Antanas Žiliukas

Antanas Žiliukas (Lietuvos Respublika) – profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras, inžinierius,  KTU Senato pirmininkas (1992–1996).

Išsilavinimas

 • 1963 m. – Kauno Politechnikos Institutas (toliau – KPI), Mechanikos fakultetas, inžinierius;
 • 1968 m. – KPI, mokslų daktaras;
 • 1989 m. – S. Koroliovo Aviacijos Institutas, Samara, habilituotas mokslų daktaras;
 • 1991 m. – Kauno technologijos universitetas, profesorius.

Profesinė karjera ir visuomeninė veikla

 • 1968–1991 m. KPI, KTU, Deformuojamų kūnų mechanikos katedra, docentas;
 • 1991–2012 m. KTU, Deformuojamų kūnų mechanikos katedra, profesorius;
 • 1992–2006 m. KTU, Deformuojamų kūnų mechanikos katedros vedėjas;
 • 1992–1996 m. KTU Senato pirmininkas;
 • 1996–2006 m. KTU Senato narys;
 • 2000–2013 m. KTU, Stiprumo ir irimo mechanikos centro direktorius;
 • 2000–2003 m. KTU Mechanikos inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinės komisijos pirmininkas;
 • 2003–2012 m. KTU Mechanikos inžinerijos, Transporto inžinerijos, Statybos inžinerijos mokslo krypties kvalifikacinių komisijų narys;
 • 2001–2011 m. KTU Mechanikos inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas;
 • 2006–2011 m. KTU Statybos inžinerijos doktorantūros komiteto narys;
 • 1996–2007 m. tarptautinės konferencijos „Strength, durability and stability of materials and structures“ komiteto pirmininkas ir leidinio redaktorius;
 • 1993–2012 m. mokslo žurnalo „Mechanika“ redkolegijos narys;
 • 1996–2012 m. mokslo žurnalo „Aviacija“ redkolegijos narys;
 • 1999–2012 m. EK Europos slėginių rezervuarų ir įrenginių komisijos (European Pressure Equipment Research Council, EPERC) narys.

Kitos pareigos: 1994 – 2002 m. Lietuvos Mokslo Tarybos narys, 1996 – 2005 m. Lietuvos mokslo akademijos narys – ekspertas, 1993 – 1996 m. Lietuvos studijų ir mokslo institucijų Senatų (tarybų) pirmininkų konferencijos prezidentas, 1996 – 2013 m. VGTU AGAI Aviacijos mechanikos katedros profesorius.

Pedagoginė veikla

Prof. A. Žiliukas yra sukūręs ir išplėtojęs mokslinės minties mokyklą tyrimuose, orientuotą į stiprumo ir irimo mechaniką, polimerų ir kompozitų mechaniką, dinaminį stiprumą. Vadovaujant prof. A. Žiliukui apginta 12 daktaro disertacijų: K. Petkevičius nagrinėjo skaitinių metodų panaudojimą konstrukcinių elementų ribinių būklių prognozavimui, V. Senkus atliko sklandytuvo kompozitinių konstrukcijų atsparumo prognozavimą, L. Nedzinskas nagrinėjo plyšio ir konstrukcinių elementų geometrijos įtaką irimui, A. Klimašauskas tyrinėjo slėgio indų ribinio būvio įvertinimą taikant tampriai plastinius irimo kriterijus, P. Griškevičius tyrė automobilio plonasienių konstrukcinių elementų klupdymą, N. Meslinas atliko sluoksniuotų konstrukcinių elementų stiprumo ir irimo modeliavimą, N. Keršienė vykdė energomechaninius sluoksniuotų kompozitų pažeidimų ir irimo tyrimus, M. Gintalas – smūginių apkrovų veikiamų konstrukcinių elementų atsparumo irimui tyrimus, M. Kukis vykdė korėtų slėgio indų stiprumo ir stabilumo tyrimus.

Prof. A. Žiliukas vadovavo ir statybos inžinerijos doktorantams: A. Augonio disertacijos tema „Sudėtinių įtempių veikiamo betono irimo dėsningumų tyrimas“, A. Žilinskaitės – „Atvirųjų profilių sijų veikiamų sudėtinių apkrovų stabilumo nustatymas“, A. Suranto – „Statybinių plieninių konstrukcijų vamzdinių profilių sandūrinių virintinių jungčių stiprumo ir irimo charakteristikų tyrimas“. Parengti mokslo daktarai tęsia mokslinę ir profesinę veikla KTU ir už jo ribų.

Profesorius parengė ir skaitė medžiagų mechanikos, tamprumo ir plastiškumo teorijos, irimo mechanikos, patikimumo teorijos studijų modulius visų trijų pakopų studijų programose, vadovavo baigiamiesiems studentų projektams.

