Studijų kokybė ir vystymas

Vidinė kokybės užtikrinimo sistema

Universitetas sukūrė ir įgyvendina unikalią vidinę kokybės vadybos sistemą, grįstą Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gairėmis ir nuostatomis, Universitetui svarbiais Bendrojo vertinimo modelio, Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio (EKVF TM) kriterijais ir daliniais tarptautinių ISO 9001, SA 8000 kokybės vadybos standartais. Vidinė kokybės vadybos sistema yra suderinta su Universiteto strategija ir atitinka Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Strateginius sprendimus, susijusius su Universiteto akademinės veiklos kokybe, priima kolegialūs akademinės savivaldos organai: Senatas tvirtina vidinio studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir tikrina kaip ji yra įgyvendinama, vertina mokslo (meno) tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos kokybę ir lygį; fakultetų tarybos svarsto vidinių akademinių padalinių veiklą, kontroliuoja studijų ir mokslinių tyrimų kokybę. Už studijų kokybės užtikrinimą yra atsakingi visi studijų procese dalyvaujantys padaliniai ir studijų programų komitetai. Strateginio planavimo ir kokybės departamentas atsako už vidinės kokybės sistemos įgyvendinimo užtikrinimą ir stebėseną, kokybės kultūros stiprinimą.

Svarbus KTU kokybės sistemos duomenų šaltinis yra apklausos. Universiteto suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys apima studentų, dėstytojų ir tyrėjų, administracijos darbuotojų, alumnų, darbdavių ir socialinių partnerių atsiliepimus ir vertinimus.

Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos kriterijai suderinti su išorinio vertinimo kriterijais. Tai iliustruoja studijų programų vertinimo rezultatai, yra gauta QUESTE-SI akreditacija, rengiamasi EQUIS akreditacijai (Ekonomikos ir verslo fakultetas). Kokybės vadybos procedūros atsiskleidžia studijų ir mokslo veiklą reglamentuojančiuose vidaus dokumentuose (pvz., KTU Akademiniame reguliamine).

Kokybės sistema leidžia:

 1. Efektyviai valdyti Universiteto veiklą ir studijas,
 2. Nustatyti studijų ir kitos veiklos atitiktį užsibrėžtiems tikslams, teisės aktų ir suinteresuotųjų šalių reikalavimams,
 3. Atskleisti kasdieninių veiklų ir Universiteto valdymo tobulinimo galimybes.

Dokumentai ir renginiai

KTU kokybės vadybos sistema, kuri yra suderinta su Universiteto strategija bei pagrindinių reglamentuojančių teisinių dokumentų nuostatomis, aprašyta KTU Kokybės vadove.

Kokybės vadovas

Kokybės vadovas yra kokybės vadybos sistemos dokumentas, kuriame aprašyta Universiteto kokybės vadybos sistema, apimanti septynias prioritetines veiklos sritis pagal „Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires“:

 1. kokybės užtikrinimo politiką ir procedūras;
 2. studijų programų, suteikiamų kvalifikacijų patvirtinimą, stebėseną ir periodinį vertinimą;
 3. studentų laimėjimų vertinimą;
 4. dėstytojų darbo kokybės užtikrinimą;
 5. studijų išteklius ir paramą studentams;
 6. informacijos sistemas;
 7. viešą informavimą.

Universitete organizuojamos Kokybės dienos, skirtos studijų ir mokslo kokybės tematikai. Šių renginių metu Universiteto bendruomenė dalijasi gerąja patirtimi apie sėkmingai įgyvendintas kokybės gerinimo iniciatyvas studijose, moksle bei kitose srityse.

Studijų programų vadovai / studijų programų komitetai

SPV kartu su SPK įgyvendina Universiteto studijų tikslius, koordinuoja priskirtą(-as) pirmosios, antrosios studijų pakopos, gretutinių, ištęstinių ir (ar) laipsnio neteikiančią (-as) studijų programą(-as) ir tiesiogiai atsako už šios (-ių) programos (-ų) įgyvendinimą, kokybę, išorinio vertinimo rezultatus, studijų programos (-ų) bendruomenės telkimą bendram darbui. SPK atlieka ekspertinį darbą ir teikia patarimus bei tiesioginę pagalbą studijų programų vadovui.

KTU veikia apie 40 studijų krypčių programų komitetų, kuriems vadovauja studijų krypčių programų vadovai. Komiteto sudėtis: studijų programas atnaujinantys dėstytojai, studentai, socialiniai partneriai. Daugiau informacijos – studijų krypties programų komitetų nuostatuose.

SPV vadovauja krypties studijų programos(-ų) įgyvendinimui ir atsako už dėstytojų, studentų, socialinių partnerių, absolventų telkimą studijų programos tikslams ir siekiniams įgyvendinti; išorinio vertinimo eigą ir rezultatus; krypties studijų programos(-ų) dėstytojų komandos formavimą; krypties studijų programos kokybę ir jos tobulinimą, jos turinio atnaujinimą, kartu užtikrina ir tai, kad programos turinys, metodai ir vertinimas leistų įgyvendinti programos numatomus rezultatus.

SPK dalyvauja priimant sprendimus dėl programos (-ų) sandaros ir tinklelio(-ų); vidinių kokybės užtikrinimo priemonių parinkimo; dėstytojų komandos formavimo, taip pat teikia rekomendacijas dėstytojų kvalifikacijos tobulinimui; studijų programos(-ų) specializacijų / alternatyvų paketo ir studijų formų; studijų programos(-ų) kasmetinio įsivertinimo ir tobulinimo planų rengimo.

EDU_Lab
Mokymo, mokymosi ir dėstymo meno laboratorija (išvertus iš anglų kalbos – ugdymo laboratorija).

EDU_Lab didaktikos politika – užtikrinti, kad Universitete studijų procese būtų taikomi šiuolaikiniai, dabarties realijas atitinkantys ugdymo metodai, kurie sudaro sąlygas efektyviam studentų įsitraukimui į mokymosi procesą ir tokiu būdu padeda studentams ugdytis profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias siekti asmeninio tobulėjimo, aktyvaus pilietiškumo, socialinės integracijos ir darbinio užimtumo.

EDU_Lab

 • Kuria ir diegia šiuolaikinės didaktikos kompetencijų ugdymo sistemą Universitete.
 • Skatina dėstytojus pasirinkti ir taikyti tinkamas bei inovatyvias didaktikos priemones studijų kokybei užtikrinti. Tai yra nauja erdvė ekspreimentuoti ir tobulėti.
 • Tiki ir skleidžia „kitokią“ mokymo ir mokymosi filosofiją, atitinkančią šiuolaikines ugdymo tendencijas. Rengia konsultacijas, padeda dėstytojams kaupti naujausias žinias apie dėstymą iš naujo atrandant tai, kas buvo pamiršta per ilgametę dėstymo praktiką. Taip pat skatina dalintis gerąja patirtimi bei vykdo praktinius užsiėmimus.
 • Sieks, jog besikeičiant aplinkos tendencijoms keisis ir dėstytojas, integruojantis savo veikloje ne tik gilias profesines žinias, bet ir šiuolaikiškus darbo metodus.

EDU_Lab komanda:

Jurgita Barynienė (koordinatorė);
Raimunda Česonienė;
Marija Sabaliauskienė;
Audronė Daubarienė;
Asta Daunorienė (vadovė);
Ramūnas Kubiliūnas;
Andrejus Račkovskis;
Jurga Vitkuvienė;
Neringa Dubauskienė;
Darius Eidukynas.

Studijų programos kasmet planine tvarka teikiamos Studijų kokybės vertinimo centrui vertinti (vidinis vertinimas Universitete pradėtas jau 1994 m.) ir akredituoti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Aukštųjų mokyklų studijų programų išorinį vertinimą gali atlikti ir kita aukštojo mokslo kokybės vertinimo agentūra, įtraukta į Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų registrą. Studijų programos turi būti akredituojamos ne rečiau kaip kartą per 6 metus.

Studijų programų kokybė vertinama balais (4 balų vertinimo sistema) ir pagal 6 veiklos sritis – programos tikslus ir numatomus studijų rezultatus, programos sandarą, personalą, materialiuosius išteklius, studijų eigą ir jos vertinimą, programos vadybą.

Vadovaujantis „Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašu“ įvertintos vykdomos studijų programos akredituojamos 6 arba 3 studijų metams. Vykdoma studijų programa negali būti akredituojama 3 studijų metams daugiau kaip 2 kartus iš eilės. Ketinamos vykdyti studijų programos akredituojamos terminui, kuris apskaičiuojamas prie studijų programos trukmės pridėjus vienus studijų metus. Taip apskaičiuotas ketinamos vykdyti studijų programos akreditavimo terminas negali būti ilgesnis nei 6 studijų metai. Ketinamos vykdyti studijų programos gali būti akredituojamos ir be išorinio vertinimo procedūros.

Su vykdomų ir ketinamų vykdyti studijų programų išorinio vertinimo išvadomis galima susipažinti KTU centrinių rūmų 409 kabinete arba Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) internetiniame puslapyje.

Remiantis Studijų kokybės ir vertinimo centro 2017 m. rugsėjo 11d. Nr. S-3425 raštu „Dėl 2018 m. vertinimo plano“ (nuoroda), studijų programų vertinimas yra laikinai sustabdytas.

Vykdomų studijų krypčių vertinimą ir akreditavimą numatoma atnaujinti nuo 2019 m. ir vykdyti pagal naują Studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą.

Studijų ir mokymo programų registre registruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo laikas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus

Universitetinis studijų programų komitetas (toliau – Uni SPK)

Uni SPK pirmininkas yra studijų prorektorius, komitetą sudaro ne daugiau kaip devyni nariai, atstovaujantys skirtingas studijų sritis ir (ar) krypčių grupes. Daugiau informacijos galite rasti Uni SPK nuostatuose.

Uni SPK:

 • teikia ekspertinius patarimus ir siūlo sprendimus strateginiais Universiteto studijų vystymo klausimais;
 • dalyvauja formuojant Universiteto studijų politiką ir teikia siūlymus dėl prioritetinio studijų paketo;
 • konsultuodamasis su socialiniais partneriais, verslo taryba bei atsakingais padaliniais, dalyvauja teikdamas argumentuotą nuomonę bei sprendimus strateginiais Universiteto studijų vystymo klausimais;
 • dalyvauja priimant sprendimus susijusius su Universiteto studijų strategija ir politika; Universiteto studijų programų paketo vystymu; Universiteto studijų programų sandara.

Grįžtamasis ryšys

Efektyvus būdas užtikrinant studijų kokybę. Atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio rezultatus, yra priimami sprendimai reikalingų pokyčių užtikrinimui.

Grįžtamojo ryšio organizavimo Universitete tvarką reglamentuoja “Kauno technologijos universiteto Grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos aprašas” ir jo priedas. Kasmet yra rengiamas ir tvirtinamas Universiteto apklausų planas. Universitete už grįžtamąjį ryšį atsako Studijų kokybės ir plėtros departamentas ir Strategijos stebėsenos ir procesų skyrius.

Bendradarbiaujant su procesų kokybės valdymo skyriumi organizuojamos apklausos:

 • modulių ir dėstytojų;
 • studijų programų;
 • baigiamojo bakalauro projekto.

