Akademinių pasiekimų netolygumai į asmenį ir į kintamąjį orientuotu požiūriu: Mokymosi analitikos įrankio NO-GAP prototipas

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-03-0059

Projekto aprašymas:

Vienas pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria šiuolaikinės švietimo sistemos, yra mokinų pasiekiamų akademinių rezultatų netolygumas, t.y., ilgalaikiai ženklūs skirtumai tarp mokinių grupių, ugdymo įstaigų akademinių pasiekimų. Siekiant mažinti akademinių pasiekimų netolygumą neužtenka žinoti, kas bendrai populiacijos lygiu veikia mokinių akademinius pasiekimus, bet ir kaip įvairūs pasiekimų veiksniai skirtingai reiškiasi atskirų mokinių grupių atveju. Šio projekto tikslas – remiantis integruotu akademinių pasiekimų ir jų veiksnių vertinimo modeliu identifikuoti ir paaiškinti mokinių akademinių pasiekimų netolygumus, nustatyti mokinių pasiekimų profilius, jų pasiekimų raidos prognozes ir veiksnius skirtinguose lygmenyse (šalies, regiono ar mokyklos), o taip pat įvertinti gaunamų analizės rezultatų tikslumą ir praktinį pritaikomumą. Tarp projekto metu kuriamų rezultatų yra mokslo straipsniai ir tezės, moksliniai pranešimai tarptautinėse konferencijose, mokslo populiarinimo straipsniai, o taip pat mokymosi analitikos įrankio prototipas. Šis prototipas pademonstruos analitinio įrankio, skirto padėti stebėti akademinių pasiekimų netolygumus ir jų veiksnius šalies, regiono ar mokyklos lygmeniu, galimybes. Prototipo pagrindu švietimo technologijų kūrėjai galės vystyti duomenimis grįstą analitinį ugdymo sistemos įrankį, diegdami jį švietimo valdymo struktūrose ir bendrojo lavinimo įstaigose.
Projekto vadovė – dr. Rasa Erentaitė.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-07-20 - 2023-09-04

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Berita Simonaitienė, Rasa Erentaitė, Rasa Erentaitė

Trukmė:
2020 - 2023

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas