Mokslo grupė - Inovacijos ir antreprenerystė

Grupės misija – vystyti bendradarbiavimu grindžiamus multidisciplininius inovacijų, antreprenerystės, organizacijų strategijos ir konkurencingumo tyrimus, siekiant reikšmingai prisidėti prie mokslinių žinių ir vadybinės praktikos plėtros Lietuvoje, ir tarptautinėje erdvėje.

Grupės vizija – Europoje pripažintas inovacijų ir antreprenerystės tyrimų centras, veikiančiu kaip CRE kompetencijos centras tarptautiniuose tyrėjų tinkluose, ir jungiančiu skirtingų tyrimų tradicijų tyrėjus (inovacijų, antreprenerystės, strategijos, tarptautinio verslo, organizacijų ir konkurencingumo), bei generuojančiu paveikias novatoriškas koncepcijas, analitinius įrankius ir metodikas, orientuotas į darnaus antrepreneriško augimo globaliame ekonominiame ir socialiniame kontekste įgalinimą.

Pagrindinės grupės tyrimų tematikos:

Inovacijų ir verslo ekosistemos - Atvirųjų inovacijų ekosistemos ir inovacijų valdymas.
- Atsakingų inovacijų valdymas ir atsakingos vadybos principų diegimas inovatyviame versle- MTEP imlios antreprenerystės formavimosi ir vystymosi tyrimai.
- MTEP imlaus verslo internacionalizacijos tyrimai.

MTEP ir inovacijų internacionalizacijos tyrimai.
- Įmonių internacionalizacijos valdymas.

Organizacijų dinaminių gebėjimų ir strateginių pokyčių valdymo tyrimai.
- Technologijoms ir inovacijoms imlių įmonių dinaminių gebėjimų įtakos antreprenerystės raiškai tyrimai.
- Verslo modelių transformacijos tyrimai.

Socialinių – ekonominių sistemų sumanaus vystymo ir konkurencingumo tyrimai - Organizacijų ir regionų intelektinio kapitalo valdymo tyrimai.
- Tarptautinių tiekimo (vertės kūrimo) grandinių valdymas ir vystymo strategijos.
- Sumanios valdymo sistemos.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Informacinės ir ryšių technologijos
Išmanusis, netaršus, susietas transportas
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Finansų technologijos
Inovacijų vadyba ir antreprenerystė
Organizacijų vystymas
Verslo modeliai
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos