Daugiafunkcinės ZnO nanovielų dangos selektyviems jutikliams bei saulės energijos konvertavimo efektyvinimui (MultiFun)

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-02-0011

Projekto aprašymas:

Didelio masto nanovielų (NV) masyvo integravimas į funkcines medžiagas išlieka problema, nes NV sintezę daugiausia riboja augimo paviršius, trukdantis jų plačiam taikymui. Be to, daugelyje pritaikymų reikalingos tarpusavyje nederančios savybės, kurios negali būti efektyviai realizuotos vienoje medžiagoje. Vykdant projektą bus kuriamos daugiafunkcinės dangos ZnO NV pagrindu. Bus sukurtas ir įdiegtas naujas ZnO NV gamybos būdas. Tokios dangos bus pritaikytos: a) saulės elementuose kaip daugiafunkcinė danga – savaime besivalanti, mažinanti atspindį, keičianti UV spindulius į matomąją šviesą; b) daugiafunkcinis dujų jutiklis, jautrus ir selektyvus, aktyvuojamas šviesa, todėl naudojantis mažai galios pritaikomas belaidėse platformose. Abu prietaisai gali būti formuojami ant bet kokio paviršiaus. Bus naudojamos naujos metodologijos: NV funkcionalizavimas bus tiriamas kontroliuojamos aplinkos prašviečiančia elektronų mikroskopija (ETEM), siekiant rasti sąveiką tarp ZnO NV savybių eksperimentiniai duomenys bus analizuojami eksperimentinio projektavimo (DoE) metodu.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.


Projekto rezultatai:

KTU bus pritaikyta ir įdiegta naujausia sintezės įranga, skirta didelės apimties ZnO NV sintezei. Kadangi ZnO NV gali būti taikomos kitose srityse (pvz., elektronika, biologija ir kt.), ši įranga ir įgyta patirtis bus panaudota tęstiniuose projektuose ir sudarys sąlygas kurti naujus gaminius baigus įgyvendinti šį projektą. Bendradarbiaujant su KTU nacionaliniu inovacijų ir verslo centru sukurtos technologijos ir gaminiai bus pristatyti suinteresuotoms šalims (verslo atstovams, plačiajai visuomenei). Sukurtos ZnO NV dangos saulės elementams ir jutikliams per KTU partnerių įmones ir kitus kontaktus bus pristatytos verslininkams siekiant komercinių taikymų. Už tolimesnę intelektinės nuosavybės apsaugą, t.y. patento palaikymo mokesčių savalaikį mokėjimą bus atsakingas Kauno technologijos universitetas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-11-05 - 2023-03-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Simas Račkauskas, Simas Račkauskas

Trukmė:
2018 - 2023

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Medžiagų mokslo institutas, Paviršių ir plonasluoksnių darinių mokslo laboratorija