Būdamas universiteto mokslo krypties kvalifikacinių komisijų, bei vėliau doktorantūros komitetų nariu, inicijavo ir dalyvavo rengiant bei tobulinant doktorantūros studijų programas. Dalyvavo rengiant bei tobulinant KTU bakalauro ir magistro studijų programas.

Išleisti vadovėliai:

 • Deformuojamų kūnų mechanika. Kaunas. Technologija, 1995 m. 1 dalis, 1996 m. 2 dalis.
 • Orlaivių techninė diagnostika ir patikimumas. Kaunas. Technologija, 1998.
 • Medžiagų mechanika. Kaunas, Technologija, 2004.
 • Tamprumo ir plastiškumo teorija. Vilnius, VPI leidykla, 2008.
 • Irimo mechanika. Kaunas. Technologija, 2008.

Taip pat yra mokomųjų knygų autorius, buvo Mechanikos terminų žodyno autorių grupės vadovas.

Mokslinė veikla

Žiliuko pagrindinės mokslinės veiklos kryptys buvo stiprumo ir irimo mechanika, polimerų ir kompozitų mechanika, dinaminis stiprumas.

Išleistos monografijos:

 • Žiliukas A. Saugai svarbių konstrukcijų mechanika. Kaunas, Technologija, 2001.
 • Žiliukas A. Energomechanika. Kaunas, Technologija, 2003.
 • Žiliukas A. Stiprumo ir irimo kriterijai. Kaunas, Technologija, 2006.
 • Žiliukas A. Strength an fracture criteria. UK EMAS Publishing, 2011.

Kitos mokslo publikacijos:

Prof. A. Žiliukas parengė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių (apie 30 iš jų Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose), kurie išleisti Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose ir kituose leidiniuose. Profesoriaus mokslo darbų rezultatai buvo nuolatos pristatomi mokslo konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Mokslo projektinė veikla:

Žiliukas vadovavo mokslo projektams, ūkio subjektų taikomųjų tyrimų sutartims. 2000 m. profesorius įkūrė Stiprumo ir irimo mechanikos centrą, kuriame buvo atliekami Lietuvos pramonės bei užsienio užsakovų moksliniai tiriamieji darbai, medžiagų ir konstrukcijų mechaniniai bandymai, teikiamos konsultacijos projektuojant ir eksploatuojant objektus, organizuojamos konferencijos ir rengiami seminarai įvairių lygių specialistams.

Paminėtini ES finansuoti tarptautiniai projektai: ,,Lietuvos techninių paramos organizacijų darbo palaikant atomo saugos specialistų veiklas gerinimas“ ir ,,Lietuvos techninių paramos organizacijų darbo gerinimas licencijuojant Ignalinos AE aktyvios zonos konstrukcijų vientisumą, kontrolės sistemas ir įrangos senėjimo valdymą“. Buvo atlikti ir kiti su Ignalinos AE susiję tyrimai: „Avarijos lokalizavimo sistemos saugos pagrindime pateiktų rekomendacijų ir avarijos lokalizavimo sistemos baseinų ir vamzdynų, kurie paskirsto garus, dinaminių apkrovų skaičiavimo ir atsparumo apkrovoms, saugai svarbių saugai svarbių sistemų įrenginių atestacijos proceso ir senėjimo programos vykdymo eigos įvertinimas“, „RBMK-1500 reaktoriaus aušinimo sistemos austenitinių vamzdynų, kuriuose galimas tarpkristalinis korozinis trūkinėjimas, veikiant įtempiams, saugos įvertinimo ekspertizė“ ir kt.

Profesorius yra apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio pasidabruotu medaliu už indėlį į Lietuvos švietimo ir mokslo plėtrą ir Kauno miesto garsinimą.

Švietėjiška ir kita veikla

Nuo 1990-ųjų, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, o Kauno politechnikos institutas reorganizuotas į Kauno technologijos universitetą, A. Žiliukas aktyviai įsijungė į darbą organizuojant naują Lietuvos universitetų studijų ir mokslo sistemą ypatingą dėmesį kreipiant į studijų ir mokslo integraciją. Ši profesoriaus veikla rado atgarsį visuose Lietuvos universitetuose ir mokslo institutuose bei formuojant šalies mokslo politiką. Profesorius rūpinosi mokslo pasiekimų diegimu pramonėje (pvz., Ignalinos atominės elektrinės saugumo užtikrinimo srityje) ir dėjo pastangas tiek fundamentinių, tiek taikomųjų mokslų plėtotei Lietuvoje.

Žiliukas yra prieškario „Plieno vyrijos“ draugijos atkūrėjas ir jos globėjas, prozos bei poezijos knygų autorius, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys.

Profesoriaus emerito vardas suteiktas už ilgametę produktyvią mokslinę, studijų veiklą, nuopelnus visuomenei ir Universitetui.

Antanas Žiliukas