dekoratyvinis paveikslėlis

Disertacijų gynimas eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo, turintis magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją (toliau – eksternas).

Eksternas turi būti:

– išleidęs mokslinę monografiją arba svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose:

 • humanitarinių ir socialinių mokslų sričių – ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, recenzuojamuose mokslo leidiniuose,  iš kurių vienas paskelbtas tarptautiniame leidinyje, kurio daugiau nei pusė redakcinės kolegijos narių yra ne tos šalies, kurioje leidžiamas leidinys, atstovai, arba mokslinėje monografijoje;
 • fizinių ir technologijos sričių – ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science (CA WoS) duomenų bazėje;

– ir parengęs disertaciją.

Prašymą leisti ginti mokslo daktaro disertaciją eksternas teikia Universiteto rektoriui. Prie prašymo prideda:

 • disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją;
 • mokslinių publikacijų sąrašą ir jų elektronines kopijas;
 • magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedėlio (priedo) kopijas;
 • patvirtintų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) protokolų kopijas ar jų išrašus;
 • gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą.

Doktorantūros komitetas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja pateiktą medžiagą ir nusprendžia, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka mokslo daktaro disertacijai keliamus reikalavimus. Jeigu priimamas teigiamas sprendimas, doktorantūros komitetas doktorantūros reglamente nustatyta tvarka:

 • skiria mokslinį konsultantą;
 • nustato studijuotinus doktorantūros dalykus ir jų egzaminų laikymo terminus;
 • sudaro egzaminų komisiją (komisijas);
 • disertacija turi būti ginama ne vėliau kaip po vienerių metų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Eksternas, gavęs doktorantūros komiteto leidimą, disertaciją gina pagal doktorantūros reglamento reikalavimus. Eksternas institucijai padengia tik tiesiogiai su mokslo daktaro laipsnio įgijimu susijusias išlaidas. Jei doktorantūros komitetas atmeta eksterno prašymą ginti disertaciją, vėl teikti prašymą ginti disertaciją jis gali ne anksčiau kaip po vienerių metų.

Kontaktai

Studentų g. 50, Kaunas
el. p. doktorantura@ktu.lt