Masės pernašos ir katalizės procesų tyrimai suformuotuose vienos kameros kietojo oksido vandenilio kuro elementuose

   

Projekto nr.: 01.2.2-LMT-K-718-01-0071

Projekto aprašymas:

Projekte siūloma naudoti mažai tirtas funkcines medžiagas ir daugiafunkcines dangas, sukurti realaus laiko kinetinį modelį kinetinių diferencialinių lygčių metodu, kuris įvertins masės pernešimo ir katalizės procesus, vykstančius vienos kameros kieto oksido kuro elementuose (VK-KOKE). Be to, bus sukurtas modelis, leidžiantis įvertinti KE kieto elektrolito fazinę struktūrą, tekstūrą ir paviršiaus šiurkštumą bei jų įtaką VK-KOKE veikimui bei pagrindinėms charakteristikoms. Veiklos bus vykdomos siekiant kurti funkcinių oksidinių medžiagų ir jų sluoksnių sintezės metodus, ruošti oksidinių medžiagų ir jų sluoksnių gavimo technologijas bei tirti metalinių dangų gavimo ant dielektrikų, naudojant įvairių tipų (krūvio pernašos, vandenilinius ir pan.) reduktorius, galimybes, tirti jų fizines ir chemines savybes, optimizuoti šiuos procesus bei kurti technologijas jiems realizuoti (LR Švietimo ir mokslo ministro, LR Ūkio ministro įsakymas dėl prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo 2015 m. vasario 20 d. Nr. V-133/4-88, 2.5.10 -11. punktai). Taip siekiama, kad projekte numatytos vykdyti MTEP veiklos, sudarytų sąlygas diegti į rinką funkcinių oksidinių medžiagų ir jų sluoksnių gavimo technologijas. Projekto tikslas – kiekybiškai išanalizuoti fizikinius-cheminius masės pernešimo ir katalizės procesus bei funkcinių dangų morfologijos įtaką VK-KOKE. Projektas paskatins ekonomikos orientaciją į aukštą pridėtinę vertę, darnų išteklių naudojimą ir užtikrinti ekosistemų stabilumą.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami”


Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – atviro kodo programinė įranga, aprašanti kuro elemento kieto elektrolito bei elektrodų užnešimo procesus bei kinetinių masės pernešimo ir katalizės procesus pagamintuose VK-KOKE. Tai pat, projekte numatomais moksliniais tyrimais siekiama išvystyti vienos kameros kuro elementų technologijų tyrimus bei sudaryti prielaidas jų gamybai. Moksliniai rezultatai bus publikuoti tarptautiniuose WoS citavimo indeksą turinčiuose žurnaluose (5 straipsniai) bei pristatyti 9 tarptautinėse konferencijose.

Projekto dokumentai:

Programa „VK-KOKE PROCESŲ MODELIAVIMAS“

BIADKCMGGEQ7PDX

Programos „VK-KOKE PROCESŲ MODELIAVIMAS“ aprašas

PDF

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-12-20 - 2022-06-19

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Arvaidas Galdikas, Giedrius Laukaitis

Trukmė:
2017 - 2022

Padalinys:
Fizikos katedra, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas