Mokslo grupė - Tvarūs valdymo ir edukaciniai sprendimai konkurencingumo didinimui

Mokslo grupės misija – vadybos, ekonomikos, finansų, teisės, marketingo bei edukacinių problemų identifikavimas ir naujų organizacijų valdymo sprendimų paieška bei tvarių instrumentų kūrimas, pasitelkiant mokslinio ir organizacijų praktinio potencialo sinergiją. Mokslinių tyrimų tematikos: 

  1. Organizacijų procesai ir tvarūs valdymo sprendimai konkurencingumo didinimo kontekste. Tematikoje moksliniai tyrimai apima ekonominės ir socialinės aplinkų metmenis ir yra nukreipti į organizacijų procesų efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimą, siekiant optimizuoti vykstančius procesus įvairiuose vertės kūrimo grandinės etapuose, bei į organizacijoje vyraujančias vertybines nuostatas, pasireiškiančias socialiai atsakinga veikla.
  2.  Edukacinis įgalinimas ir užimtumas. Tematikoje moksliniai tyrimai apima įvairių socialinių grupių aktyvų dalyvavimą ne tik darbo rinkoje, bet ir visuomenės gyvenime, jų potencialą efektyviai veikti įvairiose edukacinėse aplinkose, taikant lyderystės koncepciją bei orientuojantis į tokios lyderystės versle tvarumą. Tyrimų rezultatų pagrindu siekiama identifikuoti jaunimo užimtumo / savisamdos galimybes, idant gal siekiant sudaryti palankias sąlygas jaunimui dalyvauti darbo rinkoje ir skatinti jų ekonominį bei socialinį verslumą, pagrįsti tvarios lyderystės švietime teigiamą poveikį mokyklos vadybai, mokyklos pedagogų veiklos tobulinimui.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Edukacinės aplinkos ir technologijos
Inovacijų vadyba ir antreprenerystė
Organizacijų vystymas
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos