Prasideda naujos KTU Tarybos narių rinkimai

Svarbiausios | 2022-03-07

Kauno technologijos universitete (KTU) prasideda naujos Tarybos narių rinkimų procesas. Taryba yra kolegialus universiteto valdymo organas, į kurį įtraukiami ne tik universiteto akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai.

Taryba sudaroma penkerių metų kadencijai iš vienuolikos narių – šešių vidinių ir penkių išorinių narių, iš kurių du (po vieną vidinį ir išorinį narį) renka ir skiria KTU Studentų atstovybė.

Aukštųjų mokyklų tarybos renka, skiria ir atleidžia rektorių, tvirtina aukštosios mokyklos viziją, misiją, strateginį veiklos planą, struktūros pertvarkos planus ir atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti aukštosios mokyklos misiją.

Naujos KTU Tarybos rinkimus 2022 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. V3-S-5 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos narių rinkimų iniciavimo” inicijavo KTU Senato pirmininkas.

2022 m. vasario 21 d. rektoriaus įsakymu Nr. A-73 „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos narių rinkimų komisijos sudarymo” sudaryta universitetinė rinkimų komisija, kuriai pavesta organizuoti ir vykdyti naujos universiteto Tarybos narių rinkimus.

2022 m. kovo 7 d. universitetinė rinkimų komisija skelbia viešą konkursą išoriniams kandidatams į KTU Tarybos narius atrinkti. Išoriniai Tarybos nariai – tai asmenys, nepriklausantys universiteto personalui ir studentams (išskyrus asmenis, kurie dirba ar mokosi  kitoje aukštojoje mokykloje arba jie yra išrinkti į kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organus).

Tarybos nariai iš išorinių kandidatų renkami atskirai į kiekvieną iš keturių vietų pagal šias veiklos sritis: aukštųjų technologijų pramonės; technologijoms imlaus verslo; ūkio ir / ar finansų administravimo srities; kultūros (meno), viešojo sektoriaus srities.

Vidiniai Tarybos nariai – tai dėstytojai ir mokslo darbuotojai, kurie užima pareigas konkurso būdu ir pretenduoja tapti Tarybos nariais.

Penki Tarybos nariai renkami iš vidinių kandidatų, laikantis žemiau nustatytų proporcijų į kiekvieną iš penkių vietų pagal šias veiklos sritis:

  • vienas narys iš fizinių ir biomedicininės inžinerijos mokslų ir / ar studijų srities;
  • trys nariai iš technologijos mokslų ir / ar studijų srities;
  • vienas narys iš socialinių, humanitarinių mokslų ir / ar studijų arba menų srities.

Vidinius kandidatus į Tarybos narius gali iškelti pirmojo lygmens akademiniai padaliniai (padalinių grupės). Be to, savo kandidatūrą gali iškelti ir Universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos apraše nustatytus reikalavimus atitinkantis dėstytojas ar mokslo darbuotojas, surinkęs ne mažiau kaip 50 jį remiančių ir turinčių Tarybos narių rinkimo teisę akademinių darbuotojų parašų.

Daugiau informacijos apie viešą konkursą išoriniams kandidatams į KTU Tarybos narius rasite čia: https://ktu.edu/announcements/skelbiamas-viesas-konkursas-isoriniams-kandidatams-i-ktu-tarybos-narius-atrinkti/.

Prašymo forma išoriniam kandidatui

Daugiau informacijos apie vidinių kandidatų į KTU tarybos narius rinkimų procesą rasite čia: https://intranet.ktu.lt/KTU_Taryba/SitePages/Home.aspx