Metalų (Zn2+, Cu2+, Co2+) jonų įtaka monetito susidarymui hidroterminės sintezės metu bei jų adsorbcinė geba metalų jonams

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0036

Projekto aprašymas:

Projekte bus siekiama ištirti metalų jonų įtaką kalcio fosfatų – monetito, kristalizacijai hidroterminėje aplinkoje 100-200 °C temperatūroje. Taip pat įvertinti gautų sintezės produktų adsorbcijos gebai pereinamųjų metalų katijonams iš modelinių vandeninių tirpalų bei ištirti gautų jų terminį stabilumą. Hidroterminė sintezė yra daugelių aspektų pranašesnė už kitus kalcio fosfatų sintezės būdus (terminis, zolių-gelių, mechanocheminis), nes sintezės metu galima ne tik kontroliuoti susidarančių junginių savybes (morfologiją, kristalų struktūros tvarkumą ir kt.) bet ir įterpti pageidaujamų jonų į sintezės produktų struktūrą. Kurie vėliau būtų panaudoti adsorbcijos procesams.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto vykdymo metu bus padidinta tyrėjų kompetencija bei kvalifikacija, o rezultatai naudojami studijų procese bei rengiant magistrinio darbo tezes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Anatolijus Eisinas

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra