COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmių valdymo, ugdymo procese, socialinio-ekonominio modelio sukūrimas

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0013

Projekto aprašymas:

Atliktas moksliniais tyrimais nustatyta, kad vaikai bendrojo ugdymo mokyklose Vyriausybėms įgyvendinat COVID-19 pandemijos valdymo priemones ir vaikų ugdymą ilgalaikėje perspektyvoje organizuojant nuotoliniu būdu, kaip šalutinis neigiamas poveikis susiformuoja vaikų psichologinės būklės blogėjimas (agresyvus elgesys, depresinės nuotaikos, neviltis dėl nepakankamų mokslo rezultatų ir kt.), socialinių įgūdžių stoka, žinių atskiruose mokomuosiuose dalykuose stoka, taip pat dėl mažo fizinio aktyvumo fizinės būklės blogėjimas, specifinių ligų formavimasis.
Todėl siekiant subalansuoti mokinių veiklas bei kompensuoti padarytą šalutinį neigiamą nuotolinio mokymo poveikį, tikslinga sukurti modelį padėsiantį išspręsti susidariusias problemas bei pagrįsti jį ekonomine išraiška. Tokiu atveju sukurtas modelis padėtų formuojant bendrojo ugdymo mokyklų biudžetus ilgalaikėje perspektyvoje bei tikslingai skiriant lėšas parengtos programoms.
Modelio parengimas turėtų apimti du etapus: koncepcijos parengimas ir prototipo sukūrimas.
Sukurti COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmių valdymo ekonominį modelį ir priemones, kurios padės valdyti neigiamas pasekmes, turinčias įtakos ugdymo proceso įgyvendinimui. Kaip rezultatas numatomas komercializuoti parengtas COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmių valdymo ekonominis modelis ir priemonės
Tikslas – COVID-19 sukeltos pandemijos pasekmių valdymo, ugdymo procese, socialinio-ekonominio modelio sukūrimas;
Uždaviniai:
1. Nuotolinio mokymo kaip pandemijos pasekmės įtakos vertinimui reikalingos metodikos ir koncepcijos sukūrimas;
2. Sukurti originaliu algoritmu grįstą prototipą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-12 - 2023-08-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaidas Gaidelys

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras