Papildoma finansinė parama mainams

Papildoma finansinė parama

 

Papildoma finansinė parama ekologiškos kelionės atveju  – kai į priimančią instituciją ir atgal, keliaujama mažai aplinką teršiančiomis transporto priemonėmis, (autobusais, traukiniais, taip pat automobiliu, kai vykstama su bendrakeleiviais dalyvaujančiais mobilumo veikloje). 

  • Studentai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gauna papildomą 50,00 EUR išmoką ir stipendiją už ne daugiau kaip 4 kelionės dienas. 
  • Papildoma parama kelionei išmokama studentui atsiskaičius už mobilumą ir pateikus dokumentus, įrodančius ekologišką keliavimą bei trukmę ir pasirašiusius sąžiningumo deklaraciją ir įkėlus dokumentus į Mobility Online sistemą. 

 

Mažiau galimybių turintiems asmenims, kurie formaliai yra priskirti jautriausioms bendruomenės narių grupėms (daugiau informacijos) gali būti teikiama papildoma finansinė parama. Papildoma parama pridedama prie mobilumo dotacijos ir apskaičiuojama remiantis fiksuotais dydžiais: 

  • ilgalaikio mobilumo atveju – 250.00 Eur per mėnesį; 
  • trumpalaikio mobilumo atveju – 100 Eur (kai mobilumo trukmė 5 – 14 dienų) ir 150.00 Eur (kai mobilumo trukmė 15 – 30 dienų). 

Prašymai dėl asmens formalaus priskyrimo jautriosioms KTU bendruomenės narių grupėms teikiami elektroniniu paštu adresu: wellbeing@ktu.lt. 

Gavus patvirtinimą dėl priskyrimo jautrioms asmenų grupėms prašymas skirti papildomą stipendiją įkeliamas į Mobility Online sistemą po atrankos. 

  

Papildoma individuali dotacija pagal realiai patirtas išlaidas gali būti skiriama studentams, absolventams, dėstytojams ir personalo darbuotojams, turintiems specialiųjų poreikių. 

Vadovaujantis “Erasmus+” programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. Studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali gauti papildomą finansavimą šiems poreikiams patenkinti. Paramai gauti reikia kreiptis tiesiogiai į Švietimo mainų paramos fondą ir užpildyti prašomus pateikti dokumentus. Paraiškos forma bei priedai papildomai dotacijai gauti teikiama ne vėliau nei likus 1 mėnesiui iki studijų pradžios. 

Parama specialiesiems poreikiams gali būti skiriama studentams, kuriems jau paskirta “Erasmus+” mobilumo dotacija, toliau išvardytoms išlaidoms padengti: 

  1. Priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/ negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotu medicininių dokumentų išrašu. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų ar praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus teikiama realiai patirtomis išlaidoms padengti. 
  1. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms padengti, jei jos pagrįstos.

 

Kaip teikti paraišką papildomai paramai?

 

Prašymai dėl asmens formalaus priskyrimo jautriosioms bendruomenės narių grupėms teikiami elektroniniu paštu adresu: wellbeing@ktu.lt. Patvirtinimas dėl asmens priskyrimo jautrioms asmenų grupėms ir prašymas skirti papildomą stipendiją teikiami Mobility Online sistemoje po atrankos. 

Dėl individualios dotacijos pagal realiai patirtas išlaidas reikėtų kreiptis į Švietimo mainų paramos fondą el. paštu adresu: HEKA1papildomadotacija@smpf.lt 

Kilus papildomiems klausimams kreipkitės į KTU Akademinio mobilumo skyrių el. paštu adresu: erasmus@ktu.lt.