Dirbtinio intelekto terminų ir pseudoterminų vertimo mašininiu būdu kokybės vertinimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0087

Projekto aprašymas:

Mašininio vertimo kokybės vertinimas yra aktualus ir reikalingas tyrimas, nes gausėjant dalykinianm turiniui, susijusiam su inovacijomis ir technologijomis, vis daugiau žmonių visame pasaulyje naudojasi neuroninėmis mašininėmis vertyklėmis. Todėl siekiant aukštos verstinio teksto kokybės ypač svarbus mokslo sąvokų pavadinimų vertimas. Tyrimo tikslas – atliekant aprašomąją ir gretinamąją kokybinę vertimo vienetų analizę įvertinti mašininiu būdu verčiamų dirbtinio intelekto terminų vertimo kokybę. Tyrimo metu su neoronine mašinine vertykle „Google Translate” iš anglų į lietuvių kalbą išverstų terminų ir pseudoterminų vertimo kokybė bus matuojama rankiniu būdu (Haque, R., Hasanuzzaman, M., Way, A. klaidų tipologija), nustatomi dažniausi netikslumai ir klaidos, sudaromas realios vartosenos pavyzdžiais grindžiamas dvikalbis dirbtinio intelekto terminų ir pseudoterminų sąrašas bei siūlymai terminijos vertimo kokybei gerinti.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

2. Mašininio vertimo sistema „Google Translate“ didžiąją dalį dirbtinio intelekto terminų ir pseudoterminų išvertė teisingai, o dažniausiai pritaikyta teisingo vertimo kategorija buvo morfologinės variacijos. Dažniausiai klaidos darytos termino neišvertus, o rečiausiai – padarius žodžių tvarkos klaidą. Apibendrinant galima sakyti, kad mašininio vertimo sistema „Google Translate“ verčia vidutiniškai, nes teisingi vertimo atvejai ir klaidos pasiskirsto beveik tolygiai, todėl bendrai vertimo kokybė, vertinant terminų vertimą, vertinama teigiamai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgita Mikelionienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas