Pranas Mašiotas

Pranas Mašiotas (Lietuvos Respublika) – matematikos mokytojas, publicistas, kultūros veikėjas, žinomas vaikų rašytojas.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir Rygoje susitelkus nemažam lietuvių tremtinių skaičiui, kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu P. Mašiotas buvo Centrinio lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti įgaliotinis.

Rygoje rašė į „Šviesą“, „Vienybę Lietuvininkų“, „Varpą“, „Lietuvių laikraštį“ (jame turėjo skyrelį vaikams), „Vilniaus žinias“, „Viltį“ (buvo šio leidinio dalininkas), „Vairą“, „Rygos garsą“ (1910 m. redagavo šio leidinio kroniką). Daug dirbo Rygos lietuvių organizacijose.

1906-aisiais kartu su Marcelinu Šikšniu įsteigė Lietuvių švietimo draugiją „Žvaigždė“, buvo jos pirmasis pirmininkas, vėliau – garbės narys. Rygoje ši draugija išlaikė septynias lietuviškas pradines mokyklas ir suaugusiųjų kursus.

1922 m. Klaipėdos mokytojų seminarijos patalpose atidarius pirmąją uostamiestyje lietuvišką gimnaziją, P. Mašiotas ėmė jai vadovauti 1924 m. Klaipėdoje pedagogas įsitraukė ir į visuomeninę veiklą, buvo Tautinio Lietuvos laivyno steigimo komiteto narys.

Lietuvos universiteto garbės daktaro vardas suteiktas už inžinerinę veiklą ir verslininkystės idėjų sklaidą bei viso gyvenimo veiklą, dirbant vardan Lietuvos tautinio atgimimo.

Pranas Mašiotas