CO2 aplinkoje kietėjančių kalcio silikatinių medžiagų sintezė ir savybės

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0090

Projekto aprašymas:

Projekto idėja – CO2 aplinkoje kietėjantį kalcio silikatą, rankinitą 3CaO•2SiO2, susintetinti iš Lietuvoje paplitusių, bet šiam tikslui pasiekti dar nenaudotų žaliavų – Karpėnų klinties, Anykščių kvarcinio smėlio, granito šlifavimo atliekos ir Kertupio telkinio hidrožėrutinio molio. Darbe numatoma ištirti terminės sintezės sąlygų įtaką kontroliuojamos struktūros ir savybių rankinito susidarymui, nustatyti jo stabilaus egzistavimo temperatūros ir trukmės intervalus. Iš šio mineralo ir smėlio mišinio bus pagaminti CO2 aplinkoje kietėjantys betonai, ištirta šios aplinkos parametrų įtaka produktų mineralinei sudėčiai ir mechaninėms savybėms. Siūloma technologija yra aplinkai draugiška ir leidžia kompleksiškai spręsti keletą problemų: 1) ~200 °C sumažinama rišamosios medžiagos degimo temperatūra, todėl gerokai sumažės energijos sąnaudos produkcijos vienetui pagaminti; 2) žaliavų mišinyje, lyginant su portlandcemenčio klinkerio sinteze, yra 1,8 karto mažiau CaO, todėl sumažės CO2 emisija į aplinką; 3) gaminiams kietėjant CO2 aplinkoje, šios šiltnamio efektą sukeliančios dujos bus sujungiamos į inertišką CaCO3; 4) rinkai tiekiami nauji, inovatyvūs produktai.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Mokslinio tiriamojo projekto metu bus:
1. Išmokta nustatyti žaliavų cheminę, mineralinę ir granuliometrinę sudėtis ir jas paruošti kalcio silikatų sintezei.
2. Įsisavinta aukštatemperatūrinės sintezės technologija.
3. Įsisavinti pagrindiniai tyrimų metodai, naudojami neorganinių medžiagų cheminei, kiekybinei mineralinei sudėčiai ir savybėms nustatyti.
4. Įsisavinta bandinių kietinimo aukšto slėgio CO2 dujų aplinkoje technologija, išmokta nustatyti priežastinį ryšį tarp betono mineralinės sudėties, struktūros ir jo mechaninių, fizinių savybių.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Raimundas Šiaučiūnas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra