Veiklos gerinimo priemonių planas

Patvirtina KTU Rektoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-465

Nr. Rekomendacija / Tobulintina sritis Priemonės Atsakingas už įgyvendinimą Terminai
1 Strateginio valdymo sritis
1.1 Toliau plėtoti ir stiprinti veiklos valdymą, siekiant padėti prorektoriams ir fakultetų vadovams įgyvendinti strateginius tikslus. Vystyti ir diegti veiklos valdymo informacines sistemas (studijų, mokslo, veiklos analitikos, dokumentų ir procesų valdymo, ir kt.). Informacinių technologijų departamento direktorius 2016-12
Prorektoriai
Vykdomasis direktorius
1.2 Tęsti atsinaujinimo procesą, susijusį su KTU organizacinės struktūros reorganizavimu. Tiksliau, turėtų būti tęsiamas darbas sujungti fakultetus ir institutus. Parengti fakultetų ir institutų tinklo optimizavimo galimybių studiją. Rektorius 2016-12
Prorektoriai
1.3 Apsvarstyti tolesnio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis Kaune plėtojimą, kuris padėtų dėstymui, moksliniams tyrimams ir administravimui, kad būtų sukurta masinės gamybos ekonomika ir sutelkti akademiniai ištekliai. Inicijuoti modulių dėstymą kartu su kitais universitetais (vyksta derybos su VDU). Rektorius 2016-09
Iniciuoti derybas su LSMU ir VDU dėl galimo konsorciumo steigiant STEM laboratoriją. Studijų prorektorius 2016-09
Parengti KTU ir LSMU sujungimo projekto įgyvendinimo 2018–2020 m. planą. Rektorius 2016-09
1.4 Atsižvelgiant į organizacijos sudėtingumą, iniciatyvų spektrą ir kintančią išorinę aplinką, peržiūrėti, kaip kuriami strateginiai tikslai, siekiant išmatuojamų pasiekimų. Peržiūrėti strateginio valdymo procesą. Vykdomasis direktorius 2016-03
Strateginio planavimo ir kokybės direktorius
Sumažinti strateginių rodiklių skaičių, naudojamą veiklos planavimo procese Vykdomasis direktorius 2015-12
Strateginio planavimo ir kokybės direktorius
1.5 Persvarstyti investavimo strategiją, kuri remia tarptautiškumą, vidutinės trukmės ir ilgalaikius planus, taip pat trumpalaikius poreikius. Parengti Universiteto investavimo strategijos gaires 2016–2020 m. Prorektoriai 2016-10
Vykdomasis direktorius
1.6 Baigti kurti visa apimančią žmogiškųjų išteklių strategiją, kuri apibrėžia darbo jėgos tobulinimą, darbuotojų planus ir veiklos valdymą. Parengti Žmogiškųjų išteklių valdymo strategiją. Vykdomasis direktorius 2016-01
Žmogiškųjų išteklių direktorius
Nr. Rekomendacija / Tobulintina sritis Priemonės Atsakingas už įgyvendinimą Terminai
2 Studijų ir mokymosi visą gyvenimą sritis
2.1 Toliau kurti ir plėsti į studentą orientuotą dėstymą ir mokymąsi, kurį labai vertina studentai. Tai vykdyti remiantis kolegų tarpusavio stebėjimo sistema, probleminio mokymo programa arba taikomaisiais tyrimais. Parengti tarpdisciplininius projektus, paremtus probleminio mokymo (-si) ir design thinking metodikomis. Studijų prorektorius 2016-09
EDU_Lab
Fakultetai
Sukurti kolegų tarpusavio paramos ir stebėjimo sistemą. Studijų prorektorius 2016-09
EDU_Lab
Organizuoti renginius dėstytojams (mokymai, „dėstytojų kavinė“), kuriais bus siekiama įgalinti juos naudoti į studentą orientuotą dėstymą bei pasidalinti patirtimi. Studijų prorektorius 2016-09
EDU_Lab
