoninė biotechnologija

2022-09-01

2016-10-31, Nr. SV6-45
Maisto technologijos

621E40001

Maisto mokslas ir sauga

2020-09-01

2014-08-28, Nr. SV6-50

621E40002

Maisto produktų technologija

2018-09-01

2013-03-12, Nr. SV6-20
Medžiagų technologijos

621J53001

Medienos inžinerija

2019-09-01

2013-03-28, Nr. SV6-24

621J50005

Medžiagų mokslas

2022-09-01

2016-10-31, Nr. SV6-45
Polimerų ir tekstilės technologijos

621J40004

Aprangos mados inžinerija

2019-09-01

2013-05-29, Nr. SV6-41

621J40001

Plastikų inžinerija

2019-09-01

2013-05-29, Nr. SV6-41

621J40002

Tekstilės inžinerija ir apdaila (ankstesnis pav. Tekstilės inžinerija)

2019-09-01

2013-05-29, Nr. SV6-41
Statybų technologijos

621J80002

Nekilnojamojo turto valdymas

2018-08-31

2016-06-14, Nr. SV6-25

621J80001

Statyba

2019-09-01

2013-03-28, Nr. SV6-24

Studijų sritis – FIZINIAI MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – GAMTOS MOKSLAI

Chemija

621F10003

Taikomoji chemija

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

628F10001

Medicininė chemija (su LSMU)

2019-09-01

2016-04-18, Nr. SV6-16
Fizika

621F30005

Taikomoji fizika

2019-09-01

2013-12-23, Nr. SV6-77

Studijų krypčių grupė – MATEMATIKA IR KOMPIUTERIŲ MOKSLAS

Informatika

621I10003

Informatika

2017-09-30

2017-05-15, Nr. SV6-13
Matematika

621G10003

Taikomoji matematika

2017-12-31

2011-11-23, Nr. 1-01-154

621G15001

Biomatematika

2018-09-01

2015-06-09, Nr. SV6-27

621G12002

Didžiųjų verslo duomenų analitika

2018-09-01

2015-06-09, Nr. SV6-27
Studijų sritis – SOCIALINIAI MOKSLAI
Studijų krypčių grupė – SOCIALINĖS STUDIJOS
Ekonomika

621L10008

Ekonomika

2019-09-01

2013-03-28, Nr. SV6-24

621L16001

Tarptautinė ekonomika ir prekyba

 2018-08-31

  2016-06-14, Nr.  SV6-25

621L17001

Verslo ekonomika

2020-09-01

2014-04-14, Nr. SV6-19
Socialinė politika

621L40002

Socialinė politika

2018-08-31

  2016-06-14, Nr.  SV6-25
Sociologija

621L30003

Sociologija

2019-08-31

 2016-06-14, Nr.  SV6-25
Politikos mokslai

621L22008

Viešoji politika

2018-08-31

 2016-06-14, Nr.  SV6-25

621L20016

Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai

2018-09-01

2015-05-28, Nr. SV6-24
Teritorijų planavimas

621S33001

Miestų ir regionų vystymas

2017-09-01

 2014-12-22, Nr.  SV6-65

Studijų krypčių grupė – ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

Edukologija

621X20003

Edukacinės technologijos

2021-09-01

2015-03-26, Nr. SV6-12

621X20004

Edukologija

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

Studijų krypčių grupė – VERSLAS IR VADYBA

Apskaita

621N40002

Apskaita ir auditas

2020-09-01

2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai

621N30006

Finansai 

2020-09-01

2014-04-14, Nr. SV6-19
Rinkodara

621N50007

Marketingo valdymas

2020-09-01

2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba

621N22001

Įmonių valdymas (ankstesnis pav. Organizacijų vadyba)

2017-09-30

2017-05-15, Nr. SV6-13

621N20010

Vadyba (Panevėžyje)

2022-09-01

2016-06-29, Nr.  SV6-30

621N20032

Technologijų vadyba

2017-09-01

2014-06-25, Nr. SV6-34

621N20011

Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (ankstesnis pav. Žinių ir inovacijų vadyba)

2019-09-01

2013-09-06, Nr. SV6-60

621N24002

Projektų vadyba

2022-09-01

2016-06-29, Nr. SV6-30
Verslas

621N10010

Paslaugų verslas (ankstesnis pav. Tarptautinis paslaugų verslas)

2018-09-01

 2015-04-30, Nr.  SV6-21

621N12004

Tarptautinis verslas

2019-09-01

2013-07-25, Nr. SV6-53
Viešasis administravimas

621N70001

Viešasis administravimas

2019-09-01

2013-12-23, Nr. SV6-77
Žmonių išteklių vadyba

621N20034

Strateginė lyderystė

2022-09-01

2016-06-29, Nr. SV6-30

621N60005

Žmonių išteklių vadyba

2020-09-01

2014-02-06, Nr. SV6-5

Studijų sritis – HUMANITARINIAI MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – FILOLOGIJA

Vertimas

621U60002

Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija

 2022-09-01

2016-04-12, Nr. SV6-14

Studijų krypčių grupė – ISTORIJA, FILOSOFIJA, TEOLOGIJA IR KULTŪROS STUDIJOS

Filosofija

621V50002

Skaitmeninė kultūra (ankstesnis pav. Medijų filosofija

2018-08-31

2016-06-14, Nr. SV6-25
Menotyra

621U93001

Tarpdalykinė muzikologija

2018-08-31

2016-06-14, Nr. SV6-25

Studijų sritis – MENAI

Studijų krypčių grupė – MENO STUDIJOS

Architektūra

621K10001

Architektūra

2021-09-01

2015-04-14, Nr. SV6-18
Muzika

621W30003

Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

2018-08-31

2016-06-14, Nr. SV6-25

Studijų sritis – BIOMEDICINOS MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – MEDICINA IR SVEIKATA

Medicina ir sveikata

621B92002

Medicinos fizika

2018-08-31

2017-05-15, Nr. SV6-13

 

VIENTISŲJŲSTUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS

NAUJAS VALSTYBINIS KODAS

STUDIJŲ PROGRAMA

AKREDITAVIMO TERMINAS

AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS

Studijų sritis – MENAI

Studijų krypčių grupė – MENO STUDIJOS

Architektūra

601K10004

Architektūra

2022-09-01

2016-06-01, Nr. SV6-23

 

LAIPSNIO NESUTEIKIANČIŲ STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS

NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS

AKREDITAVIMO DATA, ĮSAKYMO NUMERIS

Studijų sritis – SOCIALINIAI MOKSLAI

Studijų krypčių grupė – ŠVIETIMAS IR UGDYMAS

Pedagogika

631X10011

Pedagogikos studijos

2017-09-30

2017-05-15, Nr. SV6-13
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku