Dirbtinio intelekto generuojami realaus laiko skaitmenizacijos scenarijai mažoms ir vidutinėms gamybos įmonėms

   

Projekto nr.: 13.1.1-LMT-K-718-05-0026

Projekto aprašymas:

Pandemijos kontekste, besitraukiant paslaugų sektoriui, išryškėjo gamybos sektoriaus svarba. Gamybos sektorius užtikrino tęstines valstybės pajamas sukurdamas per 20 proc. BVP ir stabilias pajamas per 20 proc. dirbančių gyventojų. ES ir Lietuva siekia skatinti skaitmeninės transformacijos spartą, siekdamos užtikrinti, kad gamybos įmonės nebūtų perkeltos į kitus regionus ar valstybes. Nepaisant valstybiniu ir ES mastu akcentuojamos skaitmenizacijos svarbos, mažų ir vidutinių gamybos įmonių, kurios sudaro daugiau kaip 98 proc. gamybos įmonių populiacijos, skaitmenizacijos procesai vyksta vangiai. Didelės įmonės, pasitelkdamos turimus išteklius, didina produktyvumo atotrūkį nuo mažų ir vidutinių įmonių. Paplitę skaitmenizacijos brandos modeliai bei pasirengimo Pramonei 4.0 modeliai skirti identifikuoti gerąsias skaitmenizacijos praktikas, yra statiški, grįsti nerealistiškomis universalumo prielaidomis, nes nevertina nei sektoriaus specifikos nei įmonės dydžio. Mažų ir vidutinių gamybos įmonių vadovams itin trūksta individualizuotų skaitmenizavimo gairių, kurios leistų išmaniai valdyti skaitmeninės transformacijos procesus, taikant realaus laiko scenarijų modeliavimą, bei etapinį-procesinį skaitmeninės transformacijos modelį. Toks įrankis leistų gamybos įmonėms įsivertinti ir valdyti skaitmeninės transformacijos procesus, su jais susijusias rizikas, bei pasirengti individualizuotus skaitmeninės transformacijos scenarijus pagal keliamus strateginius tikslus ir pramonės integracijos į tarptautines vertės grandines spartą. Todėl šio projekto tikslas – sukurti ir išbandyti individualizuotų mašininio mokymosi algoritmų generuojamų, gamybos įmonių skaitmenizavimo scenarijų (angl. digitalization roadmaps) formavimo aplikacijos prototipą. Projektas prisideda prie skaitmenizacijos procesų mažose ir vidutinėse įmonėse, didina įmonių atsparumą krizėms bei sudaro prielaidas realizuoti „Lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologijos” sumanios specializacijos prioritetą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.


Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – mašininio mokymosi generuojamų, individualizuotų, realaus laiko skaitmenizavimo scenarijų mažoms ir vidutinėms gamybos įmonėms aplikacijos prototipas. Prototipas (online web-aplikacija) skaitmenizacijos scenarijus generuos įmonės atstovui užpildžius anketą apie įmonę, atsižvelgiant į pradinę 500 pirminių gamybos įmonių duomenų bazę ir antrinius duomenis apibūdinančius Lietuvos skaitmenizacijos kontekstą. Remiantis sukaupta bus generuojami individualizuoti scenarijai atsižvelgiant į įmonės dydį ir pramonės šaką (pirminiame etape scenarijai bus generuojami inžinerinės pramonės įmonėms, vėliau funkcionalumas vystomas apimant baldų ir medienos, maisto ir gėrimų bei aprangos ir tekstilės gamybos sektoriams). Scenarijai apims skaitmenizacijos dimensijų atotrūkio nuo geriausių sektoriaus įmonių vizualizavimą, skaitmenizacijos dimensijų, kurias reikia vystyti, identifikavimą, rekomendaciją dėl skaitmenizacijos spragų eliminavimo eiliškumo, remiantis empirine duomenų baze, kitus aspektus, kurie bus realizuojami remiantis surinkta skaitmenizacijos duomenų baze ir projekto metu išvystyta individualizuotų skaitmenizacijos scenarijų generavimo prieiga.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-11-03 - 2023-09-01

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Mantas Vilkas

Trukmė:
2021 - 2023

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Verslo skaitmeninių transformacijų tyrimų centras