2.2 Peržiūrėti  valdymo ir kokybės gerinimo būdus, siekiant užtikrinti sisteminį požiūrį į gerosios ir silpnosios praktikos sklaidą tam, kad būtų sumažinta veiklos įvairovė skirtinguose fakultetuose. Organizuoti „Kokybės dienas“ Universiteto bendruomenei studijų, mokslo, neformalaus ugdymo, valdymo ir kt. srityse, stiprinant gerosios praktikos sklaidą. Strateginio planavimo ir kokybės departamentas 2016-09
Peržiūrėti Universiteto organizacinę struktūrą ir procesus bei pateikti siūlymą, siekiant stiprinti studijų kokybės stebėseną ir konsultavimą. Studijų prorektorius 2015-12
Vykdomasis direktorius
Nr. Rekomendacija / Tobulintina sritis Priemonės Atsakingas už įgyvendinimą Terminai
3 Mokslo ir meno veiklos sritis
3.1 Išnagrinėti būdą, kaip KTU siekia tapti pasaulinio lygio mokslinių tyrimų įstaiga, ir kaip šį siekį gali paremti ilgalaikis investavimo planas, kuriame būtų nustatyti realūs tikslai ir pagrindinių mokslinių tyrimų veiklos rodikliai, taip pat mokslinių tyrimų rezultatai. Parengti ir patvirtinti padalinių MTEPI strategijas. Mokslo prorektorius 2016-01
Suplanuoti reikalingas investicijas padalinių strateginių tikslų įgyvendinimui. Mokslo departamentas
Fakultetai ir mokslo institutai
3.2 Ieškoti būdų, kaip didinti tarptautinių projektų, kuriuose KTU yra vadovaujančioji organizacija, skaičių. Numatyti papildomas investicijas konsultantų pritraukimui mokyti rašyti tarptautinių projektų paraiškas (2016–2019 m.) Mokslo prorektorius 2015-12
Mokslo departamentas
Nr. Rekomendacija / Tobulintina sritis Priemonės Atsakingas už įgyvendinimą Terminai
4 Poveikio regionų ir visos šalies veiklai sritis
4.1 Nustatyti išmatuojamus tikslus ir veiklos rodiklius, kurie galėtų sustiprinti KTU poveikio regionų ir šalies raidai supratimą. Parengti ir patvirtinti poveikio regionui ir šalies raidai stebėsenos rodiklius. Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius 2016-01
Nr. Rekomendacija / Tobulintina sritis Priemonės Atsakingas už įgyvendinimą Terminai
5 Kita
5.1      Imtis skubių veiksmų, siekiant pagerinti rinkodaros veiklą, kuri skatintų Universiteto viešinimą Lietuvoje ir už jos ribų. Parengti studijų tarptautinės rinkodaros planą 2016–2017 mokslo metams. Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektorius 2015-12
Įtvirtinti studijas vykdančių padalinių rinkodaros veiklų planavimo procesą ir įvesti planų laikymosi stebėseną bei atskaitomybę. Studijų rinkodaros procesus perorientuoti į veiklas pagal studijų programų grupes (ne pagal fakultetus). Į studijų rinkodaros planų rengimą įtraukti turinio valdytojus – SPV. Rinkodaros ir komunikacijos direktorius 2016-12
Optimizuoti pareigybių, susijusių su rinkodaros ir komunikacijos veiklomis, pavaldumą bei rinkodaros veiklų finansavimo modelį (pereiti nuo fakultetų prie studijų programų grupių (produktų)). Vykdomasis direktorius
Rinkodaros ir komunikacijos direktorius
2016-12
Perorganizuoti studijų programų informacijos pateikimą internetu ir spausdintose priemonėse pagal tikslinių grupių poreikius, elgesio tipologijų, sprendimų priėmimo kelius, o rinkodarines veiklas mokyklose orientuoti į profesinį orientavimą. Rinkodaros ir komunikacijos direktorius 2016-12
Vystyti skėtinį prekės ženklą, kuriant prekinių ženklų grupes, atitinkamai identifikuojančias ir komunikuojančias Universitetą, jo veiklas ir struktūras. Rinkodaros ir komunikacijos direktorius 2016-12
Parengti Universiteto ekspertų (nuomonės lyderių) žinomumo / matomumo įtvirtinimo žiniasklaidoje planą. Rinkodaros ir komunikacijos direktorius 2015-12