Studijų apklausų organizavimo, vykdymo ir rezultatų analizės metodika

Modulių ir dėstytojų apklausų rezultatai

2016-2017 m.m. pavasario semestro modulių dėstytojų vertinimo ataskaita

2016-2017 m.m. rudens semestro modulių dėstytojų vertinimo ataskaita

2017-2018 m.m. pavasario semestro modulių destytojų vertinimo ataskaita

2017-2018 m.m. rudens semestro modulių dėstytojų vertinimo ataskaita

2018-2019 m. m. rudens semestro modulių dėstytojų vertinimo ataskaita

Universitete Grįžtamojo ryšio rinkimas vyksta nuolat: veikia studentų “vieno langelio” sistema fakultetuose; kiekvieną semestrą yra vykdomi apskritieji stalai; vyksta seniūnų susitikimai su fakultetų administracija; studentai yra krypties studijų programų komitetų nariai ir panašiai.

Grįžtamojo ryšio teikime (apklausose, diskusijose, forumuose, susitikimuose ir kt.) studentai dalyvauja savanoriškai ir anonimiškai. Grįžtamasis ryšys apima atsiliepimus (kiekybinius ir kokybinius) ir vertinimus. Atliekama apibendrinta grįžtamojo ryšio duomenų analizė, užtikrinamas rezultatų prieinamumas tyrime dalyvavusiems asmenims ir kitiems akademinės bendruomenės nariams, kurie gautų rezultatų pagrindu gali priimti veiklos tobulinimo sprendimus.

Ilgalaikius grįžtamojo ryšio rezultatus veiklos tobulinimo sprendimų priėmimui naudoja studijų krypčių programų komitetai, studijų krypčių programų vadovai, atestacijos komisija, padalinių ir centrinė Universiteto administracija, dėstytojai, studentų atstovybės.

Bendrieji grįžtamojo ryšio rezultatai aptariami rektorato, dekanatų ir katedrų posėdžiuose, viešinami Universiteto intranete. Studijų programų vadovai grįžtamojo ryšio rezultatus panaudoja programos savianalizei. Padalinių vadovai priima sprendimus padalinio veiklos gerinimo priemonių planavimui ir įgyvendinimui.

Kilus klausimams dėl grįžtamojo ryšio organizavimo tvarkos Kauno technologijos universitete, prašome kreiptis adresu studiju.kokybe@ktu.lt

Kontaktai

Mokymo ir mokymosi kompetencijų centro EDU_Lab vadovė
dr. Asta Daunorienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. +370 (652) 87 349
e. p. asta.daunoriene@ktu.lt
e. p. edu.lab@ktu.lt

Mokymo ir mokymosi kompetencijų centro EDU_Lab koordinatorė
Audronė Daubarienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. +370 (698) 71 489
e. p. audrone.daubariene@ktu.lt

Studijų programų kokybės koordinatorė
Lina Gaižiūnienė

K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. +370 (670) 09 826
e. p. lina.gaiziuniene@ktu.lt

Studijų kokybės projektų koordinatorė
dr. Kristina Žukienė

K. Donelaičio g. 73–401
tel. 837 30 300 014
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt

 

Studijų programų (SP) vertinimas ir akreditavimas

Studijų ir mokymo programų registre registruotų Kauno technologijos universiteto studijų programų akreditavimo laikas pagal Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymus

PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/
ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupėInžinerijos mokslai
Aeronautikos inžinerija 6121EX024
Aviacijos inžinerija
2019-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Aplinkos inžinerija 6121EX003 Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos (ankstesnis pav.
Aplinkosaugos inžinerija)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Bioinžinerija 6121EX002
Biomedicininė elektronika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Gamybos inžinerija 6123EX001
Pramoninio dizaino inžinerija
(ankstesnis pav. Inžinerinis dizainas)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Mechanikos inžinerija 6121EX009
Sporto inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Chemijos inžinerija 6121EX019
Cheminė technologija ir inžinerija
2020-09-01
2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektronikos inžinerija 6121EX011
Automatika ir valdymas
2020-08-31
2018-06-25, Nr. SV6-28
Elektronikos inžinerija 6121EX011
Automatika ir valdymas
(Panevėžyje)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Elektronikos inžinerija 6121EX012
Elektronikos inžinerija
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektros inžinerija 6121EX079
Elektros energetikos sistemos
(ankstesnis pav. Elektros energetikos
technologijos)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Elektros inžinerija 612EX010
Elektros inžinerija
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektronikos inžinerija 6121EX013
Robotika
(su Universidad Politécnica de Cartagena)
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektronikos inžinerija 6121EX013
Robotika
(su Universidad Politécnica de Cartagena) (Panevėžyje)
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektronikos inžinerija 6121EX080
Informacijos ir komunikacijų inžinerija
2020-09-01
2019-06-05, Nr. SV6-15
Elektronikos inžinerija 6121EX014
Transporto elektronika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Energijos inžinerija 6121EX021
Atsinaujinančioji energetika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Energijos inžinerija 6121EX023
Šilumos energetika ir technologijos
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Gamybos inžinerija 6121EX015
Eksporto inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Gamybos inžinerija 6121EX016
Gamybos inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Gamybos inžinerija 6121EX017
Mechatronika
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Gamybos inžinerija 6121EX018 Pakavimo ir spaudos inžinerija (ankstesnis pav. Medijų
inžinerija)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Mechanikos inžinerija 6121EX008
Mechanikos inžinerija
(su ECIU tinklo universitetais)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Mechanikos inžinerija 6121EX008
Mechanikos inžinerija
(su ECIU tinklo universitetais) (Panevėžyje)
2020-08-31
2019-06-26, Nr. SV6-20
Transporto inžinerija 6121EX020
Transporto priemonių inžinerija
2020-08-31
2019-06-26, Nr. SV6-20
Transporto inžinerija 6121EX020
Transporto priemonių inžinerija
(Panevėžyje)
2021-09-01
2015-03-26, Nr. SV6-12
Statybos inžinerija 6121EX004
Pastatų inžinerinės sistemos
2023-08-31
2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6121EX005
Statybos inžinerija
2023-08-31
2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6121EX005
Statybos inžinerija
(Panevėžyje)
2020-08-31
2019-06-26, Nr. SV6-20
Studijų krypčių grupėInformatikos mokslai
Informatikos inžinerija 6121BX014
Informatikos inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Informatikos inžinerija 6121BX015
Multimedijos technologijos
2022-09-01
2016-10-31, Nr. SV6-45
Informatika 6121BX010
Informatika
2023-11-30
2017-11-23, Nr. SV6-40
Informacijos sistemos 6121BX011
Informacinės sistemos
2023-11-30
2017-11-23, Nr. SV6-40
Informatika 6181BX001
Sveikatos informatika
2020-09-01
2015-03-17, Nr. SV6-11
Programų sistemos 6121BX012
Programų sistemos
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė –Technologijų mokslai
Biotechnologijos 6121FX006
Pramoninė biotechnologija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Medžiagų technologijos 6121FX004
Medienos inžinerija
(ankstesnis pav. Interjero ir eksterjero
medienos inžinerija)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Medžiagų technologijos 6121FX005
Medžiagos ir nanotechnologijos
2022-09-01
2016-12-29, Nr. SV6-52
Maisto technologijos 6121FX007
Maisto mokslas ir technologija
2020-09-01
2014-08-28, Nr. SV6-50
Polimerų ir tekstilės technologijos 6121FX002
Plastikų inžinerija
(ankstesnis pav. Odos ir polimerinių gaminių
dizainas ir technologija)
2019-09-01 2013-05-29, Nr. SV6-41
Polimerų ir tekstilės technologijos 6121FX003
Tekstilės inžinerija
(ankstesnis pav. Tekstilės dizainas ir
technologija)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Polimerų ir tekstilės technologijos 6121FX001
Mados inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Matematikos mokslai
Taikomoji matematika 6121AX005
Taikomoji matematika
2023-10-31
2017-10-30, Nr. SV6-39
Studijų krypčių grupė – Fiziniai mokslai
Chemija 6121CX011
Taikomoji chemija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Fizika 6121CX012
Taikomoji fizika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslai
Ekonomika 6121JX030
Ekonomika
2024-08-31
2018-03-19, Nr. SV6-8
Sociologija 6121JX033
Sociologija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Sociologija 6123JX002
Duomenų analitika
(ankstesnis pav. Socialinė analitika)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Politikos mokslai 6121JX032
Politikos ir saugumo studijos
(ankstesnis pav. Viešoji politika)
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Politikos mokslai 6121JX031
Europos studijos
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Komunikacija 6121JX069 Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos (su
Tventės universitetu)
2021-06-30
2017-06-09, Nr. SV6-24
Studijų krypčių grupė – Verslo ir viešoji vadyba
Apskaita 6121LX023
Apskaita
2020-09-01
2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai 6121LX022
Finansai
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Rinkodara 6121LX024
Marketingas
2020-09-01
2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba 6121LX021
Industrinių technologijų vadyba
(ankstesnis pav. Vadyba)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6121LX021
Industrinių technologijų vadyba
(Panevėžyje), (ankstesnis pav.
Vadyba)
2020-08-31
2019-06-26, Nr. SV6-20
Verslas 6121LX020
Verslas ir antreprenerystė
(ankstesnis pav. Verslo administravimas)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Verslas 6121LX020
Verslas ir antreprenerystė
(Panevėžyje) (ankstesnis pav. Verslo
administravimas)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Viešasis administravimas 6121LX027
Viešasis valdymas
(su Centrinės Floridos universitetu)
(ankstesnis pav. Viešasis administravimas)
2020-08-31
2019-06-05, Nr SV6-15
Žmonių išteklių vadyba 6121LX025
Lyderystė
2020-08-31
2019-06-05, Nr SV6-15
Žmonių išteklių vadyba 6121LX026
Žmonių išteklių vadyba
2020-09-01
2014-02-06, Nr. SV6-5
Studijų krypčių grupė – Humanitariniai mokslai
Lingvistika 6121NX035
Naujųjų medijų kalba
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Lingvistika 6121NX034 Kompiuterinė lingvistika 2019-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Paveldo studijos 6121NX038
Paveldosauga
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Vertimas 6121NX036
Technikos kalbos vertimas
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Filosofija 6121NX037
Medijų filosofija
2024-08-31
2018-01-17, Nr. SV6-1
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai
Pedagogika 6121MX033
Socialinė pedagogika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Menai
Muzika 6121PX030
Muzikos technologijos
2021-09-01
2015-10-29, Nr. SV6-45
Architektūra 6121PX051 Architektūra 2022-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15

ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/ ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupė – Inžinerijos mokslai
Aeronautikos inžinerija 6211EX024 Aeronautikos inžinerija 2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Aplinkos inžinerija 6213EX001
Darnus valdymas ir gamyba
(ankstesnis pav. Aplinkos apsaugos vadyba
ir švaresnė gamyba)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Aplinkos inžinerija 6211EX003
Aplinkosaugos inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Bioinžinerija 6211EX002
Biomedicininė inžinerija
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Matavimų inžinerija 6211EX004
Matavimų inžinerija
(ankstesnis pav. Metrologija ir matavimai)
2019-09-01 2013-11-26, Nr. SV6-71
Chemijos inžinerija 6211EX020 Chemijos inžinerija 2020-09-01
2014-08-28, Nr. SV6-50
Elektros inžinerija 6211EX010
Elektros energetikos inžinerija
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektros inžinerija 6211EX011
Elektros energetikos sistemos
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Elektronikos inžinerija 6211EX012
Elektronikos inžinerija
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Elektronikos inžinerija 6211EX013
Išmaniosios telekomunikacijų technologijos
(ankstesnis pav.
Telekomunikacijos)
2022-09-01
2016-03-10, Nr. SV6-9
Elektronikos inžinerija 6211EX014
Valdymo technologijos
2020-09-01
2014-06-27, Nr. SV6-38
Elektronikos inžinerija 6211EX014
Valdymo technologijos
(Panevėžyje)
2020-09-01
2014-06-27, Nr. SV6-38
Energijos inžinerija 6211EX022
Branduolinė energetika
2019-09-01 2019-05-23, Nr. SV6-21
Energijos inžinerija 6211EX023
Termoinžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Energijos inžinerija 6211EX073
Energijos technologijos ir ekonomika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Gamybos inžinerija 6211EX015
Gamybos inžinerija
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Gamybos inžinerija 6211EX016
Grafinių komunikacijų inžinerija
2020-09-01
2014-09-29, Nr. SV6-56
Gamybos inžinerija 6211EX017
Mechatronika
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Gamybos inžinerija 6211EX018
Pramonės inžinerija ir vadyba
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Gamybos inžinerija 6211LX034
Technologijų vadyba
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Mechanikos inžinerija 6211EX009
Mechanikos inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Mechanikos inžinerija 6211EX009 Mechanikos inžinerija (Panevėžyje) 2020-08-31 2019-06-26, Nr. SV6-20
Transporto inžinerija 6211EX021 Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje) 2020-08-31 2019-06-05, Nr. SV6-15
Transporto inžinerija 6211EX021
Transporto priemonių inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Statybos inžinerija 6211EX006
Darnūs ir energetiškai efektyvūs pastatai
(ankstesnis pav. Pastatų
inžinerinės sistemos
2023-08-31
2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6211EX008
Statybinių konstrukcijų ir gaminių inžinerija
(ankstesnis pav.
Statybos inžinerija)
2023-08-31
2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6211EX005
Nekilnojamojo turto valdymas
2020-08-31
2017-06-15, Nr. SV6-25
Statybos inžinerija 6211EX007
Statybos valdymas
(ankstesnis pav. Statyba)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Statybos inžinerija 6211EX007 Statybos valdymas (ankstesnis pav. Statyba) (Panevėžyje) 2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Informatikos mokslai
Informatikos inžinerija 6211BX008
Informacijos ir informacinių technologijų sauga
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Informatikos inžinerija 6211BX009
Informacinių sistemų inžinerija
2020-09-01
2014-08-11, Nr. SV6-43
Informatikos inžinerija 6211BX010
Nuotolinio mokymosi informacinės technologijos
2023-11-30
2017-11-23, Nr. SV6-40
Informatikos inžinerija 6211BX011
Programų sistemų inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Informatika 6211BX007
Informatika
2023-11-30
2017-11-23, Nr. SV6-40
Studijų krypčių grupė – Technologijų mokslai
Biotechnologijos 6211FX010
Pramoninė biotechnologija
2022-09-01
2016-10-31, Nr. SV6-45
Maisto technologijos 6211FX011
Maisto mokslas ir sauga
2020-09-01
2014-08-28, Nr. SV6-50
Maisto technologijos 6211FX012
Maisto produktų technologija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Medžiagų technologijos 6211FX008
Medienos inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Medžiagų technologijos 6211FX009
Medžiagų mokslas
2022-09-01
2016-10-31, Nr. SV6-45
Polimerų ir tekstilės technologijos 6211FX005
Aprangos mados inžinerija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Polimerų ir tekstilės technologijos 6211FX006
Plastikų inžinerija
2020-08-31 2019-06-05, Nr. SV6-15
Polimerų ir tekstilės technologijos 6211FX007
Tekstilės inžinerija ir apdaila
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Fiziniai mokslai
Chemija 6211CX014
Taikomoji chemija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Chemija 6281CX001 Medicininė chemija (su LSMU) 2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Fizika 6211CX015
Taikomoji fizika
(su Al Farabi universitetu)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Matematikos mokslai
Taikomoji matematika 6211AX006
Taikomoji matematika
2023-10-31
2017-10-30, Nr. SV6-39
Taikomoji matematika 6213AX001
Didžiųjų verslo duomenų analitika
2021-08-31
2018-01-17, Nr. SV6-1
Studijų krypčių grupė – Socialiniai mokslai
Ekonomika 6211JX040
Ekonomika
2024-08-31
2018-03-19, Nr. SV6-8
Ekonomika 6211JX041
Tarptautinė ekonomika ir prekyba
2019-08-31 2018-06-25, Nr. SV6-28
Ekonomika 6211JX042
Verslo ekonomika
2020-09-01
2014-04-14, Nr. SV6-19
Sociologija 6211JX045
Socialinė gerovė ir politika
(ankstesnis pav. Socialinė politika)
2024-08-31
2018-03-19, Nr. SV6-8
Sociologija 6211JX046
Sociologija
2019-08-31 2016-06-14, Nr. SV6-25
Politikos mokslai 6211JX044
Viešoji politika
ir saugumas (ankstesnis pav. Viešoji politika)
2023-09-01
2017-04-05, Nr. SV6-10
Politikos mokslai 6211JX043
Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai
Edukologija 6211MX019
Edukacinės technologijos
2021-09-01
2015-03-26, Nr. SV6-12
Edukologija 6211MX020
Edukologija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Verslas ir viešoji vadyba
Apskaita 6211LX037
Apskaita ir auditas
2020-09-01
2014-04-14, Nr. SV6-19
Finansai 6211LX036
Finansai
2020-09-01
2014-04-14, Nr. SV6-19
Rinkodara 6211LX038
Marketingo valdymas
2020-09-01
2014-03-28, Nr. SV6-14
Vadyba 6211LX030
Įmonių valdymas
(ankstesnis pav. Organizacijų vadyba)
2023-11-30
2017-11-23, Nr. SV6-40
Vadyba 6211LX036
Vadyba
(Panevėžyje)
2022-09-01
2016-06-29, Nr. SV6-30
Vadyba 6211LX034
Technologijų vadyba
2022-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6211LX031
Inovacijų valdymas ir antreprenerystė (su TUHH Hamburgo technologijų
universitetu)
(ankstesnis pav. Žinių ir inovacijų vadyba)
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6211LX032
Projektų vadyba
(su Fachhochschule Dortmund)
2022-09-01
2016-06-29, Nr. SV6-30
Verslas 6211LX029
Tarptautinis verslas
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Viešasis administravimas 6211LX040
Viešasis administravimas
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Vadyba 6211LX033
Strateginė lyderystė
2022-09-01
2016-06-29, Nr. SV6-30
Žmonių išteklių vadyba 6211LX039
Žmonių išteklių vadyba
2020-09-01
2014-02-06, Nr. SV6-5
Studijų krypčių grupė – Humanitariniai mokslai
Vertimas 6211NX031
Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija
2022-09-01
2016-04-12, Nr. SV6-14
Filosofija 6211NX032 Skaitmeninė kultūra (ankstesnis pav. Medijų filosofija) 2021-08-31
2018-01-17, Nr, SV6-1
Menotyra 6211NX033
Tarpdalykinė muzikologija
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15
Studijų krypčių grupė – Menai
Architektūra 6211PX026
Architektūra
2021-09-01
2015-04-14, Nr. SV6-18
Muzika 6211PX025
Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas
2019-08-31
2018-06-25, Nr. SV6-28
Studijų krypčių grupė – Sveikatos mokslai
Medicinos technologijos 6213GX001
Medicinos fizika
2020-08-31
2019-06-05, Nr. SV6-15

VIENTISŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/
ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupė – Menai
Architektūra 6011PX003 Architektūra 2022-09-01
2016-06-01, Nr. SV6-23

PROFESINĖS STUDIJŲ PROGRAMOS

STUDIJŲ KRYPTIS NAUJAS VALSTYBINIS KODAS STUDIJŲ PROGRAMA AKREDITAVIMO TERMINAS AKREDITAVIMO DATA/
ĮSAKYMO NUMERIS
Studijų krypčių grupė – Ugdymo mokslai
Pedagogika 6310MX005
Pedagogikos studijos
2020-10-31
2017-10-30, Nr. SV6-39

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku