Stasys Bačkaitis

Stasys Bačkaitis (Jungtinės Amerikos Valstijos) – mokslų daktaras, inžinierius mechanikas, eismo saugumo specialistas, žymus Lietuvos išeivijos veikėjas.

Ilgametis JAV Transporto ministerijos darbuotojas – vadovaujantysis inžinierius, atsakingas už kelių eismo apsaugos standartus, reprezentavęs JAV eismo apsaugos interesus įvairiose eismo apsaugos komitetuose. Taip pat – JAV Automobilių inžinierių sąjungos (SAE) Žmogaus apsaugos Eismo komiteto pirmininkas, JAV Transportacijos ministerijos Etikos komiteto narys, Lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos JAV narys.

S. Bačkaitis organizavo ir vadovavo tarptautiniams mechanikos ir žmogaus apsaugos simpoziumams, JAV prezidento Dvaito Eizenhauerio pagerbtas Baltuosiuose rūmuose kaip labiausiai pasižymėjęs jaunas ateivis JAV vidurio regione.

Garbės daktaro vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • padedant kitiems JAV lietuviams, iniciavo ir organizavo verslo administravimo specialistų tuometiniame Administravimo fakultete rengimą;
  • 1991 m. apsilankęs fakultete ir susipažinęs su jo istorija, darbuotojais, atliko esamų studijų programų ekspertizę, konsultavo fakulteto darbuotojus JAV švietimo sistemos ir studijų organizavimo JAV universitetuose klausimais;
  • tapęs Administravimo fakulteto Patariamosios tarybos JAV pirmininku, pradėjo tobulinti fakulteto studijų programas, stiprinti materialinę bazę, kvietė į Lietuvą specialistus-ekspertus įvairioms fakulteto veikloms plėtoti;
  • S. Bačkaičio iniciatyva fakultete lankėsi Patariamosios tarybos nariai, kurie studentams skaitė paskaitas, dėstytojams organizavo metodinius seminarus, aprūpino metodine medžiaga, specialia moksline literatūra;
  • mokslininko dėka fakultetas užmezgė glaudžius ryšius su Baltijos fondu, Tautos fondu, įsikūrusiais Vašingtone, fakultete ne kartą lankėsi šių fondų atstovai. Vykstant rezultatyviam bendradarbiavimui fakultete pasiruošta visuomenės institucijų administravimo magistrantūros studijoms, sudarytos sutartys su lektoriais iš JAV;
  • S. Bačkaitis 1993 m. penkiems studentams, parašiusiems geriausius kursinius darbus marketingo srityje, paskyrė stipendijas, o vėliau pritraukė ir daugiau mecenatų, skyrusių stipendijas Universiteto studentams.
Stasys Bačkaitis